Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2017(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0194/2009

Ingivna texter :

A6-0194/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.16

Antagna texter :

P6_TA(2009)0232

Antagna texter
PDF 194kWORD 31k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Förslag till ändringsbudget nr 3/2009
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 6 mars 2009 (KOM(2009)0110),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2009 som rådet fastställde den 30 mars 2009 (8153/2009 – C6-0118/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0194/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 till den allmänna budgeten för 2009 omfattar en justering av systemet med egna medel i enlighet med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007, med retroaktiv effekt från den 1 januari 2007.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 är att formellt föra in dessa budgetjusteringar i budgeten för 2009.

1.  Europaparlamentet uppmärksammar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 3/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy