Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0413/2008

Внесени текстове :

A6-0413/2008

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0251

Приети текстове
PDF 282kWORD 75k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ)(преработка) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (преработка) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0361), както и измененото предложение (COM(2008)0119),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6–0231/2007),

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. за по-структуриран подход към техниката на преработка на нормативни актове(1),

–   като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 1 април 2009 г., предложението да бъде одобрено във вида, в който е изменено, в съответствие с член 251, параграф 2, втора алинея, първо тире от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 80а и член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0413/2008),

А.   като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, въпросното предложение не включва никакви съществени изменения, различни от вече съществуващите в предложението и като има предвид, че по отношение на кодифицирането на непроменените разпоредби от предишните актове заедно с посочените изменения, предложението съдържа буквално кодификация на съществуващите текстове, без никаква промяна на тяхното съдържание,

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е адаптирано спрямо препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, и в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2009/138/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност