Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0220(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0214/2009

Předložené texty :

A6-0214/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0226

Přijaté texty
PDF 543kWORD 211k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0775),

–   s ohledem na článek 100 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0511/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6-0214/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Zásobování Společenství ropou a ropnými produkty má nadále velký význam, zejména pro odvětví dopravy a pro chemický průmysl.
(1)  Zásobování Společenství ropou a ropnými produkty má nadále velký význam, zejména pro odvětví dopravy a pro chemický průmysl a energetické odvětví. Narušení dodávek ropy a ropných produktů či nedostatečné zásoby by mohly vést k ochromení dalších odvětví hospodářství a každodenní život občanů Unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Ropa zůstává a i v příštích desetiletích zůstane jedním z nejdůležitějších primárních zdrojů energie. Současně bude pro členské státy stále obtížnější zajistit trvalou dodávku ropy za rozumnou cenu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Rostoucí koncentrace výroby, snižování zásob ropy a zvyšování celosvětové spotřeby ropných produktů přispívají ke zvyšování rizik potíží v zásobování.
(2)  Rostoucí koncentrace výroby, snižování zásob ropy a neustálé zvyšování celosvětové spotřeby ropných produktů přispívají kzávažnému zvyšování rizik potíží v zásobování.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Vedle opatření k vytvoření příznivého investičního klimatu pro průzkum a využití rezerv ropy uvnitř a vně Evropské unie, nezbytných pro zajištění dlouhodobých dodávek ropy, je budování rezerv ropy osvědčeným způsobem vyrovnání krátkodobého narušení dodávek.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Míra závislosti členských států na dovozu ropy při krytí jejich energetických potřeb je mimořádně vysoká.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Evropská unie je globálním hráčem, a její politika zaměřená na větší zabezpečení dodávek energie by se tak měla stát součástí jejích politických cílů ve vztazích ke kandi;-dátským a sousedním zemím.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Komise by měla zajistit, aby osm členských států, jež nejsou členy Mezinárodní energetické agentury (IEA)1, bylo rovnocenně zapojeno, pokud jde o rozhodnutí a opatření přijatá Evropskou unií v konzultaci s agenturou IEA.
1 Bulharsko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Rumunsko a Slovinsko.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Komise by měla náležitě zastupovat a prosazovat zájmy členských států, jež nejsou členy agentury IEA.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007 uvádějí, že je stále zásadnější a naléhavější, aby EU zavedla integrovanou energetickou politiku spojující opatření na evropské úrovni a na úrovni členských států. Sblížení mechanismů pro udržování zásob zavedené v jednotlivých členských státech má tedy zásadní význam.
(7)  Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007 uvádějí, že je stále zásadnější a naléhavější, aby EU zavedla integrovanou energetickou politiku spojující opatření na evropské úrovni a na úrovni členských států. Zajištění slučitelnosti různých mechanismů pro udržování zásob zavedené v jednotlivých členských státech má tedy zásadní význam.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Závěry předsednictví Evropské rady ze dne 15. a 16. října 2008 zdůrazňují přání Unie zavést mechanismy solidarity mezi členskými státy v případě narušení dodávek energie a pro tento účel navrhují zavést všechny nezbytné nástroje. Účinný systém pro udržování zásob ropy a/nebo ropných produktů, který bude koordinován na úrovni Společenství, je rovněž důležitou součástí uplatňování zásady energetické solidarity v praxi.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Dostupnost zásob ropy a ochrana dodávek energie jsou zásadním prvkem veřejné bezpečnosti členských států a Společenství. Existence centrálních subjektů nebo útvarů pro správu zásob ve Společenství umožní se těmto cílům přiblížit. Aby mohly jednotlivé dotčené členské státy k vymezení statusu svého centrálního subjektu pro správu zásob co nejlépe využít své vnitrostátní právo a aby zároveň mohly zmírnit finanční zatížení koncových spotřebitelů spojené s udržováním zásob, postačí v situaci, kdy mohou být zásoby ropy držené na kterémkoli místě ve Společenství a kterýmkoli centrálním subjektem nebo útvarem zřízeným k tomuto účelu, zákaz jejich využívání k výdělečným účelům.
(8)  Dostupnost zásob ropy a ochrana dodávek energie jsou zásadním prvkem veřejné bezpečnosti členských států a Společenství. Existence centrálních subjektů nebo útvarů pro správu zásob ve Společenství by mohla přispět k dosažení těchto cílů nákladově účelným způsobem.V situaci, kdy mohou být zásoby ropy drženy na jakémkoli místě ve Společenství, a to jakýmkoli centrálním subjektem nebo útvarem zřízeným k tomuto účelu, by měly mít jednotlivé členské státy možnost využít k vymezení statusu svého centrálního subjektu pro správu zásob a podmínek, za nichž pověřují držením zásob jiné členské státy či subjekty pro správu zásob, co nejlépe své vnitrostátní právo, přičemž zmírňují finanční zatížení konečných spotřebitelů spojené s udržováním zásob
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  V zájmu zmírnění finanční zátěže u konečných uživatelů by členské státy měly zajistit užší spolupráci mezi centrálními subjekty pro správu ropných zásob a zřídit regionální subjekty pro správu ropných zásob.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  S ohledem na cíle právních předpisů Společenství týkajících se ropných zásob a s nimi spojené případné bezpečnostní obavy některých členských států a ve snaze zvýšit přesnost a transparentnost mechanismů solidarity mezi členskými státy, je nutné omezit působnost přímo jednajících centrálních subjektů pouze na území příslušného státu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Na základě potřeb spojených se zavedením politik pro mimořádné situace, sblížení vnitrostátních mechanismů udržování zásob a vzhledem k nutnosti zajistit lepší přehled o úrovni zásob, zejména v případě krize, je nezbytné, aby členské státy a Společenství měly k dispozici prostředky pro intenzivnější kontrolu svých zásob.
(12)  Na základě potřeb spojených se zavedením politik pro mimořádné situace, zajištění slučitelnosti vnitrostátních mechanismů udržování zásob a vzhledem k nutnosti zajistit lepší přehled o úrovni zásob, zejména v případě krize, je nezbytné, aby členské státy měly k dispozici prostředky pro intenzivnější kontrolu svých zásob.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Zatímco by členským státům měla být poskytnuta dostatečná pružnost ve výběru opatření k udržování zásob, která nejlépe odpovídají jejich geografickým a organizačním charakteristikám, měly by být zavedeny veškeré nezbytné mechanismy, které by umožnily kdykoli poskytnout Komisi přesné a spolehlivé údaje o úrovních zásob.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Měla by být posílena úloha členských států při udržování a řízení povinných zásob ropy pro nouzové situace.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  S cílem přispět k posílení bezpečnosti dodávek ve Společenství by měly zásoby získané do vlastnictví členskými státy nebo centrálními subjekty, vytvořené na základě rozhodnutí členských států a nazývané "specifické zásoby" odpovídat skutečným potřebám v případě krize. Kromě toho je nezbytné, aby měly vlastní právní status zajišťující jejich plnou dostupnost v případě krize. Za tímto účelem by dotčené členské státy měly zajistit přijetí opatření nezbytných pro bezpodmínečnou ochranu příslušných zásob proti veškerým opatřením nuceného výkonu rozhodnutí.
(14)  S cílem přispět k posílení bezpečnosti dodávek ve Společenství by měly dostupné zásoby v souladu s touto směrnicí dostačovat k pokrytí poptávky nejméně po určené období. Kromě toho je nezbytné, aby měly vlastní právní status zajišťující jejich plnou dostupnost v případě krize. Za tímto účelem by dotčené členské státy měly zajistit přijetí opatření nezbytných pro bezpodmínečnou ochranu příslušných zásob proti veškerým opatřením nuceného výkonu rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Objemy, které by tyto centrální subjekty nebo členské státy měly vlastnit, by měly být v tomto stadiu stanoveny na úrovni nezávisle a dobrovolně určené každým dotčeným členským státem.
(15)  Objemy, které by tyto centrální subjekty nebo členské státy měly vlastnit, by měly být v tomto stadiu předem stanoveny na úrovni nezávisle a dobrovolně určené každým dotčeným členským státem.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Zdá se, že periodicita vykazování stavu zásob a lhůta, během níž musí být zásoby dány k dispozici, tak jak jsou stanoveny ve směrnici 2006/67/ES, zaostávají za různými systémy ropných zásob v ostatních částech světa. V usnesení o makroekonomických dopadech zvyšování cen energie vyslovil Evropský parlament podporu zvýšení periodicity informací.
(18)  Zdá se, že periodicita vykazování stavu zásob a lhůta, během níž musí být zásoby dány k dispozici, tak jak jsou stanoveny ve směrnici 2006/67/ES, zaostávají za různými systémy ropných zásob v ostatních částech světa. V usnesení o makroekonomických dopadech zvyšování cen energie vyslovil Evropský parlament podporu zvýšení periodicity informací. Současně je nutné zajistit, aby byly údaje přesné a nevyžadovaly týdenní nebo měsíční opravy, k nimž v Evropské unii i nadále často dochází.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Ze stejného důvodu je rovněž nutné rozšířit zpracování a předávání statistických výkazů i na jiné zásoby, než jsou zásoby nouzové a specifické, a stanovit, že by tyto výkazy měly být předkládány s týdenní periodicitou.
(21)  Ze stejného důvodu je rovněž nutné rozšířit zpracování a předávání statistických výkazů i na jiné zásoby, než jsou zásoby nouzové a specifické, a stanovit, že by tyto výkazy měly být předkládány s měsíční periodicitou. Po zohlednění výsledků studie proveditelnosti týkající se efektivity týdenního podávání zpráv o komerčních zásobách ropy, která má být vypracována, by měla mít Komise pravomoc požadovat, aby členské státy předkládaly tyto výkazy s týdenní periodicitou, avšak pouze pokud je možné zajistit, že budou nezbytné pouze minimální úpravy a že to bude představovat výrazný přínos, pokud jde o transparentnost trhu.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Ve výkazech předávaných Komisi se mohou objevit rozdíly nebo chyby. Zaměstnanci nebo zmocněnci útvarů Komise by tudíž měli mít možnost ověřit skutečný stav zásob a dokumentů, které orgány členských států uvádějí.
(23)  Ve výkazech předávaných Komisi se mohou objevit rozdíly nebo chyby. Zaměstnanci nebo zmocněnci útvarů Komise by tudíž měli mít v případě důvodného podezření možnost spolu s určenými orgány členského státu pověřenými sledováním ověřit skutečný stav zásob a dokumentů, které orgány členských států uvádějí.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Tyto právní předpisy vyžadují zejména, aby zpracování osobních údajů bylo odůvodněno legitimním účelem a nahodile získané osobní údaje byly okamžitě vymazány.
(25)  Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Ustanoveními této směrnice by neměla být dotčena ustanovení směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)  Vzhledem k tomu, že pro specifické zásoby neexistuje na úrovni Společenství jednotná minimální povinná úroveň, a vzhledem k počtu nových mechanismů, které přináší tato směrnice, by mělo být uplatňování této směrnice vyhodnoceno relativně brzo po jejím vstupu v platnost.
(29)  Vzhledem k tomu, že pro specifické zásoby neexistuje na úrovni Společenství jednotná minimální povinná úroveň, s ohledem na současnou studii o nákladech a přínosech opatření na zvýšení transparentnosti ropného trhu, mezi něž patří zejména týdenní podávání zpráv o komerčních zásobách ropy, a vzhledem k počtu nových mechanismů, které přináší tato směrnice, by mělo být uplatňování této směrnice vyhodnoceno nejpozději tři roky po jejím vstupu v platnost.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e
e) "účinným mezinárodním rozhodnutím o uvolnění zásob do oběhu" rozumí jakékoli platné rozhodnutí řídící rady Mezinárodní energetické agentury s cílem zajistit uvolnění zásob ropy nebo ropných produktů členského státu do oběhu;
e) "účinným mezinárodním rozhodnutím o uvolnění zásob do oběhu" rozumí jakékoli platné rozhodnutí řídící rady IEA s cílem zajistit uvolnění zásob ropy nebo ropných produktů země, která je členem IEA, do oběhu;
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1 – písm. l a (nové)
la) "mimořádnými situacemi" rozumějí okolnosti, při nichž dochází k významnému přerušení dodávek ropy nebo ropných produktů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4
4.  Způsoby a metody výpočtu povinnosti udržovat zásoby uvedené v tomto článku mohou být pozměněny v souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2.
4.  Způsoby a metody výpočtu povinnosti udržovat zásoby uvedené v tomto článku mohou být pozměněny v souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2 a po konzultacích s odborníky a zainteresovanými stranami.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Způsoby a metody výpočtu úrovně zásob uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou být pozměněny v souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2.
3.  Způsoby a metody výpočtu úrovně zásob uvedených v odstavcích 1 a 2 mohou být pozměněny v souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2 a po konzultacích s odborníky a zainteresovanými subjekty.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy zajistí trvale fyzický přístup k nouzovým a specifickým (ve smyslu článku 9) zásobám nacházejícím se na jejich území a jejich dostupnost. Stanoví způsoby identifikace, účtování a kontroly uvedených zásob způsobem umožňujícím ověření těchto zásob v kterémkoli okamžiku. Nouzové zásoby a specifické zásoby, které jsou součástí zásob držených hospodářskými subjekty nebo které jsou s těmito zásobami promíchány, musí být nadále vedeny na oddělených účtech.
1.  Členské státy zajistí trvale fyzický přístup k nouzovým a specifickým (ve smyslu článku 9) zásobám nacházejícím se na jejich území a jejich dostupnost. Stanoví způsoby identifikace, účtování a kontroly uvedených zásob způsobem umožňujícím ověření těchto zásob v kterémkoli okamžiku. Tato opatření se zavádějí po předchozím získání souhlasu Komise. Nouzové zásoby a specifické zásoby, které jsou součástí zásob držených hospodářskými subjekty nebo které jsou s těmito zásobami promíchány, musí být nadále vedeny na oddělených účtech.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Každý členský stát zpracuje podrobný a trvale aktualizovaný seznam, kde jsou uvedeny veškeré nouzové zásoby, které jsou pro něj udržovány a které nejsou specifickými zásobami ve smyslu článku 9. Tento seznam obsahuje zejména veškeré informace umožňující přesně lokalizovat příslušné zásoby a určit jejich množství, vlastníka a také přesnou povahu podle kategorií stanovených v příloze C části 3.1. bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.  ze dne o energetické statistice.
1.  Každý členský stát zpracuje podrobný a trvale aktualizovaný seznam, kde jsou uvedeny veškeré nouzové zásoby, které jsou pro něj udržovány a které nejsou specifickými zásobami ve smyslu článku 9. Tento seznam obsahuje zejména údaje o skladu, rafinérii nebo skladovacím zařízení, v němž jsou příslušné zásoby umístěny, a uvádí jejich množství, vlastníka a také přesnou povahu podle kategorií stanovených v příloze C části 3.1. bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice*.
*Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 1.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2
Do třiceti dnů následujících po kalendářním roce, k němuž se vztahují výkazy, předá dotčený členský stát Komisi kopii seznamu zásob k poslednímu dni každého kalendářního roku .
Do 45 dnů následujících po kalendářním roce, k němuž se vztahují výkazy, předá dotčený členský stát Komisi kopii seznamu zásob k poslednímu dni každého kalendářního roku .
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
Komise zajistí důvěrnost jednotlivých údajů obsažených v seznamech.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
V případě, že na základě dohody je těmito povinnostmi pověřen členský stát, na jehož území jsou tyto zásoby umístěny, nebo centrální subjekt pro správu ropných zásob zřízený tímto členským státem, obsahuje tato dohoda ustanovení, která stanoví:
a) odpovědnost členského státu nebo centrálního subjektu pro správu ropných zásob zajistit kdykoli přesné údaje o úrovni zásob;
b) harmonogram pro poskytnutí těchto nouzových zásob získaných, vytvořených, udržovaných či řízených na jeho území členskému státu, který postoupil tyto úkoly;
c) účinné, úměrné a odrazující sankce v případě, že členský stát nebo centrální subjekt pro správu ropných zásob nesplní podmínky stanovené v dohodě.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 – písm. b
b) zveřejňovat minimálně šest měsíců předem podmínky, za jakých nabízí své služby hospodářským subjektům.
b) zveřejňovat minimálně tři měsíce předem podmínky, za jakých nabízí své služby hospodářským subjektům.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b) na jeden či několik jiných centrálních subjektů pro správu ropných zásob schopných takové zásoby udržovat; nebo
b) na jeden či několik jiných centrálních subjektů pro správu ropných zásob schopných takové zásoby udržovat, je-li uzavřena smlouva mezi dotčeným členským státem a členskými státy, které budou zásoby držet; nebo
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Každý členský stát se může neodvolatelně zavázat, že bude udržovat ropné zásoby splňující podmínky tohoto článku na minimální úrovni určené počtem dnů spotřeby (dále jen "specifické zásoby").
1.  Každý členský stát se může zavázat, že bude udržovat ropné zásoby splňující podmínky tohoto článku na minimální úrovni určené počtem dnů spotřeby (dále jen "specifické zásoby").
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – návětí
3.  Specifické zásoby se týkají výlučně kategorií těchto produktů podle přílohy B části 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ze dne o energetické statistice:
3.  Specifické zásoby se mohou týkat výlučně kategorií těchto produktů, které musí být v souladu s právními předpisy Společenství, zejména s předpisy o palivových normách a ochraně životního prostředí, podle přílohy B části 4 nařízení (ES) č. 1099/2008:
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1
5.  Každý členský stát, který se rozhodl udržovat specifické zásoby, doručí Komisi oznámení o úrovni specifických zásob, jež se neodvolatelně zavazuje pro každou kategorii trvale udržovat, které se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie. Takto oznámená minimální povinná úroveň je jednotná a uplatňuje se stejným způsobem na všechny kategorie specifických zásob používaných členským státem.
5.  Každý členský stát, který se rozhodl udržovat specifické zásoby, doručí Komisi oznámení o úrovni specifických zásob, jež se zavazuje pro každou kategorii trvale udržovat, a o období, na něž se tak zavazuje, které se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie. Takto oznámená minimální povinná úroveň je jednotná a uplatňuje se stejným způsobem na všechny kategorie specifických zásob používaných členským státem.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Každý členský vede a trvale aktualizuje podrobný seznam všech svých specifických zásob držených na jeho území. Tento seznam obsahuje zejména veškeré informace umožňující dotčené zásoby přesně lokalizovat.
1.  Každý členský vede a trvale každý měsíc aktualizuje podrobný seznam všech svých specifických zásob držených na jeho území. Tento seznam obsahuje zejména údaje o skladu, rafinérii nebo skladovacím zařízení, v němž jsou dotčené zásoby umístěny.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
Po dobu deseti let od data, k němuž se vztahují požadované údaje, předává členský stát na jakoukoli žádost útvarů Komise do osmi dnů kopii seznamu.
Po dobu tří let od data, k němuž se vztahují požadované údaje, předává členský stát na jakoukoli žádost útvarů Komise do deseti pracovních dnů kopii seznamu.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
Každá dohoda mezi členskými státy a centrálním subjektem pro správu ropných zásob obsahuje ustanovení, která stanoví:
a) odpovědnost členského státu nebo centrálního subjektu pro správu ropných zásob zajistit kdykoli přesné údaje o úrovni zásob;
b) harmonogram pro poskytnutí těchto nouzových zásob získaných, vytvořených, udržovaných či řízených na jeho území členskému státu, který postoupil tyto úkoly;
c) účinné, úměrné a odrazující sankce v případě, že členský stát nebo centrální subjekt pro správu ropných zásob nesplní podmínky stanovené v dohodě.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Článek 15
1.  Členské státy předávají Komisi týdenní statistický výkaz úrovně komerčních zásob držených na jejich vlastním území. Za tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé povahy a nebudou uvádět jména vlastníků zásob.
1.  Členské státy předávají Komisi měsíční statistický výkaz úrovně komerčních zásob držených na jejich vlastním území. Za tímto účelem zajistí ochranu údajů citlivé povahy a nebudou uvádět jména vlastníků zásob.
2.  Komise zveřejní týdenní statistický výkaz komerčních zásob ve Společenství, jenž vychází z výkazů, které jí budou předány členskými státy, a pro nějž se použijí agregované úrovně.
2.  Komise zveřejní měsíční statistický výkaz komerčních zásob ve Společenství, jenž vychází z výkazů, které jí budou předány členskými státy, a pro nějž se použijí agregované úrovně.
3.  V souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2.
3.  V souladu s regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2 Komise přijme prováděcí pravidla pro odstavce 1 a 2.
3a.  Komise může na základě hodnocení podle článku 23 požadovat, aby členské státy zasílaly týdenní (a nikoli měsíční) statistické výkazy úrovně komerčních zásob, jestliže důkladné posouzení proveditelnosti a efektivity týdenních statistických výkazů prokáže, že z hlediska průhlednosti trhu nabízejí takové výkazy nesporné výhody a že nejsou nutné žádné zásadní následné opravy údajů, které byly pro tyto výkazy získány.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1
1.  Útvary Komise mohou kdykoli rozhodnout o tom, že v členských státech provedou kontrolu týkající se nouzových a specifických zásob. Útvary Komise mohou v rámci přípravy těchto kontrol požádat koordinační skupinu o konzultaci.
1.  Útvary Komise mohou v případě důvodného podezření rozhodnout o tom, že v členských státech provedou kontrolu týkající se nouzových a specifických zásob. Útvary Komise mohou v rámci přípravy těchto kontrol požádat koordinační skupinu o konzultaci.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2
2.  Cílem kontrol stanovených v odstavci 1 nesmí být shromažďování osobních údajů. Osobní údaje, které se zjistí nebo se vyskytnou v průběhu kontrol, nejsou shromažďovány ani zohledňovány a v případě nahodilého shromáždění jsou neprodleně zničeny.
2.  Cílem kontrol stanovených v odstavci 1 nesmí být zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje, které se zjistí nebo se vyskytnou v průběhu kontrol, nejsou shromažďovány ani zohledňovány a v případě nahodilého shromáždění jsou neprodleně zničeny.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4
4.  Členské státy zajistí, aby při provádění kontrol stanovených v odstavci 1 osoby odpovědné za udržování a řízení nouzových a specifických zásob na jejich území spolupracovaly s osobami, které jsou zaměstnány v útvarech Komise nebo byly těmito útvary zmocněny.
4.  Členské státy zajistí, aby při provádění kontrol stanovených v odstavci 1 osoby odpovědné za udržování a řízení nouzových a specifických zásob na jejich území spolupracovaly s pověřenými zaměstnanci nebo zástupci Komise.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7
7.  Členské státy přijmou nezbytná opatření pro uchování dat, dokladů, výkazů a dokumentů týkajících se nouzových a specifických zásob po dobu minimálně desíti let.
7.  Členské státy přijmou nezbytná opatření pro uchování dat, dokladů, výkazů a dokumentů týkajících se nouzových a specifických zásob po dobu minimálně tří let.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 3 a 4
3.  V případě přijetí účinného mezinárodního rozhodnutí o uvolnění zásob do oběhu může každý dotčený členský stát použít své nouzové zásoby a své specifické zásoby pro splnění mezinárodních závazků vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V takovém případě členský stát neprodleně informuje Komisi, která může svolat koordinační skupinu nebo zahájit konzultace s jejími členy elektronickou cestou, zejména pokud jde o vyhodnocení účinků uvolnění zásob do oběhu.
3.  Komise úzce spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi, jimž přísluší rozhodovat o uvolnění zásob, a posílí v těchto věcech mnohostrannou a dvoustrannou koordinaci na celosvětové úrovni. V případě přijetí účinného mezinárodního rozhodnutí o uvolnění zásob do oběhu může každý dotčený členský stát použít své nouzové zásoby a své specifické zásoby pro splnění mezinárodních závazků vyplývajících z tohoto rozhodnutí. V takovém případě členský stát neprodleně informuje Komisi, která může svolat koordinační skupinu nebo zahájit konzultace s jejími členy elektronickou cestou, zejména pokud jde o vyhodnocení účinků uvolnění zásob do oběhu.
4.  Objeví-li ve Společenství nebo v jednom členském státě potíže v zásobování ropou nebo ropnými produkty, svolá Komise na žádost jednoho členského státu nebo z vlastního podnětu co nejdříve koordinační skupinu. Koordinační skupina posoudí situaci. Komise určí, zda jde o závažné narušení dodávek.
4.  Objeví-li ve Společenství nebo v jednom členském státě potíže v zásobování ropou nebo ropnými produkty, svolá Komise na žádost jednoho členského státu nebo z vlastního podnětu co nejdříve koordinační skupinu. Každý členský stát zajistí, aby mohl být zastoupen na schůzi koordinační skupiny − osobně či elektronickou cestou − do 24 hodin po svolání schůze. Koordinační skupina posoudí situaci na základě závazku, který členské státy učinily s ohledem na zásadu solidarity, a objektivního posouzení hospodářského a sociálního dopadu Komise určí na základě posouzení předloženého koordinační skupinou, zda jde o závažné narušení dodávek
Zjistí-li, že k závažnému narušení dodávek došlo, může Komise povolit, aby byla množství zásob nabídnutá k tomuto účelu dotčenými členskými státy úplně nebo částečně uvolněna do oběhu.
Zjistí-li, že k závažnému narušení dodávek došlo, může Komise povolit, aby byla množství zásob nabídnutá k tomuto účelu dotčenými členskými státy úplně nebo částečně uvolněna do oběhu.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Článek 23
Tři roky po dni vstupu této směrnice v platnost Komise vyhodnotí její uplatňování a posoudí zejména, zda je žádoucí uložit všem členským státům povinnou minimální úroveň specifických zásob.
Nejpozději tři roky po dni vstupu této směrnice v platnost Komise vyhodnotí její uplatňování a posoudí zejména:
a) zda jsou údaje o zásobách přesné a předávané včas;
b) zda bude hlášení o úrovních komerčních zásob ropy podáváno jednou týdně či jednou měsíčně;
c) zda je žádoucí uložit všem členským státům povinnou minimální úroveň specifických zásob pokrývajících delší časové období.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 20XX. Neprodleně Komisi sdělí jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 20XX s výjimkou těch členských států, pro které platí přechodné období pro zřízení rezerv ropy nebo ropných produktů podle smlouvy o přistoupení k Evropské unii, pro něž je konečným datem provedení datum konce přechodného období. Neprodleně Komisi sdělí jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Příloha III – odst. 11
Při výpočtu svých zásob sníží členské státy množství zásob vypočtená výše uvedeným způsobem o 10 %. Toto snížení se týká všech množství, která byla zahrnuta do daného výpočtu.
Při výpočtu svých zásob sníží členské státy množství zásob vypočtená výše uvedeným způsobem o 5 %. Toto snížení se týká všech množství, která byla zahrnuta do daného výpočtu.
Právní upozornění - Ochrana soukromí