Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2017(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0194/2009

Внесени текстове :

A6-0194/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.16

Приети текстове :

P6_TA(2009)0232

Приети текстове
PDF 267kWORD 34k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 3/2009
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 3/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Раздел III – Комисия (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕO и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 3/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 6 март 2009 г. (COM(2009)0110),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3/2009, утвърден от Съвета на 30 март 2009 г. (8153/2009 – C6-0118/2009),

–   като взе предвид член 69 от своя правилник и приложение ІV към същия,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0194/2009),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2009 г. обхваща коригирането с обратно действие от 1 януари 2007 г. на системата на собствените ресурси в съответствие с Решение 2007/436/EО, Евратом от 7 юни 2007 г.,

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 3/2009 е официално внасяне на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.,

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 3/2009;

2.  Одобрява проекта на коригиращ бюджет № 3/2009 без изменения;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност