Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2323(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0196/2009

Ingivna texter :

A6-0196/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.17

Antagna texter :

P6_TA(2009)0233

Antagna texter
PDF 136kWORD 33k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet och privilegier (2008/2323(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Aldo Patriciellos begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett brottmål vid distriktsdomstolen i Campobasso, daterad den 11 november 2008 och tillkännagiven i kammaren den 20 november 2008,

–   efter att ha hört Aldo Patriciello i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 ("protokollet") och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008(1),

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0196/2009), och av följande skäl:

A.  Aldo Patriciello är ledamot av Europaparlamentet, och hans valprövning genomfördes av parlamentet den 15 juni 2006.

B.  Enligt EG-domstolen måste Europaparlamentet och de nationella rättsliga myndigheterna samarbeta för att undvika konflikter i tolkningen och tillämpningen av protokollets bestämmelser. När en ledamot av Europaparlamentet åtalas vid en nationell domstol och denna domstol informeras om att ett förfarande om fastställelse av dennes immunitet och privilegier har inletts i enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen, måste därför denna domstol skjuta upp processen och begära att parlamentet avger ett yttrande så fort som möjligt(2).

C.  Enligt artikel 10 i protokollet har parlamentsledamöterna under Europaparlamentets sessioner samma immunitet på sin egen medlemsstats territorium som ledamöterna i landets eget parlament. Immuniteten gäller dock inte om en ledamot tas på bar gärning vid lagöverträdelse. Detta hindrar inte Europaparlamentet från att utöva sin rätt att upphäva immuniteten för en av sina ledamöter.

D.  Den tillämpliga bestämmelsen i det berörda fallet är artikel 68.2 i Republiken Italiens konstitution, genom vilken straffrättsligt förfarande kan inledas mot parlamentsledamöter utan särskilda formaliteter, men om kammaren som ledamoten tillhör inte har gett sin tillåtelse får varken kroppsvisitation eller husrannsakan av parlamentsledamoten genomföras, och ledamoten får inte gripas, på annat sätt frihetsberövas eller häktas, förutom i syfte att verkställa en dom eller då ledamoten tas på bar gärning vid brott för vilka ett gripande är obligatoriskt i fall av flagrante delicto.

E.  I sin nuvarande form ger protokollet inte Europaparlamentet möjligheter att vidta bindande åtgärder för att skydda Aldo Patriciello.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Aldo Patriciellos immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203), mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703) och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, (ännu inte offentliggjord i Rättsfallssamlingen från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt).
(2) Domar i de förenade målen C-200/07 och C-201/07Marra, punkterna 42 och 43.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy