Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2570(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0166/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.21
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0214

Antagna texter
PDF 110kWORD 46k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 24 maj 2007 om den kulturella och den kreativa sektorns bidrag till uppnåendet av Lissabonmålen(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1855/2006/EG av den 12 december 2006 om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om kulturindustrin i Europa(3),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld(4),

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europas kultursjäl blir allt viktigare för att föra samman europeiska medborgare på ett sätt som respekterar de olika kulturella och språkliga identiteterna.

B.  Europas kulturer är strategiska faktorer för Europas utveckling på lokal, regional och nationell nivå liksom på en centraliserad EU-institutionsnivå.

C.  Städer och regioner blir mer och mer europeiska aktörer, eftersom de delar Europatanken och bidrar till EU:s utveckling.

D.  Kulturprojekt som bygger på initiativ från det civila samhället tycks effektivt bidra till att stärka och utveckla regionerna.

E.  Regionala konferenser är utmärkta forum för det civila samhället där medborgarna kan lägga fram sina projekt och förslag, utbyta bästa praxis och föra en dialog med de ansvariga parterna.

1.  Europaparlamentet framhåller att regionala och lokala utvecklingsstrategier som inbegriper kultur, kreativitet och konst i hög grad bidrar till att förbättra livskvaliteten i Europas regioner och städer genom att främja kulturell mångfald, demokrati, deltagande och interkulturell dialog.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grönbok om möjliga åtgärder inom samtida kulturverksamhet som syftar till att stärka utvecklingen i europeiska regioner.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med regionala myndigheter och det lokala civila samhället stödja regionala konferenser.

4.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder och informationskampanjer om den roll som kulturprojekt spelar för den regionala utvecklingen.

5.  Europaparlamentet uppmanar de berörda parterna att arbeta för ett snabbt och effektivt genomförande av sådana projekt.

6.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen så snart som möjligt för parlamentet lägger fram en studie om kulturens inflytande på det regionala och lokala planet samt sina slutsatser och planerade åtgärder till följd av denna studie.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och Regionkommittén.

(1) EUT C 311, 21.12.2007, s. 7.
(2) EUT L 372, 27.12.2006, s. 1.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0123.
(4) Antagna texter, P6_TA(2008)0124.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy