Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2570(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0166/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.21
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0214

Teksty przyjęte
PDF 113kWORD 41k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Rola kultury w rozwoju regionów europejskich
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Konwencję UNESCO z 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,

–   uwzględniając konkluzje Rady z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wkładu sektora kultury i środowiska twórczego w osiąganie celów strategii lizbońskiej(1),

–   uwzględniając decyzję nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca Program Kultura (2007–2013)(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przemysłu kulturalnego w Europie(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy w zakresie kultury w dobie globalizacji(4),

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że tożsamość kulturowa Europy nabiera coraz większego znaczenia jako element jednoczący Europejczyków przy jednoczesnym poszanowaniu ich różnorodnej tożsamości kulturowej i językowej,

B.   mając na uwadze, że kultury Europy mają strategiczne znaczenie dla jej rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, a także na szczeblu europejskich instytucji centralnych,

C.   mając na uwadze, że miasta i regiony stają się podmiotami na szczeblu europejskim podzielającymi europejskie ideały i przyczyniającymi się do rozwoju Unii Europejskiej,

D.   mając na uwadze, że przedsięwzięcia kulturalne oparte na inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego wydają się być skutecznym sposobem wzmacniania i rozwoju regionów,

E.   mając na uwadze, że konferencje regionalne stanowią doskonałą okazję do przedstawiania projektów i propozycji w ramach inicjatyw obywatelskich, a także do wymiany najlepszych praktyk i prowadzenia dialogu między zaangażowanymi stronami,

1.   podkreśla, że regionalne i lokalne strategie rozwoju, które obejmują kulturę, kreatywność i sztukę, znacząco przyczyniają się do poprawy jakości życia w europejskich regionach i miastach poprzez wzmacnianie różnorodności kulturowej, demokracji, zaangażowania i dialogu międzykulturowego;

2.   wzywa Komisję do przedstawienia zielonej księgi zawierającej możliwy zakres współczesnych działań kulturalnych ukierunkowanych na większy rozwój regionów europejskich;

3.   wzywa Komisję do wspierania konferencji regionalnych we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnym społeczeństwem obywatelskim;

4.   wzywa do prowadzenia działań i kampanii uświadamiających w odniesieniu do roli projektów kulturalnych w rozwoju regionalnym;

5.   wzywa zaangażowane strony do działań na rzecz szybkiej i skutecznej realizacji takich projektów;

6.   oczekuje od Komisji, że przy najbliższej okazji przedstawi Parlamentowi analizę wpływu kultury na szczeblu regionalnym i lokalnym wraz z wnioskami, jakie Komisja zamierza z niej wyciągnąć, oraz działaniami, jakie w rezultacie zamierza podjąć;

7.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Komitetowi Regionów.

(1) Dz.U. C 311 z 21.12.2007, s. 7.
(2) Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0123.
(4) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0124.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności