Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2570(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0166/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.21
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0214

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 39k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Kulttuurin rooli Euroopan alueiden kehittämisessä
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 kulttuurin roolista Euroopan alueiden kehittämisessä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyn Unescon yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 24. toukokuuta 2007 annetut neuvoston päätelmät kulttuuri- ja luovien alojen mahdollisuuksista edistää Lissabonin tavoitteiden saavuttamista(1),

–   ottaa huomioon Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007-2013) 12. joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1855/2006/EY(2),

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan kulttuuriteollisuudesta(3),

–   ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta(4),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että Euroopan kulttuurin sisällön merkitys on entistä tärkeämpi eurooppalaisia yhdistävä tekijä, kuitenkin siten, että kunnioitetaan erilaisia kulttuuri- ja kieli-identiteettejä,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan kulttuurin ilmenemismuodot ovat strategisia tekijöitä Euroopan kehittämisessä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla sekä Euroopan keskeisten instituutioiden tasolla,

C.   ottaa huomioon, että kaupungit ja alueet ovat enenevässä määrin eurooppalaisia toimijoita toteuttaessaan eurooppalaista ideaa ja edistäessään omalta osaltaan Euroopan unionin kehittämistä,

D.   ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan aloitteisiin perustuvat kulttuurihankkeet edistävät ilmeisen tehokkaasti alueiden vahvistamista ja kehittämistä,

E.   katsoo, että alueelliset konferenssit ovat kansalaisyhteiskunnalle erinomainen tapa ehdottaa hankkeita ja tehdä ehdotuksia, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja käydä vuoropuhelua vastuullisten osapuolten välillä,

1.   korostaa, että alueelliset ja paikalliset kehitysstrategiat, jotka käsittävät kulttuurin, luovuuden ja taiteet, edistävät osaltaan merkittävästi elämänlaatua Euroopan alueilla ja kaupungeissa tukemalla kulttuurista monimuotoisuutta, demokratiaa, osallisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua;

2.   kehottaa komissiota laatimaan vihreän kirjan nykyaikaisen kulttuuritoiminnan eri toimenpiteistä, joilla pyritään vahvistamaan Euroopan alueiden kulttuurin kehittämistä;

3.   kehottaa komissiota yhdessä alueviranomaisten ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa tukemaan alueellisten konferenssien järjestämistä;

4.   kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä ja valistuskampanjoita kulttuurihankkeiden roolista alueellisessa kehityksessä;

5.   kehottaa asianomaisia osapuolia toimimaan yhteistyössä tällaisten hankkeiden nopean ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi;

6.   odottaa komission esittävän parlamentille mahdollisimman pian tutkimuksen kulttuurin vaikutuksesta alueellisella ja paikallisella tasolla ja siihen pohjautuvat komission johtopäätökset ja toimet;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja alueiden komitealle.

(1) EUVL C 311, 21.12.2007, s. 7.
(2) EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0123.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0124.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö