Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0182(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0247/2009

Ingivna texter :

A6-0247/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0250

Antagna texter
PDF 194kWORD 26k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0576),

–   med beaktande av de utfästelser som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 7 april 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0330/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0247/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar
P6_TC1-COD(2008)0182

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/109/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy