Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2010(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0192/2009

Esitatud tekstid :

A6-0192/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.15

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0231

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 31k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve 2/2009 projekt
P6_TA(2009)0231A6-0192/2009

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 2/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 2. veebruaril 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 2/2009 esialgset projekti (KOM(2009)0032);

–   võttes arvesse nõukogu 26. veebruaril 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 2/2009 projekti (6953/2009 – C6-0077/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0192/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 2 projekt hõlmab järgmisi punkte: ühisettevõtte SESAR (ühisettevõte Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi väljaarendamiseks) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ametikohtade loetelud, Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) ametikohtade loetelu muutmine ning eelarve märkuste muutmine GMESi (ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire) ettevalmistava tegevusega seoses;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 2/2009 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 2/2009 esialgse projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 2/2009 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika