Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0221(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0218/2009

Předložené texty :

A6-0218/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.32
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0248

Přijaté texty
PDF 855kWORD 1257k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0779),

  s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0411/2008),

  s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0218/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry
P6_TC1-COD(2008)0221

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ║,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Udržitelná mobilita je důležitým úkolem, před kterým Společenství stojí v souvislosti se změnou klimatu a potřebou podpořit evropskou konkurenceschopnost, jak se zdůrazňuje ve sdělení Komise ze dne 8. července 2008 o dopravě šetrnější k životnímu prostředí(4).

(2)  Ve sdělení Komise ze dne 19. října 2006 nazvané "Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností"(5) byla zdůrazněna možnost do roku 2020 snížit celkovou spotřebu energie o 20 %, a to pomocí celé řady cílených opatření, včetně označování pneumatik.

(3)  Pneumatiky, zejména z důvodu svého valivého odporu, ovlivňují 20 až 30 % spotřeby paliva automobilů. Snížení valivého odporu u pneumatik může proto výrazně přispět k energetické účinnosti silniční dopravy a tím ke snížení emisí.

(4)  Pro pneumatiky je charakteristický určitý počet parametrů, které jsou na sobě vzájemně závislé. Zlepšení jednoho parametru, např. valivého odporu, může mít negativní dopad na jiné parametry, např. přilnavost za mokra, zatímco zlepšení přilnavosti za mokra může mít za následek zvýšení vnějšího hluku odvalování pneumatik. Výrobci pneumatik by měli být motivováni k tomu, aby optimalizovali všechny parametry, aniž by narušovali standardy bezpečnosti, kterých již bylo dosaženo.

(5)  Pneumatiky se sníženou spotřebou paliva jsou nákladově efektivní, neboť úspory paliva jsou větší než zvýšení pořizovací ceny pneumatik vyrobených s vyššími výrobními náklady.

(6)   ║Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 [o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti](6) stanoví minimální požadavky na valivý odpor pneumatik. Technologický vývoj umožňuje výrazně snížit energetické ztráty způsobené valivým odporem pneumatik nad úroveň těchto minimálních požadavků. Ke snížení ekologického dopadu na silniční dopravu je proto vhodné stanovit pravidla, jež by motivovala konečné uživatele ke koupi pneumatik ovlivňujících spotřebu paliva tím, že jim budou poskytnuty harmonizované informace o tomto parametru.

(7)  V zájmu lepšího porozumění a větší informovanosti ve věci valivého odporu by byl využíván kalkulátor úspor paliva, například takový, jaký již existuje pro pneumatiky typu C3, jako užitečný nástroj k prokázání možných úspor paliva, peněz a CO2.

(8)  Hluk v silničním provozu velmi obtěžuje okolí a škodí zdraví. ║ Nařízení (ES) č. …/2009 [o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel s ohledem na obecnou bezpečnost...]stanoví minimální požadavky na vnější hluk odvalování pneumatik. Technologický vývoj umožňuje výrazně snížit vnější hluk odvalování pneumatik nad úroveň těchto minimálních požadavků. Ke snížení hluku v silničním provozu je proto vhodné stanovit pravidla, jež by motivovala konečné uživatele ke koupi pneumatik s nižším vnějším hlukem odvalování pneumatik tím, že jim budou poskytnuty harmonizované informace o tomto parametru.

(9)  Poskytnutí harmonizovaných informací o vnějším hluku odvalování pneumatik by rovněž usnadnilo provedení opatření proti hluku v silničním provozu a přispělo ke zvýšení informovanosti o vlivu pneumatik na hluk v silničním provozu v rámci směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí(7).

(10)   ║Nařízení (ES) č. …/2009 [o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel s ohledem na obecnou bezpečnost...] stanoví minimální požadavky na přilnavost pneumatik za mokra. Technologický vývoj umožňuje výrazně zlepšit přilnavost za mokra nad úroveň těchto minimálních požadavků, a zkrátit tak brzdnou dráhu na mokrých površích. Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích je proto vhodné stanovit pravidla, jež by motivovala konečné uživatele ke koupi pneumatik s lepší přilnavostí za mokra tím, že jim budou poskytnuty harmonizované informace o tomto parametru.

(11)  Ostatní parametry pneumatik jako aquaplaning nebo chování v zatáčkách mají rovněž vliv na bezpečnost na silnicích. V tomto stádiu však ještě nejsou k dispozici harmonizované zkušební metody pro tyto parametry. Je proto vhodné v pozdějším stádiu a v případě nutnosti mít možnost stanovit pravidla týkající se harmonizovaných informací pro konečné uživatele o těchto parametrech pneumatik.

(12)  Pneumatiky pro jízdu na sněhu a zimní pneumatiky mají specifické parametry, které nejsou plně srovnatelné s parametry běžných pneumatik. Mají-li být koneční uživatelé schopni učinit objektivní a informované rozhodnutí, měly by se parametry těchto pneumatik uvádět stejným způsobem jako u pneumatik běžných.

(13)  Poskytnutí informací o parametrech pneumatik formou standardního označení pravděpodobně ovlivní rozhodnutí konečných uživatelů při koupi ve prospěch bezpečnějších, tišších a úspornějších pneumatik. A to zase bude pravděpodobně motivovat výrobce pneumatik k optimalizaci těch parametrů pneumatik, jež by vedly k udržitelnější výrobě a spotřebě.

(14)  Výrobci, dodavatelé a distributoři pneumatik by měli být motivováni ke splnění ustanovení tohoto nařízení do roku 2012, aby se urychlilo uznání systému a využití jeho přínosů.

(15)  Velké množství pravidel týkajících se označování pneumatik napříč členskými státy by vytvořilo bariéry na vnitřním trhu Společenství a zvýšilo by administrativní zátěž a náklady na zkoušení u výrobců pneumatik.

(16)  Prodej náhradních pneumatik představuje 78 % trhu s pneumatikami. Je proto odůvodněné informovat konečné uživatele o parametrech náhradních pneumatik stejně jako pneumatik, které se montují na nová vozidla.

(17)  Potřeba větší informovanosti o vlivu pneumatik na palivovou účinnost a o ostatních parametrech je důležitá u spotřebitelů včetně vedoucích vozových parků a autodopravců, kteří při absenci označení a harmonizovaného režimu zkoušek nemohou snadno porovnávat parametry různých druhů pneumatik. Je proto vhodné do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnout pneumatiky třídy C1, C2 a C3.

(18)  Označení energetickým štítkem, který klasifikuje výrobky od A do G a který je používán u domácích spotřebičů podle směrnice Rady 1992/75/ES ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku(8), spotřebitelé dobře znají a osvědčilo se při podpoře účinnějších spotřebičů. Stejný návrh by byl použit pro označení palivové účinnosti u pneumatik.

(19)  Označení pneumatik štítkem v místě prodeje a jeho uvedení v technické propagační literatuře by mělo zajistit, aby distributoři i potencionální koneční uživatelé získali harmonizované informace o palivové účinnosti pneumatik, přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování pneumatik.

(20)  Někteří koneční uživatelé si vybírají pneumatiky ještě před tím, než dorazí na místo jejich prodeje nebo nákupu, a to prostřednictvím zásilkového prodeje. Aby bylo zajištěno, že i tito koneční spotřebitelé si mohou vybrat podle harmonizovaných informací o palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování pneumatik, měla by být označení zobrazeny ve veškeré technické propagační literatuře včetně případů, kdy je tato literatura dostupná na internetu.

(21)  Případní kupující by měli získat doplňující standardizované informace, jež budou vysvětlovat každou součást označení (palivovou účinnost, přilnavost za mokra a emise hluku) a jejich význam a obsahovat kalkulátor úspor paliva, který bude uvádět průměrnou úsporu paliva, CO2 a nákladů. Tyto údaje by měly být uváděny na internetových stránkách označování pneumatik v EU a na informačních letácích a plakátech na všech místech prodeje. Adresa internetových stránek by měla být zřetelně uvedena na označení a ve veškeré technické propagační literatuře.

(22)  Informace by měly být poskytovány v souladu s harmonizovanými zkušebními metodami stanovenými v ║ nařízení (ES) č. …/2009 [o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel s ohledem na obecnou bezpečnost ...], aby mohli koneční uživatelé porovnat různé typy pneumatik a aby byly omezeny náklady na zkoušky u výrobců.

(23)  Má-li být dosaženo snížení emisí CO2 vzniklých v důsledku silniční dopravy, je vhodné, aby členské státy poskytly pobídky ve prospěch pneumatik ovlivňujících spotřebu paliva (dále jen "pneumatiky s nízkým valivým odporem") ▌. Tyto pobídky ▌ by měly být v souladu s články 87 a 88 Smlouvy. Má-li se zabránit roztříštění vnitřního trhu, měly by se stanovit třídy minimálního valivého odporu.

(24)  K dosažení cílů těchto opatření a k zajištění rovných podmínek v celém Společenství je důležité dodržování ustanovení o označování ze strany výrobců, dodavatelů a distributorů. Členské státy by proto měly stanovit účinná opatření, která se budou týkat rovněž dozoru nad trhem, pravidelných následných kontrol a účinných sankcí v míře, jež zajistí dodržování ustanovení tohoto nařízení.

(25)  Členské státy by se měly při provádění příslušných ustanovení tohoto nařízení snažit zdržet přijímání opatření, která kladou neodůvodněné, byrokratické a nepraktické povinnosti na malé a střední podniky, a pokud možno by měly přihlížet ke zvláštním potřebám a finančním a administrativním omezením malých a středních podniků.

(26)  Za účelem důkladného posouzení provádění tohoto nařízení by měl být proveden přezkum, na jehož základě bude zjištěno, zda je nutné provést změny. Tento přezkum by měl být zaměřen zejména na srozumitelnost označení pro spotřebitele, včetně parametru hluku, a na přizpůsobení předpisu technologickým změnám.

(27)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(9).

(28)  Komisi by měla být zejména svěřena pravomoc zavést požadavky týkající se klasifikace přilnavosti za mokra u pneumatik tříd C2 a C3, požadavky týkající se jiných důležitých parametrů než je palivová účinnost, přilnavost za mokra a vnější hluk odvalování pneumatik, a upravit přílohy podle technického pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohotonařízení jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl a předmět

Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost a ekonomickou a ekologickou účinnost v silniční dopravě podporou pneumatik, které mají nízký valivý odpor a jsou bezpečné a tiché.

Toto nařízení stanoví rámec pro poskytování harmonizovaných informací o parametrech pneumatik pomocí jejich označování, které spotřebitelům umožní učinit při nákupu pneumatik informované rozhodnutí.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Toto nařízení se použije na pneumatiky tříd C1, C2 a C3.

2.  Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nepoužije na:

   a) protektorované pneumatiky;
   b) profesionální pneumatiky na terénní vozidla;
   c) pneumatiky navržené pro namontování pouze na vozidla poprvé zaregistrovaná před 1. říjnem 1990;
   d) náhradní pneumatiky typu T na dočasné užití;
   e) pneumatiky spadající do kategorie rychlosti nižší než 80 km/h;
   f) pneumatiky, jejichž jmenovitý průměr ráfku nepřesahuje 254 mm nebo je roven 635 mm a více;
   g) pneumatiky vybavené dalšími prostředky ke zlepšení trakčních vlastností např. pneumatiky s hroty.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

   1) "pneumatikami tříd C1, C2 a C3" se rozumí třídy pneumatik definované v článku 8 ║ nařízení (ES) č. …/2009 [o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel s ohledem na obecnou bezpečnost ...];
   2) "náhradními pneumatikami typu T na dočasné užití" se rozumí náhradní pneumatiky na dočasné užití navržené pro použití při tlaku v pneumatice vyšším než jaký je stanoven pro standardní a zesílené pneumatiky;
   3) "pneumatikou pro jízdu na sněhu" se rozumí pneumatika, u níž jsou vzorek, hmota nebo struktura jejího běhounu konstruovány především k dosažení lepší výkonnosti ve sněhových podmínkách, než jaké dosahuje běžná pneumatika, pokud jde o její schopnost uvádět vozidlo do pohybu a udržovat je v něm;
   4) "místem prodeje" se rozumí místo, kde jsou pneumatiky vystaveny ▌nebo nabízeny k prodeji, včetně předváděcích místností aut, pokud jde o vystavení pneumatik, které nejsou namontovány na vozidlech;
   5) "technickou propagační literaturou" se rozumí technické návody, brožury, letáky a katalogy používané při uvádění pneumatik nebo vozidel na trha určené pro konečné uživatele nebo distributory, které popisují specifické parametry pneumatik, v tištěné nebo elektronické podobě, včetně materiálů zveřejněných na internetu, avšak s výjimkou reklamy ve sdělovacích prostředcích; ▌
   6) "technickou dokumentací" se rozumí informace o pneumatikách včetně výrobce a obchodní značky pneumatiky, popisu typu pneumatiky nebo skupiny pneumatik určených pro prohlášení o třídě palivové účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a naměřené hodnotě vnějšího hluku odvalování, zkušebních zpráv a přesnosti měření;
   7) "kalkulátorem úspory paliva" se rozumí nástroj, který je k dispozici na vyhrazených internetových stránkách označování pneumatik, jehož pomocí lze zjistit možnou průměrnou úsporu paliva, CO2 a nákladů u pneumatik třídy C1, C2 a C3;
   8) "internetovými stránkami označování pneumatik v EU" se rozumí centrální on-line zdroj vysvětlujících a doplňujících informací o každé ze součástí uvedených na označení pneumatiky, včetně kalkulátoru úspory paliva; tyto internetové stránky spravuje Komise;
   9) "výrobcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou výrobek, který vyrábí, nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit;
   10) "dovozcem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která uvádí na trh Společenství výrobek ze třetí země;
   11) "dodavatelem" se rozumí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce ve Společenství nebo dovozce;
   12) "distributorem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, kromě výrobce či dovozce, která pneumatiky dodává na trh;
   13) "dodáním na trh" se rozumí dodání výrobku k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Společenství v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;
   14) "konečným uživatelem" se rozumí spotřebitel včetně vedoucího vozového parku nebo autodopravce, kteří pneumatiky nakupují nebo se očekává, že je koupí;
   15) "důležitými parametry" se rozumí parametry pneumatik, např. valivý odpor, přilnavost za mokra, vnější hluk odvalování, které mají při užívání značný dopad na životní prostředí, bezpečnost na silnicích nebo zdraví.

Článek 4

Povinnosti Komise

1.  Komise nejpozději do září 2010 zřídí a bude spravovat "internetovou stránku označování pneumatik v EU" jako referenční zdroj vysvětlujících informací o všech součástech označení.

2.  Internetová stránka obsahuje:

   (a) vysvětlení piktogramů uvedených na označení;
   (b) kalkulátor úspory paliva, který ukazuje potenciální úsporu paliva, finančních prostředků a CO2 dosažitelnou použitím pneumatik s nízkým valivým odporem u tříd pneumatik C1, C2 a C3;
  (c) upozornění, že skutečná úspora paliva a bezpečnost na silnicích závisí především na chování řidičů, a zejména uvést, že:
   (i) ekologický způsob jízdy může výrazně snížit spotřebu paliva;
   (ii) tlak v pneumatikách by měl být pravidelně kontrolován pro zvýšení přilnavosti za mokra a palivovou účinnost;
   (iii) vzdálenost mezi vozidly pro brzdnou dráhu je třeba vždy přísně dodržovat.

Článek 5

Povinnosti dodavatelů pneumatik

Členské státy zajistí, aby dodavatelé pneumatik dodržovali tyto požadavky:

   1) dodavatelé zajistí, aby byly pneumatiky třídy C1 a C2 dodávané distributorům nebo konečným uživatelům opatřeny označením uváděným jakýmkoli způsobem nebo pomocí nálepky na běhounu, které zobrazuje třídu palivové účinnosti a přilnavosti za mokra a naměřenou hodnotu vnějšího hluku odvalování, jak je stanoveno v příloze I části A, B resp. C; ▌
   2) formát nálepky a označení uvedených v bodě 1 je předepsán v příloze II;
   3) dodavatelé uvedou třídu palivové účinnosti, třídu přilnavosti za mokra a naměřenou hodnotu vnějšího hluku odvalování v technické propagační literatuře podle přílohy I v pořadí uvedeném v příloze III; u pneumatik třídy C2 a C3 se uvádí rovněž naměřený koeficient valivého odporu;
   4) dodavatelé na požádání zpřístupní technickou dokumentaci orgánům členských států za dobu pěti let od dodání poslední pneumatiky daného typu na trh; technická dokumentace bude dostatečně podrobná, aby orgány mohly ověřit správnost údajů o palivové účinnosti, přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování, jež jsou na označení uvedeny;
   5) dodavatelé uvedou hodnoty naměřené v testu schvalování typu vyjadřující koeficient valivého odporu (vyjádřený v kg/t), index přilnavosti za mokra (vyjádřený jako index výkonnosti G v porovnání se standardní referenční pneumatikou) a emise hluku (vyjádřené v dB) v databázi přístupné veřejnosti.

Článek 6

Povinnosti distributorů pneumatik

Členské státy zajistí, aby distributoři pneumatik dodržovali tyto požadavky:

   1) distributoři zajistí, aby nálepka nebo označení poskytnuté dodavatelem v souladu s čl. 5 bodem 1 či podrobnější verze označení s upřesňujícími údaji podle přílohy II bodu 3 byly k dispozici a viditelně umístěny na pneumatice resp. v její bezprostřední blízkosti v místě prodeje;
   2) v případech, kdy konečný uživatel pneumatiku nabízenou k prodeji fyzicky nevidí, poskytne mu distributor dokumentaci o třídě palivové účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a naměřené hodnotě hluku odvalování u těchto pneumatik;
   3) u pneumatik třídy C1, C2 a C3 poskytnou distributoři podrobnější verzi označení podle přílohy II bodu 3 nebo 4 s údaji o třídě palivové účinnosti, třídě přilnavosti za mokra a naměřené hodnotě hluku odvalování podle přílohy I části A, B resp. C, a to na faktuře nebo společně s fakturou dodanou konečnému uživateli v okamžiku nákupu pneumatik. ▌

Článek 7

Povinnosti dodavatelů a distributorů vozidel

Členské státy zajistí, aby dodavatelé a distributoři vozidel dodržovali tyto požadavky:

   1) dodavatelé a distributoři vozidel poskytují informace o pneumatikách, které jsou montovány na nové vozy; tyto informace budou obsahovat třídu palivové účinnosti, jak je stanovena v příloze I části A, naměřenou hodnotu vnějšího hluku odvalování podle přílohy I části C a u pneumatik třídy C1 třídu přilnavosti za mokra, jak je stanovena v příloze I části B, a to v pořadí uvedeném v příloze III; tyto informace se uvádějí alespoň v technické propagační literatuře v elektronické podobě a konečným uživatelům se poskytují před prodejem vozidla;
   2) mohou-li být na nové vozidlo namontovány různé typy pneumatik, aniž by konečným uživatelům byla nabídnuta možnost výběru mezi typy, bude součástí informací uvedených v bodě 1 nejnižší třída palivové účinnosti, třída přilnavosti za mokra a nejvyšší naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování těchto typů pneumatik; ▌
  3) v případě, že je konečným uživatelům nabídnuta možnost výběru mezi různými typy pneumatik, které mají být namontovány na nový automobil, použijí se následující body a) a b):
   (a) v případě, že je konečným uživatelům nabídnuta možnost výběru mezi různými velikostmi pneumatik/ráfků, ale ne mezi ostatními parametry konkrétního typu pneumatiky, v informacích uvedených v bodě 1 se uvede nejnižší třída palivové účinnosti, třída přilnavosti za mokra a nejvyšší naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování všech typů pneumatik pro tuto velikost pneumatik/ráfků.
   (b) kromě případů, které jsou uvedené v bodě a) se v informacích uvedených v bodě 1 uvede třída palivové účinnosti, třída přilnavosti za mokra a naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování všech typů pneumatik, ze kterých si může konečný uživatel vybrat.

Článek 8

Harmonizované zkušební metody

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 5, 6 a 7 o třídě palivové účinnosti pneumatik, naměřené hodnotě vnějšího hluku odvalování a třídě přilnavosti za mokra budou získány použitím harmonizovaných zkušebních metod uvedených v příloze 1. Harmonizované zkoušky poskytnou konečným uživatelům spolehlivé a plně reprezentativní pořadí zkoušených vlastností.

Článek 9

Postup ověřování

1.  Členské státy posoudí podle postupu stanoveného v příloze IV shodu uvedených tříd palivové účinnosti a přilnavosti za mokra ve smyslu přílohy I části A a B a uvedené naměřené hodnoty vnějšího hluku odvalování ve smyslu přílohy I části C.

2.  Taková posuzování se nedotýkají žádného schválení typu motorových vozidel nebo pneumatik v EU získaného v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(10), nebo nařízením (ES) č. …/2009 [o požadavcích pro schvalování motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti...]. Pro posouzení shody členské státy v případě potřeby využijí rovněž dokumentaci pro schválení typu pneumatiky a příslušnou související dokumentaci, kterou poskytne dodavatel.

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly systém běžných a mimořádných inspekcí míst prodeje s cílem zajistit dodržování požadavků tohoto nařízení.

Článek 10

Vnitřní trh

1.  Jsou-li ustanovení tohoto nařízení splněna, členské státy nezakáží ani neomezí dodávání pneumatik na trh z důvodu informací o výrobku, na něž se vztahuje toto nařízení.

2.  Členské státy mají za to, že označení a informace o výrobku jsou v souladu s tímto nařízením, pokud nemají důkaz o opaku. Mohou požadovat, aby dodavatelé poskytli technickou dokumentaci v souladu s čl. 5 bodem. 4 za účelem posouzení správnosti uvedených hodnot.

Článek 11

Pobídky

Členské státy neposkytnou pobídky pro použití pneumatik s nižší třídou palivové účinnosti nebo přilnavosti za mokra ve smyslu přílohy I části A resp. B, než je třída C.

Článek 12

Změny technického pokroku a úprava podle pokroku

Podle regulativního postupu s kontrolou uvedeného v čl. 14 odst. 2 budou přijata následující opatření určená ke změně jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné doplněním:

   1) zavedení požadavků na stupeň přilnavosti za mokra u pneumatik tříd C2 a C3, pokud budou k dispozici vhodné harmonizované zkušební metody;
   2) zavedení požadavků ohledně pneumatik pro jízdu na sněhu a zimních pneumatik;
   ▌3) úprava příloh I až IV podle technického pokroku.

Článek 13

Vymáhání asankce

1.  V zájmu důsledného provádění tohoto nařízení zajistí členské státy prostřednictvím soustavné výměny informací úzkou spolupráci v oblasti dozoru nad trhem. Členské státy přijmou vhodná opatření pro pravidelné kontroly ex-post, aby zajistily, že pneumatiky, jež nebudou řádně označeny, budou uvedeny v soulad s platnými předpisy nebo staženy z trhu.

2.  Členské státy zavedou opatření, která stanoví postihy za porušení ustanovení tohoto nařízení, včetně pravidel pro sankce použitelné v případě porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle tohoto nařízení a ustanovení zajišťujících jejich uplatňování.

3.  Tato opatření musí být účinná, přiměřená a odrazující.

4.  Členské státy neprodleně oznámí tato opatření a všechny jejich následné změny Komisi.

Článek 14

Výbor

1.  Komisi bude nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 15

Přezkum

1.  Nejpozději tři roky ode dne použití tohoto nařízení Komise přezkoumá provádění tohoto nařízení, přičemž mimo jiné posoudí:

   a) účinnost označení z hlediska informovanosti spotřebitele;
     b to, zda by měl být systém označování rozšířen i na protektorované pneumatiky;
   c) to, zda by měly být zavedeny nové parametry nebo třídy pneumatik;
   d) údaje o parametrech pneumatik poskytované dodavateli a distributory vozidel konečným uživatelům.

2.  Na základě tohoto přezkumu a po provedení posouzení dopadu a spotřebitelského průzkumu Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, kterou případně doplní návrhem změn tohoto nařízení.

Článek 16

Provedení do vnitrostátního práva

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. listopadu 2012.

Články 5 a 6 se nepoužijí pro pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Stanovisko ze dne 25. března 2009 dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Úř. věst. C, s. .
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009
(4) KOM(2008)0433.
(5) ║KOM(2006)0545║.
(6) ║Úř. věst. C , s. .
(7) Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12.
(8) Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.
(9) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(10) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.


Příloha I

Klasifikace parametrů pneumatik

Část A: Třídy palivové účinnosti

Třída palivové účinnosti musí být stanovena na základě koeficientu valivého odporu (rolling resistance coefficient (RRC)) podle níže uvedené stupnice od A do G a změřena podle ║ předpisu EHK OSN ║.

Pneumatiky třídy C1

Pneumatiky třídy C2

Pneumatiky třídy C3

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC v kg/t

Třída energetické účinnosti

RRC≤6,5

A

RRC≤5,5

A

RRC≤4,0

A

6,6≤RRC≤7,7

B

5,6≤RRC≤6,7

B

4,1≤RRC≤5,0

B

7.8≤RRC≤9,0

C

6.8≤RRC≤8,0

C

5,1≤RRC≤6,0

C

Prázdná

D

Prázdná

D

6,1≤RRC≤7,0

D

9,1≤RRC≤10,5

E

8,1≤RRC≤9,2

E

7,1≤RRC≤8,0

E

10,6≤RRC≤12,0

F

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥8,1

F

RRC≥12,1

G

RRC≥10,6

G

Prázdná

G

Část B: Třídy přilnavosti za mokra

Třídy přilnavosti za mokra u pneumatik třídy C1 musí být stanoveny na základě indexu přilnavosti za mokra (G) podle níže uvedené stupnice od A do G podle předpisu EHK/OSN č. 117 - Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích(1).

G

Třídy přilnavosti za mokra

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Prázdná

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Prázdná

G

Část C: Vnější hluk odvalování

Naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování se uvádí v decibelech a měří se podle předpisu EHK/OSN č. 117 - Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích.

Část D: Značka nízké hlučnosti

U pneumatik s nízkou hlučností, které jsou definovány podle níže uvedené klasifikace, je označení naměřené hodnoty vnějšího hluku odvalování v dB doplněno "značkou nízké hlučnosti':

Třídy vnějšího hluku odvalování (dB(A))

C1

C2

C3

Značka nízké hlučnosti*

≤68

≤69

≤70

* Značka nízké hlučnosti:

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000001.fig

(1) Úř. věst. L 231, 29.8.2008, s. 19.


Příloha II

Formát označení

Nálepka uvedená v čl. 5 bod 1 a čl. 6 bod 1 má dvě části:1) označení vytištěné v níže popsaném formátu a 2) místo, kde se uvede jméno dodavatele a řada pneumatiky, rozměr pneumatiky, index zatížení, kategorie rychlosti a jiné technické specifikace (dále jen "místo pro značku").

1.  Návrh označení

1.1.  Označení natištěné na nálepce uvedené v čl. 5 bod. 1 a čl. 6 bod 1 se musí shodovat s níže uvedeným obrázkem:

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000003.fig

1.2.  Do označení se doplní následující položka:

adresa internetových stránek označování typu pneumatik v EU velkým fontem na spodní straně označení

1.3.  Specifikace označení:

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000005.fig

1.4.  Označení musí mít minimální šířku 75 mm a výšku 110 mm. V případech, kdy je označení vytištěno ve větším formátu, musí jeho obsah zachovat poměry dle výše uvedené specifikace.

1.5.   značení musí splňovat tyto požadavky:

a)  Barevné provedení CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá – podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;

b)  Níže uvedené číselné údaje se vztahují k vyobrazení v bodě 1.3:

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000007.fig Palivová účinnost

Piktogram podle vzoru: šířka: 19,5 mm, výška: 18,5 mm – rámeček piktogramu: tloušťka čáry: 3,5 bodu, šířka: 26 mm, výška: 23 mm – rámeček pro klasifikaci: tloušťka čáry: 1 bod – zakončení rámečku: tloušťka čáry: 3,5 bodu, šířka: 36 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000009.fig Přilnavost za mokra

Piktogram podle vzoru: šířka: 19 mm, výška: 19 mm – rámeček piktogramu: tloušťka čáry: 3,5 bodu, šířka: 26 mm, výška: 23 mm – rámeček pro klasifikaci: tloušťka čáry: 1 bod – zakončení rámečku: tloušťka čáry: 3,5 bodu, šířka: 26 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000011.fig Vnější hluk odvalování

Piktogram podle vzoru: šířka: 23 mm, výška: 15 mm – rámeček piktogramu: tloušťka čáry: 3,5 bodu, šířka: 26 mm, výška: 24 mm – rámeček pro uvedení hodnoty: tloušťka čáry: 1 bod – zakončení rámečku: tloušťka čáry: 3,5 bodu, výška: 24 mm – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000013.fig Okraje označení:tloušťka čáry:1,5 bodu – barva: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000015.fig Stupnice A–G

   - Šipky: výška: 4,75 mm, mezera: 0,75 mm, tloušťka černé čáry: 0,5 bodu – barvy:

ź A: X-00-X-00;

ź B: 70-00-X-00;

ź C: 30-00-X-00;

ź D: 00-00-X-00;

ź E: 00-30-X-00;

ź F: 00-70-X-00;

ź G: 00-X-X-00.

   - Text: Helvetica Bold 12 bodů, 100 % bílá, černé okraje: 0,5 bodu;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000017.fig Klasifikace

   - Šipky: šířka: 16 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;
   - Text: Helvetica Bold 27 bodů, 100 % bílá;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000019.fig Řádky na stupnici:tloušťka čáry:0,5 bodu, vzdálenost čárkovaných čar: 5,5 mm, 100 % černá;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000021.fig Text na stupnici:Helvetica Bold 11 bodů, 100 % černá;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000023.fig Hodnota hluku

   - Pole: šířka: 25 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;
   - Text: Helvetica Bold 20 bodů, 100 % bílá;
   - Text jednotky:Helvetica Bold Regular pro "A" 13 bodů, 100 % bílá;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000025.fig Logo EU:šířka:9 mm, výška: 6 mm;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000027.fig Odkaz na nařízení:Helvetica Regular 7,5 bodu, 100 % černá;

Odkaz na třídu pneumatik:Helvetica Bold 7,5 bodů, 100 % černá;

c)  Pozadí musí být bílé.

1.6.  Třída pneumatik (C1, C2 nebo C3) musí být na označení uvedena ve formátu předepsaném na obrázku v bodě 1.3.

2.  Místo pro značku

║ Dodavatelé musí na nálepce uvést své jméno, řadu pneumatiky, rozměr pneumatiky, index zatížení, kategorii rychlosti a jiné technické specifikace spolu s označením v jakékoli barvě, formátu či vyobrazení za předpokladu, že poměr velikosti místa pro značku k velikosti označení nepřesáhne hodnotu 4:5 a vytištěné údaje poskytnuté spolu s označením nenaruší text označení.

3.  Formát podrobnějšího označení s upřesňujícími údaji

Podrobnější verze označení s upřesňujícími údaji podle článku 6 musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením a text musí být přeložen do příslušného jazyka místa prodeje. Tato verze označení je zákazníkovi poskytována na faktuře nebo spolu s ní, pokud to pro distributora neznamená nepřiměřenou zátěž – v takovém případě jsou informace poskytnuty podle přílohy II bodu 4.

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000029.fig

4.  Formát informací na stvrzence

V případě, že náklady na tisk označení s upřesňujícími údaji podle přílohy II bodu 3 představují pro distributora nepřiměřenou zátěž, jsou informace k označení poskytnuty podle níže uvedeného vyobrazení:

20090422-P6_TA(2009)0248_CS-p0000031.fig


Příloha III

Informace poskytnuté v technické propagační literatuře

1.  Informace o pneumatikách se uvedou v tomto pořadí:

   i) třída palivové účinnosti (A až G);
   ii) třída přilnavosti za mokra (A až G);
   iii) naměřená hodnota vnějšího hluku odvalování (dB).

2.  Tyto informace musí splňovat následující požadavky:

   i) snadná čitelnost;
   ii) srozumitelnost;
   iii) existují-li pro daný typ pneumatiky různé klasifikace v závislosti na rozměru nebo dalších parametrech, uvede se rozsah klasifikací mezi nejhorší a nejlepší pneumatikou.

3.  Dodavatelé musí na svých internetových stránkách rovněž uvést:

   i) odkaz na internetové stránky označování pneumatik v EU;
   ii) vysvětlení piktogramů uvedených na označení a kalkulátor úspory paliva podle internetových stránek označování pneumatik v EU;
  iii) upozornění, že skutečná úspora paliva a bezpečnost na silnicích závisí především na chování řidičů, a zejména uvést, že:
   ekologická jízda výrazně snižuje spotřebu paliva;
   pro zvýšení přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách;
   je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly vzhledem k brzdné dráze.


Příloha IV

Postup ověřování

Shodnost uvedených tříd palivové účinnosti a přilnavosti za mokra i naměřené hodnoty vnějšího hluku odvalování se posoudí u každého typu pneumatiky nebo skupiny pneumatik podle rozhodnutí dodavatele tímto postupem:

   1) nejprve se provede zkouška na jedné pneumatice. Splňuje-li naměřená hodnota parametry uvedené třídy nebo splňuje naměřenou hodnotu vnějšího hluku odvalování, je zkouška úspěšná.
   2) Nesplňuje-li naměřená hodnota parametry uvedené třídy nebo se nesplňuje naměřenou hodnotu vnějšího hluku odvalování, přezkouší se ještě tři další pneumatiky. Průměrná hodnota naměřená u čtyř odzkoušených pneumatik se použije pro posouzení shody s uvedenými údaji.

Právní upozornění - Ochrana soukromí