Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0198(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0115/2009

Внесени текстове :

A6-0115/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0225

Приети текстове
PDF 224kWORD 181k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0644),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  175 параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0373/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по развитие и на Комисията по международна търговия (A6-0115/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал
P6_TC1-COD(2008)0198

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  Горите осигуряват голямо разнообразие от екологични, икономически и социални ползи, включително горски продукти от дървен материал и недървесни горски продукти, както и свързани с околната среда услуги и жизнена среда на местните общности.

(2)  Горската околна среда е ценно наследство, което трябва да бъде защитавано, опазвано и, когато това е възможно, възстановявано, като крайната цел е поддържането на биологичното разнообразие и функционирането на екосистемите, опазване на климата и защита на правата на местното население и местните и зависимите от гората общности.

(3)  Горите представляват икономически ресурс, чието култивиране създава просперитет и нови работни места. Отглеждането на горски култури има също така благоприятно въздействие върху климата, тъй като горските продукти могат да заместят по-енергоемки продукти.

(4)  От основно значение е, по-специално по отношение на климата, подизпълнителите на пазара на Общността да пускат в продажба единствено законно добит дървен материал, тъй като такива продукти гарантират, че функцията на горите да поглъщат въглеродния двуокис не е нарушена. В допълнение, използването на законно добит дървен материал като строителен материал, за дървени жилища например, помага за улавяне на въглеродния двуокис в дългосрочен план.

(5)  Горската промишленост представлява много важна част от социалното и икономическото развитие в развиващите се страни и е основен източник на доходи за много хора в тези страни. Следователно е от значение да не се спира това развитие и източник на доходи, а вниманието да се насочи върху начините за насърчаване на по-устойчиво развитие на горското стопанство в тези страни.

(6)  Поради нарастващото търсене на дървен материал и изделия от дървен материал в световен мащаб и същевременно слабостите в институциите и управлението, които съществуват в сектора на горското стопанство в редица страни производителки на дървен материал, незаконната сеч и свързаната с нея търговия пораждат все по-голямо безпокойство.

(7)  Очевидно е, че натискът върху природните горски ресурси и търсенето на дървен материал и изделия от дървен материал са често твърде високи и че е необходимо Общността да намали въздействието си върху горските екосистеми, независимо от мястото на това въздействие.

(8)  Незаконната сеч, съчетана с институционални и управленчески слабости в горските сектори на значителен брой страни, производителки на дървен материал, е повсеместен проблем, който предизвиква голяма международна загриженост. Незаконната сеч представлява сериозна заплаха за горите, защото допринася за процеса на обезлесяване и влошаване на състоянието на горите,, на който се дължат около 20 % от емисиите на CO2, оказва влияние върху опустиняването и превръщането на горите в степи, като увеличава ерозията на почвата и въздействието на прекалено силни климатични явления и техните последствия като наводненията, застрашава биологичното разнообразие, нанася вреда на жизнената среда на местното население и подкопава устойчивото управление и развитие на горите. В допълнение тя има също социални, политически и икономически последици и често подкопава напредъка към постигане на целите на добро управление и представлява заплаха за местните общности, зависими от гората, и за правата на местното население.

(9)  Целта на настоящия регламент е да преустанови търговията с незаконно добит дървен материал и изделия, произведени от такъв дървен материал, в ЕС и да допринесе за спиране на обезлесяването и на деградацията на горите и свързаните с това въглеродни емисии и загуба на биологично разнообразие в глобален мащаб, като същевременно се насърчава устойчивия икономически растеж и устойчивото човешко развитие на коренното и местното население. Настоящият регламент следва да допринесе за изпълнението на задълженията и ангажиментите, съдържащи се, наред с другото, в Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г. (КБР), Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна от 1973 г. (CITES), Международните споразумения относно тропическата дървесина (ITTA) от 1983 г., 1994 г. и 2006 г., Рамковата конвенция на Организацията на Обединените нации за изменението на климата от 2002 г. (РКООНИК), Конвенцията на ООН за борба с опустиняването от 1994 г., Декларацията от Рио де Жанейро относно околната среда и развитието от 1992 г., Декларацията от Йоханесбург относно устойчивото развитие, приета от Световната среща на високо равнище за устойчивото развитие на 4 септември 2002 г., предложенията за действия на Междуправителствения комитет на ООН за горите, утвърдени от Общото събрание на ООН през 1997 г. на специалното му заседание (Ungass) и от Международния форум на ООН за горите; юридически необвързващата, но оказваща влияние декларация на Конференцията на ООН за околната среда и устойчивото развитие (UNCED) за принципите на глобален консенсус по стопанисването, съхраняването и устойчивото развитие на всички видове гори от 1992 г., Дневен ред 21, приет от UNCED през юни 1992 г., резолюцията на Ungass "Програма за бъдещото изпълнение на Програма 21", от 1997 г., Декларацията на хилядолетието от 2000 г., Световната Харта за природата от 1982 г., Декларацията, приета на Конференцията на ООН по проблемите на околната за човека среда през 1972 г., Плана за действие за околната за човека среда от 1972 г., Резолюция 4/2 на Форума за горите на ООН, Конвенцията за опазването на дивата природа и местообитанията в Европа от 1979 г., Конвенцията на ООН за борба с корупцията (UNCAC) от 2003 г.

(10)  Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. относно Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда(4), определя като приоритетна дейност разглеждането на възможността за предприемане на активни мерки за предотвратяване и борба срещу търговията с незаконно добит дървен материал и продължаването на активното участие на Общността и държавите-членки в изпълнението на глобалните и регионалните решения и споразумения по въпроси, свързани с горите.

(11)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 21 май 2003 г., озаглавено "Предложение за план за действие на ЕС относно правоприлагането, управлението и търговията в областта на горското стопанство(5)" беше предложен пакет от мерки с цел подкрепа на международните усилия за решаване на проблема с незаконната сеч и свързаната с нея търговия и за допринасянето за по-широката цел за устойчиво управление на горите.

(12)  Като признаха необходимостта Общността да даде своя принос в глобалните усилия за решаване на проблема с незаконната сеч и за подкрепа на устойчивия законен дърводобив в рамките на устойчивото развитие, устойчивото управление на горите и намаляването на бедността, както и социалната справедливост и националния суверенитет, Съветът и Европейският парламент приветстваха това съобщение.

(13)  В съответствие с целта на споменатото съобщение, а именно да се гарантира, че в Общността влизат само изделия от дървен материал , които са произведени съгласно националното законодателство на страната производителка, Общността проведе преговори със страни производителки на дървен материал (страни партньори) за сключване на Споразумения за доброволно партньорство (СДП), които налагат на страните правно обвързващо задължение да прилагат схема на разрешителни и да регламентират търговията с дървения материал и изделията от дървен материал, определени в СДП.

(14)  В рамките на двустранни разговори с големи държави потребителки на дървен материал като САЩ, Китай, Русия и Япония, Общността следва също да настоява за обсъждането на този проблем, за определянето на хармонизирани и адекватни задължения за операторите на собствения им пазар за дървен материал и за създаването на независима световна система за предупреждение и регистър на незаконната сеч, които да включват например Интерпол и компетентен орган на Организацията на ООН и да се възползват от най-новите спътникови технологии за откриване.

(15)  Оператори от държави, които притежават горски фонд с международно екологично значение, следва да носят специална отговорност за устойчивия добив на дървен материал.

(16)  Като се имат предвид големите мащаби и спешният характер на проблема, е необходимо да бъде подкрепена активно борбата срещу незаконната сеч и свързаната с нея търговия, да се намали въздействието на Общността върху горските екосистеми, да бъде допълнена и засилена инициативата за СДП и да се подобри взаимодействието между политиките с цел намаляване на бедността, опазване на горите и достигане на висока степен на защита на околната среда, включително борба срещу изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.

(17)  Въз основа на принципа на превантивност, всички участници във веригата на доставки следва да споделят отговорността за премахване на опасността от пускането на пазара на незаконно добити дървен материал или изделия от дървен материал.

(18)  Следва да бъдат признати усилията на страните, които са сключили СДП FLEGT с Общността, както и залегналите в споразуменията принципи, по-специално по отношение на определението за законно добит дървен материал. Следва също да се отчете, че съгласно схемата на разрешителни FLEGT, за Общността се изнасят само дървен материал и изделия от дървен материал, които са добити в съответствие с приложимото национално законодателство. За тази цел изделията от дървен материал, изброени в приложения II и III към Регламент (EО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност(6), с произход от страните партньори, изброени в приложение I към посочения регламент, следва да се считат за законно добити, при условие че са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото прилагане. Залегналите в СДП принципи, по-специално по отношение на определението за "законно добит дървен материал" трябва наред с другото да съдържат и гарантират устойчиво управление на горите, поддържане на биологичното разнообразие, защита и права на местните зависими от гората общности, защита на местното население и гарантиране на правата на тези общности и хора.

(19)  Следва да се отчете също, че Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) изисква от страните по Конвенцията да издават разрешително за износ по CITES само когато даден вид от изброените в CITES видове е добит, inter alia, в съответствие с вътрешното законодателство на страната износителка. За тази цел изделията от дървен материал от видовете, изброени в приложения A, Б и В към Регламент (EО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях(7), следва да се считат за законно добити, при условие че са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото прилагане.

(20)  Като се отчита сложният характер на незаконната сеч от гледна точка на стоящите в основата ѝ фактори и въздействието ѝ, следва да се намалят стимулите за незаконно поведение, като мерките бъдат насочени към поведението на операторите. Засилването на изискванията и задълженията и увеличаването на правните средства за съдебно преследване на оператори за притежание на незаконно добити и произведени дървен материал и изделия от дървен материал и за пускане и предоставяне на разположение на такъв дървен материал и такива изделия от дървен материал на пазара на Общността, са сред най-ефективните решения за възпиране на операторите да търгуват с доставчици, които упражняват незаконна дейност.

(21)  При липсата на международно прието определение, законодателството на страната, където е добит дървеният материал, следва да служи за първоначална основа при определяне на състава на незаконната сеч. При прилагането на стандарта за законност следва в по-голяма степен да се отчитат международните стандарти, включително, стандартите на Африканската организация за дървесината; Международната организация за тропическа дървесина; Монреалския процес относно критериите и показателите за съхраняването и устойчивото управление на горите в бореалните и умерените зони; и Паневропейския процес за критериите и показателите за устойчиво управление на горите. Такова прилагане на стандарта за законност следва да допринася за изпълнението на международните ангажименти, принципи и препоръки, включително тези, които се отнасят до смекчаването на изменението на климата, намаляването на загубите на биологично разнообразие, намаляване на бедността, опустиняването и защитата и насърчаването на правата на местното население и местните и зависимите от гората общности. Добиващата дървен материал страна следва да представи списък на общия законен добив, включително подробности, свързани с видовете дървета и максималното производство на дървен материал.

(22)  Много изделия от дървен материал биват подложени на редица преработвателни процеси преди и след пускането им за пръв път на пазара. За да се избегне налагането на ненужна административна тежест, само операторите, които пускат за пръв път на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, а не всички участващи във веригата за дистрибуция оператори, следва да бъдат обхванати от изискването за въвеждане на цялостна система от мерки и процедури (система за надлежна проверка), за да намалят до минимум риска от пускане на незаконно добит дървен материал и изделия от него на пазара. Всички оператори във веригата на доставка следва обаче да са обвързани с абсолютната забрана за предоставяне на пазара на незаконно добит дървен материал или изделия от такъв дървен материал и трябва да проявяват необходимата предпазливост за тази цел.

(23)  Всички оператори (търговци и производители) във веригата на доставка на дървен материал и изделия от дървен материал на пазара на Общността следва да посочват ясно върху предлаганите продукти, от кой легален източник или доставчик произхожда дървеният материал.

(24)  Операторите, които пускат за пръв път дървен материал и изделия от дървен материал на пазара на Общността, следва да положат дължимата грижа за извършването на проверка чрез ║система за надлежна проверка ║, за да намалят до минимум риска от пускане на незаконно добит дървен материал и изделия от него на пазара.

(25)  Системата за надлежна проверка следва да осигурява достъп до източниците и доставчиците на дървен материал и изделия от дървен материал, които биват пускани на пазара на Общността, както и до информация относно спазването на приложимото законодателство.

(26)  При изпълнението на настоящия регламент Комисията и държавите-членки следва специално да вземат под внимание особената уязвимост и ограничените ресурси на малките и средни предприятия (МСП). Изключително важно е МСП да не бъдат натоварвани със сложни правила, възпрепятстващи тяхното развитие. Поради това Комисията следва, в границите на възможното и въз основа на механизмите и принципите, определени в предстоящия "Закон за малкия бизнес", да разработи опростени системи по отношение на задълженията на МСП по силата на настоящия регламент, без да се заплашва предмета на дейността им и техните цели, и да предложи на МСП реални алтернативи, които им позволяват да извършват дейност в съответствие със законодателството на Общността.

(27)  ▌ С цел да се улесни прилагането на настоящия регламент и да се допринесе за разработването на добри практики е целесъобразно да бъдат признати организациите, които са разработили подходящи и ефективни изисквания за реализацията на системите за надлежна проверка. Списък на такива признати организации следва да бъде публично оповестен ▌.

(28)  За постигането на същата цел Европейският съюз следва да насърчава сътрудничеството на горепосочените организации с екологични организации и организации за защита на правата на човека с цел подпомагане на системите за надлежна проверка и техния мониторинг.

(29)  Компетентните органи следва да следят операторите да изпълняват определените в настоящия регламент задължения. За тази цел компетентните органи следва да упражняват официален контрол, включително митнически проверки, и да изискват от операторите да предприемат коригиращи мерки при необходимост.

(30)  Компетентните органи следва да документират проведените контролни проверки и да предоставят обществено достъпна обобщена информация в съответствие с Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда(8).

(31)  Като се има предвид международният характер на незаконната сеч и свързаната с нея търговия, компетентните органи следва да си сътрудничат помежду си с екологични организации, организации за правата на човека и с административните органи на трети държави и/или Комисията.

(32)  Държавите-членки следва да гарантират, че нарушенията на настоящия регламент се наказват с ефективни, съразмерни и възпиращи санкции.

(33)  Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(9).

(34)  По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема подробни правила за прилагане на системата за надлежна проверка и по-специално критерии за оценка на риска от пускане на незаконно добит дървен материал и изделия от него на пазара, да установява критерии за признаването на системи за надлежна проверка, разработени от организации за мониторинг, и да адаптира списъка на дървения материал и изделията от дървен материал, за които се прилага настоящият регламент, когато техническите характеристики, крайните предназначения или производствените процеси на дървения материал или изделията от дървен материал налагат такова адаптиране. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(35)  Развитието на устойчиво горско стопанство е продължителен процес и настоящият регламент следва, поради тази причина, редовно да бъде оценяван, актуализиран и променян според резултатите от новите изследвания. Поради това Комисията следва редовно да анализира най-новите изследвания и разработки, които са на разположение, да представя заключенията си от този анализ и да предлага изменения в доклад до Европейския парламент.

(36)  С оглед гарантиране на гладкото функциониране на вътрешния пазар на горски продукти Комисията следва да извършва текущ анализ на въздействието на настоящия регламент. Следва по-специално да се отчитат последствията от настоящия регламент по отношение на малките и средни предприятия, извършващи дейност на пазара на Общността. Поради тази причина Комисията следва в съответствие с това редовно да извършва проучване и анализ на въздействието на настоящия регламент върху вътрешния пазар, като специално обръща внимание на малките и средни предприятия, в допълнение към своите анализи на въздействието върху устойчивото управление на горите. Комисията следва впоследствие да представя доклад относно извършения от нея анализ, заключенията си и предложенията за предприемане на мерки, отправени към Европейския парламент.

(37)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да допълни и подкрепи съществуващата политическа рамка и да подпомогне борбата с незаконната сеч и свързаната с нея търговия, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат, поради своите мащаби, да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и цел

Настоящият регламент определя задълженията на операторите, които пускат на пазара или предоставят на разположение на пазара дървен материал и изделия от дървен материал.

Операторите гарантират, че се предоставят на разположение на пазара само законно добит дървен материал и изделия от дървен материал.

Операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, използват система за надлежна проверка.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

   а) "дървен материал и изделия от дървен материал" означава дървения материал и изделията от дървен материал, посочени в приложението, без изключения;
   б) "предоставяне на разположение на пазара" е всяка доставка на дървен материал и изделия от дървен материал на пазара на Общността, за разпространение или употреба, при извършване на търговска дейност, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно;
   в) "пускане на пазара" означава предоставянето на продукта на разположение на пазара на Общността за първи път; допълнителните преработка и дистрибуция на дървен материал не представляват "пускане на пазара";
   г) "оператор" означава всяко физическо или юридическо лице, което пуска или предоставя на разположение на пазара дървен материал или изделия от дървен материал;
   д) "законно добит" означава добит в съответствие с приложимото законодателство в страната на дърводобив;
   е) "риск" означава функция на вероятността от внос, износ или търговия с незаконно добит дървен материал или изделия от такъв материал на територията на Общността и сериозността на случая;
   ж) "управление на риска" означава системното идентифициране на рискове и прилагането на комплекс от мерки и процедури, осъществявани от операторите, с цел да бъде намален до минимум рискът от пускане на пазара на незаконно добит дървен материал и изделия от него;
   з) "приложимо законодателство" означава националното, регионалното или международното законодателство, по-специално отнасящото се до опазването на биологичното разнообразие, управлението на горите, правата относно използването на ресурсите и свеждането до минимум на неблагоприятни въздействия върху околната среда; то следва също така да отчита условията за владеене и ползване на собствеността, правата на местното население, трудовото и социалното законодателство, данъците, вносните и износните мита, както и плащанията за право на ползване или таксите, свързани с реколтата, превоза и пускането на пазар;
   и) "устойчиво управление на горите" означава управлението и използването на горите и залесените земи по начин и в степен, позволяващи да се съхрани биологичното им разнообразие, производителността, капацитетът за възстановяване, жизнеността и потенциалът им да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално равнище, без да се причинява вреда на други екосистеми;
   й) "страна на дърводобив" означава страната, в която е добит дървеният материал или дървеният материал, вложен, в изделията от дървен материал;
   к) "организация за мониторинг" означава юридическо лице или асоциация, основаваща се на членство ▌, която има юридическата правоспособност и подходяща компетентност да следи и гарантира прилагането на системи за надлежна проверка от страна на операторите, които са сертифицирани като използващи такива системи, и която е правно независима от опреторите, които сертифицира;
   л) "проследимост" означава възможността да се проследи дървеният материал или изделията от дървен материал през всички етапи на производството, преработката и разпространението.

Член 3

Задължения на операторите

1.  Операторите гарантират, че пускат или предоставят на разположение на пазара само законно добит дървен материал и изделия от дървен материал.

2.  Операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен материал на пазара, установяват система за надлежна проверка, съдържаща посочените в член 4 ║ елементи, или използват системата за надлежна проверка на призната организация за мониторинг, посочена в член 6, параграф 1.

Съществуващ национален законов надзор или доброволен механизъм за надзор, които задоволяват изискванията по силата на настоящия регламент, може да се използват за основа на системата за надлежна проверка.

3.  Операторите, които предоставят на разположение на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, следва, на всички етапи от веригата за доставки да могат:

   i) да посочат оператора, доставил дървения материал и изделията от дървен материал, както и оператора, на когото те са доставени;
   ii) да предоставят при поискване информация за наименованието на вида, страната/страните на добив и, когато е възможно, концесията на произход;
   iii) да проверят, когато е необходимо, дали операторът, който е пуснал дървения материал и изделията от дървен материал на пазара, е изпълнил задълженията си, произтичащи от настоящия регламент.

4.  Изделията от дървен материал, изброени в приложения II и III към Регламент (EО) № 2173/2005, които са с произход от страните партньори, изброени в приложение I към посочения регламент, и които са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото прилагане, се считат за законно добити за целите на настоящия регламент.

5.  Изделията от дървен материал от видовете, които са изброени в приложения A, Б и В към Регламент (EО) № 338/97 и които са в съответствие с посочения регламент и разпоредбите за неговото прилагане, се считат за законно добити за целите на настоящия регламент.

Член 4

Системи за надлежна проверка

1.  Системата за надлежна проверка, посочена в член 3, параграф 2:

   а) гарантира, че на пазара се пускат само законно добит дървен материал и изделия от такъв материал, посредством система за проследяване и извършена от организацията за мониторинг проверка от трета страна;
  б) включва мерки за проверка на следната информация:
   i) страна на произход, горски масив на произход и, когато е възможно, концесия на реколтата;
   ii) име на вида, включително научното наименование;
   iii) стойност;
   iv) обем и/или тегло;
   v) че дървеният материал или дървеният материал, вложен, в изделията от дървен материал, е законно добит;
   vi) име и адрес на оператора, доставил дървения материал и изделията от дървен материал;
   vii) физическото или юридическо лице, отговорно за добива;
   viii) операторът, на когото са доставени дървеният материал и изделията от дървен материал.

  в) включват процедура за управление на риска, която се състои от следното:
   i) систематично идентифициране на рисковете, наред с другото, чрез събиране на данни и информация и използване на международни, общностни или национални източници;
   ii) прилагане на всички мерки, необходими за ограничаване на излагането на рискове;
   iii) установяване на процедури, които да се прилагат редовно с цел да се установи дали мерките, посочени в подточки (i) и (ii) работят ефикасно, както и тяхното преразглеждане, когато това е необходимо;
   iv) въвеждане на документация, която да показва ефективното прилагане на мерките, определени в подточки (i) до (iii).
   г) предвиждат одиторски проверки, с цел да се гарантира ефективно прилагане на системата за надлежна проверка.

2.  Комисията приема мерки за прилагането на настоящия член с цел гарантиране на еднаквост в тълкуването на правилата и ефективното им спазване от операторите. По-специално, Комисията установява критерии за оценка на съществуването на риск от пускане на пазара на незаконно добит дървен материал и изделия от него. По този начин Комисията специално взема под внимание особеното положение и капацитета на малките и средни предприятия и, в границите на възможностите, предлага на тези предприятия адаптирани и опростени алтернативи за системи за докладване и контрол, така че тези системи да не се превърнат в прекомерна тежест.

Въз основа на фактори, свързани с типа продукт, източника или сложния път на доставка, определени категории дървен материал и изделия от дървен материал или техните доставчици се считат за "високорискови" и изискват задължението за провеждане на допълнителни надлежни проверки от страна на операторите.

Допълнителните задължения за извършване на надлежна проверка могат да включват, наред с другото:

   изискване за допълнителни документи, данни или информация,
   изискване за одиторски проверки от трета страна.

По смисъла на настоящия регламент за "високорискови" операторите считат дървен материал или изделия от дървен материал от:

   конфликтни зони или държави/региони, влизащи в обхвата на забрана на Съвета за сигурност на ООН за износ на дървен материал,
   държави, известни с повтаряща се и надеждна информация за съществени пропуски в управлението на горите, с ниско равнище на прилагане на законодателството в областта на горите и с високо равнище на корупция,
   държави, за които официалните данни на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) показват намаляване на горските площи,
   доставки, за които от страна на потребители или външни страни е била предоставена информация за евентуални нередности, подкрепена от надеждни доказателства и неопровергана от разследване,

Комисията предоставя регистър на високорисковите източници на дървен материал и на изделия от дървен материал или на доставчиците.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.

Преди приемането на допълнителни мерки за прилагане се провеждат консултации със съответните заинтересовани страни.

3.  По отношение на достъпа до пазара на дървен материал и на изделия от дървен материал, няма пречка за отделни държави-членки да поставят по-високи изисквания за добива и произхода на дървения материал от тези, установени в настоящия регламент, отнасящи се до устойчивостта, опазването на околната среда, съхраняването на биологичното разнообразие и на екологичната система, защитата на жизнената среда на местните общности, защитата на зависимите от гората общности, защитата и правата на местното население и правата на човека.

Член 5

Етикетиране

Държавите-членки гарантират, че в срок до ...(10) всичкият дървен материал и продуктите от дървен материал, които са пуснати и предоставени на разположение на пазара, са етикетирани в съответствие с информацията, посочена в член 3, параграф 3.

Член 6

Признаване на организациите за мониторинг

1.  Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 3, признава като организация за мониторинг частна или публична организация, която е установила система за надлежна проверка, която съдържа определените в член 4, параграф 1 елементи:

2.  Публична организация, която кандидатства за признаване в съответствие с параграф 1, изпълнява следните изисквания:

   а) има правосубектност;
   б) урежда се от публичното право;
   в) създадена е за извършване на специфични функции във връзка с горския сектор;
   г) финансира се, в по-голямата си част, от държавата, от регионалните или местни органи или от други органи, които са субекти на публичното право;
   д) задължава сертифицираните от нея оператори да използват нейната система за надлежна проверка;
   е) въвела е механизъм за мониторинг, за да се гарантира, че операторите, които тя е сертифицирала като използващи нейната система за надлежна проверка, използват тази система за надлежна проверка ;
   ж) предприема подходящи дисциплинарни мерки срещу всеки сертифициран оператор, който не спазва нейната система за надлежна проверка; дисциплинарните мерки включват докладването на случая до съответния компетентен национален орган;
   з) няма конфликт на интереси с компетентните органи.

3.  Частна организация, която кандидатства за признаване в съответствие с параграф 1, изпълнява следните изисквания:

   а) има правосубектност;
   б) урежда се от частното право;
   в) разполага с подходящи експертни знания;
   г) е правно независима от операторите, които сертифицира;
   д) операторите, които тя сертифицира, са задължени от устава на организацията да използват нейната система за надлежна проверка;
   е) въвела е механизъм за мониторинг, за да се гарантира, че операторите, които тя е сертифицирала като използващи нейната система за надлежна проверка, използват тази система за надлежна проверка;
   ж) предприема подходящи дисциплинарни мерки срещу всеки сертифициран оператор, който не спазва нейната система за надлежна проверка; дисциплинарните мерки включват докладването на случая до съответния компетентен национален орган.

4.  Заедно със заявлението си за признаване организацията за мониторинг представя на Комисията следната информация:

   а) своя устав;
   б) имената на лицата, упълномощени да действат от нейно име;
   в) документи, които удостоверяват, че тя разполага с подходящи експертни знания;
   г) подробно описание на системата си за надлежна проверка.

5.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 3, Комисията взема решение дали да признае организацията за мониторинг в срок от три месеца след подаване на заявление от страна на организацията или на препоръка от страна на компетентния орган на държавата-членка, че той препоръчва признаването на организацията.

Решението за признаване на организация за мониторинг се съобщава от Комисията на компетентния орган на държавата-членка, под чиято юрисдикция попада тази организация, заедно с копие от заявлението, в срок от 15 дни от датата на решението.

Компетентните органи на държавите-членки извършват проверки, включително одиторски проверки на място, регулярно или въз основа на обоснована загриженост, изразена от трети страни, за да се уверят, че организациите за мониторинг спазват установените в параграф 1 изисквания. Докладите от проверките се предоставят на разположение на обществеността.

Ако, в резултат на тези проверки, компетентните органи установят, че организациите за мониторинг не спазват изискванията, посочени в параграфи 1 и 2 или параграфи 1 и 3, те уведомяват незабавно Комисията и докладват всяко съответно доказателство по този въпрос.

6.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 3, Комисията оттегля признаването на дадена организация за мониторинг, ако се констатира, че посочените в параграфи 1 и 2, или параграфи 1 и 3, изисквания вече не се изпълняват.

7.  Компетентните органи уведомяват Комисията в срок от два месеца относно всяко решение, с което се препоръчва предоставяне, отказ или оттегляне на признаване на дадена организация за мониторинг.

8.  Комисията приема мерки за прилагането на настоящия член.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.

Член 7

Списък на организациите за мониторинг

Комисията публикува списъка на признатите ▌организации за мониторинг в серия C на Официален вестник на Европейския съюз и оповестява този списък на интернет страницата си. Списъкът редовно се актуализира.

Член 8

Мерки за мониторинг и контрол

1.  Компетентните органи извършват контрол, за да установят дали операторите спазват изискванията, посочени в член 3, параграфи 1, 2 и 3 и член 4, параграф 1.

2.  Контрол се осъществява в съответствие с годишен план и/или въз основа на обоснована загриженост, изразена от трети страни; или във всеки случай, когато компетентният орган разполага с информация, която поставя под въпрос спазването от страна на оператора на изискванията за надлежна проверка, посочени в настоящия регламент.

3.  Контролът може да включва, наред с другото:

   а) преглед на техническите и управленски системи, както и на процедурите за надлежна проверка и оценка на риска, използвани от операторите;
   б) преглед на документация и регистри, удостоверяващи правилното функциониране на системите и процедурите;
   в) сондажни проверки, включително одиторски проверки на място.

4.  Компетентните органи разполагат с надеждна система за проследяване на търгуваните в международен план изделия от дървен материал и със системи за обществен мониторинг, с които извършват оценка на представянето на операторите при спазването на техните задължения и помагат на операторите да идентифицират доставчиците на дървен материал и изделия от дървен материал с висок риск.

5.  Операторите оказват цялото необходимо съдействие за улесняване на извършването на контрола, посочен в параграф 1, по-специално по отношение на достъп до помещения и предоставяне на документация или архиви.

6.  Ако, след извършване на посочения в параграф 1 контрол, се предполага, че операторът е нарушил посочените в член 3 изисквания, компетентните органи могат , в съответствие с тяхното национално законодателство, да започнат цялостно разследване на нарушението и, съгласно националното законодателство и в зависимост от сериозността на нарушението, да предприемат незабавни мерки, които могат да включват, наред с другото:

   а) незабавно прекратяване на търговската дейност; и
   б) конфискуване на дървения материал или изделия от дървен материал.

7.  Всички незабавни мерки, предприети от компетентните органи, са от такова естество, че да предотвратяват продължаването на въпросното нарушение и да позволяват на компетентните органи да приключат разследването.

8.  Когато компетентните органи констатират, че техническите системи и системите за управление и процедурите за надлежна проверка и оценка на риска не са достатъчни, те изискват от оператора да предприеме коригиращи мерки.

Член 9

Документиране на контрола

1.  Компетентните органи документират контрола, посочен в член 8, параграф 1, като записват по-специално неговия характер и резултатите от него, включително всички предписани коригиращи мерки. Документите за всеки контрол се съхраняват най-малко 10 години.

2.  Посочените в параграф 1 документи се оповестяват публично в интернет в съответствие с Директива 2003/4/EО.

Член 10

Сътрудничество

1.  Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с административните органи на трети държави, както и с Комисията, за да гарантират спазването на настоящия регламент.

2.  Компетентните органи обменят информация с компетентните органи на друга/и държава/и-членка/и и с Комисията относно резултатите от контрола, посочен в член 8, параграф 1.

Член 11

Компетентни органи

1.  Всяка държава-членка определя един или повече компетентни органи, които да отговарят за прилагането на настоящия регламент. Тези органи притежават достатъчни правомощия за изпълнението на настоящия регламент, като контролират неговото прилагане, разследват предполагаемите нарушения в сътрудничество с митническите служби и своевременно докладват нарушенията на прокуратурата.

Държавите-членки съобщават на Комисията имената и адресите на компетентните органи най-късно до 31 декември .... Държавите-членки информират Комисията за всички промени в имената или адресите на компетентните органи.

2.  Комисията оповестява публично в интернет списъка на компетентните органи. Този списък се актуализира.

Член 12

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Комитета по търговията с дървен материал║.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1‐4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 13

Изработване на изисквания за устойчивост

До ...(11) Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение относно стандарт на Общността за целия дървен материал и продуктите от дървен материал, добити от естествени гори, целящ изпълнение на най-високите изисквания за устойчивост.

Член 14

Консултативна група

1.  Създава се консултативна група, съставена от представители на заинтересованите участници, включващи, наред с другите, представители на горската индустрия, собственици на гори, неправителствени организации (НПО) и сдружения на потребителите, а председателството се поема от представител на Комисията.

2.  Представители на държавите-членки могат да участват в заседанията или по собствена инициатива или по покана от страна на консултативната група.

3.  Консултативната група определя своя правилник, който се оповестява на уебстраницата на Комисията.

4.  Комисията предоставя необходимата за консултативната група техническа и логистична помощ и предоставя на разположение секретариат за провеждане на заседанията.

5.  Консултативната група проучва и предоставя становища по въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, повдигнати от нейния председател или по негова собствена инициатива, или по искане на членовете на консултативната група или на Комитета.

6.  Комисията съобщава на Комитета становищата на консултативната група.

Член 15

Изменения

Комисията може да допълва посочения в приложението списък на дървен материал и изделия от дървен материал, като отчита техническите характеристики, крайното предназначение и производствените процеси.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.

Член 16

Санкции

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции могат да включват наказателни или административни санкции и трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи и могат да включват, наред с другото:

  а) финансови санкции, отразяващи:
   степента на вредата за околната среда;
   стойността на изделията от дървен материал, засегнати от нарушението;
   данъчните загуби и икономическите вреди, причинени от нарушението;
   б) конфискуване на дървения материал или изделия от дървен материал;
   в) временна забрана на предлагането на пазара на дървен материал и изделия от дървен материал.

При висящо съдебно производство операторите преустановяват доставката на дървен материал и изделия от дървен материал от съответните райони.

Финансовите санкции представляват поне петкратната стойност на изделията от дървен материал, получени чрез извършването на сериозно нарушение. В случай на повторно сериозно нарушение в рамките на пет години финансовите санкции нарастват до поне осемкратната стойност на изделията от дървен материал, получени чрез извършване на сериозно нарушение.

Без да се засягат останалите разпоредби в правото на Общността във връзка с обществените средства, държавите-членки не предоставят държавни помощи по националните схеми за държавните помощи или от фондовете на Общността на оператори, които са осъдени за сериозни нарушения на настоящия регламент, до предприемането на коригиращи мерки и прилагането на ефективни, съответстващи и разубеждаващи санкции.

Държавите-членки нотифицират на Комисиятаразпоредбите относно санкциите не по-късно от 31 декември .... и незабавно я уведомяват за всички последващи изменения, свързани с тях.

Член 17

Докладване

1.  За първи път до ...(12)и всяка втора година след това държавите-членки представят на Комисията доклад относно приложението на настоящия регламент през предходните две години.

2.  Въз основа на тези доклади Комисията изготвя доклад, който представя на Съвета и на Европейския парламент на всеки две години.

3.  При подготовката на доклада, посочен в параграф 2, Комисията отчита отбелязания напредък във връзка със сключването и изпълнението на споразуменията за доброволно партньорство за правоприлагане, управление и търговия в областта на горското стопанство (FLEGT), приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 2173/2005. Комисията обмисля дали е необходимо каквото и да било преразглеждане на настоящия регламент в светлината на опита от прилагането на споразуменията за доброволно партньорство за правоприлагане, управление и търговия в областта на горското стопанство (FLEGT) и тяхната ефективност по отношение на справянето с проблемите на незаконния дървен материал.

Член 18

Изменение на Директива 2008/99/ЕО

Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателното право(13)се изменя, считано от ...(14), както следва:

1.  Към член 3 се добавя следната буква:"

иа) предоставянето на разположение на пазара на незаконно добит дървен материал или изделия от дървен материал.

"

2.  Към приложение А се добавя следното тире:

-  Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета от ... за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

Член 19

Преглед

До ...(15)* и на всеки пет години след това Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент по отношение на неговите предмет и цел и представя на Европейския парламент своите заключения и предложения за изменения, които се основават на тези заключения.

При прегледа вниманието се насочва върху:

   подробен и задълбочен анализ на изследванията и разработките в областта на устойчивото горско стопанство;
   въздействието на настоящия регламент върху вътрешния пазар, като специално се отчита конкурентоспособността и възможностите на новите участници да се установят на пазара;
   пазарното положение на МСП и въздействието на настоящия регламент върху тяхната дейност.

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от ...(16).

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в ... .

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С […], […] г., стр. […].
(2) ОВ С […], […] г., стр. […].
(3) Позиция на Европейския парламент от 22 април 2009 г.
(4) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(5) COM(2003)0251, 21.5.2003 г.
(6) ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1.
(7) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
(8) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
(9) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(10)* ОВ: две години след влизане в сила на настоящия регламент.
(11)* ОВ:една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(12)* ОВ: Моля въведете дата: 30 април на третата година след влизането в сила на настоящия регламент.
(13) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.
(14)* ОВ: една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(15)** ОВ: три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.
(16)* ОВ: една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Дървен материал и изделия от дървен материал, класифицирани в Комбинираната номенклатура, посочена в приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета(1), за които се прилага настоящият регламент

1.  Продуктите, посочени в приложения II и III към Регламент (EО) № 2173/2005, за които се прилага схемата на разрешителни FLEGT;

2.  Дървесна маса и хартии от глави 47, 48 и 49 от Комбинираната номенклатура (КН), с изключение на продукти на основата на бамбук и продукти за рециклиране (отпадъци и остатъци);

3.  Мебели от дърво с код по КН 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 и 9403 90 30;

4.  Сглобяеми конструкции с код по КН 9406 00 20;

5.  Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми с код по КН 4401;

6.  Дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри ("shingles" и "shakes"), от дървен материал, дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен с код по КН 4418;

7.  Плочи от дървесни частици, плочи, наречени "oriented strand board" (OSB) и подобни плочи от дървен материал, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества с код по КН 4410;

8.  Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества с код по КН 4411;

9.  "Уплътнен" дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили с код по КН 4413 00 00;

10.  Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни с код по КН 4414 00;

11.  Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дърво; дървени подпори за палети; ковчези с код по КН 4415;

12.  Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги с код по КН 4416 00 00;

13.  Други изделия от дървен материал, включени в категориите КН 94 и 95, включително дървени играчки и спортни аксесоари.

(1) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност