Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2567(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0177/2009

Pateikti tekstai :

B6-0177/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0212

Priimti tekstai
PDF 263kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Kas šešis mėnesius atliekamas ES ir Baltarusijos dialogo vertinimas
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kas šešis mėnesius atliekamo ES ir Baltarusijos dialogo vertinimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje, ypač į 2009 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl ES strategijos dėl Baltarusijos(1),

–   atsižvelgdamas į Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2009 m. kovo 16 d. išvadas dėl Baltarusijos, kuriomis vadovaujantis ir toliau laikinai netaikomos sankcijos, pagal kurias draudžiama išduoti vizas Baltarusijos valdžios pareigūnams, įskaitant prezidentą A. Lukašenką, ir pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymo laikas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 3 d. Europos Komisijos komunikatą dėl Rytų partnerystės (COM(2008)0823),

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2006 m. lapkričio 21 d. pareiškimą dėl Europos Sąjungos pasirengimo atnaujinti savo santykius su Baltarusija ir jos žmonėmis remiantis Europos kaimynystės politikos (EKP) priemonėmis,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Taryba anksčiau minėtose 2009 m. kovo 16 d. išvadose patvirtino esanti ir toliau pasirengusi stiprinti savo santykius su Baltarusija, jei Baltarusija darys pažangą demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės kūrimo srityse, ir padėti jai siekti šių tikslų,

B.   kadangi Taryba, išnagrinėjusi pokyčius Baltarusijoje po to, kai 2008 m. spalio mėn. buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti draudimo tam tikriems Baltarusijos pareigūnams atvykti taikymą, laikantis Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/844/BUSP išdėstytų sąlygų(2), nusprendė ir toliau, t. y. devynių mėnesių laikotarpiu, laikinai stabdyti šio draudimo atvykti taikymą,

C.   kadangi Taryba nusprendė dar vieniems metams pratęsti ribojamųjų priemonių taikymą tam tikriems Baltarusijos valdžios pareigūnams, kaip numatyta Bendrojoje pozicijoje 2006/276/BUSP,

D.   kadangi ES tebėra susirūpinusi žmogaus teisių padėtimi Baltarusijoje ir pastaruoju metu padarytais šios srities pažeidimais,

E.   kadangi Komisija, reaguodama į teigiamus veiksmus, kurių ėmėsi Baltarusija, jau įsitraukė į aktyvesnį dialogą su šia šalimi energetikos, aplinkos, muitų, transporto ir maisto saugos klausimais ir patvirtino, kad yra pasirengusi dar labiau plėtoti šias abiem šalims naudingas technines derybas, remiantis tuo, kad jokie planai dėl naujos atominės elektrinės statybos prie sienos su ES pagal nevakarietiškas nuostatas neturėtų būti įtraukti į šias derybas,

F.   kadangi Taryba įtraukė Baltarusiją į savo Rytų partnerystės iniciatyvą, kurią Komisija pradėjo vykdyti minėtu 2008 m. gruodžio 3 d. komunikatu, siekdama stiprinti bendradarbiavimą su daugeliu Rytų Europos valstybių,

G.   kadangi Baltarusijos užsienio reikalų ministras Syarhei Martynau paskelbė, kad "Baltarusija teigiamai vertina dalyvavimą įgyvendinant Rytų partnerystės iniciatyvą", ir pridūrė, kad Baltarusija ketina dalyvauti vykdant šią iniciatyvą,

H.   kadangi komitetas žurnalistams ginti paragino Baltarusijos valdžios institucijas atnaujinti vietos žurnalisto Andrzejaus Poczobuto, dirbančio didžiausiame Lenkijos dienraštyje "Gazeta Wyborcza", akreditaciją ir ištirti jo ir jo šeimos persekiojimo dėl to, kad jis kritikavo vyriausybės vykdomą politiką, pastaruoju laiku šalies vakaruose, Grodno mieste, aplinkybes; kadangi Andzrejui Poczobutui 2009 m. kovo 17 d. skirta 148 eurų bauda už tai, kad jis pranešė apie Lenkų sąjungos susirinkimą Baltarusijoje,

1.   pritaria Tarybos sprendimui pratęsti dar vieniems metams ribojamųjų priemonių taikymą tam tikriems Baltarusijos valdžios pareigūnams ir tuo pat metu toliau, t. y. devynių mėnesių laikotarpiui, laikinai sustabdyti draudimo atvykti taikymą tam tikriems Baltarusijos valdžios pareigūnams;

2.   tebėra susirūpinęs žmogaus teisių padėtimi Baltarusijoje ir pastaruoju metu padarytais šios srities pažeidimais; tikisi, kad artimiausiu metu bus pradėtas dialogas su Baltarusija žmogaus teisių klausimais;

3.   palankiai vertina aktyvesnį ES ir Baltarusijos aukšto lygio dialogą, įskaitant dvišalius susitikimus, ir intensyvėjantį Komisijos inicijuotą bendradarbiavimą techniniais klausimais, kurį vykdant įtvirtinamas abišalis supratimas ir sudaroma galimybė spręsti šalių problemas bei abiem šalims svarbius klausimus;

4.   įsitikinęs, kad tai, ar intensyvės politinis ES ir Baltarusijos dialogas, turi priklausyti nuo to, ar bus panaikinti laisvių suvaržymai ir ar bus liautasi naudoti jėgą prieš opozicijos rengiamų protestų dalyvius ir žmogaus teisių aktyvistus; turėdamas tai mintyje, ragina nedelsiant išleisti į laisvę šiuos verslininkus: Mikalai Autukhovichių, Yury Liavonau ir Uladzimirą Asipenką ir opozicinio jaunimo aktyvistą Artsiomą Dubskį; taip pat ragina peržiūrėti nuosprendžius dėl apribotos laisvės, priimtus 11 asmenų, kurie dalyvavo 2008 m. sausio mėn. demonstracijoje, atžvilgiu;

5.   palankiai vertina Baltarusijos bendradarbiavimą su ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru rinkimus reglamentuojančių teisės aktų klausimais ir ragina toliau jį tęsti;

6.   primygtinai reikalauja, kad demokratinė Baltarusijos opozicija ir pilietinė visuomenė būtų visiškai įtrauktos į ES ir Baltarusijos dialogą;

7.   ragina Baltarusijos vyriausybę per šiuos devynis mėnesius įrodyti, kad daroma didelė pažanga šiose srityse:

   Baltarusijos rinkimų įstatymų reformos, siekiant užtikrinti opozicijos narių dalyvavimą visų lygių rinkimų komisijose, taip pat užtikrinti balsų skaičiavimo skaidrumą ir atskaitomybę;
   užtikrinti vienodas teises visiems žiniasklaidos atstovams ir panaikinti draudimą platinti nepriklausomą spaudą valstybės valdomuose spaudos platinimo tinkluose "Sayuzdruk" (spaudos kioskų sistema) ir naudotis Baltarusijos valstybinio pašto "Belposhta" paslaugomis; panaikinant Baudžiamojo kodekso 367, 368, 369 ir 369-1 straipsnius, kuriais dažnai piktnaudžiaujama siekiant persekioti žurnalistus už jų profesinę veiklą; supaprastinti visiems žurnalistams, įskaitant oficialiems užsienio žiniasklaidos atstovams, taikomą akreditacijos procedūrą;
   užtikrinti laisvę burtis į asociacijas ir susirinkimų laisvę ir panaikinti Baudžiamojo kodekso 193-1 straipsnį, kuriame numatyta baudžiamoji atsakomybė už veiklą, vykdomą neregistruotų visuomeninių asociacijų, politinių partijų ir fondų vardu; gerbti tikėjimo laisvę;
   užtikrinti politines teises ir laisves ir nutraukti atleidimo iš darbo ar šalinimo iš universitetų dėl politinių motyvų praktiką; nutraukti iš universitetų dėl savo pilietinės pozicijos pašalintų studentų persekiojimą už tai, kad jie vengia karo tarnybos; išnagrinėti pastarojo meto atvejus, kai keletas jaunimo aktyvistų, kaip antai Franak Viačorka, Ivan Šyla ir Zmiter Fedaruk, buvo priversti atlikti karo tarnybą, o tai prilygsta valstybės atliekamam įkaitų ėmimui;

8.   ragina Baltarusijos vyriausybę nedelsiant paskelbti moratoriumą visiems mirties nuosprendžiams ir jų vykdymui, siekiant panaikinti mirties bausmę (pagal JT Generalinės Asamblėjos 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją 62/149 dėl mirties bausmės moratoriumo) ir nedelsiant pakeisti visų šiuo metu mirties bausmės vykdymo laukiančių kalinių mirties bausmę įkalinimu, suderinti šalies teisės aktus su šalies pagal tarptautines žmogaus teisių sutartis prisiimtais įsipareigojimais ir užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi tarptautiniu lygiu pripažįstamų nešališkų teismų standartų;

9.   ragina Baltarusijos valdžios institucijas pripažinti Lenkų sąjungą, kuriai vadovauja Angelika Borys, kurią Lenkų sąjungos kongresas 2009 m. kovo 15 d. perrinko dar vienai pirmininko kadencijai;

10.   jei Baltarusija po devynių mėnesių laikotarpio atitiktų anksčiau minėtus kriterijus, ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti, ar nevertėtų visam laikui panaikinti draudimą keliauti, taip pat ar nevertėtų imtis priemonių ekonomikos ir socialinei pažangai skatinti ir spartinti Baltarusijos reintegracijos į Europos demokratinių tautų šeimą proceso;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją imtis tolesnių veiksmų siekiant liberalizuoti vizų išdavimo Baltarusijos piliečiams tvarką, kadangi šie veiksmai itin svarbūs norint pasiekti pagrindinius ES politikos tikslus Baltarusijos atžvilgiu, t. y. įtraukti Baltarusiją į Europos ir regionų lygmens procesus, o šalies demokratėjimo procesą paversti negrįžtamu; todėl ragina Tarybą ir Komisiją svarstyti galimybes mažinti vizų išdavimo mokestį į Šengeno erdvę įvažiuojantiems Baltarusijos piliečiams ir supaprastinti jų išdavimo tvarką;

12.   ragina Komisiją visapusiškai ir veiksmingai išnaudoti galimybes remti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir demokratinius pokyčius ir naudoti Europos priemonę demokratijai ir žmogaus teisėms remti (angl. EIDHR)(3); ragina Komisiją reguliariai ir visapusiškai informuoti Parlamentą, kaip leidžiamos EIDHR finansuoti skirtos lėšos;

13.   ragina Komisiją teikti finansinę pagalbą nepriklausomam Baltarusijos televizijos kanalui "Belsat" ir ragina Baltarusijos vyriausybę oficialiai įregistruoti minėtąjį kanalą Baltarusijoje; ragina Baltarusijos vyriausybę parodyti gerą valią ir kad ji siekia teigiamų permainų ir leisti teisėtai grąžinti į Baltarusiją Europos humanitarinį universitetą, kuris šiuo metu veikia tremtyje, Vilniuje (Lietuvoje), remiantis tikromis garantijomis, kad jis galės laisvai veikti, įkurdinti šį universitetą tinkamomis sąlygomis ir sudaryti jam galimybes tęsti veiklą Minske, visų pirma, leisti šiam Europos humanitariniam universitetui atkurti savo biblioteką Minske per 2009 metus, suteikti jai patalpas ir sudaryti bibliotekai sąlygas skolinti savo gausių kolekcijų baltarusių, rusų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis knygas visiems norintiesiems;

14.   taigi ragina Tarybą ir Komisiją apsvarstyti priemones, skirtas verslo aplinkai, prekybai, investicijoms, energetikos ir transporto infrastruktūrai ir tarptautiniam ES ir Baltarusijos bendradarbiavimui gerinti, ir prisidėti prie Baltarusijos piliečių gerovės bei klestėjimo ir sudaryti jiems sąlygas palaikyti ryšius su Europos Sąjunga ir nevaržomai joje keliauti;

15.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos Parlamentui ir Vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2009)0027.
(2) 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/844/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (OL L 300, 2008 11 11, p. 56).
(3) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (OL L 386, 2006 12 29, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika