Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0198(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0115/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0115/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0225

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 218k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei ***I
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2009. április 22-i jogalkotási állásfoglalása a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0644),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-0373/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A6-0115/2009),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2009. április 22-én került elfogadásra a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0198

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen 175. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(3),

mivel:

(1)  Az erdők a környezeti, gazdasági és szociális előnyök széles választékát nyújtják, beleértve a fát és egyéb nem-fa erdészeti termékeket, környezetvédelmi szolgáltatásokat és lakóhelyet a helyi közösségek számára.

(2)  Az erdei környezet értékes örökség, amelyet védeni és őrizni kell, és – ahol megvalósítható – helyreállítani a biológiai sokféleség és az ökológiai rendszer-funkciók fenntartásának, az éghajlat védelmének, valamint az őshonos népek és a helyi és az erdőgazdálkodástól függő közösségek jogai megőrzésének alapvető célja érdekében.

(3)  Az erdő gazdasági erőforrás, megművelése jólétet és foglalkoztatást generál. Az erdőművelésnek az éghajlatra is pozitív hatása van, mivel az erdészeti termékek helyettesíthetnek nagyobb energiafogyasztó termékeket.

(4)  Nagyon fontos – különösen éghajlati szempontból –, hogy a közösségi piacon működő alvállalkozók csak legális fakitermelésből származó faterméket hozzanak piaci forgalomba, mivel az ilyen fatermék biztosítja az erdő fontos szén-dioxid-megkötő funkciójának zavartalanságát. Ráadásul, a legális fakitermelésből származó fa építőanyagként – például faházakban – történő felhasználása elősegíti a szén-dioxid megkötését hosszú távú alapon is.

(5)  Az erdőgazdálkodás nagymértékben járul hozzá a társadalmi és gazdasági fejlődéshez a fejlődő országokban, és sok ember számára jelent elsődleges jövedelemforrást ezekben az országokban. Fontos tehát, hogy ne fékeződjön e fejlődés és jövedelemforrás, inkább arra kell koncentrálni, hogyan lehet előmozdítani az erdőgazdálkodás fenntarthatóbb fejlesztését ezekben az országokban.

(6)  A fa és fatermékek iránti, világszerte növekedő keresletnek köszönhetően, párosulva az erdőgazdálkodási ágazatot jellemző intézményi és irányítási hiányosságokkal számos fatermelő országban, az illegális fakitermelés és a kapcsolódó kereskedelem egyre nagyobb aggodalomra okot adó kérdéssé vált.

(7)  Nyilvánvaló, hogy a természetes erdei erőforrásokra nehezedő nyomás, valamint a fa és a fatermékek iránti kereslet gyakran túl nagy, és hogy a Közösségnek csökkentenie kell az erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatását, függetlenül attól, hogy e hatások hol jelennek meg.

(8)  Az illegális fakitermelés - párosulva egy jelentős számú fakitermelő ország erdőgazdálkodási ágazatát jellemző intézményi és irányítási hiányosságokkal - nagy nemzetközi jelentőséggel bíró, átfogó probléma. Az illegális fakitermelés jelentős fenyegetést jelent az erdők számára, mivel hozzájárul az erdőirtás és erdőpusztulás folyamatához, amely a szén-dioxid-kibocsátás mintegy 20%-áért felelős, befolyásolja az elsivatagosodást és a sztyeppeképződési folyamatot, mivel felerősíti a talajeróziót és súlyosbítja a rendkívüli időjárási eseményeket és az ezek miatt bekövetkező árvizeket, veszélyezteti a biológiai sokféleséget, tönkreteszi az őshonos népek természetes lakóhelyét,valamint ellehetetleníti a fenntartható erdőgazdálkodást és -fejlesztést. Továbbá társadalmi, politikai és gazdasági hatásai is vannak, aláásván gyakran a jó kormányzással kapcsolatos célok irányába történő haladást, valamint veszélyezteti az erdőgazdálkodástól függő helyi közösségeket és az őshonos népek jogait is.

(9)  E rendelet célja, hogy leállítsa az illegálisan kitermelt fával és az ilyen fából készült termékekkel folytatott kereskedelmet az EU-ban, és világszerte hozzájáruljon az erdőirtás és az erdőpusztulás, az ezzel kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás és a biodiverzitásban bekövetkező veszteség megállításához, ugyanakkor elősegítse a fenntartható gazdasági növekedést, a fenntartható emberi fejlődést, valamint az őshonos és helyi népek tiszteletét. E rendeletnek hozzá kell járulnia többek között az alábbi dokumentumokban foglalt kötelezettségek és vállalások teljesítéséhez: 1992. évi egyezmény a biológiai sokféleségről (CBD); 1973. évi egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (CITES); 1983. évi, 1994. évi és 2006. évi nemzetközi megállapodások a trópusi faanyagokról (ITTAs); 2002. évi ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmény (UNFCCC); 1994. évi ENSZ egyezmény az elsivatagosodás elleni küzdelemről; 1992. évi riói nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről; a fenntartható fejlődésről szóló csúcstalálkozó által, 2002. szeptember 4-én elfogadott johannesburgi nyilatkozat és végrehajtási terv; az ENSZ kormányközi erdészeti panelnek az 1997-es ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülése (UNGASS) által jóváhagyott intézkedési javaslatai és a nemzetközi erdészeti fórum intézkedési javaslatai; az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCED) 1992. évi, jogilag nem kötelező érvényű, irányadó nyilatkozata egy, minden erdőtípus kezelésére, megőrzésére és fenntartható fejlődésére vonatkozó globális megegyezés alapelveiről szóló; az UNCED által, 1992. júniusban elfogadott 'Agenda 21'; az UNGASS 1997-es határozata az Agenda 21 további végrehajtását szolgáló programról; 2000. évi Millenniumi Nyilatkozat; 1982. évi Természetvédelmi Világcharta; az emberi környezetről szóló, 1972-es ENSZ konferencia nyilatkozata; 1972. évi cselekvési terv az emberi környezetért; az ENSZ Erdészeti Fórum 4/2. sz. határozata; 1979. évi egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről; a 2003. évi korrupció elleni ENSZ egyezmény (UNCAC).

(10)  A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program meghatározásáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat(4) prioritásként határozta meg aktív intézkedések lehetőségének vizsgálatát az illegálisan kitermelt fa kereskedelmének megakadályozása és az ellene való küzdelem érdekében, valamint a Közösség és a tagállamok további aktív részvételét az erdőkkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó globális és regionális határozatok és megállapodások végrehajtásában.

(11)  Az "Erdőgazdálkodással kapcsolatos jogérvényesítés, irányítás és kereskedelem (FLEGT) - Javaslat egy EU cselekvési tervre" című, 2003. május 21-i bizottsági közlemény(5) javaslatot tett egy intézkedéscsomagra az illegális fakitermelés és a kapcsolódó kereskedelem problémájának kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítések támogatása és a fenntartható erdőgazdálkodás tágabb céljához való hozzájárulás érdekében.

(12)  A Tanács és az Európai Parlament, felismervén, hogy a Közösségnek a fenntartható fejlődés, a fenntartható erdőgazdálkodás és a szegénység csökkentése, valamint a társadalmi méltányosság és a nemzeti szuverenitás keretein belül hozzá kell járulnia az illegális fakitermelés problémájának kezelésére és a fenntartható legális fakitermelést támogatására irányuló globális erőfeszítésekhez, üdvözölte a szóban forgó közleményt.

(13)  Összhangban az említett közlemény céljával, nevezetesen annak biztosításával, hogy csak olyan fatermékek lépjenek be a Közösségbe, amelyeket az előállító ország nemzeti jogi szabályozásával összhangban állítottak elő, a Közösség olyan önkéntes partnerségi megállapodások (VPA-k) megkötéséről tárgyalt a fatermelő országokkal (partnerországok), amelyek jogilag kötelező erejű kötelezettséget rónak a felekre egy engedélyezési rendszer bevezetésére, valamint a VPA-kban meghatározott fával és fatermékekkel való kereskedelem szabályozására.

(14)  A Közösségnek a főbb fafogyasztó országokkal, így az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal és Japánnal folytatott kétoldalú tárgyalások során is szorgalmaznia kellene az illegális fakitermelés problémájának megvitatását, az egyes országok fapiacán a piaci szereplők számára előírt megfelelő kötelezettségek fokozatos összehangolását, valamint egy illegális fakitermelésre vonatkozó, független, globális riasztórendszer és nyilvántartás létrehozását, például az Interpol és egy megfelelő ENSZ szerv részvételével, és a legújabb műholdas felderítési technológiák felhasználásával.

(15)  Az ökológiailag nemzetközi jelentőségű erdőkkel rendelkező országok piaci szereplőinek különleges felelősséget kell viselniük a fakitermelés fenntarthatóságáért.

(16)  Tekintettel a probléma kiterjedt és sürgető voltára, szükséges tevékenyen támogatni az illegális fakitermelés és a kapcsolódó kereskedelem elleni küzdelmet, csökkenteni a Közösség erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatását,kiegészíteni és megerősíteni a VPA-kezdeményezést, valamint javítani a szegénység csökkentésére, az erdők konzerválására és a magas szintű környezetvédelemre irányuló - beleértve az éghajlatváltozás és a biodiverzitási veszteség elleni küzdelmet is - politikák közötti szinergiákat.

(17)  A megelőző fellépés elve alapján az ellátási lánc minden szereplőjének osztoznia kell a felelősségben az illegálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalomba hozatalával kapcsolatos kockázat kiküszöbölését illetően.

(18)  El kell ismerni a Közösséggel FLEGT VPA-kat kötő országok erőfeszítéseit és az azokban foglalt elveket, különösen a legálisan kitermelt fa fogalmának meghatározását illetően. Figyelembe kell venni azt is, hogy a FLEGT engedélyezési rendszer alapján a Közösségbe csak a vonatkozó nemzeti jogi szabályozással összhangban kitermelt fa és fatermékek exportálhatók. ║ Ezért az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendelet(6) II. és III. mellékletében felsorolt, a szóban forgó ║ rendelet I. mellékletében felsorolt partnerországokból származó fatermékeket legálisan kitermeltnek kell tekinteni, feltéve, hogy megfelelnek az említett rendeletnek és minden végrehajtási rendelkezésnek. A VPA-kban foglalt elveknek, különösen a "legálisan előállított fa" fogalom-meghatározást illetően, tartalmazniuk és biztosítaniuk kell a fenntartható erdőgazdálkodást, a biológiai sokféleség fenntartását, az erdőtől függő helyi közösségek és az őshonos népek védelmét, valamint e közösségek és népek jogainak védelmét.

(19)  Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) arra kötelezi az egyezményben részes feleket, hogy csak akkor adjanak CITES exportengedélyt, ha az adott CITES-ben felsorolt fajta kitermelése – többek között – az exportáló ország nemzeti jogi szabályozásával összhangban történt. Ezért a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet(7) A., B. és C. mellékletében felsorolt fafajtákból készült fatermékeket legálisan kitermeltnek kell tekinteni, feltéve, hogy megfelelnek az említett rendeletnek és minden végrehajtási rendelkezésnek.

(20)  Figyelembe véve az illegális fakitermelés komplexitását, ami az alapjául szolgáló tényezőket és a hatásokat illeti, csökkenteni kell az illegális magatartást ösztönző tényezőket a piaci szereplők magatartásának befolyásolása révén. A követelmények és kötelezettségek szigorítása, valamint a piaci szereplőknek az EU piacán illegális fa és fatermékek forgalomba bocsátásáért és forgalmazásáért való felelősségre vonását szolgáló jogi eszközök megerősítése a piaci szereplőket az illegális szállítókkal folytatott kereskedelemtől való elrettentés leghatékonyabb megoldásai közé tartozik.

(21)  Nemzetközi megállapodást élvező fogalom-meghatározás hiányában, a fakitermelés helye szerinti ország jogi szabályozását kell tekinteni elsődleges alapnak annak meghatározásához, hogy mi minősül illegális fakitermelésnek. A jogszerűségi követelmények alkalmazása során figyelembe kell venni továbbá a nemzetközi normákat, beleértve többek között a következő szervezetek, illetve folyamatok normáit: az Afrikai Fakitermelők Szervezete (African Timber Organisation); a Nemzetközi Trópusifa-szervezet; a mérsékelt égövi és északi erdők védelmére és fenntartható művelésére vonatkozó kritériumokról és indikátorokról szóló montreáli folyamat; valamint a fenntartható erdőgazdálkodás kritériumaival és indikátoraival foglalkozó páneurópai erdészeti kezdeményezés. A jogszerűségi követelmények ilyen alkalmazásának hozzá kell járulnia a nemzetközi kötelezettségvállalások, elvek és ajánlások végrehajtásához, beleértve a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a biodiverzitási veszteség csökkentésére, a szegénység kiküszöbölésére, az elsivatagosodási folyamat lassítására, valamint az őshonos népek, a helyi és az erdőtől függő közösségek jogainak védelmére és előmozdítására vonatkozóakat is. A fakitermelő országnak nyilvántartást kell vezetnie az összes legális fakitermelésről, beleértve a fafajtákra és a maximális fakitermelésre vonatkozó részletes adatokat is.

(22)  Sok fatermék számos eljáráson megy keresztül első piaci forgalomba helyezése előtt és után. A szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében - az ellátási láncban résztvevő valamennyi piaci szereplő helyett - csupán a fát és fatermékeket első ízben piaci forgalomba helyezők számára kell előírni követelményként az illegálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalomba hozatala kockázatának minimalizálását szolgáló intézkedések és eljárások (megfelelő gondosság) teljes rendszerének bevezetését. Az ellátási láncban részt vevő valamennyi piaci szereplőt köti azonban az illegális fakitermelésből származó fa vagy fatermékek piaci forgalomba hozatalának általános tilalma, és ennek érdekében kellő gondossággal kell eljárniuk.

(23)  A közösségi piacon a fa és fatermékek ellátási láncaiban érdekelt valamennyi szereplőnek (kereskedők és gyártók) egyértelműen fel kell tüntetnie a felkínált terméken a forrást vagy a beszállítót, ahonnan a fa származik.

(24)  A piaci szereplőknek, amelyek első alkalommal bocsátanak fát és fatermékeket a közösségi piacon forgalomba, megfelelő gondosságot kell tanúsítaniuk egy║megfelelő gondosságon alapuló rendszeren keresztül ║, hogy minimalizálják az illegálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalomba hozatalának kockázatát.

(25)   A megfelelő gondosságon alapuló rendszernek hozzáférést kell biztosítania a közösségi piacon forgalomba bocsátott fa és fatermékek beszerzési forrásaihoz és beszállítóihoz, valamint az alkalmazandó jogszabályok betartására vonatkozó információhoz.

(26)  E rendelet végrehajtása során a Bizottságnak és a tagállamoknak különös figyelmet kell szentelniük a kis- és középvállalkozások (kkv-k) sajátos sebezhetőségének és korlátozott erőforrásaiknak. Rendkívül fontos, hogy e vállalkozásokat ne terheljék bonyolult szabályok, amelyek gátolják a fejlődésüket. A Bizottságnak ezért - amennyire lehetséges, az elfogadás előtt álló kisvállalkozói intézkedéscsomagban meghatározott mechanizmusok és alapelvek alapján - egyszerűsített rendszert kell kidolgoznia a kkv-kra e rendelet szerint vonatkozó kötelezettségek tekintetében, anélkül, hogy az veszélyeztetné a rendelet tárgyát és célját, valamint életképes alternatívákat kell nyújtania e kkv-knak, képessé téve őket a közösség jogszabályaival összhangban történő működésre.

(27)  E rendelet végrehajtásának megkönnyítése és a helyes gyakorlatok kialakításához való hozzájárulás érdekében helyénvaló azoknak a szervezeteknek az elismerése, amelyek alkalmas és hatékonykövetelményeket dolgoztak ki a megfelelő gondosságon alapuló rendszerek megvalósítására. Ezen elismert szervezeteknek a jegyzékét nyilvánosságra kell hozni.

(28)  Ugyanebből a célból az Európai Uniónak ösztönöznie kell a fent említett szervezeteket, hogy működjenek együtt környezetvédelmi és emberi jogi szervezetekkel annak érdekében, hogy támogassák a megfelelő gondosságon alapuló rendszereket és azok ellenőrzését.

(29)  Az illetékes hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük, hogy a piaci szereplők teljesítik-e a rendeletben meghatározott kötelezettségeiket. E célból az illetékes hatóságoknak hivatalos ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk, beleértve a vámellenőrzéseket is, és szükség esetén korrekciós intézkedések megtételére kötelezniük a piaci szereplőket.

(30)  Az illetékes hatóságoknak nyilvántartást kell vezetniük az ellenőrzésekről, és ezekről egy összefoglalót nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük, összhangban a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(8).

(31)  Figyelemmel az illegális fakitermelés és a kapcsolódó kereskedelem nemzetközi jellegére, az illetékes hatóságoknak együtt kell működniük egymással, környezetvédelmi és emberi jogi szervezetekkel, valamint harmadik országok és/vagy a Bizottság közigazgatási hatóságaival.

(32)  A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy e rendelet megsértését hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntessék.

(33)  Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal(9) összhangban kell elfogadni.

(34)  Különösen, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy részletes szabályokat fogadjon el a kellő gondosságon alapuló rendszer alkalmazására vonatkozóan, és különösen az illegálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalomba helyezésével kapcsolatos kockázat értékelésére vonatkozó kritériumokat, kritériumokat állapítson meg az ellenőrző szervezetek által kidolgozott, a megfelelő gondosságon alapuló rendszerek elismerésére vonatkozóan, és dolgozza át az e rendelet hatálya alá tartozó fa és fatermékek listáját, amennyiben a fa vagy fatermékek technikai jellemzői, végfelhasználása vagy előállítási folyamatai szükségessé tesznek ilyen változtatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és e rendeletnek új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítése révén a nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(35)  A fenntartható erdőgazdálkodás fejlődése folyamatban lévő folyamat, ezért e rendeletet rendszeresen kell értékelni, aktualizálni és módosítani, az új kutatási eredményeknek megfelelően. A Bizottságnak ezért rendszeresen elemeznie kell a legújabb, rendelkezésre álló kutatási és fejlesztési eredményeket, és az elemzésének következtetéseit és a javasolt módosításokat jelentésben kell az Európai Parlament elé terjesztenie.

(36)  Az erdészeti termékek zavartalanul működő belső piacának biztosítása érdekében a Bizottságnak folyamatosan elemeznie kell e rendelet hatásait. Különös figyelmet kell fordítani a rendelet következményeire a közösségi piacon működő kkv-kra nézve. A Bizottságnak ezért – ennek megfelelően és rendszeresen - tanulmányt és hatáselemzést kell készítenie a rendelet belső piacra gyakorolt hatásairól is - különös tekintettel a kkv-kra -, a fenntartható erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásai mellett. Ezt követően a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek elemzéséről, következtetéseiről és intézkedési javaslatairól.

(37)  Mivel e rendelet célkitűzései - nevezetesen a meglévő politikai keretek kiegészítése és megerősítése, valamint az illegális fakitermelés és a kapcsolódó kereskedelem elleni küzdelem támogatása - a tagállamok által nem valósíthatóak meg kielégítően, és ezért, azok léptéke miatt, közösségi szinten könnyebben elérhetőek, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és célkitűzés

Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó vagy forgalmazó piaci szereplők kötelezettségeit határozza meg.

A piaci szereplők biztosítják, hogy kizárólag legálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalmazására kerül sor.

A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők megfelelő gondosságon alapuló rendszert alkalmaznak.

2. cikk

Fogalom-meghatározások

E rendelet alkalmazásában:

   a) "fa és fatermékek": a mellékletben meghatározott fa és fatermékek, kivétel nélkül;
   b) "piaci forgalmazás": a közösségi piacon fa vagy fatermékek kereskedelmi tevékenység során történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljából, akár ellenérték fejében, akár térítés nélkül;
   c) "piaci forgalomba bocsátás": fa és fatermékek első ízben történő forgalmazása a közösségi piacon; a későbbi fafeldolgozás és -forgalmazás nem jelent "piaci forgalomba bocsátást";
   d) "piaci szereplő": bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely fát vagy fatermékeket bocsát piaci forgalomba vagy forgalmaz;
   e) "legálisan kitermelt": a kitermelés szerinti ország alkalmazandó jogszabályaival összhangban kitermelt;
   f) "kockázat": az illegális forrásból származó fa és fatermékeknek a Közösség területére történő behozatala, onnan való kivitele vagy a Közösségen belüli kereskedelme valószínűségének és egy ilyen esemény súlyosságának függvénye;
   g) "kockázatkezelés": a kockázatok rendszeres azonosítása és az illegálisan kitermelt fa és fatermékek piaci forgalomba bocsátása kockázatának minimalizálását célzó intézkedések és eljárások végrehajtása;
   h) "alkalmazandó jogszabályok": akár nemzeti, regionális vagy nemzetközi jogszabályok, különösen azok, amelyek a biológiai sokféleség megőrzésére, az erdőgazdálkodásra, az erőforrások használati jogára és a káros környezeti hatások minimalizálására vonatkoznak; ugyancsak tekintetbe kell venniük a tulajdonhasználatot, az őslakos népek jogait, a munkaügyi és a közösségi jóléti jogszabályokat, az adókat, a behozatali és kiviteli vámokat, a kitermeléssel, a szállítással és a marketinggel kapcsolatos jogdíjakat vagy egyéb díjakat;
   i) "fenntartható erdőgazdálkodás": az erdők és fás területek oly módon és oly mértékben történő kezelése és hasznosítása, ami fenntartja azok biológiai sokféleségét, termelékenységét, megújulási képességét, vitalitását, valamint azon képességüket, hogy jelenleg és a jövőben fontos ökológiai, gazdasági és társadalmi funkciót töltsenek be helyi, nemzeti és globális szinten, anélkül, hogy más ökoszisztémákat károsítana;
   j) "kitermelés szerinti ország": az az ország, ahol a fát vagy a fatermékekbe ágyazott faanyagot kitermelték;
   k) "ellenőrző szervezet": olyan jogi személy vagy tagságon alapuló egyesülés, amely jogképességgel és megfelelő szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy figyelemmel kövesse és biztosítsa a megfelelő gondosságon alapuló rendszereknek az ilyen rendszerek használatáról tanúsítvánnyal rendelkező piaci szereplők általi alkalmazását, és amely jogilag független az általa tanúsított piaci szereplőktől;
   l) "nyomon követhetőség": képesség a fa és fatermékek nyomon követésére a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában;

3. cikk

A piaci szereplők kötelezettségei

(1)  A piaci szereplők biztosítják, hogy kizárólag legálisan kitermelt fát és faterméket bocsátanak piaci forgalomba vagy forgalmaznak.

(2)  A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők megfelelő gondosságon alapuló rendszert hoznak létre, amely tartalmazza a 4. cikk ║ bekezdésében említett elemeket, vagy egy, az 6. cikk (1) bekezdésében említett, elismert ellenőrző szervezet megfelelő gondosságon alapuló rendszerét veszik igénybe.

Meglevő nemzeti jogalkotási felügyelet és bármely önkéntes felügyeleti mechanizmus-lánc, amely megfelel az e rendelet szerinti követelményeknek, felhasználható a megfelelő gondosságon alapuló rendszer alapjaként.

(3)  A fát és faterméket forgalmazó piaci szereplőknek – a teljes ellátási láncon keresztül – képesnek kell lenniük:

   i. azonosítani azt a piaci szereplőt, amely a fát és a fatermékeket szolgáltatta, továbbá azt a piaci szereplőt, amelynek a fát és a fatermékeket szolgáltatták;
   ii. kérésre tájékoztatást adni a fajta nevéről, a kitermelés szerinti ország(ok)ról és, ahol releváns, a származási koncesszióról;
   iii. ellenőrizni, ahol szükséges, hogy a piaci szereplő, amely a fát és a fatermékeket piaci forgalomba hozta, teljesítette-e az e rendelet szerinti kötelezettségeit.

(4)  A 2173/2005/EK tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt, a szóban forgó rendelet I. mellékletében felsorolt partnerországokból származó fatermékeket, amelyek megfelelnek e rendeletnek és végrehajtási rendelkezéseinek, e rendelet alkalmazásában legálisan kitermeltnek kell tekinteni.

(5)  A 338/97/EK tanácsi rendelet A., B. és C. mellékletében felsorolt fafajtákból készült fatermékeket, amelyek megfelelnek az említett rendeletnek és végrehajtási rendelkezéseinek, e rendelet alkalmazásában legálisan kitermeltnek kell tekinteni.

4. cikk

A megfelelő gondosságon alapuló rendszerek

(1)  A 3. cikk (2) bekezdésében említett, a megfelelő gondosságon alapuló rendszer:

   a) nyomon követési rendszer és ellenőrző szervezet általi független ellenőrzés alkalmazásával biztosítja, hogy csak legálisan kitermelt fát és fatermékeket hozzanak piaci forgalomba;
  b) intézkedéseket foglal magában az alábbiak megállapítására:
   i. származási ország, származási erdő és, ahol releváns, kitermelési koncesszió;
   ii. a fajták neve, beleértve a tudományos elnevezést is;
   iii. érték;
   iv. térfogat és/vagy súly;
   v. hogy a fát vagy a fatermékekbe ágyazott faanyagot legálisan termelték ki;
   vi. a piaci szereplő neve és címe, amely a fát és a fatermékeket szolgáltatta;
   vii. a kitermelésért felelős természetes vagy jogi személy;
   viii. a piaci szereplő, amelynek részére a fát és a fatermékeket szállították;

  c) magában foglal egy kockázatkezelési eljárást, amely a következőkből áll:
   i. a kockázatok szisztematikus azonosítása, többek között adatok és információk gyűjtésével, valamint nemzetközi, közösségi vagy nemzeti források igénybevételével;
   ii. a kockázatoknak való kitettség korlátozásához szükséges valamennyi intézkedés végrehajtása;
   iii. eljárások kialakítása, amelyeket rendszeresen el kell végezni annak igazolására, hogy az i. és ii. alpontban meghatározott intézkedések hatékony működnek, és szükség szerint felül kell azokat vizsgálni;
   iv. nyilvántartások készítése az i-iii. alpontban meghatározott intézkedések hatékony alkalmazásának bemutatására.
   d) rendelkezik könyvvizsgálatról is a megfelelő gondosságon alapuló rendszer hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében.

(2)  A Bizottság e cikk ║ végrehajtására intézkedéseket fogad el a szabályok egységes értelmezésének és a piaci szereplők általi tényleges végrehajtásának biztosítása érdekében. A Bizottság különösen kritériumokat határoz meg annak értékelésére, fennáll-e az illegálisan kitermelt fa és fatermékek közösségi piacra bocsátásának kockázata. Ennek során a Bizottság különös figyelmet fordít a kkv-k különleges helyzetére és teljesítőképességére, és amennyire lehetséges, adaptált és egyszerűsített, alternatív jelentéstételi és ellenőrzési rendszereket kínál e vállalkozásoknak, hogy e rendszerek ne váljanak túlságosan terhessé.

A terméktípussal, a forrással vagy az ellátási lánc összetettségével összefüggő tényezők alapján a fa és a fatermékek vagy a beszállítók egyes kategóriái 'magas kockázatúnak' minősülnek, ami a piaci szereplők részéről különleges gondosságon alapuló kötelezettségeket igényel.

A különleges gondosságon alapuló kötelezettségek közé tartozhat többek között:

   további dokumentumok, adatok vagy információk bekérése;
   harmadik fél által végzett auditálás előírása;

E rendelet értelmében a piaci szereplők 'magas kockázatúnak' tekintik az olyan fát és fatermékeket, amelyek az alábbi helyekről származnak:

   konfliktusok által sújtott térségek vagy egy ENSZ biztonsági tanácsi faexport-tilalom hatálya alá eső országok/régiók,
   olyan országok, ahol egybehangzó és megbízható adatok szerint az erdőgazdálkodás terén jelentősek a hiányosságok, alacsony szintű az erdészeti jogszabályok érvényesítése vagy magas szintű a korrupció,
   olyan országok, ahol az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) statisztikái az erdőterület csökkenését jelzik,
   olyan beszerzési források, ahol a fogyasztók vagy külső felek hitelt érdemlő, vizsgálat útján nem cáfolt bizonyítékokkal alátámasztott információt bocsátottak rendelkezésre potenciális szabálytalanságokról;

A Bizottság nyilvántartást bocsát a nyilvánosság rendelkezésére a faanyagok és fatermékek magas kockázatúnak minősülő beszerzési forrásairól és beszállítóiról.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

Az érintett piacai szereplőkkel a további végrehajtási intézkedések elfogadása előtt konzultálni kell.

(3)  Az egyes tagállamok számára megengedett, hogy - a fa és a fatermékek piaci forgalomba hozatalát illetően - az e rendeletben foglaltaknál szigorúbb követelményeket határozzanak meg a fa kitermelésére és származására vonatkozóan, a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma megőrzése, a helyi közösségek lakóhelyének védelme, az erdőtől függő közösségek védelme, az őshonos népek védelme és jogai, valamint az emberi jogok tekintetében.

5. cikk

Címkézés

A tagállamok biztosítják, hogy ...(10) valamennyi piaci forgalomba hozott és forgalmazott fát és faterméket címkével látnak el, megfelelően feltüntetve a 3. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat.

6. cikk

Az ellenőrző szervezetek elismerése

(1)  A Bizottság a 12. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban ellenőrző szervezetként ismeri el azt a magán- vagy közjogi szervezetet, amely a 4. cikk (1) bekezdésben meghatározott elemeket tartalmazó, megfelelő gondosságon alapuló rendszert hozott létre.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt elismerést kérelmező közjogi szervnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

   a) jogi személyiséggel rendelkezik;
   b) rá nézve a közjog az irányadó;
   c) az erdészeti ágazattal kapcsolatos, meghatározott feladatok ellátására hozták létre;
   d) túlnyomó részt az állam, regionális vagy helyi hatóságok vagy más közjogi szervek finanszírozzák;
   e) az általa tanúsítvánnyal ellátott piaci szereplőket a megfelelő gondosságon alapuló rendszerének alkalmazására kötelezi;
   f) ellenőrző mechanizmust alkalmaz, hogy biztosítsa a megfelelő gondosságon alapuló rendszer azon piaci szereplők általi alkalmazását, amelyek esetében tanúsította, hogy igénybe veszik a megfelelő gondosságon alapuló rendszerét;
   g) megfelelő fegyelmi intézkedéseket foganatosít azon tanúsítvánnyal rendelkező piaci szereplővel szemben, amely nem felel meg a megfelelő gondosságon alapuló rendszere követelményeinek; a fegyelmi intézkedések közé tartozik az ügy jelentése a releváns nemzeti illetékes hatóságnak;
   h) nem áll fenn összeférhetetlenség közte és az illetékes hatóságok között.

(3)  Az (1) bekezdésben foglalt elismerést kérelmező magánjogi szervnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

   a) jogi személyiséggel rendelkezik;
   b) rá nézve a magánjog az irányadó;
   c) megfelelő szakértelemmel rendelkezik;
   d) jogilag független azoktól a piaci szereplőktől, amelyek részére tanúsítványt állít ki;
   e) a szerv alapszabálya kötelezi az általa tanúsított piaci szereplőket a megfelelő gondosságon alapuló rendszerének alkalmazására;
   f) ellenőrző mechanizmust alkalmaz, hogy biztosítsa a megfelelő gondosságon alapuló rendszer azon piaci szereplők általi alkalmazását, amelyek esetében tanúsította, hogy igénybe veszik a megfelelő gondosságon alapuló rendszerét;
   g) megfelelő fegyelmi intézkedéseket foganatosít azon tanúsítvánnyal rendelkező piaci szereplővel szemben, amely nem felel meg a megfelelő gondosságon alapuló rendszere követelményeinek; a fegyelmi intézkedések közé tartozik az ügy jelentése a releváns nemzeti illetékes hatóságnak.

(4)  Az ellenőrző szervezet a következő adatokat nyújtja be a Bizottságnak, elismerésre vonatkozó kérelmével együtt:

   a) alapszabálya;
   b) a nevében eljárni jogosult személyek neve;
   c) a megfelelő szakértelmét bemutató dokumentáció;
   d) a megfelelő gondosságon alapuló rendszerének részletes ismertetése.

(5)  A 12. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban a Bizottsághatározarról, hogy megadja-e az elismerést az ellenőrző szervezetnekaz ellenőrző szervezet által a kérelemvagy a szervezetet elismerésre ajánló illetékes tagállami hatóság ajánlásánakbenyújtásától számított három hónapon belül.

A határozathozataltól számított15 napon belül a Bizottság értesíti a szervezet felett joghatósággal rendelkező tagállam illetékes hatóságát az ellenőrző szervezet elismeréséről hozott döntésről, egyúttal továbbítja a kérelem másolatát is.

A tagállami illetékes hatóságok - rendszeres időközönként vagy harmadik felek megalapozott aggályai alapján - ellenőrzést tartanak, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is,hogy megállapítsák, az ellenőrző szervezetek megfelelnek-e az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek. Az ellenőrzésről szóló jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

Ha az ellenőrzést követően az illetékes hatóságok megállapítják, hogy az ellenőrző szervezetek nem felelnek meg az (1) és (2) bekezdésben vagy az (1) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, és továbbítanak számára minden, e tekintetben releváns bizonyítékot.

(6)  A 12. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási eljárással összhangban a Bizottság visszavonja az ellenőrző szervezet elismerését, ha megállapítást nyert, hogy az (1) és (2) vagy az (1) és (3) bekezdésben meghatározott követelmények már nem teljesülnek.

(7)  Az illetékes hatóságok értesítik a Bizottságot bármely ellenőrző szervezet elismerésének, elismerése elutasításának vagy elismerése visszavonásának ajánlására vonatkozó döntésükről, a döntéshozataltól számított két hónapon belül.

(8)  A Bizottság e cikk ║ végrehajtása céljából intézkedéseket fogad el.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek a rendelet kiegészítésével történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

7. cikk

Az ellenőrző szervezetek jegyzéke

Az ║ elismert ellenőrző szervezetek jegyzékét a Bizottság közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában, és hozzáférhetővé teszi a weboldalán. A jegyzéket rendszeresen frissítik.

8. cikk

Monitoring és ellenőrzőintézkedések

(1)  Az illetékes hatóságok ellenőrzéseket végeznek annak megállapítására, hogy a piaci szereplők megfelelnek-e a 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(2)  Ellenőrzéseket az éves tervvel összhangban és/vagy harmadik felek megalapozott aggályai alapján végeznek; vagy minden olyan esetben, ahol a tagállam illetékes hatóságának arra utaló információ van a birtokában, amely kétségbe vonja, hogy a piaci szereplő megfelel a megfelelő gondosságon alapuló rendszerekre vonatkozóan e rendeletben előírt követelményeknek.

(3)  Az ellenőrzések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

   a) a piaci szereplő által alkalmazott megfelelő gondosság és kockázatelemzés technikai és irányítási rendszereinek és eljárásainak vizsgálata,
   b) a rendszerek és eljárások megfelelő működését bemutató dokumentáció és akták vizsgálata,
   c) szúrópróbaszerű ellenőrzések, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket is.

(4)  Az illetékes hatóságokat megbízható nyomon követési rendszerrel látják el, hogy követhessék a nemzetközi kereskedelmi forgalomban lévő fatermékek útját, továbbá nyilvános monitoring rendszerekkel, hogy értékelhessék a piaci szereplők teljesítményét kötelezettségeik végrehajtása terén, és segíthessenek a piaci szereplőknek a nagy kockázatú fa és fatermékek beszállítóinak azonosításában.

(5)  A piaci szereplők minden szükséges segítséget megadnak, hogy elősegítsék az (1) bekezdésben említett ellenőrzések elvégzését, nevezetesen a telephelyekhez való hozzáférés biztosítása és a dokumentáció vagy akták bemutatása tekintetében.

(6)  Ha az (1) bekezdésben említett ellenőrzéseket követően vélelmezhető, hogy a piaci szereplő megsértette a 3. cikkben meghatározott követelményeket, az illetékes hatóságok nemzeti jogszabályaikkal összhangban megkezdhetik a jogsértés teljes körű kivizsgálását, és - a nemzeti jogszabályoknak megfelelően és, a jogsértés súlyosságának függvényében - azonnali intézkedéseket hozhatnak, amelyek közé tartozhat többek között:

   a) a kereskedelmi tevékenységek azonnali beszüntetése; és
   b) a fa és a fatermékek lefoglalása.

(7)  Az illetékes hatóságok által hozott azonnali intézkedéseknek olyan jellegűnek kell lenniük, hogy megakadályozzák az adott jogsértés folytatását, és az illetékes hatóságok számára lehetővé tegyék a vizsgálat befejezését.

(8)  Amennyiben az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a megfelelő gondosság és kockázatértékelés technikai és irányítási rendszerei és eljárásai nem kielégítőek, a piaci szereplőt korrekciós intézkedések meghozatalára kötelezik.

9. cikk

Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek

(1)  Az illetékes hatóságok jegyzőkönyvet vezetnek a 8. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzésekről, feltüntetve különösen azok jellegét és eredményeit, beleértve a meghozandó korrekciós intézkedéseket is. Valamennyi ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet legalább tíz évig kell megőrizni.

(2)  Az (1) bekezdésben említettjegyzőkönyveket - a 2003/4/EK irányelvvel összhangban - az interneten hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.

10. cikk

Együttműködés

(1)  E rendeletbetartásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságok együttműködnek egymással és harmadik országok közigazgatási hatóságaival, valamint a Bizottsággal.

(2)  Az illetékes hatóságok megosztják a 8. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzések eredményeire vonatkozó információt a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal.

11. cikk

Illetékes hatóságok

(1)  Minden tagállam kijelöl egy vagy több illetékes hatóságot, amely(ek) felelős(ek) e rendelet alkalmazásáért. E hatóságoknak megfelelő jogkört kell biztosítani e rendelet érvényesítésére, alkalmazásának ellenőrzése, a feltételezett jogsértéseknek a vámhatósággal együttműködésben történő kivizsgálása és a bűncselekményeknek a vádhatóság felé kellő időben történő bejelentése révén.

A tagállamok ... december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az illetékes hatóságok nevéről és címéről. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az illetékes hatóságok nevében és címében bekövetkező bármely változásról.

(2)  A Bizottság az interneten nyilvánosságra hozza az illetékes hatóságok jegyzékét. A listát rendszeresen frissítik.

12. cikk

Szakbizottság

(1)  A Bizottság munkáját a fakereskedelmi szakbizottság segíti ║.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve 8. cikkének rendelkezéseit is.

(3)  Ahol hivatkozás történik e bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve 8. cikkének rendelkezéseit is.

13. cikk

A fenntarthatósági követelmények kidolgozása

...(11) a Bizottság jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a természetes erdőkből kitermelt valamennyi fára és fatermékre vonatkozó közösségi szabványról, amelynek célja a legmagasabb fenntarthatósági követelmények elérése.

14. cikk

Tanácsadó csoport

(1)  Az érdekeltek képviselőiből – beleértve többek között az erdőgazdálkodásra épülő ipar képviselőit, az erdőtulajdonosokat, a nem kormányzati szervezeteket és a fogyasztói csoportokat is – tanácsadó csoportot kell létrehozni, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

(2)  A tagállamok képviselői - saját kezdeményezésükre vagy a tanácsadó csoport meghívása alapján - részt vehetnek a tanácsadó csoport ülésein.

(3)  A tanácsadó csoport kidolgozza eljárási szabályzatát, amelyet a Bizottság honlapján közzé kell tenni.

(4)  A Bizottság biztosítja a tanácsadó csoport számára szükséges technikai és logisztikai támogatást, és üléseihez titkárságot biztosít.

(5)  A tanácsadó csoport megvizsgálja az elnöke által - akár saját kezdeményezésére, akár a tanácsadó csoport vagy a szakbizottság tagjainak kérésére - felvetett, az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos ügyeket, és azokról véleményt bocsát ki.

(6)  A Bizottság a tanácsadó csoport véleményét továbbítja a szakbizottságnak.

15. cikk

Módosítások

A Bizottság bővítheti a fának és fatermékeknek a mellékletben meghatározott listáját, figyelemmel a technikai jellemzőkre, a végfelhasználásra és a termelési folyamatokra.

E rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek a rendelet kiegészítésével történő módosítására irányuló intézkedéseket a 12. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankciók büntetőjogi vagy közigazgatási szankciók lehetnek, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, és szükség szerint lehetnek többek között:

  a) pénzbüntetések, amelyek tükrözik:
   a környezeti kár mértékét;
   a jogsértés által érintett fatermékek értékét;
   a jogsértés miatt bekövetkező adóveszteséget és gazdasági kárt;
   b) a fa és fatermékek lefoglalása;
   c) a fa és fatermékek forgalmazásának ideiglenes betiltása.

Ahol bírósági eljárás van folyamatban, a piaci szereplők felfüggesztik a fa és fatermékek beszerzését a kérdéses területekről.

A pénzbüntetés a súlyos jogsértés elkövetésével beszerzett fatermékek értékének legalább ötszöröse. A súlyos jogsértés öt éven belüli megismétlődése esetén a pénzbüntetés fokozatosan a súlyos jogsértés elkövetésével beszerzett fatermékek értékének legalább nyolcszorosára emelkedik.

A közpénzekre vonatkozóan a közösségi jogban meghatározott egyéb rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok nem nyújthatnak semmiféle állami támogatást - nemzeti támogatási rendszerük alapján vagy közösségi pénzeszközökből - az e rendelet súlyos megsértéséért elítélt piaci szereplőknek addig, amíg nem került sor korrekciós intézkedések megtételére, valamint hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazására.

A tagállamok ... december 31-ig értesítik a Bizottságot a szankciókra vonatkozó rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik bármely, azokat érintő későbbi módosításról is.

17. cikk

Jelentéstétel

(1)  A tagállamok első alkalommal ...(12)és ezt követően minden második évben jelentést nyújtanak be a Bizottságnak e rendeletnek az előző két év során történt alkalmazásáról.

(2)  E jelentések alapján a Bizottság jelentést készít, amelyet kétévente benyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(3)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett jelentés készítése során figyelembe veszi a 2173/2005/EK rendelet alapján elfogadott FLEGT önkéntes partnerségi megállapodások megkötése és működtetése tekintetében elért előrelépést. A Bizottság megfontolja, hogy szükség van-e a rendelet felülvizsgálatára a FLEGT VPA-k működési tapasztalatai és az illegális fatermék problémájának kezelése terén való hatékonyságuk fényében.

18. cikk

A 2008/99/EK irányelv módosítása

A környezet büntetőjog általi védelméről szóló, 2008. november 19-i 2008/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(13) ...(14) kezdődő hatállyal, a következők szerint módosul:

1.   a 3. cikk a következő ponttal egészül ki:"

ia. az illegálisan kitermelt fa vagy fatermékek piaci forgalmazása.

"

2.  Az A. melléklet az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

-  "Az Európai Parlament és a Tanács ...-i .../2009/EK rendelete a fát és a fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról".

19. cikk

Felülvizsgálat

...(15)* és azt követően ötévente a Bizottság felülvizsgálja e rendelet működését annak tárgya és célja tekintetében, továbbá következtetéseiről és - azok alapján - a módosítási javaslatairól jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

A felülvizsgálat a következőkre koncentrál:

   a kutatás és fejlesztés részletes és mélyreható elemzése a fenntartható erdőgazdálkodás területén;
   e rendeletnek a belső piacra gyakorolt hatása, különös tekintettel a versenyhelyzetre és az új piaci szereplők azon képességére, hogy megvessék lábukat a piacon;
   a kkv-k piaci helyzete és e rendeletnek a tevékenységeikre gyakorolt hatása.

20. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet …(16)-től kell alkalmazni.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C […]., […]., […]. o.
(2) HL C […]., […]., […]. o.
(3) Az Európai Parlament 2009. április 22-i álláspontja.
(4) HL L 242., 2002.9.10., 1. o
(5) COM(2003)0251., 2003.5.21.
(6) HL L 347., 2005.12.30., 1. o.
(7) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.
(8) HL L 41., 2003.2.14., 26. o.
(9) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(10)* HL: E rendelet hatályba lépése után két éven belül.
(11)* HL:E rendelet hatályba lépése után egy éven belül.
(12)* HL: Kérjük, illessze be a rendelet hatályba lépését követő harmadik év április 30-ája dátumot.
(13)1 HL L 328., 2008.12.6., 28. o.
(14)* HL: E rendelet hatályba lépése után egy évvel.
(15)** HL: E rendelet hatályba lépése után három évvel.
(16)* HL: E rendelet hatálybalépése után egy évvel.


MELLÉKLET

Az e rendelet hatálya alá tartozó, a 2658/87/EGK tanácsi rendelet(1) I. mellékletében foglalt Kombinált Nómenklatúrában besorolt fa és fatermékek

1.  A 2173/2005/EK rendelet II. és III. mellékletében meghatározott termékek, amelyekre a FLEGT engedélyezési rendszer alkalmazandó;

2.  A Kombinált Nómenklatúra (KN)47., 48. és 49. árucsoportjába tartozó papíripari rostanyag és papír, kivéve a bambuszból és visszanyert (hulladék és használt) papírból készült termékeket;

3.  Fabútor, KN-kód: 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 és 9403 90 30;

4.  Előre gyártott épület, KN-kód: 9406 00 20;

5.  Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy farost; fűrészpor, fahulladék és -maradék, akár hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakba tömörítve is, KN-kód: 4401;

6.  Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlópanelek, zsindely, fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, "V" illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), akár gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, KN-kód: 4418;

7.  Farostlemez, irányított forgácselrendezésű lemez (OSB) és hasonló fatábla, akár gyantával vagy más szerves kötőanyagokkal tömörítve is, KN-kód: 4410;

8.  Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, akár gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is, KN-kód: 4411;

9.  Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban, KN-kód: 4413 00 00;

10.  Festmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete, KN-kód: 4414 00;

11.  Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob fából; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólap-keret fából; koporsó, KN-kód: 4415;

12.  Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termékek és azok elemei, beleértve a hordódongát is, KN-kód: 4416 00 00.

13.  A KN 94. és 95. árucsoportba sorolt egyéb fatermékek, beleértve a fajátékokat és a sportszereket is.

(1) 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat