Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0177/2009

Ingivna texter :

B6-0177/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.19
CRE 02/04/2009 - 9.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0212

Antagna texter
PDF 127kWORD 37k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om halvårsutvärderingen av dialogen mellan EU och Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland, särskilt resolutionen av 15 januari 2009 om EU:s strategi i Vitryssland(1),

–   med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser om Vitryssland av den 16 mars 2009 enligt vilka visumförbudet för vitryska företrädare även fortsättningsvis ska vara upphävt, inbegripet för president Alexander Lukasjenka, och de restriktiva åtgärderna ska förlängas,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 december 2008 om initiativet "Östligt partnerskap" (KOM(2008)0823),

–   med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 november 2006 om att Europeiska unionen är beredd att förnya sitt förhållande till Vitryssland och dess folk inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Rådet bekräftade i sina ovannämnda slutsatser av den 16 mars 2009 sin beredvillighet att fördjupa förbindelserna med Vitryssland under förutsättning att Vitryssland gör framsteg på vägen mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet samt att bistå Vitryssland när det gäller att nå dessa mål.

B.  Efter att ha utvärderat utvecklingen i Vitryssland efter beslutet i oktober 2009 om ett tidsbegränsat upphävande av de reserestriktioner som ålagts vissa tjänstemän i Vitryssland, har rådet, i enlighet med de villkor som fastställdes i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/844/GUSP(2), beslutat att bibehålla upphävandet av tillämpningen av dessa restriktioner under en niomånadersperiod.

C.  Rådet beslutade att under ett år förlänga de restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland som föreskrevs i den gemensamma ståndpunkten 2006/276/GUSP.

D.  EU är fortfarande oroat över situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och de senaste fallen av överträdelser inom detta område.

E.  Som ett svar på de positiva åtgärder som vidtagits i Vitryssland har kommissionen redan inlett en intensifierad dialog med landet på områden som energi, miljö, tullfrågor, transport och livsmedelssäkerhet, samt bekräftat sin vilja att ytterligare utvidga omfattningen av dessa tekniska samtal som gynnar bägge parter under förutsättning att eventuella planer på att bygga upp ett nytt kärnkraftverk, som inte är av det snitt som används i väst, vid gränsen till EU inte bör ingå i dessa diskussioner.

F.  Rådet inkluderade Vitryssland i sitt initiativ "Östligt partnerskap" som kommissionen lanserade i sitt ovannämnda meddelande av den 3 december 2008 i syfte att utöka samarbetet med ett antal östeuropeiska länder.

G.  Vitrysslands utrikesminister Sergej Martynov har förklarat att Vitryssland ser positivt på ett deltagande i initiativet "Östligt partnerskap" och har tillagt att landet har för avsikt att delta i det.

H.  Kommittén för skydd av journalister uppmanade de vitryska myndigheterna att förnya ackrediteringen för Andrzej Poczobut, en lokal korrespondent för Polens största dagstidning Gazeta Wyborcza, och att undersöka de senaste trakasserierna mot honom och hans familj i staden Hrodna i västra delen av Vitryssland på grund av hans kritik av regeringens politik. Den 17 mars 2009 fick Andzrej Poczobut böter på 148 EUR för att ha rapporterat om ett möte med Polackernas förbund (Union of Poles) i Vitryssland.

1.  Europaparlamentet stöder rådets beslut att under ett år förlänga de restriktiva åtgärderna mot vissa vitryska tjänstemän och samtidigt under en niomånadersperiod bibehålla upphävandet av tillämpningen av de reserestriktioner som ålagts vissa tjänstemän i Vitryssland.

2.  Europaparlamentet är fortfarande oroat över situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland och de senaste fallen av överträdelser inom detta område. Parlamentet ser fram emot att det inleds en dialog om de mänskliga rättigheterna med Vitryssland inom den närmaste framtiden.

3.  Europaparlamentet välkomnar den utökade dialogen på hög nivå mellan EU och Vitryssland, inbegripet bilaterala kontakter, och det intensifierade tekniska samarbete som kommissionen inlett, såsom ett sätt att bygga ömsesidig förståelse och tillhandahålla en möjlighet att tillrättalägga parternas farhågor och frågor av gemensamt intresse.

4.  Europaparlamentet anser att en intensifiering av den politiska dialogen mellan EU och Vitryssland måste ske under förutsättning att frihetsbegränsningar tas bort och att våldet mot deltagare i oppositionsprotester och mot människorättsaktivister upphör. Parlamentet begär i detta hänseende att företagarna Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau and Uladzimir Asipenka och den oppositionelle ungdomsaktivisten Artsiom Dubski släpps fria liksom att det görs en omprövning av domarna om "begränsad frihet" som avkunnades mot 11 person som deltog i demonstrationerna i januari 2008.

5.  Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar ytterligare till fortsatt vitryskt samarbete med kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE/ODIHR) om vallagstiftningen.

6.  Europaparlamentet betonar att Vitrysslands demokratiska opposition och civilsamhälle måste involveras i dialogen mellan EU och Vitryssland.

7.  Europaparlamentet uppmuntrar Vitrysslands regering att använda de kommande nio månaderna till att åstadkomma betydande framsteg inom följande områden genom att

   reformera Vitrysslands vallagstiftning för att garantera representationen av oppositionsföreträdare i valkommissionerna på alla nivåer och för att säkra insyn och ansvarighet vid rösträkningen,
   ge lika rättigheter till alla medier genom att upphöra med förbudet mot spridning av oberoende tryckta medier genom det statsägda distributionsnätet "Sayuzdruk" (system med kiosker) och det vitryska statsägda postverket "Belposhta", upphäva artiklarna 367, 368, 369, 369-1 i den vitryska brottsbalken, vilka ofta missbrukas för att förfölja journalister i deras yrkesgärning samt underlätta förfarandet för att erhålla ackreditering för samtliga journalister, inklusive officiella företrädare för utländska medier,
   garantera förenings- och mötesfrihet genom att upphäva artikel 193-1 i den vitryska brottsbalken vilken straffbelägger verksamhet som utförs för oregistrerade offentliga organisationer, politiska partier och stiftelser samt säkra religionsfrihet,
   garantera politiska rättigheter och friheter genom att sluta att använda politiskt motiverade avsked från arbetsplatser och universitet, stoppa förföljelsen för att ha undandragit sig militärtjänst av studenter som stängts av från universiteten för sina medborgerliga ställningstaganden samt ompröva de senaste fallen av tvångsintagning till militärtjänst av flera unga aktivister som Franak Viačorka, Ivan Šyla och Zmiter Fedaruk, vilket kan sägas utgöra statligt gisslantagande.

8.  Europaparlamentet uppmanar Vitrysslands regering att omedelbart inrätta ett moratorium för alla dödsdomar och avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet (enligt vad som föreskrivs i FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007 om ett moratorium avseende användningen av dödstraffet), att utan dröjsmål omvandla domarna till fängelsestraff för samtliga fångar som för närvarande är dömda till dödsstraff, att få den inhemska lagstiftningen att överensstämma med landets skyldigheter enligt internationella fördrag om mänskliga rättigheter och att se till att internationella erkända standarder för rättvisa rättegångar rigoröst respekteras.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att erkänna Polackernas förbund (Union of Poles) under ledning av Angelika Borys, som omvaldes till ordförande vid förbundets kongress den 15 mars 2009.

10.  Om Vitryssland skulle uppfylla ovannämnda kriterier under en niomånadersperiod, uppmanar Europaparlamentet rådet och kommissionen att överväga att permanent avskaffa reseförbudet, samt vidta åtgärder för att underlätta ekonomiska och sociala framsteg och påskynda processen för Vitrysslands återintegrering i den europeiska familjen av demokratiska nationer.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att liberalisera viseringsförfarandena för vitryska medborgare, eftersom sådana insatser är avgörande för att EU ska kunna uppnå huvudsyftet med sin politik gentemot Vitryssland, nämligen att inlemma Vitryssland i de europeiska och regionala processerna och göra demokratiseringsprocessen i landet oåterkallelig. Parlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att i detta sammanhang överväga möjligheten att sänka kostnaderna för vitryska medborgares viseringar till Schengenområdet, och förenkla förfarandet för att erhålla visum.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo och effektivt utnyttja möjligheterna att stödja civilsamhället och den demokratiska utvecklingen i Vitryssland via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter(3) (EIDHR). Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet och uttömmande informera parlamentet om hur finansieringen från EIDHR används.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ekonomiskt stöd till den oberoende vitryska TV-kanalen Belsat och att med kraft uppmana den vitryska regeringen att officiellt registrera Belsat i Vitryssland. Parlamentet uppmanar den vitryska regeringen att som ett tecken på god vilja och en positiv förändring låta det vitryska European Humanities University (EHU) i exil i Vilnius (Litauen) få tillstånd att lagligen återvända till Vitryssland med verkliga garantier att det kommer att kunna verka fritt och återupprättas under lämpliga former för att kunna utvecklas i framtiden i Minsk, särskilt genom att tillåta att EHU åter inrättar sitt bibliotek i Minsk under 2009 genom att tillhandahålla universitetet lokaler och skapa förutsättningar så att de omfattande samlingarna på vitryska, ryska, engelska, tyska och franska kan vara öppna och tillgängliga för alla.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga åtgärder för att förbättra affärsklimatet, handeln, investeringar, energi- och transportinfrastruktur samt gränsöverskridande samarbete mellan EU och Vitryssland, i syfte att bidra till de vitryska medborgarnas välbefinnande och välstånd samt förbättra deras möjligheter att kommunicera med och fritt resa till EU.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar, sekretariatet för Oberoende staters samvälde samt till Vitrysslands regering och parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0027.
(2) Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/844/GUSP av den 10 november 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland (EUT L 300, 11.11.2008, s. 56).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy