Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0219(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0248/2009

Ingivna texter :

A6-0248/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2009)0220

Antagna texter
PDF 194kWORD 30k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) *
P6_TA(2009)0220A6-0248/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0715),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0479/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0248/2009).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy