Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0198(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0115/2009

Ingivna texter :

A6-0115/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0225

Antagna texter
PDF 173kWORD 135k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009
Resolution
 Konsoliderad text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0644),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0373/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A6-0115/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden
P6_TC1-COD(2008)0198

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Skogen tillhandahåller en stor mängd miljömässiga, ekonomiska och sociala nyttigheter, som timmer, andra typer av skogsprodukter och miljötjänsteroch livsmiljöer för lokalsamhällen.

(2)  Skogsmiljön utgör ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det yttersta målet att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens funktioner, skydda klimatet och slå vakt om rättigheterna för ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen och samhällen som är beroende av skogens resurser.

(3)  Skogen är en ekonomisk resurs och skogsbruket genererar välstånd och sysselsättning. Skogsbruket har även positiva inverkningar på klimatet eftersom skogens produkter kan ersätta mer energikrävande produkter.

(4)  Det är särskilt från ett klimatperspektiv av stor betydelse att underleverantörer som verkar på gemenskapsmarknaden saluför timmer endast från laglig avverkning, eftersom sådant timmer säkerställer att skogens viktiga funktion som koldioxidsänka inte rubbas. Vidare bidrar användandet av timmer från laglig avverkning som byggnadsmaterial, i exempelvis trähus, till en bindning av koldioxid på lång sikt.

(5)  Skogen och skogsindustrin står för en mycket stor del av utvecklingsländernas sociala och ekonomiska utveckling, och utgör i sådana länder den primära inkomstkällan för många människor. Det är därför viktigt att inte hämma denna utveckling och inkomstkälla, utan i stället fokusera på hur man kan främja en mer hållbar utveckling av skogsbruket i dessa länder.

(6)  Den ökande efterfrågan på timmer och trävaror har, tillsammans med de institutionella brister och bristfälliga styrelseformer som karakteriserar skogssektorn i flera timmerproducerande länder, lett till att den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln blivit allt mer oroande.

(7)  Det är uppenbart att trycket på de naturliga skogresurserna och efterfrågan på timmer och trävaror ofta är för högt och att gemenskapen måste minska sin inverkan på skogarnas ekosystem, oavsett var denna inverkan sker.

(8)  Den olagliga avverkningen i kombination med institutionella och förvaltningsmässiga brister inom skogssektorn i ett stort antal timmerproducerande länder är ett stort problem av internationella dimensioner. Denna avverkning utgör ett allvarligt hot mot skogarna eftersom den bidrar till avskogningen och skogsförstörelsen, som orsakar omkring 20 % av koldioxidutsläppen. Den påverkar också öken- och stäppbildningen, förvärrar markerosionen och förstärker ytterlighetsfenomenen i väderleken med de översvämningar de kan föra med sig, hotar ▌den biologiska mångfalden, skadar ursprungsbefolkningars livsmiljöer och underminerar det hållbara skogsbruket och dess utveckling. Den har också sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser, vilka ofta undergräver framstegen mot mål för god förvaltning och utgör ett hot mot lokalsamhällen som är beroende av skogen för att överleva samt mot ursprungsbefolkningars rättigheter.

(9)  Syftet med denna förordning är att inom EU stoppa handeln med olagligt avverkat timmer och produkter som framställts från sådant timmer och bidra till att i hela världen stoppa avskogningen och skogsförstörelsen, med de utsläpp av koldioxid och den förlust av biologisk mångfald den för med sig, och samtidigt främja hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar mänsklig utveckling och respekt för ursprungsbefolkningar och lokalbefolkningar. Denna förordning bör bidra till fullgörandet av de skyldigheter och åtaganden som bland annat finns i konventionen från 1992 om biologisk mångfald (CBD), konventionen från 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), de internationella avtalen från 1983, 1994 och 2006 om tropiskt timmer (ITTA), FN:s ramkonvention om klimatförändringar från 2002 (UNFCCC), FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning från 1994, Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, Johannesburgdeklarationen och genomförandeplanen, antagen av världstoppmötet om hållbar utveckling den 4 september 2002, handlingsförslagen FN:s mellanstatliga panel för skogsfrågor, godkända av FN:s generalförsamling vid dess särskilda möte 1997 (Ungass), och från FN:s mellanstatliga skogsforum, den icke-bindande förklaringen från FN:s konferens 1992 om miljö och utveckling (Unced) om principerna för global samsyn beträffande bruk, vård och en hållbar utveckling av alla slags skogar, Agenda 21, antagen av Unced i juni 1992, resolutionen 1997 från Ungass om ett program för vidare genomförande av Agenda 21, millenniedeklarationen från 2000, Världsstadgan för naturen från 1982, deklarationen från FN-konferensen om den mänskliga miljön 1972, handlingsplanen från 1972 för den mänskliga miljön, FN:s skogsforum, resolution 4/2, konventionen från 1979 om europeiska vilda djur och livsmiljöer och FN-konventionen mot korruption från 2003 (Uncac).

(10)  Enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram(4) bör företräde ges åt arbetet med att undersöka möjligheten att vidta aktiva åtgärder för att förhindra och bekämpa handel med olagligt avverkat timmer, liksom åt gemenskapens och medlemsstaternas fortsatt aktiva deltagande i genomförandet av globala och regionala lösningar och överenskommelser rörande skogsrelaterade frågor.

(11)  Kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 med titeln "Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Flegt) - förslag till en handlingsplan för EU" innehöll förslag om ett åtgärdspaket till stöd för de internationella insatser som görs för att lösa problemet med den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln och bidra till den vidare målsättningen om hållbar förvaltning av skogen(5).

(12)  Europaparlamentet och rådet anser att gemenskapen bör bidra till de globala insatserna för att lösa problemet med olaglig avverkning samt stödja hållbar laglig avverkning inom ramen för hållbar utveckling, hållbar förvaltning av skogen och fattigdomsminskning, liksom social rättvisa och nationell suveränitet, och välkomnade därför meddelandet.

(13)  I enlighet med meddelandets syfte, som är att garantera att endast trävaror som producerats i enlighet med producentlandets nationella lagstiftning förs in i gemenskapen, har gemenskapen förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder (partnerländer). Dessa avtal ålägger parterna att införa ett licenssystem och att reglera sådan handel med timmer och trävaror som anges i partnerskapsavtalen.

(14)  Gemenskapen bör också i bilaterala samtal med de främsta timmerkonsumerande länderna, såsom Förenta staterna, Kina, Ryssland och Japan, ta initiativ till diskussioner om problemet med olaglig avverkning, få till stånd en konvergens i riktning mot harmoniserade lämpliga skyldigheter för aktörerna på de egna timmermarknaderna samt skapa ett oberoende globalt varningssystem och ett register över olaglig avverkning som t.ex. kan drivas av Interpol och ett lämpligt FN-organ och där man kan utnyttja den senaste satellitövervakningstekniken.

(15)  Verksamhetsutövare från länder med skogar av internationell ekologisk betydelse bör ha särskilt ansvar för den hållbara exploateringen av timmer.

(16)  Med tanke på problemets omfattning och angelägenhetsgrad är det nödvändigt att aktivt stödja kampen mot den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln, att minska gemenskapens inverkan på skogarnas ekosystem, att komplettera och stärka initiativet med frivilliga partnerskapsavtal och att bättre samordna olika strategier som syftar till fattigdomsminskning, bevarande av skogar och en hög grad av miljöskydd, däribland kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

(17)  Utgående från principen om förebyggande åtgärder bör alla aktörer inom leveranskedjan dela på ansvaret för att undanröja risken för att olagligt avverkat timmer och trävaror från sådant timmer tillhandahålls på marknaden.

(18)  De insatser som gjorts av de länder som ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med gemenskapen och de principer som ingår i dessa avtal bör erkännas, framför allt när det gäller definitionen av lagligt producerat timmer. Det bör också beaktas att enligt Flegtlicenssystemet är det endast timmer och trävaror från avverkning som skett i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som exporteras till gemenskapen. Därför bör trävaror som finns förtecknade i bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen(6), med ursprung i partnerländer som finns förtecknade i bilaga I till den förordningen anses komma från laglig avverkning om de uppfyller kraven i den förordningen och alla tillämpningsföreskrifter. De frivilliga partnerskapsavtalens principer, framför allt för definitionen av begreppet "timmer från laglig avverkning", måste bland annat innefatta en garanti för, samt bestämmelser om, att skogsbruket förutsätts vara hållbart, den biologiska mångfalden bevaras och lokalsamhällen som är beroende av skogen för att överleva samt ursprungsbefolkningar skyddas och får sina rättigheter garanterade.

(19)  Hänsyn bör också tas till det faktum att konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) ålägger parterna i konventionen att endast bevilja Citestillstånd för export när en art som finns förtecknad i Cites avverkats, bland annat, i enlighet med inhemsk lagstiftning i exportlandet. Därför bör trävaror från arter som finns förtecknade i bilagorna A, B och C i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(7) anses komma från laglig avverkning om de uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter.

(20)  Den olagliga avverkningen är mycket komplex, med sina underliggande faktorer och konsekvenser, och mot bakgrund av detta bör incitamenten för olagliga handlingar minskas genom fokusering på verksamhetsutövarnas beteende. Striktare krav och skyldigheter samt bättre rättsliga möjligheter att åtala verksamhetsutövare för innehav av olagligt timmer och olagliga trävaror och för utsläppande eller tillhandahållande av sådant timmer eller olagliga trävaror på gemenskapsmarknaden är bland de effektivaste lösningarna för att avhålla verksamhetsutövarna från att handla med leverantörer av olagligt timmer.

(21)  I brist på internationellt erkänd definition bör lagstiftningen i det land där timret avverkas vara den huvudsakliga grunden för definitionen av vad som utgör olaglig avverkning. Som måttstock för lagligheten bör man ytterligare beakta internationella standarder, bland annat de standarder som tagits fram av den Afrikanska timmerorganisationen (ATO), Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO), Montrealprocessen om kriterier och indikatorer för bevarande och hållbar förvaltning av tempererad och boreal skog samt den alleuropeiska processen för kriterier och indikatorer för ett hållbart skogsbruk. En sådan måttstock för lagligheten bör bidra till genomförandet av internationella åtaganden, principer och rekommendationer, bland annat sådana som rör minskade klimatförändringar, minskade förluster av biologisk mångfald, fattigdomsminskning, minskad ökenspridning samt skydd och främjande av rättigheterna för ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen och samhällen som är beroende av skogen. Avverkningslandet bör tillhandahålla en förteckning över den totala lagliga avverkningen med uppgifter om trädarter och maximal timmerproduktion.

(22)  Många trävaror genomgår ett stort antal processer både innan de släpps ut på marknaden första gången och efter. För att undvika att införa onödiga administrativa bördor bör kravet på att införa ett fullständigt system för åtgärder och förfaranden (ett system för tillbörlig aktsamhet) för minimering av risken för att olagligt timmer och olagliga trävaror släpps ut på marknadenomfatta endast de verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden för första gången, och inte alla verksamhetsutövare som deltar i distributionskedjan. Det generella förbudet mot att tillhandahålla olagligt timmer eller olagliga trävaror på marknaden bör dock gälla för alla verksamhetsutövare inom leveranskedjan och de måste visa tillbörlig aktsamhet för att så inte ska ske.

(23)  Alla verksamhetsutövare (handlare och producenter) i leveranskedjan för timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden bör klart kunna ange från vilken källa eller leverantör deras produkter kommer.

(24)  Verksamhetsutövare som för första gången släpper ut timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig aktsamhet genom ett system för tillbörlig aktsamhet som minimerar risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning släpps ut på marknaden.

(25)  Systemet för tillbörlig aktsamhet bör ge tillgång till källorna och leverantörerna för timmer och trävaror som släpps ut på gemenskapsmarknaden samt till information om efterlevnaden av tillämplig lagstiftning.

(26)  Vid genomförandet av denna förordning bör kommissionen och medlemsstaterna ta särskild hänsyn till små och medelstora företags särpräglade utsatthet och begränsade resurser. Det är ytterst viktigt att sådana företag inte betungas av komplicerade regler som hindrar deras utveckling. Kommissionen bör därför så långt det är möjligt, med utgångspunkt i de mekanismer och principer som slås fast i den kommande Small Business Act, utarbeta förenklade system för små och medelstora företags skyldigheter enligt denna förordning, utan att äventyra dess mål och syfte, och erbjuda sådana företag fullgoda alternativ för att ge dem möjlighet att verka i linje med gemenskapslagstiftningen.

(27)  ▌ För att främja genomförandet av denna förordning och bidra till utveckling av god praxis är det lämpligt att erkänna organisationer som har utarbetat lämpliga och effektiva krav för genomförandet av system för tillbörlig aktsamhet. En förteckning över sådana erkända organisationer bör offentliggöras ▌.

(28)  I samma syfte bör Europeiska unionen stimulera de ovannämnda organisationernas samarbete med miljöorganisationer och organisationer för de mänskliga rättigheterna till stöd för systemen för tillbörlig aktsamhet och tillsynen över dem.

(29)  De behöriga myndigheterna bör övervaka att verksamhetsutövarna fullgör de skyldigheter som fastställs i denna förordning. Därför bör de behöriga myndigheterna genomföra officiella kontroller, bland annat tullkontroller, och ålägga verksamhetsutövarna att vidta korrigerande åtgärder när så krävs.

(30)  De behöriga myndigheterna bör föra register över kontrollerna och offentliggöra en sammanfattning i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation(8).

(31)  Eftersom den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln är internationell till sin karaktär, bör de behöriga myndigheterna samarbeta sinsemellan och med miljöorganisationer och organisationer för de mänskliga rättigheterna samt med de administrativa myndigheterna i tredjeländer och/eller kommissionen.

(32)  Medlemsstaterna bör se till att överträdelser av den här förordningen bestraffas genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder.

(33)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(34)  Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta detaljerade regler för tillämpningen av systemet för tillbörlig aktsamhet, framför allt kriterierna för bedömning av risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning ska släppas ut på marknaden, liksom att fastställa kriterier för erkännande av system för tillbörlig aktsamhet som utarbetats av övervakningsorganisationer och att ändra förteckningen över timmer och trävaror som omfattas av denna förordning i de fall då de tekniska egenskaperna, slutanvändningen eller produktionsprocesserna gör det nödvändigt med sådana ändringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(35)  Utvecklingen på det hållbara skogsbrukets område är en kontinuerlig process varför denna förordning regelbundet bör utvärderas, uppdateras och ändras i linje med resultat av ny forskning. Kommissionen bör därför regelbundet analysera senast tillgängliga forskning och utveckling och framlägga resultatet av sin analys samt föreslagna ändringar i en rapport till Europaparlamentet.

(36)  För att värna om en väl fungerande inre marknad för skogsprodukter bör kommissionen kontinuerligt undersöka vilka effekter denna förordning för med sig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förordningens konsekvenser för små och medelstora företag som verkar på gemenskapsmarknaden. Kommissionen bör således i enlighet härmed och regelbundet undersöka och konsekvensbedöma förordningens inverkan på den inre marknaden, och då särskilt för små och medelstora företag, utöver dess inverkan på hållbar skogsförvaltning. Kommissionen bör därefter lägga fram en rapport om sin undersökning samt slutsatser och åtgärdsförslag för Europaparlamentet.

(37)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att komplettera och stödja den nuvarande politiska ramen och stödja den internationella kampen mot den olagliga avverkningen och den därmed förbundna handeln, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och målet därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och mål

Genom denna förordning fastställs skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut eller tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden.

Verksamhetsutövarna ska se till att endast lagligt avverkat timmer och trävaror från laglig avverkning tillhandahålls på marknaden.

Verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ska använda ett system för tillbörlig aktsamhet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

   a) "timmer och trävaror": timmer och trävaror som anges i bilagan, utan några undantag ▌,
   b) "tillhandahållande på marknaden": varje leverans av timmer och trävaror på gemenskapens marknad för distribution eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,
   c) "utsläppande på marknaden": varje första tillhandahållande av timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden; efterföljande bearbetning eller distribution av timmer utgör inte ett "utsläppande på marknaden",
   d) "verksamhetsutövare": varje fysisk eller juridisk person som släpper ut eller tillhandahåller timmer eller trävaror på marknaden,
   e) "från laglig avverkning": avverkat i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i avverkningslandet,
   f) "risk": funktion av sannolikheten för att det till gemenskapens territorium importeras, från gemenskapens territorium exporteras eller på gemenskapens territorium bedrivs handel med timmer eller trävaror från en olaglig källa, samt allvarlighetsgraden av detta,
   g) "riskhantering": systematisk riskidentifiering och genomförande aven uppsättning åtgärder och förfaranden ▌ för att minimera risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning ska släppas ut på marknaden,
   h) "tillämplig lagstiftning": nationell, regional eller internationell lagstiftning framför allt om bevarande av biologisk mångfald, skogsförvaltning, rätten till resursutnyttjande samt minimering av skadeverkningar på miljön, varvid lagstiftningen också bör ta hänsyn till skogsägarförhållanden, ursprungsbefolkningarnas rättigheter, lagstiftning om arbetstagarnas och samhällenas välfärd, skatter, import- och exportavgifter, royalties eller avgifter i anslutning till avverkning, virkesdrivning och -transport och saluföring,
   i) "hållbar förvaltning av skogen": förvaltning och utnyttjande av skogar och skogbevuxen mark på ett sätt och med en intensitet som gör att de bevarar sin biologiska mångfald, avkastning, förmåga till återväxt, livskraft och kapacitet att nu och i framtiden fullgöra viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala uppgifter på lokal, nationell och global nivå, utan att skada andra ekosystem,
   j) "avverkningsland": det land där timret eller det timmer som använts i trävaran avverkades,
   k) "övervakningsorganisation": ett rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad sammanslutning som har rättskapacitet och lämplig sakkunskap att övervaka och säkerställa tillämpningen av system för tillbörlig aktsamhet av verksamhetsutövare certifierade som användare av sådana system och som är juridiskt oberoende av de verksamhetsutövare som den certifierar,
   l) "spårbarhet": att timmer eller trävaror kan spåras och följas genom alla skeden av produktion, bearbetning och distribution.

Artikel 3

Verksamhetsutövarnas skyldigheter

1.  Verksamhetsutövarna ska se till att de på marknaden endast släpper ut eller tillhandahåller timmer och trävaror från laglig avverkning ▌.

2.  Verksamhetsutövarna som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ska inrätta ett system för tillbörlig aktsamhet som omfattar de aspekter som avses i artikel 4 eller ett sådant system som utarbetats av en erkänd övervakningsorganisation enligt artikel 6.1.

Befintlig övervakning som grundar sig på nationell lagstiftning och eventuella frivilliga skogsövervakningssystem som uppfyller kraven i denna förordning får användas som grund för systemet för tillbörlig aktsamhet.

3.  Verksamhetsutövare som tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden ska genom hela leveranskedjan kunna

   i) identifiera den verksamhetsutövare som levererat timret och trävarorna samt den verksamhetsutövare till vilken timret och trävarorna levererats,
   ii) på begäran informera om träslag, avverkningsland/-länder samt, om möjligt, ursprungskoncession,
   iii) vid behov kontrollera att den verksamhetsutövare som släppt ut timret och trävarorna på marknaden fullgjort sina skyldigheter enligt denna förordning.

4.  Trävaror som finns förtecknade i bilagorna II och III i förordning (EG) nr 2173/2005 vilka har sitt ursprung i partnerländer som finns förtecknade i bilaga I till den förordningen och som uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter ska anses komma från laglig avverkning för denna förordnings syften.

5.  Trävaror tillverkade av arter som finns förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och som uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter ska anses komma från laglig avverkning för denna förordnings syften.

Artikel 4

System för tillbörlig aktsamhet

1.  Ett system för tillbörlig aktsamhet enligt artikel 3.2 ska

   a) med hjälp av ett system för spårbarhet och kontroll av tredje part från övervakningsorganisationens sida se till att endast timmer och trävaror från laglig avverkning släpps ut på marknaden,
  b) innefatta åtgärder för att med säkerhet fastställa
   i) ursprungsland, ursprungsskog och, när så är möjligt, avverkningskoncession,
   ii) träslagets namn, också det vetenskapliga,
   iii) värde,
   iv) volym och/eller vikt,
   v) att timret eller virket i trävarorna avverkats lagligt,
   vi) namn och adress för den verksamhetsutövare som levererat timret och trävarorna,
   vii) den fysiska eller juridiska person som ansvarat för avverkningen,
   viii) den verksamhetsutövare till vilken timret eller trävarorna levererats,

  c) innefatta ett riskhanteringsförfarande som ska bestå av
   i) systematisk riskidentifiering, bland annat genom insamling av uppgifter och information med hjälp av internationella källor, gemenskapskällor eller nationella källor,
   ii) genomförande av alla åtgärder som behövs för att minska riskexponeringen,
   iii) fastställande av förfaranden för regelbunden kontroll av att de åtgärder som fastställts i enlighet med led i och ii fungerar effektivt samt översyn av dem vid behov,
   iv) upprättande av register för påvisande av att de åtgärder som fastställts i enlighet med led i, ii, och iii tillämpas effektivt,
   d) omfatta intern kontroll som säkerställer en effektiv tillämpning av systemet för tillbörlig aktsamhet.

2.  Kommissionen ska anta åtgärder för genomförandet av denna artikel för att säkerställa att verksamhetsutövarna tolkar bestämmelserna enhetligt och faktiskt följer dem. Kommissionen ska, framför allt, fastställa kriterier för att bedöma om det finns en risk för att timmer och trävaror från olaglig avverkning släpps ut på marknaden. Kommissionen ska härvidlag fästa särskild uppmärksamhet vid små och medelstora företags särställning och kapacitet och ska, så långt det är möjligt, erbjuda dessa företag anpassade och förenklade alternativ till rapporterings- och kontrollsystem så att dessa inte blir alltför betungande.

Utgående från faktorer som sammanhänger med produkttyp, källa eller leveranskedjans komplexitet ska vissa kategorier av timmer och trävaror eller leverantörer anses förenade med "hög risk" och ställa särskilda krav på att verksamhetsutövarna visar tillbörlig aktsamhet.

Dessa särskilda krav på tillbörlig aktsamhet kan innefatta bland annat

   att man kräver ytterligare dokumentation, uppgifter eller information,
   att man kräver granskningar som utförs av tredje part.

Timmer och trävaror från följande ska av verksamhetsutövarna betraktas som förenade med "hög risk", med avseende på tillämpningen av denna förordning:

   Konfliktområden eller länder/regioner som belagts med förbud mot timmerexport av FN:s säkerhetsråd,
   länder där, enligt samstämmiga och tillförlitliga uppgifter, skogsförvaltningen avgjort misslyckats, efterlevnaden av skogslagstiftningen är bristfällig och det förekommer en betydande grad av korruption,
   länder för vilka FAO:s officiella statistik visar en minskning av skogsarealen,
   källor i fråga om vilka kunder eller utomstående tillhandahållit information om regelstridigheter, och denna information stöds av tillförlitliga belägg och inte vederlagts av undersökningar.

Kommissionen ska göra tillgängligt ett register över sådana källor till timmer och trävaror eller leverantörer som är förenade med hög risk.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Berörda parter ska rådfrågas innan ytterligare tillämpningsåtgärder antas.

3.  De enskilda medlemsstaterna får inte hindras från att, med avseende på avverkningen av och ursprunget till timmer och trävaror som tillåts saluföras, ställa striktare krav än denna förordning i fråga om hållbarheten, miljöskyddet, bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemet, skyddet av lokalsamhällenas livsmiljöer, skyddet av samhällen som är beroende av skogen för att överleva samt skyddet av och rättigheterna för ursprungsbefolkningar samt de mänskliga rättigheterna.

Artikel 5

Märkning

Medlemsstaterna ska se till att allt timmer och alla trävaror som släpps ut och tillhandahålls på marknaden märks med den information som avses i artikel 3.3 senast ...(10).

Artikel 6

Erkännande av övervakningsorganisationer

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3, erkänna en privat eller offentlig enhet som övervakningsorganisation om det har inrättat ett system för tillbörlig aktsamhet som innefattar de delar som anges i artikel 4.1.

2.  En offentlig enhet som ansöker om erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla följande krav:

   a) Den är en juridisk person.
   b) Den lyder under offentlig rätt.
   c) Den har inrättats för att utföra särskilda uppgifter inom skogssektorn.
   d) Den finansieras till största del av staten, regionala eller lokala myndigheter eller andra organ som lyder under offentlig rätt.
   e) Den ålägger de verksamhetsutövare den certifierar att använda dess system för tillbörlig aktsamhet.
   f) Den har infört en övervakningsmekanism som säkerställer att systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt används av de verksamhetsutövare som den har certifierat som användare av dess system för tillbörlig aktsamhet.
   g) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder mot varje certifierad verksamhetsutövare som brister i genomförandet av dess system för tillbörlig aktsamhet, och dessa åtgärder kan innefatta anmälan till relevant nationell behörig myndighet.
   h) Den har ingen intressekonflikt med de behöriga myndigheterna.

3.  En privat enhet som ansöker om erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla följande krav:

   a) Den är en juridisk person.
   b) Den lyder under privaträtt.
   c) Den förfogar över lämplig sakkunskap.
   d) Den är juridiskt oberoende av de verksamhetsutövare den certifierar.
   e) De verksamhetsutövare den certifierar är enligt enhetens bolagsordning skyldiga att använda dess system för tillbörlig aktsamhet.
   f) Den har infört en övervakningsmekanism som säkerställer att systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt används av de verksamhetsutövare som den har certifierat som användare av dess system för tillbörlig aktsamhet.
   g) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder mot varje certifierad verksamhetsutövare som brister i genomförandet av dess system för tillbörlig aktsamhet, varvid åtgärderna bland annat ska innefatta anmälan för den relevanta nationella behöriga myndigheten.

4.  Övervakningsorganisationen ska till kommissionen lämna följande uppgifter tillsammans med sin ansökan om erkännande:

   a) Sina stadgar.
   b) Namnet på personer som har befogenhet att agera på dess vägnar.
   c) Handlingar som styrker att den förfogar över lämplig sakkunskap.
   d) En ingående beskrivning av dess system för tillbörlig aktsamhet.

5.  I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3 ska kommissionen besluta om huruvida en övervakningsorganisation ska erkännas inom tre månader från det att organisationen lämnat in sin ansökan eller den behöriga myndigheten i en medlemsstat meddelat att den rekommenderar att organisationen erkänns.

Kommissionen ska överlämna beslutet om erkännande av en övervakningsorganisation till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har jurisdiktion över denna organisation, tillsammans med en kopia av ansökan, senast 15 dagar efter det att beslutet fattats.

Medlemsstatens behöriga myndigheter ska regelbundet,eller då det föreligger väl underbyggda farhågor från tredje part, kontrollera, också i form av granskningar på fältet, om övervakningsorganisationen uppfyller de krav som fastställs i punkt 1. Granskningsrapporterna ska göras tillgängliga för allmänheten.

Om de behöriga myndigheterna efter dessa kontroller konstaterar att övervakningsorganisationen inte uppfyller kraven i punkterna 1 och 2 eller punkterna 1 och 3, ska de omgående underrätta kommissionen och överlämna eventuella relevanta bevis för detta.

6.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3, dra in en övervakningsorganisations erkännande om det fastställts att kraven i punkterna 1 och 2 eller punkterna 1 och 3 inte längre uppfylls.

7.  De behöriga myndigheterna ska inom två månader underrätta kommissionen om varje beslut om att rekommendera att ett erkännande till en övervakningsorganisation beviljas, vägras eller dras in.

8.  Kommissionen ska anta åtgärder för tillämpningen av denna artikel.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Artikel 7

Förteckning över övervakningsorganisationer

Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över erkända övervakningsorganisationer ▌ i Europeiska unionens officiella tidning,C-serien, och offentliggöra den på sin webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.

Artikel 8

Övervaknings- och kontrollåtgärder

1.  De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller för att fastställa om verksamhetsutövarna uppfyller kraven enligt artikel 3.1, 3.2 och 3.3 och artikel 4.1.

2.  Kontrollerna ska utföras i enlighet med en årlig plan och/eller då det föreligger väl underbyggda farhågor från tredje part, eller, i vilket fall som helst, om medlemsstatens behöriga myndighet förfogar över uppgifter ägnade att ifrågasätta att verksamhetsutövaren uppfyller de krav på system för tillbörlig aktsamhet som fastställts i denna förordning.

3.  Kontrollerna får innefatta bland annat följande:

   a) Undersökning av de tekniska system och förvaltningssystem samt de förfaranden för tillbörlig aktsamhet och riskbedömning som används av verksamhetsutövarna.
   b) Undersökning av handlingar och register som styrker att systemen och förfarandena fungerar på rätt sätt.
   c) Kontroller på platsen, även granskningar på fältet.

4.  De behöriga myndigheterna ska vara utrustade med ett tillförlitligt spårbarhetssystem för att spåra trävaror i internationell handel och med offentliga kontrollsystem för att bedöma hur pass väl verksamhetsutövarna fullgör sina skyldigheter och för att hjälpa dem att identifiera leverantörer av timmer och trävaror med hög risk.

5.  Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt bistånd som är nödvändigt för att underlätta genomförandet av de kontroller som avses i punkt 1, framför allt i form av att bereda tillträde till lokaler och visa fram handlingar eller register.

6.  Om, till följd av de kontroller som avses i punkt 1, en verksamhetsutövare förmodas ha brutit mot föreskrifterna i artikel 3, kan de behöriga myndigheterna i enlighet med sin nationella lagstiftning inleda en full utredning av det inträffade och, i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen och beroende på hur allvarlig överträdelsen är, vidta omedelbara åtgärder, vilka kan omfatta bland annat följande:

   a) Omedelbar inställelse av affärsverksamheten.
   b) Beslag av timmer och trävaror.

7.  Åtgärder som omedelbart vidtas av de behöriga myndigheterna ska vara sådana att de förhindrar fortsatt överträdelse och att de låter de behöriga myndigheterna slutföra sin utredning.

8.  Om de behöriga myndigheterna finner att de tekniska systemen och förvaltningssystemen och förfarandena för tillbörlig aktsamhet och riskbedömning inte är tillräckliga ska myndigheterna kräva att verksamhetsutövaren vidtar korrigerande åtgärder.

Artikel 9

Register över kontroller

1.  De behöriga myndigheterna ska föra register över de kontroller som avses i artikel 8.1 och särskilt ange deras art och resultaten, inbegripet eventuella korrigerande åtgärder som ska vidtas. Register över alla kontroller ska sparas i minst tio år.

2.  ▌ De register som avses i punkt 1 ska offentliggöras, på Internet i enlighet med direktiv 2003/4/EG.

Artikel 10

Samarbete

1.  De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra, med de administrativa myndigheterna i tredjeländer och med kommissionen för att säkerställa att denna förordning följs.

2.  De behöriga myndigheterna ska utbyta information om resultaten av de kontroller som avses i artikel 8.1 med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater samt med kommissionen.

Artikel 11

Behöriga myndigheter

1.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för tillämpningen av denna förordning. Dessa myndigheter ska ges tillräckliga befogenheter att genomdriva denna förordning genom övervakning av dess tillämpning, utredningar av påstådda överträdelser i samarbete med tullmyndigheter, och en snabb rapportering av överträdelser till åklagarmyndigheterna.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de behöriga myndigheternas namn och adress senast den 31 december .... Medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla ändringar av de behöriga myndigheternas namn och adress.

2.  Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över behöriga myndigheter på Internet. Förteckningen ska hållas aktuell.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska bistås av kommittén för timmerhandel ║.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 13

Utveckling av hållbarhetskrav

Senast den ...(11) ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om en gemensam standard för allt timmer och alla trävaror från naturskogar, varvid syftet ska vara att uppnå högsta möjliga hållbarhetskrav.

Artikel 14

Rådgivningsgruppen

1.  En rådgivningsgrupp, bestående av företrädare för berörda aktörer såsom branschföreträdare inom skogsindustrin, skogsägare, icke-statliga organisationer och konsumentgrupper, ska inrättas och ledas av en företrädare för kommissionen.

2.  Företrädare för medlemsstaterna får delta i mötena antingen på eget initiativ eller efter inbjudan från rådgivningsgruppen.

3.  Rådgivningsgruppen ska fastställa en arbetsordning som ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

4.  Kommissionen ska tillhandahålla det tekniska och logistiska stöd som rådgivningsgruppen behöver och ställa ett sekretariat till förfogande för dess möten.

5.  Rådgivningsgruppen ska undersöka och avge yttranden i frågor som rör tillämpningen av denna förordning och som tas upp av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i rådgivningsgruppen eller kommittén.

6.  Kommissionen ska förmedla rådgivningsgruppens yttranden till kommittén.

Artikel 15

Ändringar

Kommissionen får utöka förteckningen över timmer och trävaror i bilagan mot bakgrund av tekniska egenskaper, slutanvändning och produktionsprocesser.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Artikel 16

Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och de ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att påföljderna verkställs. Påföljderna får vara straffrättsliga eller administrativa, ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska, vid behov, omfatta bland annat:

  a) Ekonomiska påföljder som återspeglar
   skadan på miljön,
   värdet av trävarorna som berörs av överträdelsen,
   de förlorade skatteintäkter och den ekonomiska skada som överträdelsen inneburit.
   b) Beslag av timmer och trävaror.
   c) Tillfälligt förbud att saluföra timmer och trävaror.

Under den tid då rättsliga förfaranden pågår ska verksamhetsutövaren inställa anskaffningen av timmer och trävaror från de ifrågavarande områdena.

Ekonomiska påföljder ska motsvara minst fem gånger det värde av trävarorna som erhållits genom allvarlig överträdelse. Vid upprepade allvarliga överträdelser inom en femårsperiod ska de ekonomiska påföljderna gradvis öka så att de motsvarar upp till minst åtta gånger det värde av trävarorna som erhållits genom allvarlig överträdelse.

Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen om offentliga medel, inte bevilja något offentligt stöd från nationella stödsystem eller gemenskapsmedel till verksamhetsutövare som dömts för allvarliga överträdelser av denna förordning, förrän korrigerande åtgärder har vidtagits och effektiva, proportionella och avskräckande påföljder har tillämpats.

Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna om påföljder till kommissionen senast den 31 december ... och utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla eventuella senare ändringar som påverkar dessa bestämmelser.

Artikel 17

Rapportering

1.  Medlemsstaterna ska första gången den ...(12)och vartannat år därefter lämna en rapport om tillämpningen av förordningen under de föregående två åren.

2.  På grundval av dessa rapporter ska kommissionen utarbeta en rapport som lämnas till Europaparlamentet och rådet vartannat år.

3.  Kommissionen ska, vid utarbetandet av den rapport som avses i punkt 2, ta hänsyn till de framsteg som gjorts med att ingå och bedriva verksamhet enligt sådana frivilliga Flegtpartnerskapsavtal som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 2173/2005. Kommissionen ska överväga om det behövs någon översyn av denna förordning mot bakgrund av erfarenheten från verksamheten i Flegtpartnerskapsavtalen och hur effektiva de är när det gäller att lösa problemen med olagligt timmer.

Artikel 18

Ändring av direktiv 2008/99/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser(13) ska ändras på följande sätt från och med ...(14):

1.  I artikel 3 ska följande led läggas till:"

Att på marknaden tillhandahålla timmer eller trävaror från olaglig avverkning.

"

2.  I bilaga A ska följande strecksats läggas till:

  Europaparlamentets och rådets förordning av den (EG) nr .../2009 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

Artikel 19

Översyn

Kommissionen ska senast den ...(15)*, och därefter vart femte år, genomföra en översyn av dess funktion med hänsyn till dess mål och syfte och rapportera sina slutsatser och, med anledning av dessa, sina förslag till ändringar till Europaparlamentet.

Översynen ska ta sikte på följande:

   En grundläggande och genomgående analys av forskning och utveckling på det hållbara skogsbrukets område.
   Förordningens inverkan på den inre marknaden, i synnerhet vad gäller konkurrenssituationen och möjligheten för nya aktörer att etablera sig på marknaden.
   Små och medelstora företags situation på marknaden och hur denna förordning har påverkat deras verksamhet.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den …(16).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║ den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 april 2009.
(4) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) KOM(2003)0251, 21.5.2003.
(6) EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.
(7) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
(8) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(10)* EUT: Två år efter det att denna förordning trätt i kraft.
(11)* EUT: Ett år efter det att denna förordning trätt i kraft.
(12)* EUT: vänligen för in den 30 april det tredje året från det datum då denna förordning trätt i kraft.
(13) EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
(14)* Anm. till EUT: ett år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
(15)** Anm. till EUT: tre år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
(16)* Anm. till EUT:ett årefter det datum då denna förordning trätt i kraft.


BILAGA

Timmer och trävaror enligt klassifikationen i Kombinerade nomenklaturen som fastställs i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87(1), som omfattas av denna förordning

1.  Produkter enligt bilagorna II och III till ║förordning (EG) 2173/2005 som omfattas av systemet med Flegtlicenser:

2.  Massa och papper i kapitel 47, 48 och 49 i Kombinerade nomenklaturen, med undantag för bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor).

3.  Trämöbler med KN-nummer 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 och 9403 90 30.

4.  Monterade eller monteringsfärdiga byggnader med KN-nummer 9406 00 20;

5.  Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande med KN-nummer 4401.

6.  Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl. cellplattor, sammansatt parkettstav, vissa takspån – shingles och shakes – av trä (inkl. icke-sammansatt parkettstav) likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat med KN-nummer 4418.

7.  Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel med KN-nummer 4410.

8.  Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel med KN-nummer 4411.

9.  Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former med KN-nummer 4413 00 00.

10.  Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. med KN-nummer 4414 00.

11.  Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä; kistor med KN-nummer 4415.

12.  Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav med KN-nummer 4416 00 00.

13.  Andra trävaror som ingår i kategorierna NC 94 och 95, inberäknat leksaker och sportartiklar av trä, etc.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy