Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2513(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0150/2009

Esitatud tekstid :

B6-0150/2009

Arutelud :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Hääletused :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
Selgitused hääletuse kohta
PV 02/04/2009 - 9.17
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0252

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 40k
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg
Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon vahepealse kaubanduslepingu kohta Türkmenistaniga

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus (KOM(1998)0617);

–   võttes arvesse kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitlevat vahelepingut ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Türkmenistani vahel (5144/1999);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 133 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C5-0338/1999);

–   võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi Kesk-Aasia strateegia kohta(1);

–   võttes arvesse oma 22. aprilli 2009. aasta seisukohta eespool nimetatud ettepaneku kohta(2);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et Euroopa ühenduste ja Türkmenistani vahelisi suhteid reguleerib praegu Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergia Ühenduse ning Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu vahel 1989. aasta detsembris sõlmitud kaubandust ning kaubandus- ja majanduskoostööd käsitlev leping; arvestades, et see leping ei sisalda inimõiguste klauslit;

B.   arvestades, et ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Türkmenistani vahel 2. detsembril 1998 sõlmitud kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitlev vaheleping on praegu kinnitamisel nõukogus;

C.   arvestades, et partnerlus- ja koostööleping Türkmenistaniga parafeeriti 1997. aasta mais ning allkirjastati 1998. aastal; arvestades, et sestsaadik on 11 liikmesriiki partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerinud, Prantsusmaa, Iirimaa, Ühendkuningriik ja Kreeka peavad seda veel tegema ning 12 uut liikmesriiki ratifitseerivad lepingu ühtse protokolliga; arvestades, et Türkmenistan ratifitseeris partnerlus- ja koostöölepingu 2004. aastal;

D.   arvestades, et täielikult ratifitseeritud partnerlus- ja koostööleping sõlmitakse esialgu 10 aastaks, seejärel uuendatakse seda igal aastal, tingimusel et ükski osapool seda ei lõpeta; arvestades, et osapooled võivad lepingut laiendada või muuta või seda edasi arendada, et arvesse võtta uusi arengusuundi;

E.   arvestades, et Türkmenistanil on oluline roll Kesk-Aasia regioonis, seepärast soovitakse tihedat koostööd Türkmenistani ja Euroopa Liidu vahel;

F.   arvestades, et olukord Türkmenistanis on paranenud pärast presidendi vahetumist; arvestades, et režiim on üles näidanud tahet suurte reformide läbiviimiseks; arvestades, et olulist edasiminekut on siiski vaja veel mitmes olulises valdkonnas, nagu inimõigused, õigusriigi põhimõtted, demokraatia ja isikuvabadused;

G.   arvestades, et kavandatud vahepealne kaubandusleping Euroopa ühenduste ja Türkmenistani vahel seab koostöö tingimuseks demokraatia ja inimõiguste austamise;

H.   arvestades, et vahepealne kaubandusleping võib seega aidata edendada käimasolevaid demokraatlikke reforme Türkmenistanis;

I.   arvestades, et vahepealne kaubandusleping sisaldab mehhanismi, mis võimaldab kummalgi osapoolel lepingu lõpetada, teatades sellest teisele osapoolele,

1.   märgib, et pärast presidendi vahetumist on Türkmenistanis märke püüdest viia läbi reforme olulistes valdkondades; tervitab eriti demokraatia ja inimõiguste riikliku instituudi loomist; võtab teadmiseks põhiseaduse läbivaatamise, mille eesmärk on tugevdada demokraatiat, isikuvabadusi ja õigusriigi põhimõtteid; lisaks märgib valimisseaduse läbivaatamist; tunnustab Türkmenistani ühinemist rahvusvaheliste konventsioonidega, nagu rahvusvahelise kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti teise fakultatiivse protokolliga, mille eesmärk on surmanuhtluse kaotamine ning naiste poliitiliste õiguste konventsiooniga; väljendab heameelt haridussüsteemi reformide üle, mille eesmärk on kvaliteedi tõstmine ja õppurite võrdõiguslikkuse suurendamine;

2.   kutsub Türkmenistani valitsust üles liikuma kiiresti demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgmise suunas; nõuab esmajoones avatud ja demokraatlikke valimisi, usuvabadust, tõelise kodanikuühiskonna teket ning kõigi poliitvangide ja süümevangide vabastamist, reisipiirangute tühistamist ning sõltumatute vaatlejate riiki lubamist;

3.   rõhutab, et Euroopa Liit peab jätkama nende arengusuundade ergutamist; rõhutab, et Türkmenistani valitsuse tegevust tuleb hoolikalt ja korrapäraselt jälgida;

4.   palub nõukogul ja komisjonil anda Euroopa Parlamendile korrapäraselt olulist teavet inimõiguste olukorra kohta Türkmenistanis;

5.   taunib asjaolu, et paljudes valdkondades, eelkõige inimõiguste ja demokraatia vallas, on olukord endiselt ebarahuldav; juhib eelkõige tähelepanu vajadusele vabastada tingimusteta kõik poliitvangid; rõhutab, kui oluline on kaotada kõik takistused, mis piiravad vaba reisimist ja sõltumatute vaatlejate, sealhulgas Rahvusvahelise Punase Risti vaba juurdepääsu; nõuab suuremaid kodanikuvabadusi, sealhulgas valitsusvälistele organisatsioonidele; rõhutab, et reforme on vaja ellu viia halduse kõigil tasanditel ja kõigis valdkondades;

6.   rõhutab, kui olulised on majandus- ja kaubandussuhted Türkmenistani ühiskonna avatuks muutmisel ning Türkmenistani kodanike demokraatliku, majandusliku ja sotsiaalse olukorra parandamiseks;

7.   näeb vahepealset kaubanduslepingut, mis reguleerib ka majandussuhteid, võimaliku hüppelauana kindlate ja püsivate suhete poole Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahel ning potentsiaalse hoovana reformide kindlustamiseks Türkmenistanis;

8.   rõhutab, et vahepealne kaubandusleping ei ole blankoveksel Türkmenistanile; nõuab seepärast, et Türkmenistani oluliste valdkondade arengusuundi täpselt jälgitaks ja korrapäraselt läbi vaadataks ning vajaduse korral leping peatataks, kui on tõendeid selle kohta, et tingimusi ei ole täidetud; palub, et komisjon ja nõukogu järelevalve tulemuste kohta korrapäraselt ajakohastatatud teavet edastaksid;

9.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama partnerlus- ja koostöölepingusse inimõigusi käsitleva selge peatamisklausli; rõhutab, et ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni tuleks järgida; kutsub nõukogu üles aktsepteerima Euroopa Parlamendi taotlusi leping peatada;

10.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles lisama partnerlus- ja koostöölepingusse ka läbivaatamisklausli; palub parlamendiga konsulteerida partnerlus- ja koostöölepingu läbivaatamise korral;

11.   juhib tähelepanu sellele, et partnerlus- ja koostöölepingu jõustumiseks peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku; kuna kaubandusalase vahelepingu puhul ei ole kahjuks nõutav parlamendi nõusolek, nõuab käesolevas resolutsioonis käsitletud punktide täielikku arvessevõtmist, sest vastasel juhul võib see ohustada parlamendi nõusoleku andmist partnerlus- ja koostöölepingule; kavatseb niisiis kujundada oma arvamuse vahepealse kaubanduslepingu kohta, võttes aluseks nõukogult ja komisjonilt saadud vastused nende avaldustes;

12.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türkmenistani valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0059.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0253.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika