Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2570(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0166/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.21
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0214

Приети текстове
PDF 261kWORD 42k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Роля на културата в развитието на европейските региони
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно ролята на културата в развитието на европейските региони

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 24 май 2007 г. относно приноса на културния и творческия сектор за постигане на целите от Лисабон(1),

–   като взе предвид Решение № 1855/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програма "Култура" (2007-2013 г.)(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят(4),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид растящото значение на културния дух на Европа като средство за сближаване на европейските граждани, по начин, който зачита различната културна и езикова идентичност;

Б.   като има предвид, че културите в Европа са стратегически фактори за развитието на Европа на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на своите централни европейски институции;

В.   като има предвид, че градовете и регионите се превръщат в играчи за Европа, тъй като те споделят европейската идея и допринасят за развитието на Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че културните проекти, основаващи се на инициативи на гражданското общество, се оказват ефективни за укрепване и развиване на регионите;

Д.   като има предвид, че регионалните конференции са отлична възможност за гражданското общество да представи проектите и предложенията си, да обмени най-добри практики и да проведе диалог с отговорните лица,

1.  Изтъква, че стратегиите за регионално и местно развитие, включващи в себе си културата, творчеството и изкуствата, допринасят за подобряване качеството на живота в европейските региони и градове, благоприятствайки културното разнообразие, демокрацията, участието и междукултурния диалог;

2.  Призовава Комисията да представи Зелена книга с възможен набор от мерки в областта на съвременните културни дейности с цел укрепване на развитието на културата в регионите на Европа;

3.  Призовава Комисията, съвместно с регионалните органи и местното гражданско обществп, да оказва подкрепа за регионалните конференции;

4.  Призовава за предприемане на действия и кампании за повишаване на информираността относно ролята на културните проекти за регионалното развитие;

5.  Призовава съответните страни да работят за бързо и ефикасно изпълнение на такива проекти;

6.  Очаква от Комисията да представи при първа възможност пред Парламента проучването относно влиянието на културата на регионално и местно равнище, заедно със заключенията и действията, които Комисията възнамерява да предприеме въз основа на това проучване;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Комитета на регионите.

(1) ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 7.
(2) ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0123.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0124.

Правна информация - Политика за поверителност