Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2570(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0166/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.21
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0214

Vastuvõetud tekstid
PDF 104kWORD 40k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Kultuuri roll Euroopa piirkondade arengus
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsioon kultuuri rolli kohta Euroopa piirkondade arengus

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 2005. aasta UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni;

–   võttes arvesse nõukogu 24. mai 2007. aasta järeldusi kultuuri- ja loomesektorite panuse kohta Lissaboni eesmärkide saavutamisse(1);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsust nr 1855/2006/EÜ, millega luuakse programm Kultuur (2007-2013)(2);

–   võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta Euroopas(3);

–   võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava kohta üleilmastuvas maailmas(4);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa kultuurivaim omandab järjest tähtsamat rolli Euroopa kodanike kokkuviimise vahendina sellisel viisil, mis austab erinevaid kultuurilisi ja keelelisi identiteete;

B.   arvestades, et Euroopa kultuurid on Euroopa arengu strateegilised tegurid nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka Euroopa Liidu kesksete institutsioonide tasandil;

C.   arvestades, et linnad ja piirkonnad etendavad Euroopas üha suuremat rolli, sest nad jagavad Euroopa ideed ja aitavad kaasa Euroopa Liidu arengule;

D.   arvestades, et kodanikuühiskonna algatustel põhinevad kultuuriprojektid on osutunud tõhusaks vahendiks piirkondade tugevdamisel ja arendamisel;

E.   arvestades, et piirkondlikud konverentsid on kodanikuühiskonnale suurepärane võimalus projektide ja ettepanekute esitamiseks, heade tavade vahetamiseks ja vastutavate osapoolte dialoogi juhtimiseks,

1.   rõhutab, et piirkondliku ja kohaliku arengu strateegiad, mis hõlmavad ka kultuuri, loovust ja erinevaid kunstialasid, aitavad väga palju kaasa Euroopa piirkondade ja linnade elukvaliteedi parandamisele, edendades kultuurilist mitmekesisust, demokraatiat, osalust ja kultuuridevahelist dialoogi;

2.   kutsub komisjoni üles esitama rohelist raamatut Euroopa piirkondade kultuurilist arengut tugevdavate tänapäevase kultuuritegevuse võimalike meetmete kohta;

3.   kutsub komisjoni koos piirkondlike ametiasutuste ja kohaliku kodanikuühiskonnaga üles toetama piirkondlikke konverentse;

4.   nõuab meetmeid ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, mis käsitlevad kultuuriprojektide rolli piirkondlikus arengus;

5.   kutsub asjaomaseid osapooli töötama selliste projektide kiire ja tõhusa elluviimise nimel;

6.   ootab, et komisjon esitaks esimesel võimalusel Euroopa Parlamendile uuringu kultuuri mõju kohta piirkondlikul ja kohalikul tasandil koos sellest tulenevate järelduste ja meetmetega, mida komisjon kavatseb võtta;

7.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja Regioonide Komiteele.

(1) ELT C 311, 21.12.2007, lk 7.
(2) ELT L 372, 27.12.2006, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0123.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0124.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika