Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2010(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0192/2009

Ingivna texter :

A6-0192/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.15

Antagna texter :

P6_TA(2009)0231

Antagna texter
PDF 195kWORD 31k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 2/2009
P6_TA(2009)0231A6-0192/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 2 februari 2009 (KOM(2009)0032),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2009 som rådet fastställde den 26 februari 2009 (6953/2009 – C6-0077/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0192/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2009 gäller följande: Tjänsteförteckningarna för det europeiska systemet för flygledningstjänsten (det gemensamma företaget Sesar, SJU) och för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), ändringar av tjänsteförteckningen för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) samt ändringar av budgetanmärkningarna avseende förberedande åtgärder för "GMES-tjänster" (Global Monitoring for Environment and Security).

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 2/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 2/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy