Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0008(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0200/2009

Ingediende teksten :

A6-0200/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0229

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 36k
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg
Nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector *
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 april 2009 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 637/2008, wat betreft de nationale herstructureringsprogramma's voor de katoensector (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0037),

–   gezien de Akte van Toetreding van 1979, en met name punt 6 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen,

–   gelet op artikel 37, lid 2, derde alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0063/2009),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A6-0200/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis)  De op 1 januari 2006 in werking getreden hervorming heeft geleid tot een drastische verlaging van de katoenproductie in Spanje en heeft het overleven van deze sector ernstig in gevaar gebracht, hetgeen een onmiddellijke herstructurering van de egreneringsindustrie noodzakelijk heeft gemaakt.
Juridische mededeling - Privacybeleid