Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0220(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0214/2009

Teksty złożone :

A6-0214/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0226

Teksty przyjęte
PDF 614kWORD 217k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów naftowych *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0775),

–   uwzględniając art. 100 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0511/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (A6-0214/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły
(1)  Zapotrzebowanie Wspólnoty na ropę naftową i produkty naftowe utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w sektorze transportu i przemyśle chemicznym.
(1)  Zapotrzebowanie Wspólnoty na ropę naftową i produkty naftowe utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w sektorze transportu, przemyśle chemicznym i energetycznym. Zakłócenia w dostawach ropy i produktów naftowych lub niewystarczające zapasy mogłyby spowodować poważne straty przedsiębiorstw i sparaliżować pozostałe sektory gospodarki i życie codzienne mieszkańców Unii.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)
(1a)  Ropa naftowa jest i będzie w nadchodzących dziesięcioleciach jednym z najważniejszych podstawowych źródeł energii. Zapewnienie stałych dostaw ropy naftowej po przystępnej cenie stanowić będzie jednocześnie coraz większe wyzwanie dla państw członkowskich.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
(2)  Rosnąca koncentracja produkcji, wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej oraz wzrost światowego zużycia produktów naftowych przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia trudności z zaopatrzeniem.
(2)  Rosnąca koncentracja produkcji, wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej oraz stały wzrost światowego zużycia produktów naftowych przyczyniają się do znacznego wzrostu ryzyka wystąpienia trudności z zaopatrzeniem.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)
(2a)  Oprócz środków służących stworzeniu sprzyjających warunków inwestycyjnych dla poszukiwania i wydobywania zasobów ropy naftowej na terenie Unii Europejskiej i poza nią, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długoterminowych dostaw ropy naftowej, sprawdzonym sposobem kompensowania krótkotrwałych zakłóceń w dostawach jest stworzenie rezerw ropy naftowej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)
(2b)  Poziom zależności państw członkowskich od przywozu ropy dokonywanego w celu zaspokojenia ich potrzeb energetycznych jest wyjątkowo wysoki.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)
(4a)  Unia Europejska jest graczem światowym; jej polityka na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii powinna zatem stanowić część celów polityki w stosunkach z krajami kandydującymi i sąsiadującymi.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4b preambuły (nowy)
(4b)  Komisja powinna zagwarantować zaangażowanie na równych zasadach ośmiu państw członkowskich, które nie są członkami Międzynarodowej Agencji Energii (MAE)1, w odniesieniu do decyzji i środków podejmowanych przez Unię Europejską po konsultacjach z MAE.
1 Bułgaria, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowenia.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)
(5a)  Komisja powinna w odpowiedni sposób reprezentować interesy państw członkowskich niebędących członkami MAE oraz dbać o te interesy.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
(7)  Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli(8-9 marca 2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje działania na poziomie Europy z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie. Konieczne jest zatem zbliżenie mechanizmów utrzymywania zapasów stosowanych wróżnych państwach członkowskich.
(7)  Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli(8-9 marca 2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje działania na poziomie Europy z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie. Konieczne jest zatem zapewnienie kompatybilności różnych mechanizmów utrzymywania zapasów stosowanych wposzczególnych państwach członkowskich.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)
(7a)  W konkluzjach prezydencji Rady Europejskiej z 15 i 16 października 2008 r. podkreśla się wyrażaną przez Unię wolę wprowadzenia mechanizmów solidarności pomiędzy państwami członkowskimi na wypadek zakłóceń w dostawach energii oraz proponuje się utworzenie w tym celu wszelkich koniecznych instrumentów. Skuteczny system utrzymywania zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych, koordynowany na szczeblu wspólnotowym, stanowi również istotną część procesu stosowania w praktyce zasady solidarności energetycznej.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
(8)  Dostępność zapasów ropy naftowej oraz zabezpieczenie dostaw energii stanowią kluczowe elementy bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich Wspólnoty. Istnienie we Wspólnocie krajowych centrali lub baz rezerw pozwala zbliżyć się do osiągnięcia tych celów. Aby umożliwić poszczególnym zainteresowanym państwom członkowskim jak najlepsze wykorzystanie prawa krajowego do określenia statutu krajowej centrali rezerw przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia finansowego, jakie wynika z działań związanych z tworzeniem zapasów dla użytkowników końcowych, w sytuacji, gdy zapasy ropy naftowej mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na terenie Wspólnoty przez dowolną agencję lub bazę krajową powołaną do tego celu, wystarczy wprowadzić zakaz czerpania dochodów.
(8)  Dostępność zapasów ropy naftowej oraz zabezpieczenie dostaw energii stanowią kluczowe elementy bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich Wspólnoty. Istnienie we Wspólnocie krajowych centrali lub baz rezerwmogłoby przyczynić się doosiągnięcia tych celóww oszczędny sposób.Należy umożliwić państwom członkowskim jak najlepsze wykorzystanie prawa krajowego do określenia statutu krajowej centrali rezerwi warunków przenoszenia zadania utrzymywania rezerw na inne państwa członkowskie lub inne centrale rezerw, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia finansowego, jakie wynika z działań związanych z tworzeniem zapasów dla użytkowników końcowych, w sytuacji, gdy zapasy ropy naftowej mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na terenie Wspólnoty przez dowolną agencję lub bazę krajową powołaną do tego celu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)
(8a)  W celu zmniejszenia obciążenia finansowego użytkowników końcowych państwa członkowskie powinny zapewnić ściślejszą współpracę pomiędzy krajowymi centralami rezerw i utworzenie regionalnych central rezerw.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  Ze względu na cele prawodawstwa wspólnotowego w zakresie zapasów ropy naftowej, ewentualne obawy niektórych państw członkowskich o bezpieczeństwo oraz wolę nadania większego rygoru i zwiększenia przejrzystości mechanizmom solidarności między państwami członkowskimi, konieczne jest ograniczenie zakresu działalności krajowych centrali działających bez pośredników do terytorium kraju.
skreślony
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
(12)  Ze względu na potrzeby związane z wdrożeniem polityki kryzysowej, zbliżeniem krajowych mechanizmów utrzymywania zapasów i koniecznością zapewnienia lepszej czytelności poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, państwa członkowskie Wspólnoty muszą dysponować środkami skuteczniejszej kontroli tych zapasów.
(12)  Ze względu na potrzeby związane z wdrożeniem polityki kryzysowej, zagwarantowaniem kompatybilności między krajowymi mechanizmami utrzymywania zapasów i koniecznością zapewnienia lepszej czytelności poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, państwa członkowskie muszą dysponować środkami skuteczniejszej kontroli tych zapasów.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)
(12a)  Państwom członkowskim należy pozostawić dostateczną swobodę wyboru przepisów dotyczących zapasów, tak aby przepisy te były najlepiej dostosowane do specyfiki geograficznej i organizacyjnej poszczególnych państw członkowskich, ale jednocześnie należy wprowadzić wszelkie niezbędne mechanizmy umożliwiające przekazywanie Komisji w dowolnym czasie dokładnych i wiarygodnych danych o poziomie zapasów.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)
(12b)  Należy wzmocnić rolę państw członkowskich w utrzymywaniu obowiązkowych zapasów ropy naftowej i gospodarowaniu nimi na wypadek sytuacji kryzysowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
(14)  Aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii we Wspólnocie, zapasy nabyte na własność przez państwa członkowskie lub centrale krajowe, zwane "zapasami państwowymi", ustanowione na skutek decyzji podjętych przez państwa członkowskie, powinny odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu w przypadku kryzysu. Oprócz tego konieczne jest, aby miały one odrębny status prawny, zapewniający ich całkowitą dostępność w przypadku wystąpienia kryzysu. W tym celu, państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezwarunkowej ochrony wymienionych zapasów przed wszelkimi metodami wymuszonego zajęcia.
(14)  Aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii we Wspólnocie, dostępne zapasy powinny zgodnie z niniejszą dyrektywą wystarczyć na zaspokojenie potrzeb przynajmniej w danym okresie. Oprócz tego konieczne jest, aby miały one odrębny status prawny, zapewniający ich całkowitą dostępność w przypadku wystąpienia kryzysu. W tym celu, państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezwarunkowej ochrony wymienionych zapasów przed wszelkimi metodami wymuszonego zajęcia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
(15)  Na obecnym etapie ilości, których właścicielami powinny być centrale krajowe lub państwa członkowskie, należy ustanowić na poziomie określonym przez każde z zainteresowanych państw członkowskich w sposób niezależny i dobrowolny.
(15)  Na obecnym etapie ilości, których właścicielami powinny być centrale krajowe lub państwa członkowskie, należy ustanowić na poziomie określonym z góry przez każde z zainteresowanych państw członkowskich w sposób niezależny i dobrowolny.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
(18)  Częstotliwość zestawień dotyczących zapasów oraz terminy, w jakich należy je udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 2006/67/WE, wydają się nie przystawać do różnych systemów zapasów ropy naftowej ustanowionych w innych częściach świata. Parlament Europejski poparł zwiększenie częstotliwości informacji w rezolucji w sprawie makroekonomicznych skutków wzrostu cen energii.
(18)  Częstotliwość zestawień dotyczących zapasów oraz terminy, w jakich należy je udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 2006/67/WE, wydają się nie przystawać do różnych systemów zapasów ropy naftowej ustanowionych w innych częściach świata. Parlament Europejski poparł zwiększenie częstotliwości informacji w rezolucji w sprawie makroekonomicznych skutków wzrostu cen energii. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie rzetelności danych i wyeliminowanie konieczności ich cotygodniowego lub comiesięcznego korygowania, co wciąż często ma miejsce w Unii Europejskiej.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
(21)  Te same cele wymagają, aby opracowywaniemi podawaniem do wiadomości zestawień statystycznych objąć oprócz zapasów interwencyjnychi państwowych również pozostałe zapasy oraz wprowadzić obowiązek sporządzania takich zestawień co tydzień.
(21)  Te same cele wymagają, aby opracowywaniemi podawaniem do wiadomości zestawień statystycznych objąć oprócz zapasów interwencyjnychi państwowych również pozostałe zapasy oraz wprowadzić obowiązek sporządzania takich zestawień co miesiąc. Biorąc pod uwagę wyniki studium wykonalności w zakresie cotygodniowych sprawozdań dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, Komisja powinna być uprawniona do nałożenia na państwa członkowskie wymogu przedstawiania tych zestawień co tydzień, o ile można zagwarantować, że konieczne będą jedynie minimalne dostosowania oraz że przyniesie to dodatkowe korzyści w zakresie przejrzystości rynku.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
(23)  W zestawieniach przekazywanych Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione przez służby Komisji powinny zatem mieć możliwość sprawdzenia faktycznego stanu zapasów oraz dokumentów, na które powołują się państwa członkowskie.
(23)  W zestawieniach przekazywanych Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione przez służby Komisji powinny zatem w przypadku zasadnych wątpliwości, wraz z wyznaczonymi władzami nadzorczymi danego państwa członkowskiego, mieć możliwość sprawdzenia faktycznego stanu zapasów oraz dokumentów, na które powołują się państwa członkowskie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
(25)  Ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, natomiast ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wymienione akty prawne nakładają wymóg przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz bezzwłocznego usuwania wszelkich danych osobowych zgromadzonych przypadkowo.
(25)  Ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, natomiast ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Postanowienia niniejszej dyrektywy powinny pozostawać bez uszczerbku dla postanowień dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
(29)  Ze względu na brak jednorodnego, minimalnego poziomu obowiązkowych zapasów państwowych na szczeblu wspólnotowym oraz liczbę nowych mechanizmów wprowadzonych przez niniejszą dyrektywę, jej stosowanie powinno stanowić przedmiot oceny w stosunkowo krótkim czasie od wejścia w życie.
(29)  Ze względu na brak jednorodnego, minimalnego poziomu obowiązkowych zapasów państwowych na szczeblu wspólnotowym i uwzględniając obecną analizę kosztów i korzyści wynikających z działań na rzecz zwiększenia przejrzystości rynku ropy naftowej, w szczególności za sprawą cotygodniowych sprawozdań dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, oraz liczbę nowych mechanizmów wprowadzonych przez niniejszą dyrektywę jej stosowanie powinno stanowić przedmiot oceny najpóźniej w trzy lata od wejścia w życie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)
e) "międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu" oznacza każdą obowiązującą decyzję Rady ZarządzającejMiędzynarodowej Agencji Energii, której celem jest zapewnienie wprowadzenia do obrotu zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych danego państwa członkowskiego;
e) "międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu" oznacza każdą obowiązującą decyzję Rady ZarządzającejMEA, której celem jest zapewnienie wprowadzenia do obrotu zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych państwa będącego członkiem MEA;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy 1 – litera la) (nowa)
la) "sytuacje kryzysowe" oznaczają warunki, w których następują znaczne zakłócenia w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Warunki i metody obliczania wymaganej ilości zapasów określone w niniejszym artykule mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2.
4.  Warunki i metody obliczania wymaganej ilości zapasów określone w niniejszym artykule mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit trzeci
3.  Warunki i metody obliczania poziomu zapasów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2.
3.  Warunki i metody obliczania poziomu zapasów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie w sposób ciągły zapewniają dostęp fizyczny i dostępność zapasów interwencyjnych i zapasów państwowych w rozumieniu art. 9, które znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają warunki identyfikacji, księgowania i kontroli zapasów interwencyjnych, które umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w każdej chwili. W odniesieniu do wymienionych zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, które stanowią część zapasów będących pod kontrolą podmiotów gospodarczych lub są razem z nimi magazynowane, należy prowadzić osobną księgowość.
1.  Państwa członkowskie w sposób ciągły zapewniają dostęp fizyczny i dostępność zapasów interwencyjnych i zapasów państwowych w rozumieniu art. 9, które znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają warunki identyfikacji, księgowania i kontroli zapasów interwencyjnych, które umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w każdej chwili. Warunki te ustanawia się po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji. W odniesieniu do wymienionych zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, które stanowią część zapasów będących pod kontrolą podmiotów gospodarczych lub są razem z nimi magazynowane, należy prowadzić osobną księgowość.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy, stale aktualizowany, rejestr wszystkich utrzymywanych na jego rzecz zapasów interwencyjnych, które nie stanowią zapasów państwowych w rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera przede wszystkim wszelkie informacje umożliwiające dokładne umiejscowienie przedmiotowych zapasów oraz ustalenie ich ilości, właściciela, jak również dokładnego charakteru w odniesieniu do kategorii określonych w załączniku C pkt 3.1 ust. 1 do rozporządzenia(WE) nr * Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia * w sprawie statystyki dotyczącejenergii.
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy, stale aktualizowany, rejestr wszystkich utrzymywanych na jego rzecz zapasów interwencyjnych, które nie stanowią zapasów państwowych w rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera przede wszystkim informacje dotyczące magazynów, rafinerii bądź instalacji magazynowania, gdzie umieszczono przedmiotowe zapasy oraz dotyczące ich ilości, właściciela, jak również dokładnego charakteru w odniesieniu do kategorii określonych w załączniku C pkt 3.1 ust. 1 do rozporządzenia(WE) nr1099/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia22 października 2008 r. w sprawie statystyki dotyczącejenergii*.
* Dz.U. L 304, z 14.11.2008, s. 1.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi
Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, w ciągu trzydziestu dni od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy wyciąg z rejestru.
Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, w ciągu czterdziestu pięciu dni od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy wyciąg z rejestru.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)
Komisja zapewnia poufność poszczególnych danych zawartych w rejestrach.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
W przypadku zawierania umowy o delegacji zadań z państwem członkowskim, na terytorium którego znajdują się zapasy, lub ze stworzoną przez nie krajową centralą rezerw, w umowie zawiera się postanowienia określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnym czasie dokładnych danych o poziomie zapasów przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw;
b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia zapasów interwencyjnych nabytych, utworzonych, utrzymywanych lub zarządzanych na jego terytorium państwu członkowskiemu, które dokonało delegacji zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na wypadek niespełnienia warunków umownych przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b)
b) publikowania z co najmniej 6 miesięcznym wyprzedzeniem warunków, na jakich oferuje te usługi podmiotom gospodarczym.
b) publikowania z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem warunków, na jakich oferuje te usługi podmiotom gospodarczym.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
b) jednej lub kilku innych krajowych centrali rezerw, które mają możliwość utrzymywania tych zapasów lub
b) jednej lub kilku innych krajowych centrali rezerw, które mają możliwość utrzymywania tych zapasów, pod warunkiem zawarcia umowy pomiędzy zainteresowanym państwem członkowskim a państwami członkowskimi, które będą przechowywać rezerwy, lub
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie może nieodwołalnie zobowiązać się do utrzymywania zapasów ropy naftowej spełniających warunki określone w niniejszym artykule, na minimalnym poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia(zwane dalej "zapasami państwowymi").
1.  Każde państwo członkowskie może zobowiązać się do utrzymywania zapasów ropy naftowej spełniających warunki określone w niniejszym artykule, na minimalnym poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia(zwane dalej "zapasami państwowymi").
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Zapasy państwowe obejmują wyłącznie następujące kategorie produktów, określone w załączniku B pkt 4 do rozporządzenia(WE) nr * Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia * w sprawie statystyki dotyczącej energii:
3.  Zapasy państwowe mogą obejmować wyłącznie następujące kategorie produktów, które muszą być zgodne z prawodawstwem wspólnotowym, zwłaszcza w zakresie standardów paliwowych i ochrony środowiska naturalnego, określone w załączniku B pkt 4 do rozporządzenia(WE) nr 1099/2008:
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy
5.  Każde państwo członkowskie, które podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w którym określony jest poziom zapasów państwowych, które państwo to nieodwołalnie zobowiązuje się utrzymywać w sposób ciągły dla każdej kategorii produktów. Notyfikowany w ten sposób obowiązkowy minimalny poziom zapasów jest jedynym obowiązującym i stosowany jest jednakowo do wszystkich kategorii zapasów państwowych gromadzonych przez dane państwo członkowskie.
5.  Każde państwo członkowskie, które podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w którym określony jest poziom zapasów państwowych, które państwo to zobowiązuje się utrzymywać w sposób ciągły dla każdej kategorii produktów oraz okres, na który podejmuje zobowiązanie. Notyfikowany w ten sposób obowiązkowy minimalny poziom zapasów jest jedynym obowiązującym i stosowany jest jednakowo do wszystkich kategorii zapasów państwowych gromadzonych przez dane państwo członkowskie.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy i stale aktualizowany rejestr wszystkich zapasów państwowych utrzymywanych na jego terytorium.Rejestr ten zawiera przede wszystkim wszelkie informacje umożliwiające dokładne umiejscowienie przedmiotowych zapasów.
1.  Każde państwo członkowskie tworzy co miesiąc szczegółowy i stale aktualizowany rejestr wszystkich zapasów państwowych utrzymywanych na jego terytorium.Rejestr ten zawiera przede wszystkiminformacje dotyczące magazynów, rafinerii bądź instalacji magazynowania, gdzie umieszczono przedmiotowe zapasy.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi
Państwo członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 8 dni kopię rejestru na każde wezwanie służb Komisji wystosowane w ciągu 10 lat od daty, której dotyczą wymagane dane.
Państwo członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 10 dni roboczych kopię rejestru na każde wezwanie służb Komisji wystosowane w ciągu trzech lat od daty, której dotyczą wymagane dane.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)
Wszelkie umowy pomiędzy państwem członkowskim a krajową centralą rezerw zawierają postanowienia określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnym czasie dokładnych danych o poziomie zapasów przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw;
b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia zapasów interwencyjnych nabytych, utworzonych, utrzymywanych lub zarządzanych na jego terytorium państwu członkowskiemu, które dokonało delegacji zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na wypadek niespełnienia warunków umownych przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15
1.  Państwa członkowskie przekazują Komisji cotygodniowe sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych utrzymywanych na terytorium poszczególnych państw. Dbają przy tym o zapewnienie poufności danych i unikają podawania nazwisk właścicieli przedmiotowych zapasów.
1.  Państwa członkowskie przekazują Komisji comiesięczne sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych utrzymywanych na terytorium poszczególnych państw. Dbają przy tym o zapewnienie poufności danych i unikają podawania nazwisk właścicieli przedmiotowych zapasów.
2.  Na podstawie sprawozdań przekazanych przez państwa członkowskie Komisja publikuje cotygodniowe sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych we Wspólnocie, wykorzystując zagregowane poziomy.
2.  Na podstawie sprawozdań przekazanych przez państwa członkowskie Komisja publikuje comiesięczne sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych we Wspólnocie, wykorzystując zagregowane poziomy.
3.  Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 Komisja przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.
3.  Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 Komisja przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.
3a.  Jeżeli szczegółowa analiza wykonalności oraz skuteczności cotygodniowych sprawozdań statystycznych wykaże, że oferują one odrębne korzyści w zakresie przejrzystości rynkowej, i że nie potrzeba wprowadzać następnie znacznych poprawek do danych otrzymanych w takich zestawieniach, na mocy procedury określonej w art. 23 Komisja może wymagać sporządzania przez państwa członkowskie cotygodniowych, zamiast comiesięcznych sprawozdań statystycznych dotyczących poziomu handlowych zapasów ropy naftowej.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Służby Komisji mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o podjęciu w państwach członkowskich kontroli dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych. Podczas przygotowywania tych kontroli służby Komisji mogą zwrócić się do grupy koordynacyjnej o radę.
1.   Jeżeli istnieją uzasadnione powody do podejrzeń, służby Komisji mogą podjąć decyzję o podjęciu w państwach członkowskich kontroli dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych. Podczas przygotowywania tych kontroli służby Komisji mogą zwrócić się do grupy koordynacyjnej o radę.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Cele działań kontrolnych określonych w ust. 1 nie obejmują gromadzenia danych osobowych. Dane osobowe, które zostałyby znalezione lub napotkane podczas kontroli nie są gromadzone ani uwzględniane, a w razie przypadkowego ich zgromadzenia są bezzwłocznie usuwane.
2.  Cele działań kontrolnych określonych w ust. 1 nie obejmują przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe, które zostałyby znalezione lub napotkane podczas kontroli nie są gromadzone ani uwzględniane, a w razie przypadkowego ich zgromadzenia są bezzwłocznie usuwane.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę osób odpowiedzialnych za utrzymywanie i zarządzanie zapasami interwencyjnymi oraz zapasami państwowymi na ich terytorium z osobami zatrudnionymi lub upoważnionymi przez służby Komisji podczas prowadzenia działań kontrolnych określonych w ust. 1.
4.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę osób odpowiedzialnych za utrzymywanie i zarządzanie zapasami interwencyjnymi oraz zapasami państwowymi na ich terytorium z osobami zatrudnionymi lub agentami upoważnionymi przez służby Komisji podczas prowadzenia działań kontrolnych określonych w ust. 1.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia przechowywania danych, dowodów, sprawozdań i dokumentów dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, co najmniej przez okres 10 lat.
7.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia przechowywania danych, dowodów, sprawozdań i dokumentów dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, co najmniej przez okres trzech lat.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustępy 3 i 4
3.  Kiedy podjęta została międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu, każde zainteresowane państwo członkowskie może wykorzystywać swoje zapasy interwencyjne oraz zapasy państwowe do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, które wynikają z tej decyzji. W takim przypadku państwo członkowskie bezzwłocznie informujeo tym Komisję, która może zwołać posiedzenie grupy koordynacyjnej lub przeprowadzić konsultacje wśród jej członków drogą elektroniczną,w szczególności dla dokonania oceny skutków wprowadzenia zapasów do obrotu.
3.   Komisja działa w ścisłej współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi uprawnionymi do decydowania o wprowadzeniu zapasów do obrotu oraz wzmacnia wielostronną i dwustronną koordynację w tych kwestiach na szczeblu światowym. Kiedy podjęta została międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu, każde zainteresowane państwo członkowskie może wykorzystywać swoje zapasy interwencyjne oraz zapasy państwowe do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, które wynikają z tej decyzji. W takim przypadku państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym Komisję, która może zwołać posiedzenie grupy koordynacyjnej lub przeprowadzić konsultacje wśród jej członków drogą elektroniczną,w szczególności dla dokonania oceny skutków wprowadzenia zapasów do obrotu.
4.  Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z państw członkowskich pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową lub produkty naftowe, Komisja, w możliwie krótkim czasie, zwołuje posiedzenie grupy koordynacyjnej na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna bada sytuację, a Komisja ustala czy wystąpiły poważne zakłócenia w dostawach.
4.  Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z państw członkowskich pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową lub produkty naftowe, Komisja, w możliwie krótkim czasie, zwołuje posiedzenie grupy koordynacyjnej na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. Poszczególne państwa członkowskie zapewniają swoją obecność za pośrednictwem przedstawicieli lub środków elektronicznych na posiedzeniu grupy koordynacyjnej w ciągu jednej doby od jego zwołania. Grupa koordynacyjna bada sytuację, w oparciu o zgodność z zasadą solidarności państw członkowskich oraz obiektywną ocenę wpływu gospodarczego i społecznego, a Komisja ustala na podstawie oceny dokonanej przez grupę koordynacyjną, czy wystąpiły poważne zakłócenia w dostawach.
Jeżeli stwierdzone zostaną poważne zakłócenia w dostawach, Komisja może wydać pozwolenie na częściowe lub pełne wprowadzenie do obrotu ilości, których uwolnienie proponują zainteresowane państwa członkowskie.
Jeżeli stwierdzone zostaną poważne zakłócenia w dostawach, Komisja może wydać pozwolenie na częściowe lub pełne wprowadzenie do obrotu ilości, których uwolnienie proponują zainteresowane państwa członkowskie.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23
W ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja dokona oceny jej stosowania i dokona oceny możliwości narzucenia wszystkim państwom członkowskim obowiązkowego minimalnego poziomu zapasów państwowych.
Najpóźniej w ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja dokona oceny jej stosowania i dokona oceny:
a) dokładności i terminowości danych o zapasach;
b) tego, czy wymagać cotygodniowych, czy comiesięcznych sprawozdań dotyczących poziomu handlowych zapasów ropy naftowej;
c) możliwości narzucenia wszystkim państwom członkowskim obowiązkowego minimalnego poziomu zapasów państwowych na dłuższy okres.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 20XX r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
1.  Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawczei administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 20XX r. z wyjątkiem tych państw członkowskich, dla których okres przejściowy ma zastosowanie do stworzenia rezerw ropy i produktów naftowych na mocy Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej, w przypadku którego termin wdrożenia stanowi data zakończenia okresu przejściowego. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 11
Przy obliczaniu swoich zapasów państwa członkowskie obniżają o 10 % ilości zapasów obliczone według powyższej metody. Zmniejszenie to dotyczy wszystkich ilości uwzględnionych w danych obliczeniach.
Przy obliczaniu swoich zapasów państwa członkowskie obniżają o 5 % ilości zapasów obliczone według powyższej metody. Zmniejszenie to dotyczy wszystkich ilości uwzględnionych w danych obliczeniach.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności