Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2323(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0196/2009

Teksty złożone :

A6-0196/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.17

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0233

Teksty przyjęte
PDF 113kWORD 37k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Aldo Patriciello z dnia 11 listopada 2008 r dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przeciwko niemu przed sądem rejonowym w Campobasso, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 listopada 2008 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Aldo Patriciello zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0196/2009),

A.   mając na uwadze, że Aldo Patriciello jest posłem do Parlamentu Europejskiego, i że jego mandat został zweryfikowany przez Parlament w dniu 15 czerwca 2006 r.;

B.   mając na uwadze, że według Trybunału Sprawiedliwości Parlament Europejski i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości zobowiązane są do współpracy w celu uniknięcia jakichkolwiek sprzeczności w zakresie wykładni i stosowania przepisów Protokołu; mając w związku z tym na uwadze, że w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko posłowi do Parlamentu Europejskiego przed sądem krajowym i otrzymania przez ten sąd informacji o rozpoczęciu procedury dotyczącej wniosku o skorzystanie przez posła z immunitetu i przywilejów, zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu, sąd wstrzymuje postępowanie i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o jak najszybsze wydanie opinii(2),

C.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 Protokołu podczas posiedzeń Parlamentu Europejskiego posłom przysługuje na terytorium ich kraju immunitet przyznawany posłom do parlamentu tego kraju oraz mając na uwadze, że z immunitetu nie można skorzystać w przypadku ujęcia posła na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa; mając na uwadze, że nie stoi to na przeszkodzie wykonaniu przez Parlament prawa do uchylenia immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego,

D.   mając zatem na uwadze, że przepisem mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie jest art. 68 ust. 2 włoskiej konstytucji, który dopuszcza wszczęcie postępowania karnego wobec posła do Parlamentu bez żadnych szczególnych wymogów formalnych, mając na uwadze jej przepis przewidujący, że bez pozwolenia izby, do której należy poseł, nie można przeprowadzić przeszukania osoby lub miejsca zamieszkania posła do parlamentu oraz że poseł nie może być zatrzymany lub pozbawiony wolności osobistej lub przetrzymywany, z wyjątkiem przypadku wykonania prawomocnego wyroku skazującego lub ujęcia posła na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, które wymaga zatrzymania sprawcy,

E.   mając na uwadze, że w obecnym brzmieniu Protokół nie przewiduje środków uprawniających Parlament Europejski do podjęcia wiążących działań w celu ochrony Aldo Patriciello,

1.   nie wyraża zgody na skorzystanie przez Aldo Patriciello z immunitetu i przywilejów;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zb.Orz. 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot/Faure i in., Zb.Orz. 1986, s. 2391, sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.
(2) Orzeczenie w połączonych sprawach C-200/07 oraz C-201/07 Marra, ust. 42 i 43.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności