Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0143(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0413/2008

Esitatud tekstid :

A6-0413/2008

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0251

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 85k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (uuesti sõnastamine) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0361) ja muudetud ettepanekut (KOM(2008)0119);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0231/2007);

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu kohustust, mille nõukogu esindaja võttis 1. aprilli 2009. aasta kirjas, kiita ettepanek muudetud kujul heaks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu esimesele taandele;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80a ja 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0413/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (uuesti sõnastatud)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/138/EÜ) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika