Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0220(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0214/2009

Внесени текстове :

A6-0214/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0226

Приети текстове
PDF 545kWORD 219k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 22 април 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0775),

–   като взе предвид член 100 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0511/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0214/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Значението на снабдяването на Общността със суров нефт и нефтопродукти остава много голямо, особено за сектора на транспорта и химическата промишленост.
(1)  Значението на снабдяването на Общността със суров нефт и нефтопродукти остава много голямо, особено за сектора на транспорта и химическата промишленост и енергетиката. Прекъсването на доставките на суров нефт и нефтопродукти или недостатъчните запаси биха могли да доведат до сериозни финансови загуби за предприятията и да парализират други сектори на икономиката и ежедневието на гражданите на Съюза.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1а) Суровият нефт е и ще остане един от най-значимите първични енергийни източници през следващите десетилетия. Същевременно за държавите-членки ще бъде все по-трудно да гарантират постоянно снабдяване със суров нефт на разумна цена.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Увеличаващата се концентрация на производството, намаляването на нефтените резерви и увеличаването на световното потребление на нефтопродукти увеличават рисковете, свързани с безпрепятственото снабдяване.
(2)  Увеличаващата се концентрация на производството, намаляването на нефтените резерви и непрекъснатото увеличаване на световното потребление на нефтопродукти увеличават сериозно рисковете, свързани с безпрепятственото снабдяване.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2а) Заедно с мерките за създаване на благоприятен климат за инвестиции за извършване на проучвания и експлоатация на нефтените запаси в и извън Европейския съюз, които са от жизненоважно значение за осигуряване на дългосрочното снабдяване с нефт, наличието на нефтени запаси представлява утвърден метод за компенсиране на краткосрочни прекъсвания на доставките.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б) Степента на зависимост на държавите-членки от внос на нефт за посрещане на енергийните им потребности е изключително висока.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)
(4а) Европейският съюз е глобален фактор и политиката му за повишаване на сигурността на енергийните доставки следва да бъде част от политическите цели в отношенията му със държавите-кандидатки за членство и съседните държави.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б) Комисията следва да гарантира, че осемте държави-членки, които не са членове на Международната агенция по енергетика (МАЕ)1, участват равноправно при вземането на решения и предприемането на мерки от Европейския съюз след консултации с МАЕ.
1 България, Кипър, Естония, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словения.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5а) Комисията следва да представлява и поддържа в необходимата степен интересите на държавите-членки, които не са членове на МАЕ.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  В заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г. посочват нарастващата и все по-спешна необходимост от европейска интегрирана енергийна политика, която да съчетава прилаганите на общностно равнище мерки с тези на национално равнище. Следователно е много важно да се постигне сближаване между прилаганите в отделните държави-членки механизми за управление на запасите.
(7)  В заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел от 8 и 9 март 2007 г. посочват нарастващата и все по-спешна необходимост от европейска интегрирана енергийна политика, която да съчетава прилаганите на общностно равнище мерки с тези на национално равнище. Следователно е много важно да се осигури взаимна съвместимост между различните механизми за управление на запасите, прилагани в отделните държави-членки .
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
(7а) Заключенията на председателството на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2008 г. подчертават желанието на Съюза да изгради механизми за солидарност между държавите-членки в случай на прекъсване на енергийните доставки и предлага за тази цел да се използват всички необходими инструменти. Ефективната система за поддържане на запаси от суров нефт и/или нефтопродукти, която се координира на общностно равнище, също представлява важна част от прилагането на практика на принципа за енергийна солидарност.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Достъпността на нефтените запаси и запазването на енергийния модел са ключови елементи на обществената сигурност на държавите-членки и Общността. Наличието в Общността на централни органи и служби за управление на запасите улеснява постигането на посочените цели. С оглед да се позволи на отделните заинтересовани държави-членки да използват по най-подходящ начин националното си право за определяне на устава на централната си структура за управление на запасите при същевременното намаляване на финансовата тежест за крайните потребители, свързана с тези дейности по управление, е достатъчно, в условията на възможност нефтените запаси да бъдат съхранявани навсякъде на територията на Общността от всеки централен орган или служба, създадени за тази цел, да бъде забранена стопанската цел.
(8)  Достъпността на нефтените запаси и запазването на енергийния модел са ключови елементи на обществената сигурност на държавите-членки и Общността.Наличието в Общността на централни органи и служби за управление на запасите би могло да допринесе за постигане на тези цели по рентабилен начин.Държавите-членки следва да могат да използват по най-подходящ начин националното си право за определяне на устава на централната си структура за управление на запасите и условията, при които те възлагат управлението на запасите на други държави-членки или други структури за управление на запасите, при същевременното намаляване на финансовата тежест за крайните потребители, свързана с тези дейности по управление, в условията на възможност нефтените запаси да бъдат съхранявани навсякъде на територията на Общността от всеки централен орган или служба, създадени за тази цел.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8а) С цел да се намали финансовата тежест за крайните ползватели, държавите-членки следва да осигурят по-тясно сътрудничество между централните органи за управление на запасите и установяване на регионални органи за управление на запасите.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Предвид целите на общностното законодателство по отношение на нефтените запаси, евентуалните тревоги на някои държави-членки във връзка със сигурността и желанието за увеличена стриктност и прозрачност на механизмите на солидарност между държавите-членки, е необходимо ограничаването на полето на действие на функциониращите без посредници централни структури в рамките на съответните национални граници.
заличава се
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  За целите на прилагането на политиките при извънредни обстоятелства, сближаването на националните механизми за управление на запасите и осигуряването на по-добро проследяване на равнището на запасите, особено в случай на криза, е необходимо държавите-членки и Комисията да разполагат със средства за засилен контрол върху тези запаси.
(12)  За целите на прилагането на политиките при извънредни обстоятелства, осигуряването на съвместимост между националните механизми за управление на запасите и осигуряването на по-добро проследяване на равнището на запасите, особено в случай на криза, е необходимо държавите-членки да разполагат със средства за засилен контрол върху тези запаси.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12а) Докато на държавите-членки следва да бъде предоставена достатъчна гъвкавост да изберат системи за управление на запасите, които са най-подходящи за техните географски и организационни характеристики, следва да бъдат задействани всички необходими механизми за предоставяне на Комисията по всяко време на точни и надеждни данни относно количествата на запасите.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 12 б (ново)
(12б) Ролята на държавите-членки в поддържането и управлението на задължителните запаси от нефт за извънредни обстоятелства следва да бъде засилена.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  За целите на засилването на сигурността на доставките в Общността, придобитите запаси, собственост на държавите-членки или централните структури, наречени "целеви запаси", създадени вследствие на взети от държавите-членки решения, следва да съответстват на реалните нужди в случай на криза. Необходимо е също така те да се ползват със собствен правен статус, осигуряващ безусловната им достъпност в случай на криза. С оглед на това, съответните държави-членки следва да предприемат необходимите мерки за безусловното гарантиране на посочените запаси срещу каквито и да са действия на принудително изпълнение.
(14)  За целите на засилването на сигурността на доставките в Общността, в съответствие с настоящата директива достъпните запаси следва да бъдат достатъчни за покриване на нуждите най-малко за определения период. Необходимо е също така те да се ползват със собствен правен статус, осигуряващ безусловната им достъпност в случай на криза. С оглед на това, съответните държави-членки следва да предприемат необходимите мерки за безусловното гарантиране на посочените запаси срещу каквито и да са действия на принудително изпълнение.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Количествата, на които централните структури или държавите-членки трябва да са собственици, на този етап следва да бъдат в размер, определен по доброволен и независим начин от съответните държави-членки.
(15)  Количествата, на които централните структури или държавите-членки трябва да са собственици, на този етап следва да бъдат в размер, определен предварително по доброволен и независим начин от съответните държави-членки.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Определените в Директива 2006/67/ЕО честота на отчитане на запасите, както и срок, в който те трябва да бъдат достъпни, се разминават със системите за управление на нефтените запаси, прилагани в други части на света. В резолюция относно макроикономическото въздействие от увеличаването на цената на енергията, Европейският парламент изрази поддръжката си за приемането на по-често предоставяне на информация.
(18)  Определените в Директива 2006/67/ЕО честота на отчитане на запасите, както и срок, в който те трябва да бъдат достъпни, се разминават със системите за управление на нефтените запаси, прилагани в други части на света. В резолюция относно макроикономическото въздействие от увеличаването на цената на енергията, Европейският парламент изрази поддръжката си за приемането на по-често предоставяне на информация. Същевременно е необходимо да се гарантира, че данните са верни и няма да се налага да бъдат коригирани в продължение на седмици и месеци, което понастоящем се случва достатъчно често в Европейския съюз.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Същите цели налагат съставянето и съобщаването на статистически справки да обхваща и други типове запаси освен запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси, както и да се предвиди тези справки да бъдат предоставяни седмично.
(21)  Същите цели налагат съставянето и съобщаването на статистически справки да обхваща и други типове запаси освен запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси, както и да се предвиди тези справки да бъдат предоставяни месечно. Като взема предвид резултатите от проучването на възможностите, което се извършва по отношение на ефективността на седмичното отчитане на запасите от нефт за търговски цели, Комисията следва да има право да изисква от държавите-членки да предоставят тези справки седмично, доколкото може да се гарантира, че ще бъдат необходими само минимални корекции и че това предлага значителни предимства по отношение на прозрачността на пазара.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  В съобщаваните на Комисията справки е възможно да се съдържат разлики или грешки. Поради тази причина, наетите или упълномощените от службите на Комисията лица следва да могат да проверяват дали твърденията на компетентните органи на държавите-членки по отношение на запасите и документите отговарят на истината.
(23)  В съобщаваните на Комисията справки е възможно да се съдържат разлики или грешки. Поради тази причина, при наличие на основателно съмнение, наетите или упълномощените от службите на Комисията лица заеднос упълномощените надзорни органи на държавите-членки следва да могат да проверяват дали твърденията на компетентните органи на държавите-членки по отношение на запасите и документите отговарят на истината.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Защитата на физическите лица при обработването на лични данни от държавите-членки се осигурява от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, а защитата на физическите лица при обработването на лични данни от Комисията се осигурява от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Тези актове по-специално изискват обработката на лични данни да бъде обоснована от законна цел, както и събраните по случайност лични данни да бъдат веднага изтрити.
(25)  Защитата на физическите лица при обработването на лични данни от държавите-членки се осигурява от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, а защитата на физическите лица при обработването на лични данни от Комисията се осигурява от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Разпоредбите на настоящата директива не следва да засягат разпоредбите на Директива 95/46/EО и Регламент (ЕО) № 45/2001.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  Предвид липсата на единно в рамките на Общността задължително минимално равнище на целевите запаси, както и броя нови механизми, които се въвеждат от настоящата директива, на прилагането на последната следва да бъде направена оценка в сравнително кратък срок след влизането й в сила.
(29)  Предвид липсата на единно в рамките на Общността задължително минимално равнище на целевите запаси и като се вземе под внимание настоящото изследване на разходите и ползите от мерките за увеличаване на прозрачността на пазара на нефт, особено с помощта на седмично отчитане на запасите от нефт за търговски цели, както и с оглед на броя нови механизми, които се въвеждат от настоящата директива, на прилагането на последната следва да бъде направена оценка най-късно в срок от три години след влизането ѝ в сила.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д
д) "международно действащо решение за пускане в обращение на запасите" означава всяко действащо решение на Управителния съвет на Международната агенция по енергетика за осигуряване на пускането в обращение на запасите от нефт или нефтопродукти на дадена държава-членка;
д) "международно действащо решение за пускане в обращение на запасите" означава всяко действащо решение на Управителния съвет на МАЕ за осигуряване на пускането в обращение на запасите от нефт или нефтопродукти на държава, която членува в МАЕ;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – алинея 1 – точка 1 а (нова)
ла) "извънредни обстоятелства" означава обстоятелства, при които е налице значимо прекъсване на доставки на суров нефт или нефтопродукти;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4
4.  Посочените в настоящия член условия и методи на изчисляване на задължението по отношение на запасите могат да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 регулационна процедура.
4.  Посочените в настоящия член условия и методи на изчисляване на задължението по отношение на запасите могат да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 процедура по регулиране и след консултация с експерти и заинтересовани страни.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3
3.  Посочените в параграфи 1 и 2 условия и метод на изчисляване на количествата запаси могат да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 регулационна процедура.
3.  Посочените в параграфи 1 и 2 условия и метод на изчисляване на количествата запаси може да бъдат изменяни в съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 процедура по регулиране и след консултация с експерти и заинтересовани страни.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите-членки осигуряват без прекъсване физическия достъп до и наличността на запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси по смисъла на член 9, които се намират на тяхна територия. Те определят условията за установяване, отчитане и контрол на посочените запаси така, че във всеки момент да е възможно те да бъдат проверени. Отделно се отчитат запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси, които са част от запасите, съхранявани от икономическите оператори, или които са смесени с такива запаси.
1.  Държавите-членки осигуряват без прекъсване физическия достъп до и наличността на запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси по смисъла на член 9, които се намират на тяхна територия. Те определят условията за установяване, отчитане и контрол на посочените запаси така, че във всеки момент да е възможно те да бъдат проверени. Тези условия се определят след предварително съгласуване с Комисията. Отделно се отчитат запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси, които са част от запасите, съхранявани от икономическите оператори, или които са смесени с такива запаси.
Изменение  29
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
1.  Всяка държава-членка изготвя подробен и постоянно актуализируем инвентар за всички запаси за извънредни обстоятелства, поддържани за нея, и които не съставляват целеви запаси по смисъла на член 9. В този инвентар се съдържат всички сведения, позволяващи ясното определяне на местоположението на въпросните запаси, както и на количествата, собственика и точния им състав по категории, както са определени в приложение В, точка 3.1., параграф 1 от Регламент № ** на Европейския парламент и на Съвета от ** относно статистическата информация по отношение на енергетиката.
1.  Всяка държава-членка изготвя подробен и постоянно актуализируем инвентар за всички запаси за извънредни обстоятелства, поддържани за нея, и които не съставляват целеви запаси по смисъла на член 9. В този инвентар се съдържат по-конкретносведения относно депото, рафинерията или съоръжението за съхранение, където се намират въпросните запаси, както и количествата, собственика и точния им състав по категории, както са определени в приложение В, раздел 3.1., параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор*.
* ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 1.
Изменение  30
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
Съответната държава-членка предоставя на Комисията копие от инвентара на запасите, налични към последния ден от всяка календарна година, в тридесетдневен срок след календарната година, за която се отнасят справките.
Съответната държава-членка предоставя на Комисията копие от инвентара на запасите, налични към последния ден от всяка календарна година, в 45-дневен срок след календарната година, за която се отнасят справките.
Изменение  31
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)
Комисията гарантира поверителността на индивидуалните данни, съдържащи се в инвентарите.
Изменение  32
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
В случай че дадено споразумение възлага тези задължения на държавата-членка, на чиято територия са разположени тези запаси, или на централния орган за управление на запасите, установен от същата държава-членка, това споразумение съдържа условия, които установяват:
а) отговорността на държавата-членка или централния орган за управление на запасите да гарантира точни данни относно равнището на запас по всяко време;
б) срока за доставяне на тези запаси за извънредни обстоятелства, които се добиват, създават, поддържат или управляват на нейната територия, до държавата-членка, която е възложила тези задачи;
в) ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, в случай че държавата-членка или централният орган за управление на запасите не изпълни условията, посочени в споразумението.
Изменение  33
Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 – буква б
б) публикува поне шест месеца предварително условията, при които тя предлага тези услуги на икономическите оператори.
б) публикува поне три месеца предварително условията, при които тя предлага тези услуги на стопанските субекти.
Изменение  34
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б) една или повече други централни структури за управление на запасите, които са в състояние да поддържат такива запаси,
б) една или повече други централни структури за управление на запасите, които са в състояние да поддържат такива запаси, при условие че е сключено споразумение между съответната държава-членка и държавите-членки, които поддържат запасите,
Изменение 35
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 –алинея 1
1.  Всяка държава-членка може да поеме неотменимо задължение да поддържа минимални количества нефтени запаси, определени като брой дни на потребление при съблюдаването на условията на настоящия член (т.нар. "целеви запаси").
1.  Всяка държава-членка може да поеме задължение да поддържа минимални количества нефтени запаси, определени като брой дни на потребление при съблюдаването на условията на настоящия член (т.нар. "целеви запаси").
Изменение 36
Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – встъпителна част
3.  Целевите запаси се числят изключително към категориите продукти, както са определени в приложение Б, точка 4 от Регламент № ** на Европейския парламент и на Съвета от ** относно статистическата информация по отношение на енергетиката:
3.  Целевите запаси може да се числят изключително към категориите продукти, които трябва да бъдат в съответствие с общностното законодателство, по-специално по отношение на стандартите относно горивата и опазването на околната среда, както са определени в приложение Б, раздел 4 от Регламент (ЕО) № 1099/2008:
Изменение 37
Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 1
5.  Всяка държава-членка, която реши да поддържа целеви запаси, уведомява за това Комисията, като известието, в което са конкретизирани количествата целеви запаси, за които държавата-членка поема неотменимо задължение да поддържа за всяка категория и постоянно, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Размерът на задължителните минимални количества, за които е получено известие, е уникален и приложим към всички категории целеви запаси, използвани от държавата-членка.
5.  Всяка държава-членка, която реши да поддържа целеви запаси, уведомява за това Комисията, като известието, в което са конкретизирани количествата целеви запаси, за които държавата-членка поема задължение да поддържа за всяка категория и постоянно, както и срока, за който държавата-членка поема задължението, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Размерът на задължителните минимални количества, за които е получено известие, е уникален и приложим към всички категории целеви запаси, използвани от държавата-членка.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
1.  Всяка държава-членка изготвя подробен и постоянно актуализируем инвентар за всички съхранявани на територията й целеви запаси. В този инвентар се съдържат всички сведения, позволяващи ясното определяне на местоположението на въпросните запаси.
1.  Всяка държава-членка изготвя и месечно актуализира подробен инвентар за всички съхранявани на територията й целеви запаси. В този инвентар се съдържат по-конкретносведения относно депото, рафинерията или съоръжението за съхранение, където се намират въпросните запаси.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – алинея 2
Държавата-членка предоставя на Комисията копие от инвентара в осемдневен срок след получаване на искане от службите на Комисията, изготвено в рамките на десет години, считано от датата, за която исканите данни се отнасят.
Държавата-членка предоставя на Комисията копие от инвентара в срок от 10 работни дни след получаване на искане от службите на Комисията, изготвено в рамките на три години, считано от датата, за която исканите данни се отнасят.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 а (нов)
Всяко споразумение между държави-членки и централен орган за управление на запасите съдържа условия, които установяват:
а) отговорността на държавата-членка или централния орган за управление на запасите да гарантира точни данни относно равнището на запас по всяко време;
б) срока за доставяне на тези запаси за извънредни обстоятелства, които се добиват, създават, поддържат или управляват на нейната територия, до държавата-членка, която е възложила тези задачи;
в) ефективни, пропорционални и възпиращи наказания, в случай че държавата-членка или централният орган за управление на запасите не изпълни условията, посочени в споразумението.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 15
1.  Държавите-членки предоставят на Комисията седмично статистическа справка за количествата запаси за търговски цели, съхранявани на тяхна територия. При това те полагат грижа за защита на личните данни, като не упоменават имената на собствениците на въпросните запаси.
1.  Държавите-членки предоставят на Комисията ежемесечно статистическа справка за количествата запаси за търговски цели, съхранявани на тяхна територия. При това те полагат грижа за защита на личните данни, като не упоменават имената на собствениците на въпросните запаси.
2.  Въз основа на съобщените й от държавите-членки справки и при използването на агрегирани количества, Комисията публикува седмична статистическа справка за количествата запаси за търговски цели, съхранявани на територията на Общността.
2.  Въз основа на съобщените й от държавите-членки справки и при използването на агрегирани количества, Комисията публикува месечна статистическа справка за количествата запаси за търговски цели, съхранявани на територията на Общността.
3.  В съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 регулационна процедура, Комисията приема правилата за прилагане на параграфи 1 и 2.
3.  В съответствие с предвидената в член 24, параграф 2 процедура по регулиране, Комисията приема правилата за прилагане на параграфи 1 и 2.
3a.  В резултат на своята оценка съгласно член 23, Комисията може да изисква от държавите-членки да изпращат седмична (вместо месечна) статистическа справка на количествата запаси от нефт за търговски цели, ако цялостно проучване на възможностите и ефективността на седмичните статистически справки покаже, че те предлагат значителни предимства по отношение на прозрачността на пазара и че впоследствие не са необходими чести съществени корекции на данните, получени за тези справки.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 19 – параграф 1
1.  Службите на Комисията могат във всеки един момент да решат да извършат в държавите-членки проверки по отношение на запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси. При подготовката на такива проверки, службите на Комисията могат да се консултират с координационната група.
1.  При наличие на основателно съмнение службите на Комисията можеда решат да извършат в държавите-членки проверки по отношение на запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси. При подготовката на такива проверки, службите на Комисията могат да се консултират с координационната група.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 19 – параграф 2
2.  Сред целите на посочените в параграф 1 проверки не се включва събирането на лични данни. Личните данни, намерени или забелязани по време на проверките, не се събират нито взимат предвид, а при случайно получаване се заличават незабавно.
2.  Сред целите на посочените в параграф 1 проверки не може да се включва обработката на лични данни. Личните данни, намерени или забелязани по време на проверките, не се събират нито взимат предвид, а при случайно получаване се заличават незабавно.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 19 – параграф 4
4.  При провеждането на посочените в параграф 1 проверки, държавите-членки полагат грижа отговорните лица за поддържането и управлението на тяхна територия на запасите за извънредни обстоятелства и на целевите запаси да сътрудничат с наетите или упълномощените от службите на Комисията лица.
4.  При провеждането на посочените в параграф 1 проверки, държавите-членки полагат грижа отговорните лица за поддържането и управлението на тяхна територия на запасите за извънредни обстоятелства и на целевите запаси да сътрудничат с упълномощените лица – наети от Комисията или нейни представители.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 19 – параграф 7
7.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят съхраняването на данните, справките и документацията във връзка със запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси за минимален срок от една година.
7.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да осигурят съхраняването на данните, справките и документацията във връзка със запасите за извънредни обстоятелства и целевите запаси за минимален срок от три години.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 21 – параграфи 3 и 4
3.  При наличието на международно действащо решение за пускане в обращение на запасите, всяка съответна държава-членка може да използва своите запаси за извънредни обстоятелства и целеви запаси, за да изпълни произтичащите от решението международни задължения. В такъв случай държавата-членка незабавно уведомява Комисията, която, с оглед оценка на резултатите от пускането в обращение, може да свика координационната група или – предимно по електронен път – да потърси становището на нейните членове.
3.  Комисията работи в тясно сътрудничество с други международни организации, които имат правомощия да вземат решение за пускане в обращение на запасите, и засилва многостранната и двустранната координация по тези въпроси в целия свят. При наличието на международно действащо решение за пускане в обращение на запасите, всяка съответна държава-членка може да използва своите запаси за извънредни обстоятелства и целеви запаси, за да изпълни произтичащите от решението международни задължения. В такъв случай държавата-членка незабавно уведомява Комисията, която, с оглед оценка на резултатите от пускането в обращение, може да свика координационната група или – предимно по електронен път – да потърси становището на нейните членове.
4.  При наличието на затруднения при доставките на суров нефт или нефтопродукти за Общността или отделна държава-членка, Комисията свиква възможно най-бързо, при поискване от държавата-членка или по своя инициатива, координационната група. Последната преценява ситуацията. Комисията установява дали е налице значимо прекъсване на доставките.
4.  При наличието на затруднения при доставките на суров нефт или нефтопродукти за Общността или отделна държава-членка, Комисията свиква възможно най-бързо, при поискване от държавата-членка или по своя инициатива, координационната група. Всяка държава-членка гарантира, че може да бъде представена – лично или по електронен път – на заседание на координационната група в рамките на 24 часа от свикването на заседанието.Координационната група преценява ситуацията въз основа на ангажиментите на държавите-членки спрямо принципа на солидарност и въз основа на обективна оценка на икономическото и социално въздействие. Комисията установява въз основа на оценката на координационната група дали е налице значимо прекъсване на доставките.
При установяването на значимо прекъсване на доставките, Комисията може да разреши пълното или частично пускане в обращение на предложените за тази цел от съответните държави-членки количества.
При установяването на значимо прекъсване на доставките, Комисията може да разреши пълното или частично пускане в обращение на предложените за тази цел от съответните държави-членки количества.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 23
В срок от три години след влизането в сила на настоящата директива, Комисията извършва оценка на прилагането й и в частност анализиравариантада наложи на всички държави-членки задължителен минимален размер на целевите запаси.
В срок от най-много три години след влизането в сила на настоящата директива, Комисията извършва оценка на прилагането й, и в частност анализира:
а) дали данните за запаси са точни и предадени навреме;
б) дали количествата запаси от нефт за търговски цели се отчитат седмично или месечно;
в)дали би било уместно да наложи на всички държави-членки задължителен минимален размер на целевите запаси, който покрива по-дълъг период от време.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 26 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите-членки приемат всички подходящи законови, подзаконови или административни разпоредби за привеждане на нормативната уредба в съответствие с настоящата директива най-късно до 31 декември 20XX г. Те незабавно предоставят на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица на съответствието между тях и настоящата директива.
1.  Държавите-членки приемат всички подходящи законови, подзаконови или административни разпоредби за привеждане на нормативната уредба в съответствие с настоящата директива най-късно до 31 декември 20XX г. с изключение на тези държави-членки, които съгласно договора за присъединяване към Европейския съюз имат право на преходен период за създаване на нефтени запаси или на запаси от нефтени продукти. За тях крайният срок за прилагане на разпоредбите е датата на изтичане на преходния период. Те незабавно предоставят на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица на съответствието между тях и настоящата директива.
Изменение 49
Предложение за директива
Приложение III – параграф 11
При изчисляването на запасите си, държавите-членки намаляват с 10 % получените количества запаси, изчислени съгласно горепосоченото. Това намаляване се прилага към всички отчитани при определено изчисление количества.
При изчисляването на запасите си, държавите-членки намаляват с 5 % получените количества запаси, изчислени съгласно горепосоченото. Това намаляване се прилага към всички отчитани при определено изчисление количества.
Правна информация - Политика за поверителност