Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0413/2008

Predkladané texty :

A6-0413/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0251

Prijaté texty
PDF 282kWORD 50k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (prepracované znenie) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0361) a zmenený a doplnený návrh (KOM(2008)0119),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0231/2007),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov(1),

–   so zreteľom na záväzok zástupcu Rady vo forme listu z 1. apríla 2009 schváliť zmenený a doplnený návrh, v súlade s článkom 251 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na články 80a a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0413/2008),

A.   keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty,

1.   schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a v nižšie uvedenom zmenenom a doplnenom znení;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/138/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia