Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2211(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0089/2009

Indgivne tekster :

A6-0089/2009

Forhandlinger :

PV 01/04/2009 - 23
CRE 01/04/2009 - 23

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.24
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0216

Vedtagne tekster
PDF 143kWORD 83k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter (2008/2211(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 137, 152 og 174, der har til formål at sikre et højt niveau for menneskers sundhed, miljøbeskyttelse og beskyttelse af arbejdstageres sikkerhed og sundhed,

-   der henviser til Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (fra 0 Hz til 300 GHz)(1) og Kommissionens rapport om gennemførelsen af denne henstilling fra 1. september 2008 (KOM(2008)0532),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter)(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse(3) og de respektive harmoniserede sikkerhedsstandarder for mobiltelefoner og basisstationer,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser(4),

-   der henviser til sin beslutning af 4. september 2008 om midtvejsevaluering af den europæiske handlingsplan for sundhed og miljø 2004-2010(5),

-   der henviser til sin holdning af 10. marts 1999 om forslag til Rådets henstilling om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 0 Hz-300 GHz(6),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0089/2009),

A.   der henviser til, at elektromagnetiske felter er naturligt forekommende, og at der således altid har været sådanne felter på jorden, men at miljøets eksponering for menneskeskabte kilder til elektromagnetiske felter i de sidste årtier er steget støt på grund af efterspørgslen efter elektricitet, de stadig mere avancerede trådløse teknologier og ændringerne i den sociale struktur, hvilket betyder, at borgerne i dag er udsat for en sammensat blanding af elektriske og magnetiske felter med forskellige frekvenser, både i hjemmet og på arbejdspladsen,

B.   der henviser til, at teknologien med trådløse apparater (mobiltelefoner, Wifi-Wimax, Bluetooth, DECT-telefoner) udsender elektromagnetiske felter, som kan have skadelige virkninger for menneskers sundhed,

C.   der henviser til, at de fleste europæiske borgere, især unge mellem 10 og 20 år, bruger en mobiltelefon, som er en nyttig, praktisk og moderne ting, og at der fortsat er usikkerhed om mulige sundhedsrisici, navnlig for unge, hvis hjerner stadig udvikler sig,

D.   der henviser til, at uenigheden blandt videnskabsfolk om de mulige sundhedsrisici som følge af elektromagnetiske felter er blevet større siden den 12. juli 1999 og siden begrænsningen af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) ved henstilling 1999/519/EF,

E.   der henviser til, at manglen på formelle konklusioner fra videnskabens side ikke har forhindret en række nationale og regionale regeringer, i mindst ni EU-medlemsstater, men også i Kina, Schweiz og Rusland, i at fastsætte såkaldt præventive grænser for eksponering, som altså er lavere end de grænser, der anbefales af Kommissionen og af dens uafhængige videnskabelige komité, Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici(7),

F.   der henviser til, at foranstaltninger til begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter bør afvejes mod den bedre livskvalitet, i sikkerhedsmæssig henseende, som skabes af apparater, der udsender elektromagnetiske felter,

G.   der henviser til, at et af de videnskabelige projekter, der skaber interesse og polemik, er den epidemiologiske undersøgelse Interphone, der finansieres af EU med 3.800.000 EUR, hovedsagelig via det femte rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling(8), og hvis konklusioner man har ventet på siden 2006,

H.   der henviser til, at der dog er en vis viden, der synes at være uomtvistet, navnlig om, at reaktionerne på en eksponering for mikrobølger varierer fra individ til individ, at det er nødvendigt at udføre eksponeringsforsøg i fuld skala, i første række for at vurdere de ikke-termiske virkninger i forbindelse med radiofrekvensfelter, og at børn er særligt sårbare i tilfælde af eksponering for elektromagnetiske felter(9),

I.   der henviser til, at EU har fastsat eksponeringsgrænser for at beskytte arbejdstagerne mod elektromagnetiske felters virkninger; der endvidere henviser til, at der ud fra forsigtighedsprincippet bør træffes tilsvarende foranstaltninger for de berørte befolkningsgrupper, såsom beboere og forbrugere,

J.   der henviser til, at det fremgår af en særlig Eurobarometerrapport om elektromagnetiske felter (nr. 272a udsendt i juni 2007), at de fleste borgere ikke mener, at myndighederne har informeret dem tilstrækkeligt om de foranstaltninger, der er truffet for at beskytte dem mod elektromagnetiske felter,

K.   der henviser til, at der er behov for yderligere undersøgelser af mellemfrekvenser og meget lave frekvenser for at kunne drage konklusioner om deres sundhedsvirkninger,

L.   der henviser til, at direktiv 2004/40/EF ikke må gøre det vanskeligt at anvende magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), som er en førende teknologi inden for forskning i samt diagnosticering og behandling af potentielt livstruende sygdomme hos europæiske patienter,

M.   der henviser til, at der i MRI-sikkerhedsstandard IEC/EN 60601-2-33 fastsættes grænseværdier for elektromagnetiske felter, som sikrer, at patienterne og personalet ikke bringes i fare,

1.   opfordrer indtrængende Kommissionen til på ny at undersøge, om de grænseværdier for elektromagnetiske felter, der er fastsat i henstilling 1999/519/EF, er videnskabeligt funderede og hensigtsmæssige, og at underrette Parlamentet herom; kræver, at denne undersøgelse foretages af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici;

2.   opfordrer til, at der ved vurderingen af de potentielle sundhedsmæssige konsekvenser af elektromagnetisk stråling lægges særlig vægt på biologiske virkninger, især fordi visse undersøgelser har vist, at skadevirkningerne er størst ved lave niveauer; efterlyser aktiv forskning, der er rettet mod potentielle sundhedsproblemer og sigter mod at udvikle løsninger, som ophæver eller mindsker pulsering og amplitudemodulering af de frekvenser, der benyttes ved transmission;

3.   understreger, at Kommissionen parallelt med eller som alternativ til en ændring af de europæiske standarder for elektromagnetiske felter, i samråd med sagkyndige personer i medlemsstaterne og de berørte industrisektorer (el- og telefonselskaber og producenter af elektrisk udstyr, herunder mobiltelefoner), bør udarbejde en vejledning om de teknologiske muligheder, der er for effektivt at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter;

4.   påpeger, at industrien og de relevante infrastrukturforvaltere og kompetente myndigheder allerede kan handle i forhold til bestemte faktorer, bl.a. ved at fastsætte regler for afstanden mellem det pågældende sted og senderne eller stedets højde i forhold til relæstationens højde og sendeantennens retning i forhold til de bebyggede områder, idet formålet hermed selvfølgelig er at berolige og beskytte de mennesker, der bor i nærheden af det pågældende udstyr; opfordrer til, at master og sendere placeres bedst muligt, og opfordrer endvidere til, at de bedst placerede master og sendere deles af udbyderne, således at antallet af dårligt placerede master og sendere mindskes; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde passende retningslinjer;

5.   opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at oprette en central instans, der udsteder tilladelser til opstilling af antenner og repeatere, og til at udarbejde en regional antenneplan som led i deres byudviklingsplaner;

6.   opfordrer indtrængende de myndigheder, der er ansvarlige for placeringen af mobiltelefonantenner, til at nå til enighed med operatørerne i denne sektor om at dele infrastrukturen med henblik på at begrænse dens omfang og offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter;

7.   anerkender den indsats, som udbydere af mobilkommunikation og andre trådløse teknologier, der udsender elektromagnetiske felter, har gjort for at undgå at skade miljøet og navnlig for at tackle klimaændringerne;

8.   mener, at det i betragtning af det stigende antal retssager og foranstaltninger fra myndighedernes side, der har opsættende virkning med hensyn til opstilling af nyt udstyr, der udsender elektromagnetiske felter, er i almenhedens interesse at satse på løsninger, der bygger på dialog med industrien, myndighederne, militæret og beboerforeninger med hensyn til kriterierne for opstilling af nye mobiltelefonantenner eller højspændingsledninger, og i det mindste sørge for, at skoler, vuggestuer, plejehjem og sygehuse holdes på en vis afstand, der fastsættes ud fra videnskabelige kriterier, af sådant udstyr;

9.   opfordrer medlemsstaterne til at give offentligheden og operatørerne i sektoren adgang til kort, der viser eksponeringen for højspændingsledninger, radiofrekvenser og mikrobølger, navnlig fra telemaster, radiorepeatere og mobiltelefonantenner; opfordrer endvidere til, at oplysningerne lægges ud på internettet, således at borgerne let kan finde dem, og at de sendes ud via medierne;

10.   foreslår, at Kommissionen overvejer muligheden for at anvende midler fra de transeuropæiske energinet til at undersøge virkningerne af meget lavfrekvente elektromagnetiske felter, navnlig i forbindelse med elledninger;

11.   opfordrer Kommissionen til i valgperioden 2009-2014 at tage initiativ til et ambitiøst program om elektromagnetisk biokompatibilitet mellem de bølger, der skabes kunstigt, og dem, der udsendes naturligt af mennesker, for på længere sigt at få fastlagt, om mikrobølger har skadelige virkninger for menneskers sundhed;

12.   anmoder Kommissionen om at forelægge en årlig rapport om omfanget af elektromagnetisk stråling i EU, hvor den stammer fra, og hvilke foranstaltninger EU har truffet for at sikre en bedre beskyttelse af folkesundheden og miljøet;

13.   anmoder Kommissionen om at finde en løsning på, hvordan man får fremskyndet gennemførelsen af direktiv 2004/40/EF, og dermed sørge for, at arbejdstagere bliver effektivt beskyttet mod elektromagnetiske felter, ligesom de allerede er beskyttet mod støj(10) og vibrationer(11) i henhold til to andre fællesskabsretsakter, og om at undtage MRI i dette direktivs artikel 1;

14.   beklager, at man siden 2006 systematisk har udsat offentliggørelsen af konklusionerne fra den internationale epidemiologiske undersøgelse Interphone, som har til formål at undersøge, om der er en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og visse former for kræft, herunder navnlig tumorer i hjernen, på hørenerven og i ørespytkirtlen;

15.   fremhæver i denne forbindelse, at koordinatoren for Interphone-undersøgelsen, Elisabeth Cardis, på baggrund af den aktuelle viden opfordrer til forsigtighed og anbefaler, at børn bruger mobiltelefonen med omtanke og fortrinsvis benytter fastnettelefonen;

16.   mener under alle omstændigheder, at Kommissionen, der har bidraget væsentligt til finansieringen af denne verdensomspændende undersøgelse, må afkræve de ansvarlige for projektet en forklaring på, hvorfor der ikke er sket en endelig offentliggørelse, og straks underrette Parlamentet og medlemsstaterne om et eventuelt svar;

17.   foreslår endvidere, at Kommissionen med henblik på politisk og budgetmæssig effektivisering flytter en del af fællesskabsfinansieringen til undersøgelser om elektromagnetiske felter til en omfattende oplysningskampagne rettet mod de unge europæere om god praksis for så vidt angår brug af mobiltelefon, såsom at bruge håndfri sæt, holde samtalerne korte, slukke telefonen, når den ikke er i brug (bl.a. i klasseværelset), og bruge telefonen i områder, hvor der er god modtagelse;

18.   mener, at disse oplysningskampagner også bør sigte mod at informere unge europæere om de sundhedsrisici, der er forbundet med husholdningsapparater, og om, at det er vigtigt at slukke for apparaterne frem for at lade dem stå på standby;

19.   anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at øge støtten til forskning og udvikling med henblik på vurdering af eventuelle langsigtede negative virkninger af radiofrekvenser til mobiltelefoni; anmoder også om, at der iværksættes flere offentlige forslagsindkaldelser med henblik på at undersøge skadevirkninger af eksponering for flere forskellige kilder til elektromagnetiske stråler, navnlig når det drejer sig om børn;

20.   foreslår, at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi får udvidet sit mandat, således at det kommer til at omfatte en evaluering af den videnskabelige integritet med henblik på at hjælpe Kommissionen med at foregribe de eventuelle risikosituationer, interessekonflikter eller endog bedragerier, der vil kunne forekomme med den øgede konkurrence blandt forskerne;

21.   opfordrer Kommissionen til, i erkendelse af den almene bekymring i et stort antal medlemsstater, at samarbejde med alle relevante berørte parter, såsom nationale eksperter, ngo'er og industrisektorer, om at skabe bedre adgang til ajourførte oplysninger om trådløs teknologi og beskyttelsesstandarder, der er til at forstå for lægfolk;

22.   opfordrer Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at være mere åbne og villige til at indgå i en dialog med alle berørte parter i forbindelse med fastlæggelse af standarder;

23.   tager afstand fra bestemte særligt aggressive kampagner fra telefonselskabernes side i forbindelse med julehandelen og ved andre særlige lejligheder, som f.eks. salg af mobiltelefoner, der udelukkende er beregnet til børn, eller tilbud om "gratis minutter" rettet mod unge;

24.   foreslår, at EU udvider sin politik om kvaliteten af indeluften til at omfatte en undersøgelse af de trådløse apparater, der er blevet almindeligt udbredte i de seneste år på offentlige steder og i boligerne og konstant eksponerer borgerne for mikrobølger, såsom Wifi til internetadgangen og DECT-telefoner;

25.   kræver, at der med henblik på hele tiden at forbedre forbrugeroplysningen foretages en ændring af Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardiserings tekniske standarder, således at der indføres en pligt til mærkning angående sendeeffekten, hvorved det for alle apparater, der fungerer trådløst, angives, at de udsender mikrobølger;

26.   opfordrer Rådet og Kommissionen til, i samråd med medlemsstaterne og Regionsudvalget, at arbejde for, at der indføres en fælles standard for at minimere eksponeringen af beboere i forbindelse med udvidelser af højspændingsnettet;

27.   finder det meget bemærkelsesværdigt, at forsikringsselskaberne har tendens til ikke at lade ansvarsforsikringer dække risici i forbindelse med elektromagnetiske felter, hvilket åbenbart betyder, at de europæiske forsikringsselskaber allerede anvender deres egen version af forsigtighedsprincippet;

28.   anmoder medlemsstaterne om at følge Sveriges eksempel og anerkende personer, der lider af eloverfølsomhed, som handicappede, således at de sikres en tilstrækkelig beskyttelse og lige muligheder;

29.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Regionsudvalget og WHO.

(1) EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59.
(2) EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.
(3) EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
(4) EUT L 374 af 27.12.2006, s. 10.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0410.
(6) EFT C 175 af 21.6.1999, s. 129.
(7) Udtalelse af 21. marts 2007, vedtaget på Komitéens 16. plenarmøde.
(8) Programmet Livskvalitet under kontraktnummer QLK4-1999-01563.
(9) STOA-undersøgelse fra marts 2001 om de fysiologiske og miljømæssige konsekvenser af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling, PE nr. 297.574.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik