Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0221(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0218/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0218/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.32
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0248

Pieņemtie teksti
PDF 865kWORD 957k
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra
Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti ***I
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0779),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0411/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0218/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009 par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
P6_TC1-COD(2008)0221

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

rīkojoties saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(3),

tā kā:

(1)  Komisijas 2008. gada 8. jūlija paziņojumā "Zaļāks transports"(4) uzsvērts, ka ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana, ņemot vērā klimata pārmaiņas un nepieciešamību nodrošināt Eiropas konkurētspēju, Kopienai ir svarīgs problēmjautājums.

(2)  Komisijas 2006. gada 19. oktobra paziņojumā "Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana"(5) ir uzsvērts potenciāls līdz 2020. gadam kopējo energoresursu patēriņu samazināt par 20 %, izmantojot virkni mērķtiecīgu pasākumu, tostarp riepu marķēšanu.

(3)  Riepas, galvenokārt to rites pretestības dēļ, veido 20 % līdz 30 % no transportlīdzekļa kopējā degvielas patēriņa. Tāpēc riepu rites pretestības samazināšana var sniegt būtisku ieguldījumu autotransporta energoefektivitātē un attiecīgi arī emisiju samazināšanā.

(4)  Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji būtu jāmudina uzlabot visus parametrus, nesamazinot drošības standartus, kuri jau ir sasniegti.

(5)  Degvielu taupošas riepas ir rentablas, jo degvielas ietaupījums ar uzviju atsver augstāko riepu iegādes cenu, ko izraisa ražošanas izmaksu pieaugums.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. …/… [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu to tehnisko mezglu vispārējo drošību](6) nosaka minimālās prasības riepu rites pretestībai. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu rites pretestības radītos enerģijas zudumus samazināt lielākā mērā, nekā to nosaka minētās minimālās prasības. Tāpēc, lai samazinātu autotransporta ietekmi uz vidi, ir lietderīgi izstrādāt noteikumus ar mērķi rosināt gala lietotājus iegādāties degvielu taupošākas riepas, viņus nodrošinot ar harmonizētu informāciju par šo parametru.

(7)  Lai palielinātu izpratni un informētību par rites pretestību, degvielas ietaupījuma kalkulators, kuru jau izmanto C3 klases riepām, varētu kalpot par nozīmīgu līdzekli, nosakot iespējamo degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī CO2 samazinājumu.

(8)  Satiksmes troksnis rada ievērojamu apgrūtinājumu un nelabvēlīgi ietekmē veselību. Regulā (EK) Nr. …/2009 [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību] noteiktas minimālās prasības riepu ārējam rites troksnim. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu ārējo rites troksni samazināt lielākā mērā, nekā to nosaka šīs minimālās prasības. Tāpēc, lai samazinātu satiksmes radīto troksni, ir lietderīgi izstrādāt noteikumus ar mērķi mudināt gala lietotājus iegādāties riepas ar mazu ārējo rites troksni, viņus nodrošinot ar harmonizētu informāciju par šo parametru.

(9)  Harmonizētas informācijas sniegšana par riepu ārējo rites troksni tāpat atvieglotu pret satiksmes troksni vērstu pasākumu īstenošanu un palīdzētu uzlabot informētību par riepu ietekmi satiksmes trokšņa radīšanā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību(7) ietvaros.

(10)  Regulā (EK) Nr. …/2009 [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību] noteiktas minimālās prasības riepu saķerei ar slapju ceļu. Tehnoloģiskā attīstība paver iespēju riepu saķeri ar slapju ceļu uzlabot lielākā mērā, nekā to nosaka šīs minimālās prasības, un tādējādi saīsināt bremzēšanas ceļu uz slapja virsmas. Tāpēc, lai paaugstinātu satiksmes drošību, ir lietderīgi izstrādāt noteikumus ar mērķi mudināt gala lietotājus pirkt tādas riepas, kam ir laba saķere ar slapju ceļu, viņus nodrošinot ar harmonizētu informāciju par šo parametru.

(11)  Arī citi riepu parametri, piemēram, akvaplanēšana vai vadāmība līkumos, ietekmē satiksmes drošību. Tomēr patlaban šiem parametriem vēl nav pieejamas harmonizētas testēšanas metodes. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt iespēju vēlāk vajadzības gadījumā izstrādāt noteikumus attiecībā uz gala lietotājiem paredzētu harmonizētu informāciju par šādiem riepu parametriem.

(12)  Sniega riepām un ziemas riepām ziemeļu klimatam ir īpaši parametri, kuri nav pilnīgi pielīdzināmi parastajām riepām. Lai nodrošinātu, ka galalietotāji var pieņemt skaidrus un apzinātus lēmumus, šo riepu parametriem būtu jābūt norādītiem tādā veidā, lai tās var salīdzināt ar parastām riepām.

(13)  Standarta marķējuma veidā sniegtā informācija par riepu parametriem, domājams, ietekmēs gala lietotāju lēmumu riepu izvēlē par labu drošākām, klusākām un degvielu taupošākām riepām. Savukārt šādi lēmumi, domājams, rosinās riepu ražotājus uzlabot tos riepu parametrus, kas padarītu iespējamu ilgtspējīgāku patēriņu un ražošanu.

(14)  Riepu ražotāji, piegādātāji un izplatītāji būtu jāmudina pildīt šīs regulas noteikumus jau pirms 2012. gada, lai tādējādi paātrinātu sistēmas atzīšanu un tās radīto priekšrocību izmantošanu.

(15)  Atšķirīgi riepu marķēšanas noteikumi dalībvalstīs radītu šķēršļus Kopienas iekšējai tirdzniecībai un palielinātu administratīvo slogu un testēšanas izmaksas riepu ražotājiem.

(16)  Rezerves riepu tirdzniecība veido 78 % no visa riepu tirgus. Tāpēc ir lietderīgi informēt gala lietotājus par rezerves riepu, kā arī jaunu automobiļu komplektācijā ietvertu riepu parametriem.

(17)  Vajadzība pēc plašākas informācijas par riepu degvielas patēriņa efektivitāti un citiem parametriem ir saistīta ar patērētājiem, tostarp autoparku vadītājiem un transporta uzņēmumiem, kam nav viegli salīdzināt dažādo zīmolu riepu parametrus, jo nav marķējuma un harmonizētas testēšanas sistēmas. Tāpēc C1, C2 un C3 klases riepas ir lietderīgi ietvert šīs Regulas darbības jomā.

(18)  Energoefektivitātes marķējums, kas preces klasificē atbilstīgi A‐G skalai un ko attiecina uz sadzīves tehniku saskaņā ar Padomes Direktīvu 1992/75/EK (1992. gada 22. septembris) par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm(8), patērētājiem ir labi pazīstams un ir pierādījis savu lietderību energoefektīvākas sadzīves tehnikas popularizēšanā. Tas pats dizains ir jāizmanto riepu degvielas patēriņa efektivitātes marķējumam.

(19)  Uz riepām izvietotam marķējumam tirdzniecības vietā, kā arī tehniskos reklāmizdevumos ir jānodrošina tas, ka izplatītāji un arī iespējamie gala lietotāji saņem harmonizētu informāciju par riepu degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni.

(20)  Daži gala lietotāji riepas izvēlas pirms ierašanās tirdzniecības vietā vai arī tās iegādājas, pasūtot pa pastu. Lai nodrošinātu to, ka arī šie gala lietotāji var pieņemt apzinātu lēmumu, kura pamatā ir harmonizēta informācija par riepu degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni, marķējums ir jāattēlo visa veida tehniskos reklāmizdevumos, tostarp tādos izdevumos, kurus publicē internetā.

(21)  Potenciālajiem pircējiem būtu jāsaņem standartizēta papildinformācija ar skaidrojumu par katru marķējumā iekļauto rādītāju ‐ degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu, trokšņa emisiju ‐ un to svarīgumu, kā arī informācijā jāiekļauj degvielas ietaupījuma kalkulators, kurš parāda vidējo degvielas un izmaksu ietaupījumu un CO2 samazinājumu. Šī informācija būtu jāsniedz ES interneta vietnē par riepu marķēšanu un visās tirdzniecības vietās skaidrojošu bukletu un plakātu veidā. Šīs interneta vietnes adrese būtu skaidri jānorāda marķējumā un visos tehniskajos reklāmizdevumos.

(22)  Informācija ir jāsniedz saskaņā ar harmonizētajām testēšanas metodēm, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. …/2009 [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību] noteiktas minimālās prasības riepu saķerei ar slapju ceļu], lai gala lietotājiem varētu salīdzināt dažādas riepas un lai varētu samazināt testēšanas izmaksas ražotājiem.

(23)  Lai sasniegtu mērķi autotransporta CO2 emisiju samazināšanā, dalībvalstīm būtu lietderīgi izveidot rosinošus pasākumus, kas veicina degvielu taupošu riepu izmantošanu. Šiem rosinošajiem pasākumiem būtu jābūt saskaņā ar Līguma 87. un 88. pantu. Lai izvairītos no iekšējā tirgus sadrumstalošanas, būtu jānosaka minimālās degvielas patēriņa efektivitātes klases.

(24)  Lai sasniegtu šo marķēšanas noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu šos noteikumus un lai Kopienā tiktu nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi. Tāpēc dalībvalstīm būtujānosaka efektīvi pasākumi, tostarp tirgus uzraudzība, regulāras pēcpārbaudesun efektīvas sankcijas, kuras būtu pietiekamas, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu īstenošanu.

(25)  Dalībvalstīm, īstenojot šīs regulas atbilstīgos noteikumus, būtu jācenšas atturēties no pasākumiem, kuri mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzspiež nepamatotus, birokrātiskus un smagnējus pienākumus, un pēc iespējas jāņem vērā to specifiskās vajadzības, kā arī finansiālie un administratīvie ierobežojumi MVU.

(26)  Šīs regulas īstenošanas atbilstīgai novērtēšanai būtu jāveic pārskatīšana, lai noteiktu, vai ir nepieciešami grozījumi. Šajā pārskatīšanā galvenā vērība būtu jāpievērš jo īpaši tam, kā marķējumu, tostarp trokšņa parametru, izprot patērētāji, kā arī piemērošanos tehniskām izmaiņām.

(27)  Šīs Regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(9).

(28)  Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro ieviest prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu parametriem, kas nav degvielas patēriņa efektivitāte, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis, un pielāgot pielikumus tehnikas attīstībai. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs Regulas elementus, to papildinot, tie ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

IR PIEŅĒMUŠAS ŠO REGULU.

1. pants

Mērķis un priekšmets

Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību un ekonomisko un ekoloģisko efektivitāti, veicinotdegvielu taupošu, drošu un klusu riepu izmantošanu.

Ar šo regulu izveido sistēmu saskaņotas informācijas sniegšanai par riepu parametriem, tam izmantojot marķējumu, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli, iegādājoties riepas.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo regulu piemēro C1, C2 un C3 klases riepām.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, šo regulu nepiemēro:

   a) atjaunotām riepām;
   b) profesionālām riepām apvidus transportlīdzekļiem;
   c) riepām, kuras konstruētas tā, lai tās uzstādītu tikai tiem transportlīdzekļiem, kas pirmoreiz reģistrēti pirms 1990. gada 1. oktobra;
   d) T-tipa pagaidu lietošanas rezerves riepām;
   e) riepām ātruma kategorijā līdz 80 km/h;
   f) riepām, kuru nominālais loka diametrs nepārsniedz 254 mm, vai ir 635 mm vai lielāks;
   g) riepām, kas aprīkotas ar papildu ierīcēm, lai uzlabotu ekspluatācijas parametrus, (piemēram, riepām ar radzēm).

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

   1) "C1, C2 un C3 klases riepas" ir riepu klases, kas noteiktas 8. pantā Regulā (EK) Nr. …/2009 [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību];
   2) "T-tipa pagaidu lietošanas rezerves riepa" ir pagaidu lietošanas rezerves riepa, kas konstruēta izmantošanai ar spiedienu, kas ir augstāks par standarta un pastiprinātajām riepām noteikto spiedienu;
   3) "sniega riepa" ir riepa, kuras protektora raksts, sastāvs un struktūra sākotnēji ir paredzēti labākai darbībai sniega apstākļos, salīdzinot ar parasto riepu, ar spēju labāk uzsākt vai saglabāt transportlīdzekļa kustību;
   4) "tirdzniecības vieta" ir vieta, kur riepas ir izliktas apskatei ▌vai piedāvātas tirdzniecībā, tostarp automobiļu izstāžu zāles, ja tajās izliktas apskatei riepas, kas nav uzmontētas transportlīdzekļiem;
   5) "tehniski reklāmizdevumi" ir tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, bukleti un katalogi drukātā vai elektroniskā veidā vai tādi, kas ievietoti internetā, izņemot reklāmu plašsaziņas līdzekļos, un kurus izmanto riepu vai transportlīdzekļu tirdzniecībā, šādu materiālu mērķauditorija ir galalietotāji vai izplatītāji, un šie izdevumi raksturo konkrētus riepas parametrus;
   6) "tehniskā dokumentācija" ir informācija par riepām, piemēram, ziņas par riepu ražotāju un zīmolu, arī riepas tipa parametri vai riepu grupas parametri, kas noteikti, lai varētu norādīt degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un izmērīto ārējā rites trokšņa vērtību, kā arī testu ziņojumi un testēšanas precizitāte;
   7) "degvielas ietaupījuma kalkulators" ir riepu marķēšanai paredzētajās interneta vietnēs sniegts aprēķina modelis, lai parādītu iespējamo vidējo degvielas ietaupījumu, CO2 emisijas un izmaksu samazinājumu C1, C2 un C3 klases riepām;
   8) "ES interneta vietne par riepu marķēšanu" ir Komisijas administrēts centrāls tiešsaistes informācijas avots, kurā sniegti skaidrojumi un papildinformācija par katru riepas marķējumā iekļauto raksturlielumu un ievietots degvielas ietaupījuma kalkulators;
   9) "ražotājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu produktu vai liek šo produktu izveidot vai ražot, vai laiž šo produktu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;
   10) "importētājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas reģistrēta Kopienā un laiž kādas trešās valsts ražojumu Kopienas tirgū;
   11) "piegādātājs" ir ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Kopienā, vai importētājs;
   12) "izplatītājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, izņemot piegādātāju vai importētāju, kas riepu dara pieejamu tirgū;
   13) "darīt pieejamu tirgū" nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai par brīvu piegādāt produktu izplatīšanai vai izmantošanai Kopienas tirgū;
   14) "gala lietotājs" ir patērētājs, tostarp autoparka vadītājs vai autotransporta uzņēmums, kas pērk vai plāno pirkt riepu;
   15) "būtisks parametrs" ir riepas parametrs, piemēram, rites pretestība, saķere ar slapju ceļu vai ārējais rites troksnis, kas lietošanas laikā ievērojami ietekmē vidi, satiksmes drošību vai veselību.

4. pants

Komisijas pienākumi

1.  Eiropas Komisija ne vēlāk kā 2010. gada septembrī izveido ES interneta vietni par riepu marķēšanu un administrē šo vietni kā atsauces informācijas avotu par visiem riepu marķējumā iekļautajiem raksturlielumiem.

2.  Vietnē ievieto šādu informāciju:

   a) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums;
   b) degvielas ietaupījuma kalkulators, ar kuru nosaka potenciālo degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī CO2 samazinājumu, izmantojot C1, C2 un C3 klases riepas ar zemu rites pretestību;
  c) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīgi no vadītāja uzvedības, jo īpaši tādiem faktoriem kā:
   i) ekoloģisks braukšanas stils, kas var būtiski samazināt degvielas patēriņu;
   ii) spiediens riepās, kas regulāri jāpārbauda, lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti;
   iii) bremzēšanas ceļš, kas vienmēr ir strikti jāievēro.

5. pants

Riepu piegādātāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu piegādātāji izpilda šādus noteikumus:

   1) Piegādātāji nodrošina to, ka izplatītājiem vai galalietotājiem nogādātajām C1 un C2 klases riepām ir pievienots jebkāda veida marķējums vai uzlīme uz riepas protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitātes un saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase,kā arīārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un C daļas noteikumiem) arī saķeri ar slapju ceļu raksturojoši klasi ‐ atbilstīgi I pielikuma B daļas noteikumiem;
   2) Šā panta 1. punktā minētajam uzlīmes unmarķējuma formātam ir jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem;
   3) Piegādātāji tehniskajos reklāmizdevumos degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā iestrādātajiem noteikumiem norāda III pielikumā noteiktajā kārtībā. C2 un C3 riepām norāda arī izmērītās rites pretestības koeficientu;
   4) Piegādātāji tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma dara pieejamu dalībvalstu iestādēm periodā, kas beidzas piecus gadus pēc datuma, kad attiecīgā riepu tipa pēdējā riepa ir tikusi darīta pieejama tirgū; tehniskajai dokumentācijai ir jābūt pietiekami sīki izstrādātai, lai iestādes varētu pārbaudīt marķējumā sniegto ziņu ‐ degvielas patēriņa efektivitātes, saķeres ar slapju ceļu un ārējā rites trokšņa ‐ precizitāti;
   5) Piegādātāji publiski pieejamā datubāzē sniedz tipa apstiprinājuma testa laikā izmērītās vērtības attiecībā uz rites pretestības koeficientu (izteiktu kg/t), saķeres ar slapju ceļu indeksu (izteiktu kā darbības indeksu G, salīdzinot ar standarta atskaites riepu) un trokšņu emisijām (izteiktām dB).

6. pants

Riepu izplatītāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka riepu izplatītāji izpilda šādus noteikumus.

   1) Izplatītāji nodrošina to, ka labi redzamā veidā riepām ir piestiprinātas uzlīmes vai marķējumi, kurus piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 5. panta 1. punktu, vai pieejama sīkāka paskaidrojoša informācija par marķējumu, kā noteikts II pielikuma 3. punktā, un ko izvieto vai nu uz riepas, vai attiecīgi tās tuvumā tirdzniecības vietā;
   2) Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav redzamas galalietotājam, izplatītājs galalietotāju nodrošina ar dokumentāciju par attiecīgo riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību;
   3) C1, C2 un C3 klases riepām izplatītāji sniedz marķējuma paskaidrojuma informāciju, kā noteikts II pielikuma 3. vai 4. daļā, norādot degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību, kā noteikts attiecīgi I pielikuma A, B un C daļā, rēķinos vai līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem izsniedz, kad tie iegādājas riepas.

7. pants

Automobiļu piegādātāju un automobiļu izplatītāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda šādus noteikumus:

   1) automobiļu piegādātāji un automobiļu nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos ir sniegtas ziņas par riepām, kuras uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (atbilstīgi I pielikuma C daļai) un ‐ C1 klases riepām ‐ saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B daļai);
   2) ja jauns transportlīdzeklis var būt aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties tipus, tad 1. punktā minētajā informācijā norāda šo riepu tipu zemākā degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību ▌;
  3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā tipa riepas, piemēro šādu a) vai b) apakšpunktu:
   a) ja galalietotājiem piedāvā izvēli starp vairākiem riepu/loka lielumiem, bet nav iespēju izvēlēties citus riepu tipa parametrus, 1. punktā minētajā informācijā iekļauj ziņas par katra riepas/loka lieluma zemāko degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un augstāko ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību visiem riepu tipiem attiecīgajā riepas/loka lieluma kategorijā;
   b) izņemot a) apakšpunktā norādītajos gadījumos ‐ 1. punktā minētajā informācijā iekļauj ziņas par degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību visiem riepu tipiem, ko var izvēlēties galalietotājs.

8. pants

Harmonizētas testēšanas metodes

Informāciju, kas saskaņā ar 5., 6. un 7. pantu jāsniedz par riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 1. pielikumā norādītās harmonizētās testēšanas metodes. Izmantojot harmonizētus testus, galalietotājiem sniedz pārbaudīto īpašību uzticamu un pilnībā raksturojošu klasifikāciju.

9. pants

Verifikācijas procedūra

1.  Dalībvalstis saskaņā ar IV pielikumā izklāstīto procedūru novērtē atbilstību deklarētajām degvielas patēriņa efektivitātes klasēm un saķeri ar slapju ceļu raksturojošām klasēm I pielikuma A un B daļas nozīmē, kā arī atbilstību deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai I pielikuma C daļas nozīmē.

2.  Šādas verifikācijas neskar nekādu ES transportlīdzekļu vai riepu tipu apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu  2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai(10), vai ar Regulu (EK) Nr. .../2009 [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību]. Novērtējot atbilstību, dalībvalstis attiecīgā gadījumā ņem vērā arī riepu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un atbilstīgu papildu dokumentāciju, kuru sniedz piegādātāji.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes izveido sistēmu regulāru pārbaužu un ārkārtas pārbaužu veikšanai tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs regulas prasību ievērošanu.

10. pants

Iekšējais tirgus

1.  Ja šīs regulas noteikumi ir izpildīti, dalībvalstis nedrīkst, pamatojoties uz šīs regulas darbības jomā esošo ražojuma raksturojošo informāciju, aizliegt vai ierobežot to, ka riepas dara pieejamas tirgū.

2.  Dalībvalstis uzskata, ka marķējums un informācija par ražojumu atbilst šīs regulas noteikumiem, ja vien dalībvalstu rīcībā nav pretēju pierādījumu. Deklarēto vērtību precizitātes izvērtēšanas vajadzībām tās var pieprasīt, lai piegādātāji saskaņā ar 5. panta 4. punktu iesniedz tehnisko dokumentāciju.

11. pants

Stimuli

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus pasākumus attiecībā uz riepām, kuru degvielas patēriņa efektivitātes klase vai saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase ir zemāka par C klasiI pielikuma attiecīgās A un B daļas nozīmē.

12. pants

Grozījumi un pielāgošana tehnikas attīstībai

Šie pasākumi, kas paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, cita starpā tos papildinot, ir jāpieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru:

   1) Prasību noteikšana attiecībā uz saķeri ar slapju ceļu raksturojošu klasifikāciju C2 un C3 klases riepām ‐ ar nosacījumu, ka ir pieejamas piemērotas harmonizētas testēšanas metodes;
   2) Prasību ieviešana attiecībā uz sniega riepām vai ziemas riepām ziemeļu klimata;
   3) Šīs direktīvas I līdz IV pielikuma pielāgošana tehniskajai attīstībai.

13. pants

Sankcijas

1.  Dalībvalstis, pastāvīgi apmainoties ar informāciju, nodrošina ciešu sadarbību tirgus uzraudzībā, lai konsekventi īstenotu šo regulu. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus regulāru retrospektīvu pārbaužu jomā, lai nodrošinātu, ka riepām, kuras nav pienācīgi marķētas, panāktu atbilstību vai ka tās tiek izņemtas no tirgus.

2.  Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas paredz sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, tostarp noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par atbilstīgi šai regulai pieņemto attiecīgās valsts noteikumu pārkāpumiem, un noteikumus, ar kuriem nodrošina pasākumu īstenošanu.

3.  Šie pasākumi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

4.  Dalībvalstis minētos pasākumus un jebkādus turpmākus grozījumus dara zināmus Komisijai ▌bez kavēšanās ▌.

14.panta

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja.

2.  Ja ir izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta noteikumus.

15. pants

Pārskatīšana

1.  Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija pārskata šīs regulas piemērošanas gaitu, inter alia, izvērtējot:

   a) marķējuma efektivitāti saistībā ar to, kāda ir patērētāju izpratne;
   b) vai marķēšanas sistēmu vajadzētu paplašināt, lai piemērotu to arī atjaunotām riepām;
   c) vai būtu ieviešami jauni parametri vai klases;
   d) informāciju par riepas parametriem, kurus galalietotājiem sniedz transporlīdzekļu piegādātāji un izplatītāji.

2.  Komisija, pamatojoties uz šo pārskatīšanu un pēc ietekmes vērtējuma, kā arī pēc patērētāju aptaujas, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuru attiecīgā gadījumā papildina ar priekšlikumu šīs regulas grozījumiem.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. novembra.

Tomēr 5. un 6. pantu nepiemēro riepām, kas ražotas pirms 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

.. ,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) 2009. gada 25. marta Atzinums (OV vēl nav publicēts).
(2) OV C , , . lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa Nostāja.
(4) COM(2008)0433.
(5) COM(2006)0545.
(6) OV L , , . lpp.
(7) OV L 189, 18.07.2002., 12. lpp.
(8) OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.
(9) OV L 184, 17.07.1999., 23. lpp.
(10) OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.


I pielikums

Riepu parametru klasifikācija

A daļa. Degvielas patēriņa efektivitātes klases

Degvielas patēriņa efektivitātes klase ir jānosaka, par pamatu izmantojot rites pretestības koeficientu (RPK) atbilstīgi tekstā iekļautajai A – G skalai, un jāizmēra saskaņā ar [UNECE noteikumiem..., OV atsauce tiks pievienota, pirms likumdevējs galīgi apstiprinās direktīvu].

C1 riepas

C2 riepas

C3 riepas

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK≤6,5

A

RPK≤5,5

A

RPK≤4,0

A

6,6≤RPK≤7,7

B

5,6≤RPK≤6,7

B

4,1≤RPK≤5,0

B

7,8≤RPK≤9,0

C

6,8≤RPK≤8,0

C

5,1≤RPK≤6,0

C

-

D

-

D

6,1≤RPK≤7,0

D

9,1≤RPK≤10,5

E

8,1≤RPK≤9,2

E

7,1≤RPK≤8,0

E

10,6≤RPK≤12,0

F

9,3≤RPK≤10,5

F

RPK≥8,1

F

RPK≥12,1

G

RPK≥10,6

G

G

B daļa. Saķeri ar slapju ceļu raksturojošās klases

C1 klases riepām saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi ir jānosaka, par pamatu izmantojot saķeri ar slapju ceļu raksturojošo indeksu (G) atbilstīgi pielikumā iekļautajai skalai no A līdz G, un to ir jāmēra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 117 ‐ vienoti noteikumi par riepu apstiprināšanu attiecībā uz rites trokšņu emisijām un saķeri ar slapju virsmu(1).

G

Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

G

C daļa. Ārējais rites troksnis

Ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību norāda decibelos un mēra saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumiem Nr. 117 ‐ vienoti noteikumi par riepu apstiprināšanu attiecībā uz rites trokšņu emisijām un saķeri ar slapju virsmu.

D daļa.

Zema trokšņa līmeņa riepām, kuras noteiktas saskaņā ar klasifikāciju tabulā, izmērītā ārējā rites trokšņa vērtības marķējumu dB papildina ar apzīmējumu "zems trokšņa līmenis':

Ārējā rites trokšņa klases (dB(A))

C1

C2

C3

Zems trokšņa līmenis*

≤68

≤69

≤70

* Zems trokšņa līmenis:

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000001.fig

(1) OV L 231, 29.08.2008., 19. lpp.


II pielikums

Marķējuma formāts

Šīs direktīvas 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā minētās uzlīmes sastāv no divām daļām:1) marķējums, kas drukāts turpmāk aprakstītajā formātā, un 2) laukums, kurā norādīts piegādātāja un ražojuma līnijas nosaukums, riepas izmēri, noslogojuma indekss, ātruma kategorija un citi tehniskie parametri (turpmāk tekstā "zīmola vieta").

1.  Marķējuma dizains

1.1.  Uz 5. panta 1. punktā un 6. panta 1. punktā minētās uzlīmes uzdrukātajam marķējumam ir jāatbilst šajā attēlā aplūkojamam paraugam:

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000003.fig

1.2.  Ierosinātajā marķējuma dizainā iekļauj arī šādu informāciju:

marķējuma apakšējā daļā ar lieliem burtiem ‐ riepu marķēšanai ES interneta vietnes adresi.

1.3.  Marķējuma raksturlielumi

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000005.fig

1.4.  Marķējumam ir jābūt vismaz 75 mm platam un 110 mm augstam. Ja marķējumu drukā lielākā formātā, tās saturs jāattēlo, saglabājot iepriekš norādīto elementu proporcijas.

1.5.  Marķējumam ir jāatbilst šādām prasībām:

a)  Krāsas ir CMYK sistēmas krāsas ‐ ciānkrāsa, fuksīns, dzeltenā un melnā krāsa ‐ un tās norāda atbilstīgi šim piemēram: 00-70-X-00 (0 % ciānkrāsas, 70 % fuksīna, 100 % dzeltenās krāsas, 0 % melnās krāsas).

b)  Šeit turpmāk norādītie numuri skaidro 1.3. punktā redzamā attēla elementus:

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000007.fig Degvielas patēriņa efektivitāte

Paraugā attēlotā piktogramma: platums ‐ 19,5 mm, augstums ‐ 18,5 mm. Piktogrammas ietvars: līnijas biezums ‐ 3,5 pt, ietvara platums ‐ 26 mm, ietvara augstums ‐ 23 mm. Klases ietvars: līnijas biezums ‐ 1 pt. Ietvaru noslēdzošās līnijas biezums ‐ 3,5 pt, garums ‐ 36 mm. Krāsa ‐ X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000009.fig Saķere ar slapju ceļu

Paraugā attēlotā piktogramma: platums ‐ 19 mm, augstums ‐ 19 mm. Piktogrammas ietvars: līnijas biezums ‐ 3,5 pt, ietvara platums ‐ 26 mm, ietvara augstums ‐ 23 mm. Klases ietvars: līnijas biezums ‐ 1 pt. Ietvaru noslēdzošās līnijas biezums ‐ 3,5 pt, garums ‐ 26 mm. Krāsa ‐ X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000011.fig Ārējais rites troksnis

Paraugā attēlotā piktogramma: platums ‐ 23 mm, augstums ‐ 15 mm. Piktogrammas ietvars: līnijas biezums ‐ 3,5 pt, ietvara platums ‐ 26 mm, ietvara augstums ‐ 24 mm. Vērtības ietvars: līnijas biezums ‐ 1 pt. Ietvaru noslēdzošās līnijas biezums ‐ 3,5 pt, garums ‐ 24 mm. Krāsa ‐ X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000013.fig Marķējuma robeža:līnijas biezums ‐ 1,5 pt; krāsa ‐ X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000015.fig A‐G skala

   Bultas: augstums ‐ 4,75 mm; atstarpe ‐ 0,75 mm; melnās līnijas biezums ‐ 0,5 pt; izmanto tālāk norādītās krāsas:

Ÿ A: X-00-X-00;

Ÿ B: 70-00-X-00;

Ÿ C: 30-00-X-00;

Ÿ D: 00-00-X-00;

Ÿ E: 00-30-X-00;

Ÿ F: 00-70-X-00;

Ÿ G: 00-X-X-00.

   Teksts: Helvetica Bold 12 pt, 100 % balts, melnā kontūra ‐ 0,5 pt;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000017.fig Klase

   Bulta: platums ‐ 16 mm; augstums ‐ 10 mm; 100 % melna;
   Teksts: Helvetica Bold 27 pt, 100 % balts;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000019.fig Līnijas skalā:biezums ‐0,5 pt; raustītās līnijas posms ‐ 5,5 mm; 100 % melnas;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000021.fig Skalas teksts: Helvetica Bold 11 pt, 100 % melns;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000023.fig Trokšņa lielums

   Lauks: platums ‐ 25 mm; augstums ‐ 10 mm; 100 % melns;
   Teksts: Helvetica Bold 20 pt, 100 % balts;
   Vienības teksts:klases apzīmējums "(A)" ‐ Helvetica Bold Regular 13 pt, 100 % balts;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000025.fig ES logotips:platums ‐ 9 mm; augstums ‐ 6 mm;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000027.fig Norāde uz regulu:Helvetica Regular 7,5 pt; 100 % melna;

Norāde uz riepu klasi:Helvetica Bold 7,5 pt; 100 % melna;

c)  Fonam ir jābūt baltam.

1.6.  Riepas klase (C1, C2 vai C3) marķējumā ir jānorāda atbilstoši 1.3. punktā attēlā redzamajam etiķetes paraugam.

2.  Zīmola vieta

Piegādātājiem uz uzlīmes ir jānorāda savs nosaukums, ražojuma līnijas nosaukums, riepas izmēri, noslogojuma indekss, ātruma kategorija un citi tehniskie parametri ‐ jebkādā krāsā, formātā un dizainā ar nosacījumu, ka zīmola vietas proporcionālais izmērs nepārsniedz attiecību 4:5 pret marķējuma izmēru un ka uzraksts uz marķējuma neaizsedz marķējuma tekstu.

3.  Marķējuma paplašināta skaidrojuma formāts

Marķējuma skaidrojuma versija, kā minēts 6. pantā, ir atbilstīga turpmāk sniegtajam paraugam, un teksts ir tulkots attiecīgajā valodā, kāda piemērota tirdzniecības vietā. Šo marķējuma versiju patērētājam sniedz uz rēķina vai kopā ar to, izņemot, ja tas sagādā lieku slogu izplatītājam, un tādā gadījumā informāciju sniedzot saskaņā ar II pielikuma 4. punktu.

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000029.fig

4.  Informācijas izvietojums uz kases čeka

Ja saistībā ar izmaksām marķējuma skaidrojuma iespiešanai, kā paredzēts II pielikuma 3. punktā, sagādāts lieks slogs izplatītājam, marķējuma informāciju var sniegt atbilstīgi turpmāk dotajam paraugam:

20090422-P6_TA(2009)0248_LV-p0000031.fig


III pielikums

Tehniskos reklāmizdevumos sniegtā informācija

1.  Informācija par riepu ir jāsniedz šādā kārtībā:

   i) degvielas patēriņa efektivitātes klase (burts no A līdz G);
   ii) saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase (burts no A līdz G);
   iii) ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (dB).

2.  Minētajai informācijai ir jāatbilst šādām prasībām:

   i) tai ir jābūt viegli lasāmai;
   ii) tai ir jābūt viegli saprotamai;
   iii) ja riepu tips atkarībā no izmēriem vai citiem parametriem atbilst vairākām klasēm, norāda diapazonu, ko veido riepa ar vissliktākajiem parametriem un riepa ar vislabākajiem parametriem.

3.  Piegādātājiem to interneta vietnēs ir jādara pieejama arī šāda informācija:

   i) saite uz ES interneta vietni par riepu marķēšanu;
   ii) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums un degvielas patēriņa efektivitātes kalkulators, kurš sniegts ES interneta vietnē par riepu marķēšanu;
  iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem faktoriem:
   ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu;
   lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens;
   vienmēr ir strikti jāievēro bremzēšanas ceļš.


IV pielikums

Verifikācijas procedūra

Katram piegādātāja noteiktajam riepu tipam vai riepu grupai saskaņā ar šeit izklāstīto procedūru novērtē atbilstību deklarētajām degvielas patēriņa efektivitātes klasēm, saķeri ar slapju ceļu raksturojošajām klasēm un deklarētajai ārējā rites trokšņa vērtībai:

   1) vispirms testē tikai vienu riepu. Ja izmērītā vērtība atbilst deklarētajai klasei vai ārējā rites trokšņa izmērītajai vērtībai, pārbaude ir izturēta;
   2) ja izmērītā vērtība neatbilst deklarētajai klasei vai ārējā rites trokšņa izmērītajai vērtībai, testē vēl trīs riepas. Lai novērtētu atbilstību deklarētajai informācijai, izmanto šo četru testēto riepu mērījumu vidējo vērtību.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika