Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0220(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0214/2009

Texte depuse :

A6-0214/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0226

Texte adoptate
PDF 589kWORD 220k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Nivelul minim al rezervelor de ţiţei şi/sau produse petroliere *
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minimal de rezerve de petrol brut şi/sau de produse petroliere (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0775),

–   având în vedere articolul 100 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6–0511/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie şi avizul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A6–0214/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Aprovizionarea Comunităţii cu petrol brut şi cu produse petroliere rămâne o chestiune extrem de importantă, în special pentru sectorul transporturilor şi pentru industria chimică.
(1)  Aprovizionarea Comunităţii cu petrol brut şi cu produse petroliere rămâne o chestiune extrem de importantă, în special pentru sectorul transporturilor şi pentru industria chimică şi cea energetică. Perturbarea aprovizionării cu petrol brut şi cu produse petroliere sau existenţa unor stocuri insuficiente ar putea duce la pierderi financiare importante pentru întreprinderi şi ar putea paraliza alte sectoare economice, precum şi viaţa cotidiană a cetăţenilor UE.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)
(1a)  Petrolul brut este şi va rămâne pentru deceniile următoare una din cele mai importante surse de energie primară. În acelaşi timp, va fi din ce în ce mai greu pentru statele membre să asigure aprovizionarea constantă cu petrol brut la un preţ rezonabil.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Concentrarea din ce în ce mai intensă a producţiei, diminuarea rezervelor petroliere, precum şi creşterea consumului mondial de produse petroliere contribuie la înmulţirea riscurilor de sincope în aprovizionare.
(2)  Concentrarea din ce în ce mai intensă a producţiei, diminuarea rezervelor petroliere, precum şi creşterea constantă a consumului mondial de produse petroliere contribuie la proliferareariscurilor de sincope în aprovizionare.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)
(2a)  Pe lângă măsurile menite să creeze un climat favorabil investiţiilor destinate explorării şi exploatării rezervelor de petrol din interiorul Uniunii Europene şi din afara acesteia – element vital pentru asigurarea stocurilor de petrol pe termen lung -, crearea unor rezerve de petrol constituie un mijloc dovedit pentru compensarea disfuncţionalităţilor pe termen scurt din aprovizionare.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)
(2b)  Gradul de dependenţă al statelor membre de importurile de petrol, care servesc la satisfacerea nevoilor energetice ale acestora, este extrem de ridicat.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)
(4a)  Uniunea Europeană este un actor global şi, prin urmare, politica acesteia de îmbunătăţire a siguranţei aprovizionării cu energie ar trebui să fie inclusă printre obiectivele de politică în relaţiile sale cu ţările candidate şi cu ţările vecine.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 4b (nou)
(4b)  Comisia ar trebui să se asigure că cele opt state membre care nu sunt membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE)1 sunt implicate de pe poziţii egale în ceea ce privește deciziile şi măsurile luate de Uniunea Europeană în acord cu AIE.
1 Bulgaria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, România şi Slovenia.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)
(5a)  Comisia ar trebui să reprezinte în mod adecvat şi să sprijine interesele statelor membre ale UE care nu sunt membre ale AIE.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 8 şi 9 martie 2007 arată că devine din ce în ce mai important si presant ca Uniunea Europeană să instituie o politică integrată în domeniul energiei care să combine măsurile luate la nivel european cu cele luate la nivelul statelor membre. Prin urmare, apropierea mecanismelor de stocare aplicate în diferitele state membre este esenţială.
(7)  Concluziile preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles din 8 şi 9 martie 2007 arată că devine din ce în ce mai important si presant ca Uniunea Europeană să instituie o politică integrată în domeniul energiei care să combine măsurile luate la nivel european cu cele luate la nivelul statelor membre. Prin urmare, asigurarea compatibilităţii dintre diferitele mecanisme de stocare aplicate în diferitele state membre este esenţială.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Concluziile Preşedinţiei Consiliului European din 15 şi 16 octombrie 2008 subliniază dorinţa Uniunii de a institui mecanisme de solidaritate între statele membre în caz de disfuncţionalităţi referitoare la aprovizionarea cu energie şi sugerează instituirea tuturor instrumentelor necesare în acest sens. Un sistem eficient pentru menţinerea stocurilor de petrol brut şi/sau de produse petroliere, coordonat la nivel comunitar, este, de asemenea, o componentă importantă a procesului de aplicare a principiului solidarităţii energetice.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Disponibilitatea stocurilor petroliere şi capacitatea de a garanta alimentarea cu energie constituie elemente esenţiale ale siguranţei publice în statele membre şi în Comunitate. Existenţa în Comunitate a unor organisme sau servicii centrale de stocare contribuie la atingerea acestor obiective. Pentru ca diferitele state membre să îşi poată utiliza în modul cel mai eficace normele de drept naţional pentru definirea statutului entităţilor centrale de stocare proprii fiecăruia, limitând în acelaşi timp sarcina financiară reprezentată de activităţile de stocare suportată de consumatorii finali, în contextul în care stocurile petroliere pot fi menţinute oriunde în Comunitate şi de către orice organism sau serviciu central înfiinţat în acest scop, este suficientă interzicerea scopului lucrativ al acestora.
(8)  Disponibilitatea stocurilor petroliere şi capacitatea de a garanta alimentarea cu energie constituie elemente esenţiale ale siguranţei publice în statele membre şi în Comunitate.Existenţa în Comunitate a unor organisme sau servicii centrale de stocare ar putea contribui la atingerea în mod rentabil a acestor obiective.În cazul în care stocurile petroliere pot fi menţinute oriunde în Comunitate şi de către orice organism sau serviciu central înfiinţat în acest scop, statele membre ar trebui să îşi poată utiliza în modul cel mai eficace normele de drept naţional pentru definirea statutului entităţilor centrale de stocare proprii fiecăruia şi a condiţiilor în care delegă activităţile de stocare altor state membre sau altor entităţi, limitând în acelaşi timp sarcina financiară reprezentată de activităţile de stocare suportată de consumatorii finali.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)
(8a)  Pentru a reduce sarcina financiară suportată de utilizatorii finali, statele membre ar trebui să prevadă o cooperare mai strânsă între entităţile centrale de stocare, precum şi înfiinţarea unor entităţi regionale de stocare.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Date fiind obiectivele legislaţiei comunitare privind stocurile petroliere, alături de preocupările în materie de securitate ale unor state membre, precum şi dorinţa de a creşte rigoarea şi transparenţa mecanismelor de solidaritate între statele membre, este necesară restrângerea la teritoriul naţional a sferei de acţiune a entităţilor centrale care operează fără intermediari.
eliminat
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Având în vedere aspectele impuse de instituirea unor politici pentru situaţiile de criză, de apropierea mecanismelor naţionale de stocare şi ţinând seama de imperativul asigurării unei vizibilităţi sporite cu privire la nivelul stocurilor, în special în situaţii de criză, este necesar ca statele membre şi Comunitatea să dispună de mijloace de intensificare a controlului acestor stocuri.
(12)  Având în vedere aspectele impuse de instituirea unor politici pentru situaţiile de criză şi de asigurarea compatibilităţii dintre mecanismele naţionale de stocare şi ţinând seama de imperativul asigurării unei vizibilităţi sporite cu privire la nivelul stocurilor, în special în situaţii de criză, este necesar ca statele membre să dispună de mijloace de intensificare a controlului acestor stocuri.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)
(12a)  În timp ce ar trebui să se asigure statelor membre o flexibilitate suficientă pentru ca să îşi poată alege cele mai potrivite acorduri de stocare în funcţie de specificităţile lor geografice şi organizatorice, ar trebui instituite toate mecanismele necesare pentru a permite în orice moment furnizarea către Comisie a unor date corecte şi sigure privind nivelurile stocurilor.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 12b (nou)
(12b)  Ar trebui consolidat rolul statelor membre în menţinerea şi gestionarea stocurilor obligatorii de petrol pentru situaţii de urgenţă.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 14
(14)  Pentru a contribui la sporirea siguranței aprovizionării în Comunitate, este necesar ca nivelul stocurilor care intră în proprietatea statelor membre sau a entităților centrale, denumite "stocuri specifice", stabilite în urma deciziilor statelor membre, să corespundă nevoilor reale în caz de criză. Mai mult, acestea trebuie să beneficieze de statut juridic propriu, care să le garanteze disponibilitatea în caz de criză. În acest scop, statele membre implicate trebuie să ia măsurile necesare în vederea protejării necondiţionate a stocurilor în cauză împotriva oricărei măsuri de executare forţată.
(14)  Pentru a contribui la sporirea siguranţei aprovizionării în Comunitate, stocurile disponibile ar trebui, în conformitate cu prezenta directivă, să fie suficiente pentru a face faţă cererii cel puţin pe perioada specificată. Mai mult, acestea trebuie să beneficieze de statut juridic propriu, care să le garanteze disponibilitatea în caz de criză. În acest scop, statele membre implicate trebuie să ia măsurile necesare în vederea protejării necondiţionate a stocurilor în cauză împotriva oricărei măsuri de executare forţată.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Cantităţile care intră în proprietatea acestor entităţi centrale sau a statelor membre trebuie stabilite în acest stadiu la un nivel fixat în mod independent şi voluntar de fiecare dintre statele membre implicate.
(15)  Cantităţile care intră în proprietatea acestor entităţi centrale sau a statelor membre trebuie stabilite în acest stadiu la un nivel fixat în prealabil în mod independent şi voluntar de fiecare dintre statele membre implicate.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)  Frecvenţa întocmirii situaţiilor stocurilor, precum şi termenele în care acestea trebuie puse la dispoziţie, stabilite de Directiva 2006/67/CE, par să difere faţă de diversele sisteme de stocuri petroliere instituite în alte părţi ale lumii. În rezoluţia cu privire la repercusiunile macroeconomice ale majorării preţului energiei, Parlamentul European şi-a manifestat sprijinul pentru adoptarea unei frecvenţe crescute de informare.
(18)  Frecvenţa întocmirii situaţiilor stocurilor, precum şi termenele în care acestea trebuie puse la dispoziţie, stabilite de Directiva 2006/67/CE, par să difere faţă de diversele sisteme de stocuri petroliere instituite în alte părţi ale lumii. În rezoluţia cu privire la repercusiunile macroeconomice ale majorării preţului energiei, Parlamentul European şi-a manifestat sprijinul pentru adoptarea unei frecvenţe crescute de informare. În acelaşi timp, este necesar să se garanteze că datele sunt exacte şi nu necesită rectificări săptămânale sau lunare, cum încă se întâmplă frecvent în Uniunea Europeană.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 21
(21)  Aceste obiective impun totodată extinderea obligației de întocmire și de comunicare a situațiilor statistice și în cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de urgență și a stocurilor specifice, precum și necesitatea de a solicita prezentarea acestora pe bază săptămânală.
(21)  Aceste obiective impun totodată extinderea obligaţiei de întocmire şi de comunicare a situaţiilor statistice şi în cazul altor stocuri, nu doar al stocurilor de urgenţă şi a stocurilor specifice, precum şi necesitatea de a solicita prezentarea acestora pe bază lunară. Ţinând seama de rezultatele viitorului studiu de fezabilitate privind eficienţa raportării săptămânale a stocurilor petroliere comerciale, Comisia ar trebui să fie abilitată să solicite statelor membre să transmită săptămânal situaţiile respective, în măsura în care se poate garanta că vor fi necesare doar ajustări minime şi că acest lucru aduce avantaje distincte în ceea ce priveşte transparenţa pieţei.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 23
(23)  În situaţiile prezentate Comisiei s-ar putea strecura discrepanţe sau erori. Este aşadar necesar ca persoanele angajate sau mandatate de către serviciile Comisiei să poată verifica situaţia reală a stocurilor şi documentele utilizate de autorităţile statelor membre.
(23)  În situaţiile prezentate Comisiei s-ar putea strecura discrepanţe sau erori. Este aşadar necesar ca persoanele angajate sau mandatate de către serviciile Comisiei să poată verifica, împreună cu autorităţile de control desemnate ale statului membru, în cazul în care există suspiciuni întemeiate, situaţia reală a stocurilor şi documentele utilizate de autorităţile statelor membre.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)  Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea de către statele membre a datelor cu caracter personal este reglementată de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în vreme ce protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea de către Comisie a datelor cu caracter personal este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Aceste acte prevăd prelucrarea datelor cu caracter personal doar într-un scop legitim, precum şi ştergerea imediată a datelor personale colectate accidental.
(25)  Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea de către statele membre a datelor cu caracter personal este reglementată de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în vreme ce protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea de către Comisie a datelor cu caracter personal este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date. Dispoziţiile prezentei directive se aplică fără a se aduce atingere dispoziţiilor cuprinse în Directiva 95/46/CE şi Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 29
(29)  Având în vedere absența unui nivel minim obligatoriu uniform la nivel comunitar al stocurilor specifice, precum și numărul de mecanisme noi instituite prin prezenta directivă, aplicarea acesteia trebuie să facă obiectul unei evaluări într-un timp relativ scurt de la intrarea în vigoare.
(29)  Având în vedere absența unui nivel minim obligatoriu uniform la nivel comunitar al stocurilor specifice şi ţinând seama de studiul actual referitor la rentabilitatea măsurilor de creştere a transparenţei pieţei de petrol, în special prin raportarea săptămânală a stocurilor comerciale de petrol, precum și numărul de mecanisme noi instituite prin prezenta directivă, aplicarea acesteia trebuie să facă obiectul unei evaluări cel târziu în termen de trei ani de la intrarea în vigoare.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e
(e) "decizie internaţională efectivă de punere în circulaţie a stocurilor" se referă la orice decizie în vigoare a consiliului director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie care are scopul de a asigura punerea în circulaţie a stocurilor de petrol sau de produse petroliere ale unui stat membru;
(e) "decizie internaţională efectivă de punere în circulaţie a stocurilor" se referă la orice decizie în vigoare a consiliului director al AIE care are scopul de a asigura punerea în circulaţie a stocurilor de petrol sau de produse petroliere ale unui stat membru al AIE;
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera la (nouă)
(la) "situaţii de urgenţă" sunt circumstanţele în care are loc o perturbare considerabilă a aprovizionării cu petrol brut şi/sau cu produse petroliere.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
(4)  Normele şi metodele de calcul al obligaţiilor de stocare menţionate la prezentul articol pot fi modificate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2).
(4)  Normele şi metodele de calcul al obligaţiilor de stocare menţionate la prezentul articol pot fi modificate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2) şi după consultarea experţilor şi a părţilor interesate.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
(3)  Normele şi metodele de calcul al nivelului stocurilor menţionate la alineatele (1) şi (2) pot fi modificate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2).
(3)  Normele şi metodele de calcul al nivelului stocurilor menţionate la alineatele (1) şi (2) pot fi modificate în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2) şi după consultarea experţilor şi a părţilor interesate.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Statele membre asigură în permanență accesibilitatea din punct de vedere fizic și disponibilitatea stocurilor de urgență și a stocurilor specifice definite la articolul 9 care se găsesc pe teritoriile lor naționale. Totodată, statele membre stabilesc norme cu privire la identificarea, contabilitatea şi controlul stocurilor menţionate, care să permită în orice moment verificarea acestora. Contabilitatea se ține separat în cazul stocurilor de urgență și a stocurilor specifice care fac parte din stocurile deținute de operatorii economici sau care sunt combinate cu acestea.
(1)  Statele membre asigură în permanență accesibilitatea din punct de vedere fizic și disponibilitatea stocurilor de urgență și a stocurilor specifice definite la articolul 9 care se găsesc pe teritoriile lor naționale. Totodată, statele membre stabilesc norme cu privire la identificarea, contabilitatea şi controlul stocurilor menţionate, care să permită în orice moment verificarea acestora. Aceste norme se stabilesc cu acordul prealabil al Comisiei. Contabilitatea se ține separat în cazul stocurilor de urgență și a stocurilor specifice care fac parte din stocurile deținute de operatorii economici sau care sunt combinate cu acestea.
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Fiecare stat membru instituie un registru detaliat, actualizat permanent, al tuturor stocurilor de urgență menținute în beneficiul său și care nu constituie stocuri specifice în înțelesul articolului 9. Acest registru conţine în principaltoate informaţiile care permit localizarea precisă a stocurilor în cauză şi stabilirea cantităţilor, a proprietarului, precum şi natura exactă a acestora, prin referire la categoriile identificate în anexa C punctul 3.1 alineatul (1) din Regulamentul nr. ** al Parlamentului European şi al Consiliului din ** privind statisticile energetice.
(1)  Fiecare stat membru instituie un registru detaliat, actualizat permanent, al tuturor stocurilor de urgență menținute în beneficiul său și care nu constituie stocuri specifice în înțelesul articolului 9. Acest registru conţine în specialinformaţii privind depozitul, rafinăria sau locul de stocare în care se află stocurile în cauză, precum şi cantităţile de stocuri, proprietarul acestora şi natura lor exactă, cu trimitere la categoriile identificate în anexa C punctul 3.1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile energetice*.
* JO L 304, 14.11.2008, p.1
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, statele membre transmit Comisiei o copie a registrului stocurilor care arată situaţia acestora în ultima zi a anului în cauză.
În termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, statele membre transmit Comisiei o copie a registrului stocurilor care arată situaţia acestora în ultima zi a anului în cauză.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)
Comisia asigură confidenţialitatea datelor individuale cuprinse în registre.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)
În cazul în care aceste obligaţii sunt delegate printr-un acord statului membru pe teritoriul căruia se află stocurile respective sau entităţii centrale de stocare instituite de acel stat membru, acordul respectiv va cuprinde dispoziţii care stabilesc:
(a) responsabilitatea statului membru sau a entităţii centrale de stocare de a asigura mereu informaţii corecte privind nivelul stocurilor;
(b) calendarul pentru livrarea acestor stocuri de urgenţă achiziţonate, constituite, întreţinute sau gestionate pe teritoriul său către statul membru care a delegat aceste sarcini;
(c) sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, în cazul în care statul membru sau entitatea centrală de stocare nu îndeplineşte condiţiile specificate în acord.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 – litera b
(b) de a publica cu cel puţin 6 luni în avans condiţiile în care oferă operatorilor economici aceste servicii.
(b) de a publica cu cel puţin 3 luni în avans condiţiile în care oferă operatorilor economici aceste servicii.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b) uneia sau mai multor alte entităţi centrale de stocare care au capacitatea de a menţine astfel de stocuri sau
(b) uneia sau mai multor alte entităţi centrale de stocare care au capacitatea de a menţine astfel de stocuri, cu condiţia încheierii unui acord între statul membru respectiv şi statele membre în care urmează să se păstreze stocurile, sau
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Fiecare stat membru se poate angaja irevocabil să mențină un nivel minimal, calculat în număr de zile de consum, de stocuri petroliere care îndeplinesc condițiile de la prezentul articol (denumite "stocuri specifice").
(1)  Fiecare stat membru se poate angaja să menţină un nivel minimal, calculat în număr de zile de consum, de stocuri petroliere care îndeplinesc condiţiile de la prezentul articol (denumite "stocuri specifice").
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă
(3)  Stocurile specifice se compun exclusiv din următoarele categorii de produse, definite în anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. ** al Parlamentului European și al Consiliului din ** privind statisticile energetice:
(3)  Stocurile specifice se pot compune exclusiv din următoarele categorii de produse, care trebuie să se conformeze legislaţiei comunitare, în special în privinţa normelor pentru carburanţi şi protecţia mediului, astfel cum suntdefinite în anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008:
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 1
(5)  Fiecare stat membru care a decis să mențină stocuri specifice transmite Comisiei o notificare, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în care precizează, pentru fiecare categorie, nivelul stocurilor specifice pe care se angajează irevocabil să le mențină în permanență. Nivelul minim astfel notificat este singurul obligatoriu și se aplică în mod identic pentru toate categoriile de stocuri specifice utilizate de statul membru.
(5)  Fiecare stat membru care a decis să menţină stocuri specifice transmite Comisiei o notificare, care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în care precizează, pentru fiecare categorie, nivelul stocurilor specifice pe care se angajează să le menţină în permanenţă, precum şi perioada pentru care îşi asumă acest angajament. Nivelul minim astfel notificat este singurul obligatoriu și se aplică în mod identic pentru toate categoriile de stocuri specifice utilizate de statul membru.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Fiecare stat membru instituie și actualizează în permanență un registru detaliat al tuturor stocurilor specifice pe care le deține pe teritoriul național. Acest registru cuprinde în special toate informaţiile care permit localizarea exactă a stocurilor respective.
(1)  Fiecare stat membru instituie şi actualizează în permanenţă şi lunar un registru detaliat al tuturor stocurilor specifice pe care le deţine pe teritoriul naţional. Acest registru cuprinde în special informaţii privind depozitul, rafinăria sau locul de stocare în care se află stocurile respective.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
În termen de 8 zile de la o eventuală solicitare din partea serviciilor Comisiei, statele membre transmit Comisiei o copie a registrului. Respectivele solicitări pot fi făcute în termen de maxim 10 ani de la data la care se referă datele solicitate.
În termen de 10 zile lucrătoare de la o eventuală solicitare din partea serviciilor Comisiei, statele membre transmit Comisiei o copie a registrului. Respectivele solicitări pot fi făcute în termen de maxim trei ani de la data la care se referă datele solicitate.
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1a (nou)
Orice acord între statele membre şi o entitate centrală de stocare conţine dispoziţii care stabilesc:
(a) responsabilitatea statului membru sau a entităţii centrale de stocare de a asigura mereu informaţii corecte privind nivelul stocurilor;
(b) calendarul pentru livrarea acestor stocuri de urgenţă achiziţionate, constituite, întreţinute sau gestionate pe teritoriul său către statul membru care a delegat aceste sarcini;
(c) sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, în cazul în care statul membru sau entitatea centrală de stocare nu îndeplineşte condiţiile specificate în acord.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 15
(1)  Statele membre comunică Comisiei o situaţie statistică săptămânală referitoare la nivelurile stocurilor comerciale deţinute pe teritoriul naţional. Totodată, statele membre se asigură că datele cu caracter sensibil sunt protejate şi se abţin de la a menţiona numele proprietarilor stocurilor în cauză.
(1)  Statele membre comunică Comisiei o situaţie statistică lunară referitoare la nivelurile stocurilor comerciale deţinute pe teritoriul naţional. Totodată, statele membre se asigură că datele cu caracter sensibil sunt protejate şi se abţin de la a menţiona numele proprietarilor stocurilor în cauză.
(2)  Pe baza situaţiilor care îi sunt transmise de statele membre, Comisia publică o situaţie statistică săptămânală referitoare la stocurile comerciale din Comunitate, utilizând nivelurile agregate ale acestora.
(2)  Pe baza situaţiilor care îi sunt transmise de statele membre, Comisia publică o situaţie statistică lunară referitoare la stocurile comerciale din Comunitate, utilizând nivelurile agregate ale acestora.
(3)  Comisia adoptă normele de aplicare a alineatelor (1) şi (2) în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2).
(3)  Comisia adoptă normele de aplicare a alineatelor (1) şi (2) în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 24 alineatul (2).
(3a)  Comisia poate, în conformitate cu evaluarea prevăzută la articolul 23, să solicite statelor membre să transmită o situaţie săptămânală în locul unei situaţii lunare a nivelurilor stocurilor petroliere comerciale în cazul în care, în urma unei analize amănunţite a fezabilităţii şi eficacităţii situaţiilor statistice săptămânale, se constată că acestea aduc o contribuţie considerabilă la transparenţa pieţei şi că datele colectate astfel nu necesită ulterior rectificări de rutină semnificative.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1
(1)  Serviciile Comisiei pot decide în orice moment să angajeze acțiuni de control în statele membre cu privire la stocurile de urgență și la stocurile specifice. La pregătirea acestora, serviciile Comisiei pot solicita avizul grupului de coordonare.
(1)  Serviciile Comisiei pot decide, dacă există motive întemeiate de suspiciune, să angajeze acţiuni de control în statele membre cu privire la stocurile de urgenţă şi la stocurile specifice. La pregătirea acestora, serviciile Comisiei pot solicita avizul grupului de coordonare.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2
(2)  Obiectivele acţiunilor de control vizate la alineatul (1) nu includ colectarea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal găsite sau dezvăluite în timpul controalelor nu se colectează şi nici nu se iau în considerare, iar în caz de colectare accidentală, acestea se distrug fără întârziere.
(2)  Obiectivele acţiunilor de control vizate la alineatul (1) nu includ prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal găsite sau dezvăluite în timpul controalelor nu se colectează şi nici nu se iau în considerare, iar în caz de colectare accidentală, acestea se distrug fără întârziere.
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4
(4)  Statele membre se asigură că, în cadrul desfășurării controalelor menționate la alineatul (1), persoanele responsabile cu menținerea și gestionarea stocurilor de urgență și a stocurilor specifice de pe teritoriile lor naționale colaborează cu angajații Comisiei sau cu persoanele mandatate de aceasta.
(4)  Statele membre se asigură că, în cadrul desfăşurării controalelor menţionate la alineatul (1), persoanele responsabile cu menţinerea şi gestionarea stocurilor de urgenţă şi a stocurilor specifice de pe teritoriile lor naţionale colaborează cu angajaţii autorizaţi sau agenţii autorizaţi ai Comisiei.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7
(7)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta conservarea datelor, situațiilor și documentelor referitoare la stocurile de urgență și la stocurile specifice pentru o perioadă de minim 10 ani.
(7)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta conservarea datelor, situațiilor și documentelor referitoare la stocurile de urgență și la stocurile specifice pentru o perioadă de minim trei ani.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatele 3 şi 4
(3)  În situația existenței unei decizii internaționale efective de punere în circulație a stocurilor, statele membre implicate își pot utiliza stocurile de urgență și stocurile specifice în vederea îndeplinirii obligațiilor internaționale care decurg din respectiva decizie. În această situaţie, statele membre în cauză informează imediat Comisia, care poate convoca grupul de coordonare sau poate proceda la consultarea membrilor acestuia pe cale electronică în vederea evaluării efectelor acestei puneri în circulaţie a stocurilor.
(3)  Comisia acţionează în strânsă cooperare cu alte organizaţii internaţionale care au puterea de a lua o decizie privind punerea în circulaţie a stocurilor şi consolidează coordonarea multilaterală şi bilaterală a acestor aspecte pe plan mondial. În situația existenței unei decizii internaționale efective de punere în circulație a stocurilor, statele membre implicate își pot utiliza stocurile de urgență și stocurile specifice în vederea îndeplinirii obligațiilor internaționale care decurg din respectiva decizie. În această situaţie, statele membre în cauză informează imediat Comisia, care poate convoca grupul de coordonare sau poate proceda la consultarea membrilor acestuia pe cale electronică în vederea evaluării efectelor acestei puneri în circulaţie a stocurilor.
(4)  În cazul în care intervin dificultăţi în aprovizionarea Comunităţii sau a unui stat membru cu petrol brut sau cu produse petroliere, Comisia convoacă grupul de coordonare în cel mai scurt timp posibil, la solicitarea unui stat membru sau din proprie iniţiativă. Grupul de coordonare examinează situaţia. Comisia stabileşte dacă există sau nu o disfuncţionalitate gravă în aprovizionare.
(4)  În cazul în care intervin dificultăţi în aprovizionarea Comunităţii sau a unui stat membru cu petrol brut sau cu produse petroliere, Comisia convoacă grupul de coordonare în cel mai scurt timp posibil, la solicitarea unui stat membru sau din proprie iniţiativă. Fiecare stat membru se asigură că poate fi reprezentat, fizic sau prin mijloace electronice, la o reuniune a grupului de coordonare în termen de 24 de ore de la convocarea reuniunii. Grupul de coordonare examinează situaţia pe baza angajamentului faţă de principiul solidarităţii între statele membre şi a unei evaluări obiective a impactului economic şi social, iar Comisia stabileşte, pe baza evaluării făcute de grupul de coordonare, dacă există sau nu o disfuncţionalitate gravă în aprovizionare.
În cazul în care se constată existenţa unei disfuncţionalităţi grave în aprovizionare, Comisia poate autoriza punerea în circulaţie totală sau parţială a cantităţilor propuse în acest scop de către statele membre implicate.
În cazul în care se constată existenţa unei disfuncţionalităţi grave în aprovizionare, Comisia poate autoriza punerea în circulaţie totală sau parţială a cantităţilor propuse în acest scop de către statele membre implicate.
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 23
În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia procedează la o evaluare a implementării acesteia și examinează în special oportunitatea impunerii tuturor statelor membre a unui nivel minim obligatoriu al stocurilor specifice.
În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia procedează la o evaluare a implementării acesteia şi examinează în special:
(a) dacă informaţiile privind stocurile sunt corecte şi transmise la timp;
(b) dacă nivelurile stocurilor petroliere comerciale vor fi raportate săptămânal sau lunar;
(c) oportunitatea impunerii tuturor statelor membre a unui nivel minim obligatoriu al stocurilor specifice pe o perioadă mai mare de timp.
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 decembrie 20XX. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective şi un tabel de corespondenţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.
(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege şi actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 31 decembrie 20XX, cu excepţia statelor membre care beneficiază de o perioadă de tranziţie în ceea ce priveşte constituirea stocurilor de petrol şi/sau produse petroliere în temeiul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, pentru care termenul punerii în aplicare este cel al expirării perioadei de tranziţie. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective şi un tabel de corespondenţă între respectivele dispoziţii şi prezenta directivă.
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Anexa III – paragraful 11
La calculul stocurilor menţinute, statele membre aplică o reducere de 10% cantităţilor calculate după una din metodele descrise anterior. Această reducere se aplică tuturor cantităţilor incluse într-un anumit calcul.
La calculul stocurilor menţinute, statele membre aplică o reducere de 5 % cantităţilor calculate după una din metodele descrise anterior. Această reducere se aplică tuturor cantităţilor incluse într-un anumit calcul.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate