Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2557(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0165/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.20
CRE 02/04/2009 - 9.20
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0213

Přijaté texty
PDF 216kWORD 56k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Svědomí Evropy a totalita
P6_TA(2009)0213RC-B6-0165/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2 dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě

Evropský parlament,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

-   s ohledem na rezoluci 260(III)A Valného shromáždění OSN o genocidě ze dne 9. prosince 1948,

-   s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(1),

-   s ohledem na rezoluci 1481 Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 25. ledna 2006 o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů,

-   s ohledem na své prohlášení o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu, které bylo přijato dne 23. září 2008(2),

-   s ohledem na řadu svých předchozích usnesení o demokracii a dodržování základních práv a svobod, včetně usnesení ze dne 12. května 2005 k šedesátému výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945(3), usnesení ze dne 23. října 2008 o připomenutí obětí Velkého hladomoru(4) a usnesení ze dne 15. ledna 2009 ledna 2009 o Srebrenici(5),

-   s ohledem na komise pro pravdu a spravedlnost zřízené v různých částech světa, které pomohly osobám, jež žily pod různými bývalými autoritativními a totalitními režimy, aby překonaly vzájemné rozdíly a dosáhly usmíření,

-   s ohledem na prohlášení předsedy a politických skupin EP ze dne 4. července 2006 u příležitosti 70. výročí státního převratu generála Franca,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se historikové shodují na tom, že není možné zcela objektivně interpretovat historické skutečnosti a že neexistují objektivní historická svědectví; vzhledem k tomu, že profesionální historikové však zkoumají minulost pomocí vědeckých nástrojů a snaží se být maximálně nestranní,

B.   vzhledem k tomu, že žádný politický orgán ani žádná politická strana nemá na výklad historie monopol a nemůže tvrdit, že je objektivní,

C.   vzhledem k tomu, že oficiální politické interpretace historických skutečností by neměly být výsledkem většinového rozhodování v parlamentech; vzhledem k tomu, že parlamenty nemohou minulost uzákonit,

D.   vzhledem k tomu, že si evropský integrační proces klade za cíl, aby bylo v budoucnu zajištěno dodržování základních práv a zásad právního státu, a vzhledem k tomu, že články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii stanoví vhodné mechanismy pro naplňování tohoto cíle,

E.   vzhledem k tomu, že mylný výklad historie může podpořit exkluzivistická opatření, a tím podněcovat nenávist a rasismus,

F.   vzhledem k tomu, že vzpomínky na tragickou minulost Evropy je zapotřebí uchovat v živé paměti, a uctít tak památku obětí, odsoudit viníky a položit základy k usmíření vycházející z pravdy a připomínání minulosti,

G.  G vzhledem k tomu, že ve 20. století totalitní a autoritářské režimy v Evropě deportovaly, věznily, mučily a zavraždily miliony obětí; vzhledem k tomu, že nicméně musí být uznán unikátní rozměr holocaustu,

H.   vzhledem k tomu, že v západní Evropě byl dominantní historickou zkušeností nacismus a země střední a východní Evropy zažily komunismus i nacismus; vzhledem k tomu, že je nutné usilovat o lepší pochopení dědictví těchto zemí, které prošly dvojí diktaturou,

I.  I vzhledem k tomu, že evropská integrace byla již od počátku reakcí na utrpení, které přinesly dvě světové války a nacistická tyranie, jež vedla k holocaustu, jakož i na rozpínavost totalitních a nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě, a byla rovněž způsobem, jak pomocí spolupráce a integrace překonat hluboké rozpory a nepřátelství v Evropě, jak ukončit válku a zajistit na tomto kontinentu demokracii,

J.   vzhledem k tomu, že proces evropské integrace se zdařil a vedl k vybudování Evropské unie sdružující nyní země střední a východní Evropy, v nichž od konce druhé světové války do počátku 90. let dvacátého století vládl komunistický režim, a vzhledem k tomu, že se díky brzkému přistoupení Řecka, Španělska a Portugalska, které dlouhodobě ovládaly fašistické režimy, podařilo zajistit demokratický vývoj jižní Evropy,

K.   vzhledem k tomu, že Evropa nebude sjednocena, dokud nebude schopna vytvořit jednotný pohled na svoji historii, neuzná nacismus, stalinismus a fašistické a komunistické režimy za společné dědictví a nepovede otevřenou a důkladnou diskusi o jejich zločinech v minulém století,

L.   vzhledem k tomu, že v roce 2009 oslaví sjednocená Evropa 20. výročí zhroucení komunistické diktatury ve střední a východní Evropě a pád Berlínské zdi, což by mělo být jak příležitostí pro rozšíření povědomí o minulosti a uznání úlohy demokratických občanských iniciativ, tak impulsem pro posílení pocitu spolupatřičnosti a soudržnosti,

M.   vzhledem k tomu, že je rovněž důležité připomínat osobnosti, které se aktivně stavěly proti totalitní vládě a které by měly být kvůli své oddanosti, víře v ideály, čestnosti a odvaze zapsány v povědomí Evropanů jako hrdinové totalitní éry,

N.   vzhledem k tomu, že z pohledu obětí není důležité, který z režimů je připravil o svobodu nebo je z jakýchkoli důvodů mučil či zabíjel,

1.   vyjadřuje úctu a uznání všem obětem totalitních a nedemokratických režimů v Evropě a těm, kdo bojovali proti tyranii a utlačování,

2.   potvrzuje svůj závazek budovat prosperující Evropu, která žije v míru a vychází z takových hodnot, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv;

3.   zdůrazňuje význam uchování vzpomínek v živé paměti, protože bez pravdy a vzpomínky na minulost nelze dosáhnout usmíření; opět potvrzuje své jednotné stanovisko odsuzující všechny druhy totalitní vlády, ať už jsou jejich ideologie jakékoliv;

4.   připomíná, že k posledním projevům genocidy a zločinům proti lidskosti v Evropě stále docházelo v červenci 1995, a že k potírání nedemokratických, xenofobních, autoritářských a totalitních ideologií a směrů je zapotřebí neustálé ostražitosti;

5.   podtrhuje, že je nutné podporovat zachování dokumentů a svědectví dokládajících pohnutou minulost Evropy, aby bylo možné prohloubit povědomí Evropy o zločinech spáchaných totalitními a nedemokratickými režimy, jelikož bez připomínání minulosti nelze dosáhnout usmíření;

6.   vyslovuje politování nad skutečností, že v některých členských státech je i 20 let po pádu komunistických diktatur režimů ve střední a východní Evropě nenáležitě omezen přístup k dokumentům, které mají konkrétní význam z osobního hlediska nebo jsou potřebné pro účely vědeckého bádání; vyzývá členské státy, aby se skutečně zasadily o otevření archivů, a to i archivů bývalých státních bezpečnostních služeb, tajné policie a zpravodajských služeb a současně zajistily, aby tento proces nebyl zneužíván pro politické účely;

7.   důrazně a jednoznačně odsuzuje všechny zločiny proti lidskosti spáchané všemi totalitními a autoritářskými režimy a rozsáhlá porušování lidských práv, kterých se tyto režimy dopustily; vyjadřuje obětem těchto zločinů a jejich rodinným příslušníkům účastenství, pochopení a uznání jejich utrpení;

8.   prohlašuje, že evropskou integraci jako cestu k míru a usmíření si občané Evropy svobodně zvolili, a vyslovili se tak pro společnou budoucnost, a že Evropská unie nese zvláštní díl odpovědnosti za podporu a zachování demokracie, dodržování lidských práv a zásad právního státu, a to nejen uvnitř Evropské unie, ale i mimo ni;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále usilovaly o prohloubení výuky evropské historie a aby zdůrazňovaly historický úspěch evropské integrace a výrazný kontrast mezi tragickou minulostí a mírovým a demokratických společenským řádem v dnešní Evropské unii;

10.   je přesvědčen o tom, že odpovídající udržování historické paměti, zevrubné přehodnocení evropských dějin a celoevropské uznání všech historických hledisek moderní Evropy posílí evropskou integraci;

11.   v této souvislosti vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly a obhajovaly činnost takových nevládních organizací, jako je Memorial působící v Ruské federaci, která se aktivně věnuje studiu a shromažďování dokumentace spojené se zločiny, jež byly spáchány za stalinismu;

12.   znovu vyjadřuje pevnou podporu posílení mezinárodní spravedlnosti;

13.   vyzývá ke zřízení platformy evropské paměti a svědomí, která by podpořila budování sítí a spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými institucemi, jež se specializují na historii totalitních režimů, a vytvoření celoevropského dokumentačního střediska / památníku obětem všech totalitních režimů;

14.   vyzývá k posílení stávajících příslušných finančních nástrojů, aby se zajistila podpora pro odborný historický výzkum výše uvedených otázek;

15.   vyzývá k tomu, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě;

16.   je přesvědčen, že konečným cílem zpřístupnění a zhodnocení zločinů spáchaných komunistickými totalitními režimy je usmíření, kterého lze dosáhnout uznáním odpovědnosti, požádáním o odpuštění a podporou morální obrody;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, vládám a parlamentům kandidátských zemí, vládám a parlamentům zemí přidružených k Evropské unii a vládám a parlamentům členských zemí Rady Evropy.

(1) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0439.
(3) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 392
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0523.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2009)0028.

Právní upozornění - Ochrana soukromí