Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0413/2008

Ingivna texter :

A6-0413/2008

Debatter :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0251

Antagna texter
PDF 197kWORD 54k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning) ***I
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0361) och det ändrade förslaget (KOM(2008)0119),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen lagt fram förslaget för parlamentet (C6-0231/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av den utfästelse som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 1 april 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0413/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hänvisa ärendet till parlamentet på nytt om kommissionen avser att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med en annan text.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om upptagande och utövande av försäkrings och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning)
P6_TC1-COD(2007)0143

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/138/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy