Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2323(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0196/2009

Esitatud tekstid :

A6-0196/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.17

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0233

Vastuvõetud tekstid
PDF 136kWORD 33k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Aldo Patriciello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta otsus Aldo Patriciello puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2008/2323(IMM))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Aldo Patriciello 11. novembril 2008. aastal esitatud taotlust tema puutumatuse kaitsmise kohta seoses Campobasso ringkonnakohtus tema vastu algatatud kriminaalmenetlusega, millest anti teada 20. novembri 2008. aasta täiskogu istungil;

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Aldo Patriciello ära kuulanud;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli (edaspidi "protokoll") artikleid 9 ja 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta ja 21. oktoobri 2008. aasta otsuseid(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0196/2009),

A.   arvestades, et Aldo Patriciello on Euroopa Parlamendi liige ja et Euroopa Parlament kontrollis tema volitusi 15. juunil 2006. aastal;

B.   arvestades, et Euroopa Kohus on seisukohal, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide kohtud peavad koostööd tegema, et vältida konflikte protokolli sätete tõlgendamisel ja kohaldamisel; arvestades seega, et kui Euroopa Parlamendi liikme vastu on liikmesriigi kohtus algatatud menetlus ja kohut on teavitatud kõnealuse parlamendiliikme puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise menetluse algatamisest vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3, peab kohus menetluse peatama ja paluma Euroopa Parlamendil esitada võimalikult kiiresti oma arvamuse(2);

C.   arvestades, et vastavalt protokolli artiklile 10 on Euroopa Parlamendi liikmetel istungjärkude ajal oma riigi territooriumil samasugune puutumatus nagu selle riigi parlamendi liikmetel, ja arvestades, et puutumatusele ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õigusrikkumiselt; arvestades, et see ei takista Euroopa Parlamenti kasutamast õigust oma liikme puutumatus ära võtta;

D.   arvestades, et seega tuleks kõnealuse juhtumi suhtes kohaldada Itaalia põhiseaduse artikli 68 lõiget 2, mis lubab algatada parlamendiliikmete suhtes kriminaalmenetluse eriliste formaalsusteta ning mille kohaselt ilma selle koja loata, kuhu parlamendiliige kuulub, ei tohi teda ennast ega tema kodu läbi otsida, teda vahi alla võtta või muul viisil tema isiklikku vabadust piirata ega teda vahi all pidada, välja arvatud jõustunud süüdimõistva otsuse täitmisel või kui ta on tabatud kuriteo toimepanemiselt, mille puhul on ette nähtud kohustuslik kinnipidamine (flagrante delicto);

E.   arvestades, et praegusel kujul ei võimalda protokoll Euroopa Parlamendil võtta Aldo Patriciello kaitseks siduvaid meetmeid,

1.   otsustab mitte kaitsta Aldo Patriciello puutumatust ja eesõigusi;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele asutustele.

(1) Kohtuasi 101/63: Wagner vs. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195, kohtuasi 149/85: Wybot vs. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391, ja liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07 Marra vs. De Gregorio ja Clemente, Euroopa Kohtu lahendites veel avaldamata.
(2) Otsus liidetud kohtuasjades C-200/07 ja C-201/07 Marra, punktid 42 ja 43.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika