Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0182(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0247/2009

Внесени текстове :

A6-0247/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0250

Приети текстове
PDF 275kWORD 36k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за докладване и документиране при сливания и разделяния (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0576),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  44, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0330/2008),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 7 април 2009 г. да приеме предложението както е изменено в сътветствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и становището на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0247/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 77/91/EИО, 78/855/EИО и 82/891/EИО на Съвета и Директива 2005/56/EО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния
P6_TC1-COD(2008)0182

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/109/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност