Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0198(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0115/2009

Texte depuse :

A6-0115/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0225

Texte adoptate
PDF 211kWORD 235k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Obligaţiile operatorilor care comercializează lemn şi produse din lemn ***I
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0644),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0373/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru dezvoltare, precum și cel al Comisiei pentru comerț internațional (A6-0115/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a obligaţiilor operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
P6_TC1-COD(2008)0198

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1)  Pădurile oferă o mare varietate de beneficii economice, sociale şi de mediu, inclusiv lemn şi produse forestiere nelemnoase, precum şi servicii de mediu şi constituie habitate pentru comunităţile locale.

(2)  Mediul silvic reprezintă un patrimoniu preţios care trebuie protejat, conservat şi, în cazurile în care este posibil, refăcut cu scopul fundamental de a păstra biodiversitatea şi funcţiile ecosistemice, de a proteja clima şi de a garanta drepturile populaţiilor indigene, precum şi cele ale comunităţilor locale şi ale comunităţilor dependente de păduri.

(3)  Pădurile reprezintă o resursă economică, a căror cultivare generează prosperitate şi locuri de muncă. Cultivarea pădurilor are şi efecte pozitive asupra climei, întrucât produsele forestiere pot înlocui produse cu un consum mai mare de energie.

(4)  Este foarte important, în special din punctul de vedere al climei, ca subcontractanţii care operează pe piaţa comunitară să comercializeze numai lemn recoltat legal, întrucât acesta garantează continuitatea funcţiei importante a pădurilor de a absorbi dioxidul de carbon. În plus, utilizarea lemnului recoltat legal ca material de construcţii, de exemplu în casele de lemn, contribuie la stocarea pe termen lung a dioxidului de carbon.

(5)  Industria forestieră reprezintă o parte foarte semnificativă din dezvoltarea socială şi economică a ţărilor în curs de dezvoltare şi constituie principala sursă de venit pentru numeroase persoane din aceste ţări. Prin urmare, este important să nu fie afectate această dezvoltare şi aceste surse de venit, dar să se pună accentul pe modalităţile de a promova o dezvoltare durabilă a silviculturii în aceste ţări.

(6)  Datorită cererii crescânde de lemn şi produse din lemn de pe plan mondial, precum şi deficienţelor instituţionale şi de guvernanţă prezente în sectorul forestier dintr-o serie de ţări producătoare de lemn, exploatarea forestieră ilegală şi comerţiul aferent au devenit încă şi mai îngrijorătoare.

(7)  Este evident că presiunile asupra resurselor naturale forestiere şi cererea de lemn şi de produse din lemn sunt adesea prea mari, iar Comunitatea trebuie să îşi reducă impactul asupra ecosistemelor silvice indiferent de locul în care se fac simţite efectele acestuia.

(8)  Exploatarea forestieră ilegală, combinată cu deficienţele instituţionale şi cele de guvernare din sectorul forestier într-un număr important de ţări producătoare de lemn, reprezintă o problemă generalizată care suscită preocupări majore la nivel internaţional. Exploatarea forestieră ilegală constituie o ameninţare gravă pentru păduri, întrucât contribuie la procesul de despădurire şi degradare a pădurilor, responsabil pentru aproximativ 20% din emisiile de CO2, influenţează deşertificarea şi procesul de formare a stepei, intensificând eroziunea solului şi intensificând fenomenele climatice extreme şi inundaţiile care pot rezulta din acestea, ameninţă biodiversitatea, aduce daune habitatelor populaţiilor indigene şi subminează gestionarea pădurilor şi dezvoltarea durabile. În plus, exploatarea forestieră ilegală are implicaţii sociale, politice şi economice, deseori subminând progresul către realizarea obiectivelor de bună guvernanţă, şi reprezintă o ameninţare pentru comunităţile locale dependente de păduri şi pentru drepturile populaţiilor indigene.

(9)  Obiectivul prezentului regulament este să stopeze, în UE, comerţul cu lemn recoltat ilegal şi cu produse fabricate din astfel de lemn şi să contribuie, la nivel global, la stoparea despăduririlor şi a degradării pădurilor, precum şi, prin urmare, la stoparea emisiilor de carbon şi a pierderii biodiversităţii, promovând totodată creşterea economică durabilă, dezvoltarea umană durabilă şi respectarea popoarelor indigene şi locale. Prezentul regulament ar trebui să contribuie la îndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor cuprinse, printre altele, în: Convenţia din 1992 privind diversitatea biologică (CDB); Convenţia din 1973 privind comerţul internaţional cu specii ale faunei şi florei sălbatice pe cale de dispariţie (CITES); acordurile internaţionale privind esenţele de lemn tropical (ITTA) din 1983, 1994 şi 2006; Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 2002 privind schimbările climatice (CCONUSC); Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1994 pentru combaterea deşertificării; Declaraţia de la Rio din 1992 privind mediul şi dezvoltarea; Declaraţia de la Johannesburg şi Planul de punere în aplicare adoptate la Reuniunea mondială la nivel înalt privind dezvoltarea durabilă de la 4 septembrie 2002; propunerile de acţiune ale Grupului interguvernamental de experţi pentru studiul pădurilor din cadrul ONU, aprobate de Sesiunea Extraordinară a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Ungass) din 1997, şi ale Forumului internaţional privind pădurile din cadrul ONU; Declaraţia de principii, fără caracter juridic obligatoriu, dar învestită cu autoritate, emisă de Conferinţa ONU privind mediul şi dezvoltarea (UNCED) în 1992 pentru un consens global cu privire la managementul, conservarea şi dezvoltarea durabilă a tuturor tipurilor de păduri; Agenda 21, astfel cum a fost adoptată de UNCED în iunie 1992; Rezoluţia Ungass din 1997, intitulată "Program privind continuarea punerii în aplicare a Agendei 21"; Declaraţia Mileniului din 2000; Carta mondială pentru natură din 1982; Declaraţia Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1972 privind mediul uman; Planul de acţiune din 1972 privind mediul uman; Rezoluţia 4/2 a Forumului Organizaţiei Naţiunilor Unite privind pădurile; Convenţia din 1979 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa; Convenţia ONU împotriva corupţiei (UNCAC) din 2003.

(10)  În Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 prin care se stabileşte cel de-al şaselea program de acţiune în domeniul mediului(4), una dintre activităţile prioritare identificate este examinarea posibilităţii de a se lua măsuri active în vederea prevenirii şi combaterii comerţului cu lemn recoltat ilegal şi continuarea participării active a Comunităţii şi a statelor membre la punerea în aplicare a rezoluţiilor şi acordurilor globale şi regionale referitoare la chestiuni ce vizează pădurile.

(11)  Comunicarea Comisiei din 21 mai 2003, intitulată "Aplicarea legislaţiei forestiere, guvernare şi comerţ (FLEGT): Propunere pentru un Plan de acţiune al UE" a propus un pachet de măsuri de susţinere a eforturilor depuse la nivel internaţional în vederea abordării problemei exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent şi menit să contribuie la obiectivul general privind gestionarea silvică durabilă (5).

(12)  Consiliul şi Parlamentul European au salutat comunicarea respectivă, recunoscând necesitatea participării Comunităţii la eforturile internaţionale de soluţionare a problemei exploatării forestiere ilegale şi de sprijinire a exploatării forestiere legale durabile în cadrul dezvoltării durabile, gestionării durabile a pădurilor, reducerii sărăciei, echităţii sociale şi suveranităţii naţionale.

(13)  În conformitate cu scopul comunicării menţionate, şi anume, acela de a garanta că pe teritoriul Comunităţii intră numai produsele din lemn produse în conformitate cu legislaţia naţională a ţării producătoare ║, Comunitatea a iniţiat negocieri în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat voluntare (VPA) cu ţările producătoare de lemn (ţări partenere), în temeiul cărora părţile implicate au obligaţia juridică de a implementa un regim de licenţe şi de a reglementa comerţul cu tipurile de lemn şi cu produsele din lemn menţionate în VPA.

(14)  Comunitatea ar trebui, de asemenea, să impulsioneze, în cadrul discuţiilor bilaterale cu principalele ţări consumatoare de lemn, precum SUA, China, Rusia şi Japonia, dezbaterea problemei exploatării forestiere ilegale, convergenţa către obligaţii adecvate armonizate pentru operatori pe propriile pieţe ale lemnului, precum şi crearea unui sistem de alertă şi a unui registru privind exploatarea forestieră ilegală, independente şi globale, din care să facă parte, de exemplu, Interpol şi un organism corespunzător al ONU şi care să beneficieze de tehnologiile de ultimă oră din domeniul detecţiei cu ajutorul sateliţilor.

(15)  Operatorii din ţările cu păduri de importanţă ecologică internaţională ar trebui să aibă o responsabilitate deosebită pentru exploatarea forestieră durabilă.

(16)  Date fiind amploarea şi urgenţa problemei, sunt necesare sprijinirea activă a combaterii║exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, reducerea impactului Comunităţii asupra ecosistemelor silvice, completarea şi consolidarea iniţiativei privind VPA şi îmbunătăţirea sinergiilor dintre politicile care urmăresc reducerea sărăciei, protejarea pădurilor şi atingerea unui înalt nivel de protecţie a mediului, inclusiv combaterea schimbărilor climatice şi a distrugerii biodiversităţii.

(17)  Pe baza principiului acţiunii preventive, toţi actorii din cadrul lanţului de aprovizionare ar trebui să aibă o responsabilitate comună privind eliminarea riscului ca pe piaţă să fie pus la dispoziţie lemn recoltat ilegal şi produse din astfel de lemn.

(18)  Este necesar ca eforturile făcute de ţările care au încheiat acorduri de parteneriat voluntare FLEGT cu Comunitatea şi principiile încorporate în aceste acorduri, în special cele privind definirea lemnului produs în mod legal, să fie recunoscute. De asemenea, este necesar să se ţină seama de faptul că, în cadrul regimului de licenţe FLEGT, numai lemnul şi produsele din lemn recoltat în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă sunt exportate în Comunitate. În acest scop, este necesar ca produsele din lemn menţionate în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană(6), originare din ţările partenere enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului, să se considere ca fiind produse în mod legal, cu condiţia să respecte dispoziţiile regulamentului respectiv şi orice dispoziţii de implementare a acestuia. Principiile menţionate în VPA, în special cu privire la definiţia "lemnului produs în mod legal", trebuie să includă şi să garanteze gestionarea durabilă , conservarea biodiversităţii, protecţia comunităţilor locale dependente de păduri şi a populaţiilor indigene, precum şi garantarea drepturilor comunităţilor şi populaţiilor respective.

(19)  Este necesar să se ţină seama de faptul că Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de faună şi floră sălbatică pe cale de dispariţie (CITES) impune părţilor la convenţie să acorde permisul CITES pentru export numai în cazul în care o specie menţionată în Convenţia CITES a fost recoltată, printre altele, în conformitate cu legislaţia naţională a ţării exportatoare. În acest sens, este necesar ca produsele din lemn din speciile menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea(7) să se considere ca fiind produse în mod legal, cu condiţia să respecte dispoziţiile regulamentului respectiv şi orice dispoziţii de implementare a acestuia.

(20)  Având în vedere complexitatea cauzelor şi efectelor fenomenului de exploatare forestieră ilegală, este necesar ca, prin orientarea spre comportamentul operatorilor, să fie descurajate infracţiunile. Consolidarea cerinţelor şi a obligaţiilor, precum şi sporirea mijloacelor legale de urmărire penală a operatorilor pentru posesia de lemn şi produse din lemn ilegale şi introducerea şi punerea la dispoziţie pe piaţa comunitară a acestei categorii de lemn şi produse din lemn se numără printre soluţiile cele mai eficiente de descurajare a operatorilor de la comerţul cu furnizori ilegali.

(21)  În absenţa unei definiţii recunoscute pe plan internaţional, este necesar ca legislaţia ţării de recoltare să constituie baza principală pentru definirea a ceea ce se înţelege prin exploatare forestieră ilegală. Aplicarea standardelor de legalitate ar trebui să se facă, de asemenea, luându-se în considerare standardele internaţionale, inclusiv, printre altele, cele ale Organizaţiei africane a lemnului, ale Organizaţiei internaţionale a lemnului tropical, ale Procesului de la Montreal privind criteriile şi indicatorii pentru conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor din zona temperată şi din zona nordică, precum şi standardele Procesului paneuropean din domeniul forestier privind criteriile şi indicatorii pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Această aplicare a standardelor de legalitate ar trebui să contribuie la punerea în practică a angajamentelor, principiilor şi recomandărilor internaţionale, inclusiv a celor privind atenuarea schimbărilor climatice, reducerea pierderii biodiversităţii, reducerea sărăciei, reducerea deşertificării, precum şi protecţia şi promovarea drepturilor populaţiilor indigene şi ale comunităţilor locale şi celor dependente de păduri. Țara de recoltare a lemnului ar trebui să prezinte un inventar al cantităţii totale de lemn recoltat legal, inclusiv precizarea speciilor de copaci şi nivelul maxim al producţiei de lemn.

(22)  Multe produse din lemn trec prin diverse procese înainte şi după ce sunt introduse pe piaţă pentru prima dată. Pentru a evita împovărarea administrativă inutilă, este necesar ca cerinţa privind crearea unui sistem de măsuri şi proceduri (sistemul de due diligence) pentru minimizarea riscului plasării pe piaţă a lemnului şi a produselor din lemn recoltat în mod ilegal să se aplice numai operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, nu tuturor operatorilor implicaţi în lanţul de distribuţie. Cu toate acestea, toţi operatorii din lanţul de aprovizionare ar trebui să aibă obligaţia de a respecta interdicţia absolută de punere la dispoziţie pe piaţă a lemnului şi a produselor din lemn obţinut din surse ilegale şi trebuie să depună toate eforturile în acest scop.

(23)  Toţi operatorii (comercianţi şi producători) din lanţurile de furnizare de lemn şi produse din lemn de pe piaţa comunitară trebuie să indice în mod clar pe produsele oferite sursa sau furnizorul de la care provine lemnul.

(24)  Este necesar ca operatorii care introduc lemn şi produse din lemn pe piaţa comunitară să exercite diligenţa cuvenită printr-un sistem de ║ due diligence║ pentru a minimiza riscul de a introduce pe piaţă lemn şi ║produse din lemn recoltat║ ilegal.

(25)  Este necesar casistemul de due diligence asigure accesul la surseleşi furnizorii de lemn şi ║produse din lemnintrodusepe piaţa comunitară, precum şi la informaţii privind respectarea legislaţiei aplicabile.

(26)  În cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia şi statele membre ar trebui să ia în considerare, în mod special, vulnerabilitatea deosebită şi resursele limitate ale întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Este extrem de important ca IMM-urile să nu fie împovărate de reguli complicate care le împiedică dezvoltarea. Prin urmare, Comisia ar trebui, în măsura posibilităţilor şi în temeiul mecanismelor şi principiilor stabilite în viitorul act normativ privind întreprinderile mici, să elaboreze sisteme simplificate referitoare la obligaţiile IMM-urilor prevăzute în prezentul regulament, fără a periclita obiectul şi scopul său, şi să ofere acestor întreprinderi alternative viabile care să le permită să funcţioneze în conformitate cu legislaţia comunitară.

(27)  ▌Pentru a facilita implementarea prezentului regulament şi pentru a contribui la dezvoltarea bunelor practici, este oportun să fie recunoscute organizaţiile care au elaborat cerinţe adecvate şi eficiente pentru realizarea sistemelor de due diligence. Ar trebui publicată o listă a acestor organizaţii recunoscute ▌.

(28)  În acelaşi scop, Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze organizaţiile menţionate anterior să coopereze cu organizaţiile pentru protecţia mediului si cele pentru protecţia drepturilor omului în vederea susţinerii sistemelor de due diligence şi a monitorizării lor.

(29)  Este necesar ca autorităţile competente să monitorizeze îndeplinirea de către aceşti operatori a obligaţiilor prevăzute de prezentul regulament. În acest scop, este necesar ca autorităţile competente să efectueze controale oficiale, inclusiv controale vamale, şi să solicite operatorilor să ia măsuri corective acolo unde este cazul.

(30)  Este necesar ca autorităţile competente să întocmească registre de evidenţă a controalelor şi să publice un rezumat al acestora, în conformitate cu Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu(8).

(31)  Având în vedere caracterul internaţional al exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, este necesar ca autorităţile competente să coopereze atât între ele, cât şi cu organizaţiile pentru protecţia mediului si cele pentru protecţia drepturilor omului, precum şi cu autorităţile administrative ale ţărilor terţe şi/sau cu Comisia.

(32)  Este necesar ca statele membre să asigure faptul că încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se pedepseşte prin sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive.

(33)  Măsurile necesare pentru implementarea prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei(9).

(34)  În special, ║Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte norme detaliate de aplicare a sistemului de due diligence şi în special criterii de evaluare a riscului de a introduce pe piaţă lemn şi produse din lemn recoltat în mod ilegal, să stabilească criterii pentru recunoaşterea sistemelor de due diligence stabilite de organizaţiile de monitorizare şi să modifice lista tipurilor de lemn şi a produseor din lemn care fac obiectul prezentului regulament, în cazul în care aceste modificări sunt necesare datorită caracteristicilor tehnice, a utilizărilor finale sau a proceselor de producţie ale lemnului sau ale produselor din lemn. Deoarece aceste măsuri au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, măsurile în cauză trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(35)  Dezvoltarea silviculturii durabile este un proces continuu şi prezentul regulament ar trebui, aşadar, evaluat, actualizat şi modificat periodic pe baza rezultatelor noilor cercetări. Prin urmare, Comisia ar trebui să analizeze periodic cele mai recente rezultate disponibile din domeniul cercetării şi dezvoltării, prezentând concluziile acestei analize şi propunând modificări într-un raport adresat Parlamentului European.

(36)  Pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne de produse forestiere, Comisia ar trebui să analizeze în mod continuu impactul prezentului regulament. Ar trebui să fie luată în considerare în mod deosebit influenţa acestui regulament asupra IMM-urilor care funcţionează pe piaţa internă comunitară. Din acest motiv, Comisia ar trebui se realizeze periodic un studiu şi o analiză de impact al efectelor regulamentului asupra pieţei interne, în special în legătură cu IMM-urile, în afară de impactul acestuia asupra gestionării durabile a pădurilor. Ulterior, Comisia ar trebui să înainteze Parlamentului European un raport privind analiza efectuată, concluziile sale şi măsurile propuse.

(37)  Întrucât obiectivele prezentului regulament, şi anume completarea şi consolidarea cadrului de politică existent şi sprijinirea combaterii exploatării forestiere ilegale şi a comerţului aferent, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, având în vedere amploarea sa, obiectivele în cauză pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum se prevede la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul şi obiectivul

Prezentul regulament stabileşte obligaţiile operatorilor care introduc sau pun la dispoziţie pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Operatorii se asigură că numai lemnul şi produsele din lemn recoltat în mod legal sunt puse la dispoziţie pe piaţă.

Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn aplică un sistem de due diligence.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

   (a) "lemn şi produse din lemn" înseamnă lemnul şi produsele din lemn prevăzute în anexă, fără excepţie;
   (b) "punere la dispoziţie pe piaţă" înseamnă orice acţiune de furnizare a lemnului şi a produselor din lemn pentru distribuire sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
   (c) "introducere pe piaţă" înseamnă prima punere la dispoziţie pe piaţa comunitară a lemnului şi a produselor din lemn; transformarea şi distribuirea ulterioare ale lemnului nu constituie "introducere pe piaţă";
   (d) "operator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică care introduce sau pune la dispoziţie pe piaţă lemn sau produse din lemn;
   (e) "recoltat în mod legal" înseamnă recoltat în conformitate cu legislaţia aplicabilă a ţării de recoltare;
   (f) "risc" înseamnă o funcţie a probabilităţii de import pe teritoriul comunitar, de export de pe acest teritoriu sau de comercializare în cadrul Comunităţii a lemnului sau a produselor din lemn provenind dintr-o sursă ilegală şi a gravităţii unui astfel de eveniment;
   (g) "gestionarea riscului" înseamnă identificarea sistematică a riscurilor şi aplicarea unui set de măsuri şi de proceduri ▌pentru a reduce riscul de introducere pe piaţă a lemnului sau a produselor din lemn recoltat în mod ilegal;
   (h) "legislaţia aplicabilă" înseamnă legislaţia, fie ea naţională, regională sau internaţională, în special cea privind conservarea diversităţii biologice, gestionarea pădurilor, drepturile de folosire a resurselor şi minimizarea efectelor adverse asupra mediului; legislaţia respectivă ar trebui, de asemenea, să ia în considerare titlurile de proprietate, drepturile populaţiilor indigene, legislaţia muncii şi cea privind bunăstarea comunităţilor, impozitele, taxele de import şi export, redevenţele şi taxele aferente recoltării, transportării şi comercializării;
   (i) "gestionare durabilă a pădurilor" înseamnă gestionarea şi folosirea pădurilor şi a terenurilor împădurite într-un mod şi un ritm care să permită menţinerea diversităţii biologice, a productivităţii, a capacităţii de regenerare, a vitalităţii şi a capacităţii acestora de a îndeplini, acum şi în viitor, funcţii ecologice, economice şi sociale utile la nivel local, naţional şi mondial fără a aduce prejudicii altor ecosisteme;
   (j) "ţara de recoltare" înseamnă ţara din care s-a recoltat lemnul sau materialul lemnos utilizat la realizarea produselor din lemn;
   (k) "organizaţie de monitorizare" înseamnă o entitate juridică sau o asociaţie ▌care are capacitatea juridică şi competenţe profesionale corespunzătoare de a monitoriza şi de a asigura aplicarea sistemelor de due diligence de către operatorii autorizaţi să utilizeze astfel de sisteme, fiind totodată independentă din punct de vedere juridic de operatorii pe care îi certifică;
   (l) "trasabilitate" înseamnă capacitatea de a urmări lemnul sau produsele din lemn de-a lungul tuturor etapelor de producţie, prelucrare şi distribuţie.

Articolul 3

Obligaţiile operatorilor

(  1) Operatorii se asigură că numai lemnul şi produsele din lemn recoltat în mod legal sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă.

(  2) Operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn stabilesc un sistem de due diligence care conţine elementele menţionate la articolul 4 ║ sau utilizează un sistem de due diligence stabilit de o organizaţie de monitorizare recunoscută, menţionată la articolul 6 alineatul (1).

Mecanismele existente de supraveghere prevăzute de legislaţia naţională şi orice mecanism voluntar de control al lanţului de aprovizionare, care îndeplinesc cerinţele prezentului regulament, pot fi utilizate ca bază pentru sistemul de due diligence.

(3)  Operatorii care pun la dispoziţie pe piaţă lemn şi produse din lemn sunt în măsură, de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, să efectueze următoarele:

   (i) să identifice operatorul care a furnizat lemnul şi produsele din lemn, precum şi operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul şi produsele din lemn;
   (ii) să prezinte, la cerere, informaţii cu privire la denumirea speciei, ţara/ţările de recoltare şi, în cazul în care este posibil, concesiunea de origine;
   (iii) să verifice, în caz de necesitate, dacă operatorul care a introdus pe piaţă lemnul şi produsele din lemn respective a îndeplinit obligaţiile impuse de prezentul regulament.

(4)  În sensul prezentului regulament, produsele din lemn menţionate în anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005, originare din ţările partenere menţionate în anexa I la regulamentul respectiv, şi care respectă dispoziţiile regulamentului respectiv şi măsurile de implementare a acestuia, sunt considerate a fi obţinute în mod legal.

(5)  În sensul prezentului regulament, produsele din lemn menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97 şi care repectă dispoziţiile regulamentului respectiv şi dispoziţiile de implementare a acestuia sunt considerate a fi obţinute în mod legal.

Articolul 4

Sistemele de due diligence

(  1) Sistemul de due diligence menţionat la articolul 3 alineatul (2):

   (a) garantează, prin intermediul unui sistem de trasabilitate şi prin intermediul verificărilor externe, efectuate de organizaţia de monitorizare, că numai lemnul şi produsele din lemn recoltat legal sunt introduse pe piaţă;
  (b) cuprinde măsuri pentru a determina:
   (i) ţara de origine, pădurea de origine şi, în cazurile în care este posibil, concesiunea recoltării;
   (ii) denumirea speciei, inclusiv denumirea ştiinţifică;
   (iii) valoarea;
   (iv) volumul şi/sau masa;
   (v) faptul că lemnul sau materialul lemnos utilizat la realizarea produselor din lemn a fost recoltat legal;
   (vi) numele şi adresa operatorului care a furnizat lemnul sau produsele din lemn;
   (vii) persoana fizică sau juridică responsabilă de recoltare;
   (viii) operatorul căruia i-a fost furnizat lemnul şi produsele din lemn;

  (c) conţine o procedură de gestionare a riscurilor , care constă în următoarele:
   (i) identificarea sistematică a riscurilor, printre altele prin colectarea de date şi informaţii şi prin utilizarea surselor internaţionale, comunitare sau naţionale;
   (ii) aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru limitarea expunerii la riscuri;
   (iii) instituirea unor proceduri care se execută periodic în vederea verificării faptului că măsurile stabilite la punctele (i) şi (ii) sunt eficace şi în vederea revizuirii acestora în caz de necesitate;
   (iv) înfiinţarea unor registre prin care să se demonstreze aplicarea efectivă a măsurilor stabilite la punctele (i)-(iii).
   (d) prevede controale de audit pentru a asigura aplicarea eficientă a sistemului de due diligence.

(  2) Comisia adoptă măsuri de implementare a prezentului articol în vederea garantării unei interpretări uniforme a normelor, precum şi a respectării efective a acestora de către operatori. În special, Comisia stabileşte criteriile conform cărora evaluează dacă există riscul ca lemnul sau produsele din lemn recoltat ilegal să fie introduse pe piaţă. Atunci când stabileşte criteriile, Comisia ia în considerare în mod special situaţia deosebită şi capacitatea întreprinderilor mici şi mijlocii şi, în măsura posibilităţilor, oferă respectivelor întreprinderi alternative adaptate şi simplificate la sistemele de raportare şi control, astfel încât aceste sisteme să nu devină o povară excesivă.

Pe baza unor factori legaţi de tipul produsului, de sursa acestuia sau de complexitatea lanţului de aprovizionare, anumite categorii de lemn şi de produse din lemn sau anumiţi furnizori se consideră ca prezentând un "risc sporit", fapt ce impune operatorilor obligaţii suplimentare de diligenţă.

Obligaţiile suplimentare de diligenţă pot include, printre altele:

   cerinţe privind prezentarea de documente, date şi informaţii suplimentare;
   cerinţe privind efectuarea unor controale de audit de către terţi.

Lemnul şi produsele din lemn provenind din următoarele surse se consideră de către operatori ca prezentând un "risc sporit":

   zone de conflict sau ţări/regiuni ce fac obiectul unei interdicţii a Consiliului de Securitate al ONU privind exporturile de lemn,
   ţări în privinţa cărora există informaţii coerente şi fiabile privind ineficienţa considerabilă a administrării pădurilor, nivelul scăzut al aplicării legilor privind pădurile sau existenţa unui nivel ridicat al corupţiei,
   ţări în privinţa cărora datele statistice emise de Organizaţia ONU pentru Hrană şi Agricultură (FAO) indică o scădere a suprafeţelor împădurite,
   resurse în privinţa cărora există informaţii, puse la dispoziţie de clienţi sau de terţi, privind posibile nereguli, informaţii sprijinite de dovezi fiabile care nu au fost infirmate în urma unei cercetări.

Comisia pune la dispoziţie un registru al surselor de lemn sau de produse din lemn sau al furnizorilor cu risc sporit.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale din prezentul regulment, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (2).

Înainte de adoptarea unor măsuri de punere în aplicare suplimentare, sunt consultate părţile vizate.

(3)  În ceea ce priveşte accesul pe piaţă al lemnului şi produselor din lemn, statele membre nu pot fi împiedicate să stabilească cerinţe mai severe decât cele stabilite în prezentul regulament pentru recoltarea şi originea lemnului, în legătură cu durabilitatea, protecţia mediului, conservarea biodiversităţii şi a ecosistemului, protejarea habitatelor comunităţilor locale, protejarea comunităţilor dependente de păduri, protejarea populaţiilor indigene şi a drepturilor acestora, precum şi a drepturilor omului.

Articolul 5

Etichetarea

Statele membre garantează că până la …(10) tot lemnul şi toate produsele din lemn introduse şi puse la dispoziţie pe piaţă sunt etichetate, după caz, cu informaţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3).

Articolul 6

Recunoaşterea organizaţiilor de monitorizare

(  1) În conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), Comisia recunoaşte drept organizaţie de monitorizare o entitate publică sau privată care a înfiinţat un sistem de due diligence ce conţine elementele menţionate la articolul (4) alineatul (1).

(2)  O entitate publică care solicită recunoaşterea calităţii stabilite la alineatul (1) îndeplineşte următoarele cerinţe:

   (a) are personalitate juridică;
   (b) face obiectul dreptului public;
   (c) a fost înfiinţată în vederea executării unor funcţii concrete în sectorul forestier;
   (d) este finanţată, în mare parte, de către stat, de către autorităţile regionale sau locale sau de alte organisme de drept public;
   (e) îi obligă pe operatorii cărora le acordă autorizaţia să utilizeze sistemul de due diligence pe care l-a stabilit;
   (f) a instituit un mecanism de monitorizare pentru a asigura utilizarea sistemului de due diligence de către operatorii pe care i-a certificat în calitate de utilizatori ai sistemului său de due diligence;
   (g) ia măsurile disciplinare corespunzătoare împotriva oricărui operator autorizat care nu respectă cerinţele sistemului său de due diligence; printre măsurile disciplinare se numără informarea autorităţii competente naţionale corespunzătoare cu privire la încălcarea în cauză;
   (h) nu se află în conflict de interese cu autorităţile competente.

(3)  O entitate privată care solicită recunoaşterea calităţii stabilite la alineatul (1) îndeplineşte următoarele cerinţe:

   (a) are personalitate juridică;
   (b) face obiectul dreptului privat;
   (c) are competenţe profesionale corespunzătoare;
   (d) este independentă din punct de vedere juridic de operatorii pe care îi autorizează;
   (e) operatorii pe care îi autorizează sunt obligaţi de statutul entităţii să utilizeze sistemul de due diligence al acesteia;
   (f) a instituit un mecanism de monitorizare pentru a asigura utilizarea sistemului de due diligence de către operatorii pe care i-a atestat ca utilizatori ai sistemului său de due diligence;
   (g) ia măsurile disciplinare corespunzătoare împotriva oricărui operator autorizat care nu respectă cerinţele sistemului său de due diligence; printre măsurile disciplinare se numără informarea autorităţii competente naţionale corespunzătoare cu privire la încălcarea în cauză.

(4)  Organizaţia de monitorizare prezintăComisiei, împreună cu cererea de recunoaştere, următoarele informaţii:

   (a) statutul;
   (b) numele persoanelor autorizate să acţioneze în numele organizaţiei;
   (c) documentaţia care demonstrează competenţele profesionale corespunzătoare ale organizaţiei;
   (d) o descriere detaliată a sistemului său de due diligence.

(5)  În conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), Comisia decide acordarea recunoaşterii unei organizaţii de monitorizare în termen de trei luni de la depunerea unei cereri de către organizaţia de monitorizare sau a unei recomandări din partea autorităţii competente a unui stat membru prin care aceasta recomandă acordarea recunoaşterii organizaţiei respective.

Decizia de a acorda recunoaştere unei organizaţii de monitorizare este transmisă de către Comisie autorităţii competente din statul membru în a cărui jurisdicţie se află organizaţia, împreună cu o copie a cererii, în termen de 15 zile de la data deciziei.

Autorităţile competente ale statelor membre efectuează controale, inclusiv verificări pe teren, la intervale regulate sau pe baza unor sesizări din partea unor terţi, întemeiate pe probe, pentru a se asigura că organizaţiile de monitorizare respectă cerinţele prevăzute la alineatul (1). Rapoartele întocmite în urma controalelor se pun la dispoziţia publicului.

Dacă în urma controalelor respective autorităţile competente constată că organizaţiile de monitorizare nu respectă cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2) sau la alineatele (1) şi (3) acestea informează de îndată Comisia şi îi prezintă toate dovezile pertinente în acest sens.

(6)  În conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), Comisia retrage recunoaşterea unei organizaţii de monitorizare în cazul în care s-a stabilit că aceasta nu mai respectă cerinţele prevăzute la alineatele (1) şi (2) sau la alineatele (1) şi (3).

(7)  Autorităţile competente informează Comisia, în termen de două luni de la luarea deciziei de a recomanda acordarea, refuzul sau retragerea recunoaşterii oricărei organizaţii de monitorizare.

(8)  Comisia adoptă măsurile de implementare a prezentului articol.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale din prezentul regulment, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 7

Lista organizaţiilor de monitorizare

Comisia publică lista organizaţiilor de monitorizare recunoscute ▌ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, şi o pune la dispoziţie pe site-ul său de internet. Lista respectivă se reactualizează periodic.

Articolul 8

Măsuri de monitorizare şi control

(  1) Autorităţile competente efectuează controale pentru a verifica dacă operatorii respectă cerinţele prevăzute la articolul 3 alineatele (1), (2) şi (3) şi la articolul 4 alineatul (1).

(2)  Controalele sunt efectuate în conformitate cu un plan anual şi/sau pe baza unor sesizări din partea unor terţi, întemeiate pe probe, sau de fiecare dată când autoritatea competentă a statului membru respectiv deţine informaţii care pun la îndoială respectarea de către operator a cerinţelor privind sistemele de due diligence stabilite în prezentul regulament.

(3)  Controalele pot include, printre altele:

   (a) examinarea sistemelor şi procedurilor tehnice şi de gestionare ale sistemului de due diligence şi de evaluare a riscurilor utilizat de operatori;
   (b) examinarea documentaţiei şi registrelor care demonstrează funcţionarea corespunzătoare a sistemelor şi procedurilor în cauză;
   (c) controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren.

(4)  Autorităţile competente sunt echipate cu un sistem fiabil de trasabilitate a produselor din lemn comercializate la nivel internaţional şi cu sisteme publice de monitorizare pentru a evalua performanţele operatorilor în legătură cu respectarea obligaţiilor lor şi pentru a ajuta operatorii să identifice furnizorii de lemn şi produse din lemn cu grad ridicat de risc.

(5)  Operatorii acordă toată asistenţa necesară pentru a facilita efectuarea controalelor menţionate la alineatul (1), în special în ceea ce priveşte accesul în sediu şi prezentarea documentaţiei sau a registrelor.

(6)  Dacă în urma controalelor menţionate la alineatul (1) se presupune că operatorul a încălcat cerinţele stabilite la articolul 3, autorităţile competente pot iniţia, în conformitate cu legislaţia lor naţională, o investigaţie amplă cu privire la încălcare şi, în conformitate cu legislaţia naţională şi în funcţie de gravitatea încălcării, pot lua măsuri imediate, printre care se pot număra şi următoarele:

   (a) încetarea imediată a activităţilor comerciale; şi
   (b) sechestrarea lemnului şi a produselor din lemn.

(7)  Orice măsuri imediate întreprinse de autorităţile competente sunt de aşa natură încât să prevină continuarea încălcării în cauză şi să permită autorităţilor competente să-şi finalizeze investigaţia.

(8)  În cazul în care autorităţile competente constată că sistemele şi procedurile tehnice şi de gestiune ale sistemului de due diligence şi de evaluare a riscurilor nu sunt suficiente, acestea obligă operatorul să ia măsuri corective.

Articolul 9

Registrele de evidenţă a controalelor

(  1) Autorităţile competente întocmesc registrele de evidenţă a controalelor menţionate la articolul 8 alineatul (1), indicând în special natura şi rezultatele acestora, inclusiv orice măsuri corective solicitate. Registrele de evidenţă a tuturor controalelor se păstrează cel puţin zece ani.

(  2) Registrele menţionate la alineatul (1) se pune la dispoziţia publicului, pe internet, în conformitate cu Directiva 2003/4/CE.

Articolul 10

Cooperare

(1)  Autorităţile competente cooperează atât între între ele, cât şi cu autorităţile administrative din ţările terţe şi cu Comisia pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentului Regulament.

(2)  Autorităţile competente fac schimb de informaţii privind rezultatele controalelor menţionate la articolul 8 alineatul (1) cu autorităţile competente ale altui (altor) stat(e) membru (membre) şi cu Comisia.

Articolul 11

Autorităţi competente

(1)  Fiecare stat membru desemnează autoritatea competentă sau autorităţile competente responsabile cu aplicarea prezentului regulament. Autorităţilor respective trebuie să li se acorde competenţe suficiente în vederea asigurării aplicării prezentului regulament prin monitorizarea punerii sale în aplicare, prin investigarea presupuselor încălcări în colaborare cu serviciile vamale şi prin sesizarea promptă a autorităţii de urmărire penală cu privire la infracţiuni.

Statele membre comunică Comisiei denumirile şi adresele autorităţilor competente până la 31 decembrie ║. Statele membre comunică Comisiei orice modificări ale denumirilor sau ale adreselor autorităţilor competente.

(2)  Comisia pune la dispoziţia publicului, pe internet, lista autorităţilor competente. Această listă se actualizează în permanenţă.

Articolul 12

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru comerţul cu lemn║.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia respectivă.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia respectivă.

Articolul 13

Elaborarea cerinţelor de durabilitate

Până la …(11), Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativă cu privire la norme comunitare pentru tot lemnul şi pentru toate produsele din lemn ce provin din păduri naturale, în vederea atingerii celor mai înalte cerinţe de durabilitate.

Articolul 14

Grupul consultativ

(1)  Se înfiinţează un grup consultativ care este format din reprezentanţi ai părţilor interesate, inclusiv, printre alţii, reprezentanţi ai industriei forestiere, proprietari de păduri, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) şi grupuri de consumatori, şi este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)  La reuniuni pot participa şi reprezentanţi ai statelor membre fie din proprie iniţiativă, fie la invitaţia grupului consultativ.

(3)  Grupul consultativ îşi stabileşte regulamentul de procedură, care este făcut public pe site-ul internet al Comisiei.

(4)  Comisia asigură sprijinul tehnic şi logistic necesar grupului consultativ şi asigură secretariatul la reuniunile sale.

(5)  Grupul consultativ analizează şi emite avize referitoare la probleme legate de aplicarea prezentului regulament, aduse în discuţie de către preşedinte fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea membrilor grupului consultativ sau ai comitetului.

(6)  Comisia transmite comitetului avizele grupului consultativ.

Articolul 15

Modificări

Comisia poate să completeze lista tipurilor de lemn şi a produselor din lemn prevăzută în anexă, ţinând seama de caracteristicile tehnice, de utilizările finale şi de procesele de producţie.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale din prezentul regulment, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (2).

Articolul 16

Sancţiuni

Statele membre stabilesc regimul sancţiunilor care se aplică în caz de nerespectare a dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute pot include sancţiuni penale sau administrative, trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive şi includ, după caz, printre altele:

  (a) sancţiuni financiare care să reflecte:
   gradul daunelor ecologice produse;
   valoarea produselor din lemn care fac obiectul încălcării;
   pierderile fiscale şi prejudiciul economic cauzat de încălcare;
   (b) sechestrarea lemnului şi a produselor din lemn;
   (c) o interdicţie temporară de comercializare a lemnului şi a produselor din lemn.

În cazurile în care sunt în desfăşurare acţiuni judiciare, operatorii suspendă aprovizionarea cu lemn şi cu produse din lemn din zonele în cauză.

Sancţiunile financiare reprezintă cel puţin de cinci ori valoarea produselor din lemn obţinute prin comiterea unei încălcări grave. În cazul unor încălcări grave repetate într-un interval de cinci ani, sancţiunile financiare cresc treptat până ajung să reprezinte cel puţin de opt ori valoarea produselor din lemn obţinute prin comiterea unei încălcări grave.

Fără a aduce atingere altor dispoziţii din legislaţia comunitară privind fondurile publice, statele membre nu acordă niciun ajutor public în cadrul regimurilor naţionale de acordare a ajutoarelor sau în cadrul fondurilor comunitare operatorilor care s-au făcut vinovaţi de o încălcare gravă a prezentului regulament, înainte de a fi luate măsuri corective şi de a fi aplicate sancţiuni eficiente, proporţionale şi disuasive.

Statele membre comunică respectivele dispoziţii privind sancţiunile Comisiei până la 31 decembrie … şi o informează de îndată ║cu privire la orice modificări ulterioare ale acestora.

Articolul 17

Raportarea

(  1) Statele membre trimit Comisiei, pentru prima oara până la …(12)şi, ulterior, o dată la doi ani, un raport privind aplicarea prezentului regulament pe parcursul celor doi ani precedenţi.

(  2) Pe baza acestor rapoarte, Comisia întocmeşte un raport pe care îl prezintă Parlamentului European şi Consiliului din doi în doi ani.

(3)  Atunci când elaborează raportul menţionat la alineatul (2), Comisia ţine seama de progresele realizate în ceea ce priveşte încheierea şi funcţionarea acordurilor de parteneriat voluntare FLEGT adoptate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2173/2005. Comisia examinează necesitatea revizuirii prezentului regulament în lumina experienţei acumulate în ceea ce priveşte funcţionarea acordurilor de parteneriat voluntare FLEGT şi a eficienţei acestora în abordarea problemei lemnului ilegal.

Articolul 18

Modificări ale Directivei 2008/99/CE

Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal(13) se modifică, de la …(14), după cum urmează:

1.  La articolul 3 se adaugă următoarea literă:"

(ia) punerea la dispoziţie pe piaţă a lemnului sau a produselor din lemn recoltat în mod ilegal.

"

2.  În anexa A se adaugă următoarea liniuţă:

-  Regulamentul (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din ... de stabilire a obligaţiilor operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Articolul 19

Reexaminare

Până la … (15)* şi ulterior din cinci în cinci ani, Comisia realizează o revizuire a funcţionării prezentului regulament cu privire la obiectul şi scopul său şi prezintă Parlamentului European concluziile acestei revizuiri şi, pe baza acestora, propunerile sale de modificare.

Reexaminarea se concentrează pe următoarele aspecte:

   o analiză detaliată şi riguroasă a cercetării şi evoluţiilor din domeniul silviculturii durabile;
   impactul prezentului regulament asupra pieţei comunitare, cu un accent deosebit asupra competitivităţii şi capacităţii noilor întreprinderi de a pătrunde pe piaţă;
   situaţia IMM-urilor pe piaţă şi modul în care prezentul regulament afectează activităţile acestora.

Articolul 20

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a şaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la […](16).

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C , , p. .
(2) JO C , , p. .
(3) Poziţia Parlamentului European din 22 aprilie 2009.
(4) JO L 242, 10.9.2002, p. 1.
(5) COM(2003)0251, 21.5.2003.
(6) JO L 347, 30.12.2005, p. 1.
(7) JO L 61, 3.3.1997, p. 1.
(8) JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
(9) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(10)* Notă în JO: în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(11)* JO: un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(12)* Notă către JO: a se introduce data de 30 aprilie din al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(13) JO L 328, 6.12.2008, p. 28.
(14)* Notă către JO: la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(15)** Notă către JO: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(16)* Notă către JO: la un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


ANEXĂ

Tipuri de lemn şi produse din lemn, în conformitate cu clasificarea din Nomenclatura Combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87(1)al Consiliului, cărora li se aplică dispoziţiile prezentului regulament

1.  Produsele prevăzute în Anexele II şi III la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 ║ , cărora li se aplică regimul de licenţe FLEGT;

2.  Celuloză şi hârtie, prevăzute la capitolele 47, 48 şi 49 din Nomenclatura Combinată (NC), cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate (deşeuri şi resturi);

3.  Mobilă din lemn, înscrisă la codurile NC 9403 30, NC 9403 40, NC 9403 50 00, NC 9403 60 şi NC 9403 90 30;

4.  Construcţii prefabricate înscrise la codul NC 9406 00 20;

5.  Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, buşteni, ramuri, vreascuri sau sub forme similare; lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare, înscrise la codul NC 4401;

6.  Lucrări de tâmplărie şi piese de dulgherie pentru construcţii, inclusiv panouri celulare, panouri asamblate pentru acoperit podeaua şi şindrile ("shingles" şi "shakes") din lemn; lemn (inclusiv lamele şi frizele de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălţuit, şanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare), în lungul unuia sau mai multor canturi, feţe sau capete, chiar geluit, şlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap, înscrise la codul NC 4418;

7.  Plăci aglomerate, panouri numite "oriented strand board" (OSB) şi panouri similare (de exemplu, panourile numite "waferboard"), din lemn sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu răşini sau cu alţi lianţi organici, înscrise la codul NC 4410;

8.  Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, chiar aglomerate cu răşini sau cu alţi lianţi organici, înscrise la codul NC 4411;

9.  Lemn "densificat", în blocuri, scânduri, lame sau sub formă de profile, înscrise la codul NC 4413 00 00;

10.  Rame din lemn pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare, înscrise la codul NC 4414 00;

11.  Lăzi, lădiţe, coşuri, cilindri şi ambalaje similare din lemn; tambure pentru cabluri, din lemn; paleţi simpli, boxpaleţi si alte platforme de încărcare, din lemn; grilaje din lemn pentru paleţi; sicrie, înscrise la codul NC 4415;

12.  Butoaie, cuve, putini şi alte produse de dogărie şi părţile lor, din lemn, inclusiv doagele, înscrise la codul NC 4416 00 00;

13.  Alte produse din lemn incluse în capitolele NC 94 şi 95, inclusiv jucăriile din lemn şi accesoriile pentru sport.

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate