Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0231(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0236/2009

Внесени текстове :

A6-0236/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.38
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0254

Приети текстове
PDF 515kWORD 254k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност *
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за директива на Съвета (Евратом) за създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0790),

–   като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C6-0026/2009),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0236/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да измени предложението си в съответствие с член 119, параграф 2 от Договора за Евратом и да гарантира, че предвидените от Договора за Евратом правни изисквания за приемане на настоящето предложение са били спазени, по-конкретно консултацията с група от експерти в съответствие с член 31 от Договора за Евратом;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Макар че всяка държава-членка е свободна да решава относно структурата на енергетиката си, след период на размисъл интересът към изграждане на нови централи нарасна и някои държави-членки решиха да издадат лицензии за нови централи. Освен това през идните години се очаква да бъдат подавани заявления за удължаването на срока на експлоатация на АЕЦ от притежатели на лицензии.
(6)  Всяка държава-членка е свободна да решава относно структурата на енергетиката си.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  За тази цел следва да бъдат разработени най-добри практики, които да насочват регулаторните органи в техните решения относно удължаването на срока на експлоатация на ядрените инсталации.
(7)  Ядрената сигурност е въпрос от интерес за Общността, който следва да се отчете при вземането на решения относно издаването на лицензии за нови централи и/или удължаването на срока на експлоатация на ядрените съоръжения. За тази цел следва да бъдат разработени най-добри практики, които да насочват регулаторните органи и държавите-членки, когато вземат решение дали да издадат лицензия за нови централи, както и в техните решения относно удължаването на срока на експлоатация на ядрените инсталации.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Непрекъснатото повишаване на ядрената безопасност изисква установените системи за управление и притежателите на лицензии да гарантират високо ниво на безопасност на населението.
(9)  Непрекъснатото повишаване на ядрената безопасност изисква установените системи за управление и притежателите на лицензии и лицата, отговорни за ядрените отпадъци да гарантират възможно най-високо ниво на безопасност на населението.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Основополагащите принципи и изискванията, определени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) представляват рамка от практики, на които следва да се основават националните изисквания за безопасност. Държавите-членки са направили значителен принос за подобряването на тези основополагащи принципи и изисквания.
(10)  Основополагащите принципи, изискванията и насоките, определени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) представляват набор от правила и рамка от практики, на които следва да се основават националните изисквания за безопасност. Държавите-членки са направили значителен принос за подобряването на тези основополагащи принципи, изисквания и насоки. Тези правила следва да отразяват най-добрите международни практики по отношение на изискванията за безопасност и следователно следва да представляват добра основа за законодателството на Общността. Те не могат да бъдат въведени в правото на Общността само чрез позоваване на стандартите за безопасност на МААЕ серия № SF-1 (2006 г.) в настоящата директива. Следователно към настоящата директива следва да бъде добавено приложение, което съдържа основополагащите принципи на безопасност.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Предоставянето на обществеността на информация по важни въпроси на ядрената безопасност по точен и навременен начин следва да се основава на високо ниво на прозрачност по въпросите, свързани с безопасността на ядрените инсталации.
(13)  Предоставянето на работниците в областта на ядрената промишленост и на обществеността на информация по важни въпроси на ядрената безопасност по точен и навременен начин следва да се основава на високо ниво на прозрачност по въпросите, свързани с безопасността на ядрените инсталации.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13а) С цел да гарантират достъпа до информация, участието на обществеността и прозрачността, държавите-членки следва да предприемат всички подходящи мерки за прилагане на задълженията, установени в международните конвенции, които вече предвиждат необходимите изисквания в национален, международен или трансграничен контекст, като например Конвенцията за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция, 25 юни 1998 г)1.
--  -------------------------------------------------------------
1 ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1; ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 17 и Регламент (ЕО) № 1367/2006, ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  За да се гарантира ефективното изпълнение на изискванията за безопасност на ядрените инсталации, държавите-членки следва да създадат регулаторни органи, които да са независими. На регулаторните органи следва да бъдат предоставени адекватни компетенции и ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват своите задължения.
(15)  За да се гарантира ефективното регулиране на ядрените инсталации, държавите-членки следва да създадат регулаторни органи, които да са независими от интереси, които биха могли неправомерно да засегнат решения относно въпроси на ядрената безопасност. На регулаторните органи следва да бъдат предоставени адекватни компетенции и ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват своите задължения.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Регулаторните органи, отговорни за безопасността на ядрените съоръжения в държавите-членки, следва да си сътрудничат главно чрез Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците, която разработи десет принципа за регулиране на ядрената безопасност. Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците следва да допринася за общностната рамка за ядрена безопасност с цел непрекъснато да я подобрява.
(19)  Регулаторните органи, отговорни за надзора на ядрените съоръжения в държавите-членки, следва да си сътрудничат главно чрез Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците. Групата на високо равнище разработи десет принципа за регулиране на ядрената безопасност, които са важни в контекста на настоящата директива. Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците следва да допринася за общностната рамка за ядрена безопасност с цел непрекъснато да я подобрява.
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1
1.  Настоящата директива цели постигането, поддържането и постоянното повишаване на ядрената безопасност в Общността, както и повишаването на ролята на националните регулаторни органи.
1.  Настоящата директива цели създаването на общностна рамка за ядрена безопасност в Европейския съюз. Тя полага основата за законодателните и регулаторни разпоредби в държавите-членки относно ядрената безопасност и цели постигането, поддържането и постоянното повишаване на ядрената безопасност в Общността, както и повишаването на ролята на националните регулаторни органи.
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 2
2.  Тя се прилага при проектирането, избора на площадка, изграждането, поддръжката, експлоатацията и извеждането от експлоатация на ядрени инсталации, за които се изисква спазване на изисквания за безопасност съгласно законодателната и регулаторна рамка на съответната държава-членка.
2.  Тя се прилага при проектирането, избора на площадка, изграждането, поддръжката, въвеждането в експлоатация, експлоатацията и извеждането от експлоатация на ядрени инсталации и при работата, извършвана от подизпълнители, използвани от операторите, за които се изисква спазване на изисквания за безопасност съгласно законодателната и регулаторна рамка на съответната държава-членка.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – точка 1
(1) "ядрена инсталация" означава завод за производство на ядрено гориво, изследователски реактор (включително критичен и подкритичен стенд), атомна електроцентрала, съоръжение за съхранение на отработено гориво, инсталация за обогатяване на уран или съоръжение за преработка на отработено гориво;
(1) "ядрена инсталация" означава завод за производство на ядрено гориво, изследователски реактор (включително критичен и подкритичен стенд), атомна електроцентрала, съоръжение за съхранение на отработено гориво, инсталация за обогатяване на уран или съоръжение за преработка на отработено гориво, в това число съоръжения за боравене с и обработване на радиоактивни вещества, произведени по време на експлоатацията на дадена инсталация;
Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – точка 3
(3) "радиоактивен материал" е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, активността или концентрацията на които не могат да се пренебрегнат с оглед на радиационната защита;
(3) "радиоактивно вещество" е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, активността или концентрацията на които не могат да се пренебрегнат с оглед на радиационната защита;
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – точка 8
(8) "регулаторен орган" е всеки орган или органи, упълномощен/и от държавата-членка да издава/т разрешителни в тази държава-членка и да надзирава/т избора на площадка, проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация, експлоатацията или извеждането от експлоатация на ядрени инсталации;
(8) "регулаторен орган" е орган или система от органи, определени от дадена държава-членка като имащи юридически правомощия да провеждат регулаторния процес, в т.ч. въпроса за разрешенията, и по този начин регулирането на ядрената и радиационната безопасност, както и безопасността, свързана с радиоактивните отпадъци и транспорта;
Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – точка 9
(9) "лицензия" означава всяко разрешение, издадено от регулаторния орган на заявителя, в съответствие с което последният поема отговорност за избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация или извеждане от експлоатация на ядрени инсталации;
(9) "лицензия" означава всяко разрешение, издадено на заявителя от правителство или от одобрен от това правителство национален орган, в съответствие с което последният поема отговорност за избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация или извеждане от експлоатация на ядрени инсталации;
Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 – точка 10
(10) "нови енергийни реактори" са енергийни ядрени реактори, разрешени за експлоатация след влизането в сила на настоящата директива.
(10) "нови енергийни реактори" са енергийни ядрени реактори, разрешени за изграждане след влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 3 – заглавие
Отговорност и рамка за безопасността на ядрени инсталации
Правна рамка за безопасността на ядрени инсталации
Изменение 18
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
1.  Главната отговорност за безопасността на ядрени инсталации се носи от притежателя на лицензията под контрола на регулаторния орган. Решение относно подлежащите на прилагане мерки и контрол за безопасността на ядрена инсталация се взема само от регулаторния орган и се прилага от притежателя на лицензията.
заличава се
Притежателят на лицензията носи главната отговорност за безопасността през целия експлоатационен срок на ядрените инсталации до тяхното освобождаване от регулаторен контрол. Тази отговорност на притежателя на лицензията не може да бъде делегирана.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
2.  Държавите-членки създават и поддържат законодателна и регулаторна рамка за управление на безопасността на ядрените инсталации. Тя включва национални изисквания за безопасност, система за лицензиране и контрол на ядрени инсталации, както и забрана на тяхната експлоатация без лицензия, и система за регулаторен надзор включително необходимото прилагане.
1.  Държавите-членки създават и поддържат законодателна и регулаторна рамка, основана на най-добрите налични международни практики и практики на ЕС, за управление на безопасността на ядрените инсталации. Тя включва национални изисквания за безопасност, система за лицензиране и контрол на ядрени инсталации, както и забрана на тяхната експлоатация без лицензия, и система за регулаторен надзор чрез временно прекратяване, изменение или отнемане на лицензии, включително необходимото прилагане.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 a (нов)
2а. Държавите-членки гарантират приемането на законодателство за отнемането на лицензията за експлоатация на ядрена инсталация в случаи на сериозни нарушения на условията на лицензията.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 б (нов)
2б. Държавите-членки гарантират, че всички организации, занимаващи се с дейности, непосредствено свързани с ядрените инсталации, приемат такива политики, които дават необходимия приоритет на ядрената безопасност.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 в (нов)
2в. Държавите-членки гарантират, че минимум на всеки 10 години регулаторният орган и националната регулаторна система се подлагат на международна партньорска проверка, целяща непрекъснато подобряване на регулаторната инфраструктура.
Държавите-членки уведомяват Комисията относно резултатите от международната партньорска проверка.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 г (нов)
2г. Държавите-членки моge да предвидят по-строги мерки за безопасност от тези, предвидени в настоящата директива.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 4 – заглавие
Регулаторни органи
Определяне и отговорности на регулаторните органи
Изменение 25
Предложение за директива
Член 4 – параграф -1 (нов)
-1.  Държавите-членки определят национален регулаторен орган, отговорен за регулирането, надзора и оценяването на безопасността на ядрените инсталации.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
1.  Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган е действително независим от всички организации, чиято задача е да подкрепят или експлоатират ядрени инсталации, или да разясняват ползите за обществото от тях, и не е подложен на никакво влияние, което може да се отрази отрицателно на безопасността.
1.  Държавите-членки гарантират действителната независимост на регулаторния орган. За тази цел държавите-членки гарантират, че при изпълнението на задачите, произтичащи от настоящата директива:
a) регулаторният орган е юридически отделен и функционално независим от всякакви други публичноправни или частноправни субекти и най-вече от тези, чиято задача е да подкрепят или експлоатират ядрени инсталации, или да разясняват ползите за обществото от тях, и не е подложен на никакво влияние, което може да се отрази отрицателно на безопасността;
б) персоналът на регулаторния орган и лицата, отговорни за управлението му действат независимо от всякакви пазарни интереси и няма да търсят или да приемат инструкции от което и да е правителство или друга обществена или частна структура при изпълнението на регулаторните си задължения.
Това изискване не засяга тясното сътрудничество, когато такова е подходящо, с други съответни национални органи.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  На регулаторния орган следва да бъдат предоставени адекватни пълномощия, компетенции, финансови и човешки ресурси, за да носи своите отговорности и да изпълнява задълженията си. Той надзирава и регулира безопасността на ядрените инсталации и гарантира изпълнението на изискванията, условията и регламентите за безопасност.
2.  Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган притежава адекватни пълномощия, компетенции, финансови и човешки ресурси, за да носи своите отговорности и да изпълнява задълженията си. Регулаторният орган надзирава и регулира безопасността на ядрените инсталации и гарантира, че приложимите изисквания за безопасност и условията за издаване на лицензии са изпълнени.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3
3.  Регулаторният орган предоставя лицензии и следи тяхното прилагане при избор на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация или извеждане от експлоатация на ядрени инсталации.
заличава се
Изменение 29
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 a (нов)
3а. Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган осъществява оценяване, разследване и контрол на ядрената безопасност и, при необходимост, осъществява правоприлагащи действия по отношение на ядрените инсталации през целия им експлоатационен срок, включително по време на извеждането от експлоатация.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 б (нов)
3б. Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган притежава правомощия да разпореди временното преустановяване на работата на ядрена централа, в случай че безопасността не е гарантирана.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 4 – параграф 4
4.  Регулаторните органи гарантират, че притежателите на лицензии разполагат с подходящ персонал по отношение на численост и квалификация.
заличава се
Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 – параграф 5
5.  Минимум на всеки десет години регулаторният орган подлага себе си и националната регулаторна система на международна проверка, целяща непрекъснато подобряване на регулаторната инфраструктура.
заличава се
Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 a (нов)
5а. Регулаторните органи на държавите-членки обменят най-добри регулаторни практики и работят в посока на единно разбиране за международно приетите изисквания за ядрена безопасност.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 5
Държавите-членки информират обществеността относно процедурите и резултатите на дейностите по надзора във връзка с ядрената безопасност. Те гарантират също така, че регулаторните органи ефективно информират обществеността в областите на своята компетенция. Осигурява се достъп до информация в съответствие със съответните национални и международни задължения.
Държавите-членки информират обществеността и Комисията относно процедурите и резултатите на дейностите по надзора във връзка с ядрената безопасност и незабавно информират обществеността в случай на инцидент. Те гарантират също така, че регулаторните органи ефективно информират обществеността в областите на своята компетенция. Осигурява се достъп до информация в съответствие със съответните национални и международни задължения.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите-членки зачитат основите на безопасността по МААЕ (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, поредица "IAEA Safety Standard", № SF-1 (2006 г.)). Те спазват задълженията и изискванията, включени в Конвенцията за ядрена безопасност (IAEA INFCIRC 449 от 5 юли 1994 г.).
1.  При избора на площадка, проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на ядрени инсталации, държавите-членки прилагат части от основите на безопасността по МААЕ (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, поредица "IAEA Safety Standard", № SF-1 (2006 г.)), които се отнасят до създаването на рамка на Общността за ядрена безопасност, както е посочено в приложението. Те прилагат задълженията и изискванията, включени в Конвенцията за ядрена безопасност1.
________________________________________________________________
1ОВ L 318, 11.12.1999 г., стр. 20 и ОВ L 172, 6.5.2004 г., стр. 7.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – алинея 2
По-конкретно, те гарантират, че приложимите принципи, предвидени в основите на безопасността по МААЕ, се изпълняват за осигуряване на високо равнище на безопасност в ядрените инсталации, включително inter alia на ефективни мерки срещу потенциални радиационни опасности, предотвратяване и реагиране на аварии, управление на стареенето, дългосрочно управление на всички произведени радиоактивни отпадъци и информиране на населението и властите на съседни държави.
заличава се
Изменение 37
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2
2.  Що се отнася до безопасността на нови енергийни ядрени реактори, държавите-членки се стремят да разработват допълнителни изисквания за безопасноств съответствие снепрекъснатото повишаване на безопасността въз основа на нивата за безопасност, разработени от Западноевропейската асоциация за ядрено регулиране (WENRA) и в тясно сътрудничество с Европейската група на високо равнище за ядрена безопасност и управление на отпадъците.
2.  При лицензирането на изграждането на нови енергийни ядрени реактори, държавите-членки се стремят да разработват допълнителни изисквания за безопасност, които отразяват непрекъснатото усъвършенстване на опита, свързан с експлоатацията на съществуващи реактори, изводите, направени въз основа на анализите на безопасността на инсталации в експлоатация, съвременните методологии и технологии, както и резултатите от изследователска дейност в областта на безопасността.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 a (нов)
2а. Комисията гарантира, че всички трети държави, които желаят да се присъединят или са в процес на преговори за присъединяване към ЕС, спазват поне стандартите, формулирани в настоящата директива, и принципите в приложението към нея, както са установени от МААЕ.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 7 – заглавие
Задължения на притежателите на лицензия
Отговорности на притежателите на лицензия
Изменение 40
Предложение за директива
Член 7 – параграф -1 (нов)
-1.  Държавите-членки гарантират, че притежателят на лицензия носи основната отговорност за безопасността на ядрените инсталации през целия им експлоатационен срок. Тази отговорност на притежателя на лицензията не може да бъде делегирана.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
1.  Притежателите на лицензии проектират, изграждат, експлоатират и извеждат от експлоатация своите ядрени инсталации в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 6, параграфи 1 и 2.
1.  Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензии носят отговорност за проектирането, изграждането, експлоатацията и извеждането от експлоатация на своите ядрени инсталации в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 6.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2
2.  Притежателите на лицензии създават и прилагат системи за управление, които редовно се проверяват от регулаторния орган.
2.  Държавите-членки гарантират, че притежателите на лицензии създават и прилагат системи за управление, които редовно се проверяват от регулаторния орган.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)
3а. Държавите-членки гарантират, че регулаторният орган редовно оценява дали персоналът на притежателя на лицензия е достатъчен и притежава необходимата квалификация, което е предварително условие за гарантиране на ядрена безопасност въз основа на доклада, представен от притежателя на лицензия относно оценката на въпроси, свързани с работата, като осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряването на култура на безопасност, квалификация и обучение, брой на служителите и използване на подизпълнители.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 б (нов)
3б. На всеки три години съответните регулаторни органи представят на Европейската комисия и на европейските социални партньори доклад относно ядрената безопасност и културата на безопасност. След консултиране с европейските социални партньори Комисията може да предлага подобрения, за да гарантира възможно най-високо равнище на ядрена безопасност в ЕС, включително по отношение на опазването на здравето.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
1.  Оценяването, разследването и контролът на ядрената безопасност, както и необходимите действия за прилагане, се осъществяват от регулаторния орган в ядрените инсталации през целия им експлоатационен срок, включително по време на извеждане от експлоатация.
заличава се
Изменение 47
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2
2.  Регулаторният орган притежава правомощия да отнема лицензията за експлоатация в случай на сериозни или повторни нарушения на правилата за безопасност в ядрената инсталация.
заличава се
Изменение 48
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Регулаторният орган притежава правомощия да разпореди прекратяване на работата на ядрена централа, ако счете, че безопасността не е напълно гарантирана.
заличава се
Изменение 49
Предложение за директива
Член 9
Държавите-членки, поотделно и чрез международно сътрудничество, предоставят подходящи възможности за образование и обучение за непрекъснато теоретично и практическо обучение по ядрена безопасност.
За да изградят подходящ национален човешки ресурс и да запазят познанието в областта на ядрената енергетика, държавите-членки, и ако е необходимо, и чрез международно сътрудничество предоставят възможности за образование и обучение за основно и непрекъснато теоретично и практическо обучение по ядрена безопасност, включително чрез програми за обмен.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 10
Член 10
заличава се
Приоритет на безопасността
Държавите-членки могат да предвидят по-строги мерки за безопасност от тези, предвидени в настоящата директива.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 11
Държавите-членки представят на Комисията доклад относно прилагането на настоящата директива не по-късно от [три години след влизане в сила] и на всеки три години след това. Въз основа на първия доклад, Комисията представя на Съвета доклад относно постигнатия напредък в прилагането на настоящата директива, който при необходимост се придружава от законодателни предложения.
Държавите-членки докладват на Комисията относно прилагането на настоящата директива по същото време и със същата честота, както това се прилага за техните национални доклади, представени на заседанията за преразглеждане в рамките на Конвенцията за ядрена безопасност. Въз основа на този доклад, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно постигнатия напредък в прилагането на настоящата директива, който при необходимост се придружава от законодателни предложения.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 12 – параграф 1
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [две години от датата, посочена в член 13]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [две години от датата, посочена в член 13]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 53
Предложение за директива
Приложение (ново)
Приложение
ЦЕЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Основната цел за безопасност е да се защитят работещите и обществеността от вредното въздействие на йонизиращите лъчения, които може да са породени от ядрени инсталации.
1.  За да се гарантира защитата на работещите и на обществеността, ядрените инсталации се експлоатират така, че да се постигнат най-високите стандарти за безопасност, които са разумно постижими, като се отчитат икономическите и социални фактори.
В допълнение към мерките за опазване на здравето, предвидени в Основните стандарти на Евратом (Директива 96/29/Евратом), се предприемат и следните мерки:
- ограничаване на вероятността от настъпване на събития, които биха могли да доведат до загуба на контрол върху активната зона на ядрения реактор, веригата на ядрено деление, радиоактивните източници, и
- смекчаване на последствията от такива събития, ако те настъпят.
2.  Основната цел за безопасност следва да се отчита за всички ядрени инсталации и за всички етапи от целия жизнен цикъл на ядрената инсталация.
ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Принцип 1: Отговорност за гарантирането на безопасността
Всяка държава-членка гарантира, че главната отговорност за гарантирането на безопасността на ядрената инсталация се поема от притежателя на съответната лицензия, и приема съответните мерки с цел да гарантира, че всеки притежател на такава лицензия изпълнява своята отговорност.
1.1  Всяка държава-членка гарантира, че притежателят на лицензията е взел мерки за:
- установяване и поддържане на необходимата компетентност;
- предоставяне на съответното обучение и информация;
- разработване на процедури и мерки за поддържане на безопасността при всякакви условия;
- проверка на адекватността на проектирането и на качеството на ядрените инсталации;
- гарантиране на безопасния контрол на всички използвани, произведени или съхранявани радиоактивни материали;
- гарантиране на безопасния контрол на всички произведени радиоактивни отпадъци
за да изпълни своята отговорност за гарантирането на безопасността на ядрената инсталация.
Тези отговорности се осъществяват в съответствие с приложимите цели за безопасност и изискванията, установени или одобрени от регулаторния орган, като тяхното изпълнение се гарантира чрез прилагането на система за управление.
Принцип 2: Ръководене и управление в интерес на гарантиране на безопасността
Ефикасно ръководене и управление в интерес на гарантиране на безопасността трябва да бъдат установени и поддържани във всички организации, свързани с ядрената безопасност.
2.1  Ръководството по въпросите на безопасността се демонстрира на най-високо равнище в организацията. Внедрява се и се поддържа ефективна система за управление, включваща всички елементи на управление, така че изискванията за безопасност да бъдат установени и прилагани съгласувано с други изисквания, включително свързаните с действията на персонала, качеството и сигурността и така че другите изисквания или задачи да не се изпълняват в ущърб на безопасността.
Системата за управление също така гарантира насърчаването на култура на безопасност, редовното извършване на оценки на показателите за безопасност и прилагането на извлечените от опита поуки.
2.2  В системата за управление е включена култура на безопасност, ръководеща позицията и поведението на всички засегнати организации и лица по отношение на безопасността. Културата на безопасност включва:
- индивидуална и колективна ангажираност по отношение безопасността от страна на най-високопоставените ръководители, управителите и персонала на всички равнища;
- отчетност на организациите и лицата на всички равнища по въпросите на безопасността;
- мерки за насърчаване заинтересоваността и стремежа към обучение и за обезсърчаване на самодоволството по отношение на безопасността.
2.3  Системата за управление признава съвкупността от взаимодействия на лица от всички равнища с технологиите и с организациите. С цел предотвратяване на пропуски в безопасността и на съществени човешки грешки или организационни пропуски, следва да се вземе предвид човешкият фактор и да се поддържат добрите производствени условия и добрите практики.
Принцип 3: Оценка на безопасността
Преди изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените инсталации, а също и през целия им експлоатационен срок, се извършват изчерпателни и систематични оценки на безопасността. Използва се диференциран подход като се отчита мащаба на потенциалните рискове от ядрената инсталация.
3.1  Регулаторният орган изисква оценка на ядрената безопасност за всички ядрени инсталации, която оценка е съобразена с диференцирания подход. Тази оценка на безопасността включва систематичен анализ на нормалната експлоатация и нейните последици, на възможните ситуации, при които могат да възникнат аварии и на последиците от такива аварии. Оценките на безопасността покриват мерките за безопасност, необходими за контролиране на опасностите, а проектирането и инженерно-техническите средства за безопасност се оценяват, за да се демонстрира, че изпълняват необходимите функции, свързани с безопасността. Когато за поддържането на безопасност е необходимо приемането на мерки за контрол или на мерки от страна на оператора, се провежда първоначална оценка на безопасността, за да се демонстрира, че приетите мерки са надеждни и на тях може да се разчита. Съответната държава-членка издава разрешение за ядрена инсталация едва след като регулаторният орган се е убедил, че предлаганите от притежателя на лицензията мерки за безопасност са адекватни.
3.2  Задължителната оценка на безопасността се повтаря според нуждите изцяло или отчасти на по-късен етап в хода на експлоатацията, за да бъдат взети предвид променените обстоятелства (например прилагането на нови стандарти или научно-технологичния напредък), натрупания работен опит, настъпилите промени и последиците от амортизацията. За операции, които се осъществяват за продължителни периоди от време оценките се преразглеждат и повтарят съобразно нуждите. Продължаването на тези операции зависи от тези повторни оценки, резултатите от които удостоверяват, че мерките за безопасност остават адекватни.
3.3  В рамките на задължителните оценки на безопасността се определят и анализират предвестниците на аварии (иницииращи събития, което могат да доведат до аварийни условия) и се приемат мерки за предотвратяване на настъпването на аварии.
3.4  За да се повиши допълнително безопасността се въвеждат процеси за осъществяване на обратна връзка и анализ на работния опит в собствените и другите съоръжения, включително по отношение на иницииращите събития, предвестниците на аварии, почти успешните опити, авариите и неоторизираните действия, така че да могат да се извлекат и обменят поуки и да се действа съобразно тях.
Принцип 4: Оптимизиране на безопасността
Държавите-членки гарантират оптимизирането на ядрените инсталации, така че те да осигуряват най-високо разумно достижимо равнище на безопасност, без неоправдано да се ограничава тяхната експлоатация.
4.1  Оптимизирането на безопасността изисква определянето на относителната значимост на различни фактори, включително:
- вероятността от настъпване на предвидими събития и последиците от тях;
- величината и разпределението на получените дози облъчване;
- икономическите, социалните и свързаните с околната среда фактори вследствие на рисковете от радиация.
Оптимизирането на безопасността означава също така използването на добри практики и здравия разум, доколкото това е възможно, в ежедневните дейности.
Принцип 5: Предотвратяване на аварии и смекчаване на последствията
Държавите-членки гарантират, че са взети всички практически мерки за предотвратяване и смекчаване на последствията от ядрени инциденти и аварии в техните ядрени инсталации.
5.1  Всяка държава-членка гарантира, че притежателите на лицензии полагат всички практически усулия
- за предотвратяване на възникването на необичайни условия или инциденти, които биха могли да доведат до загуба на контрол;
- за предотвратяване на ескалацията на всякакви такива необичайни условия или инциденти, които наистина са възникнали; и
- за смекчаване на всякакви вредни последици от авариите.
като прилагат "дълбокоешелонирана защита".
5.2  Прилагането на концепцията на дълбокоешелонирана защита гарантира, че единична техническа, човешка или организационна грешка не може да доведе до вредни ефекти, и че съчетание от грешки, което би могло да доведе до съществени вредни ефекти е много малко вероятно.
5.3  Дълбокоешелонираната защита се прилага чрез съчетаването на редица последователни и независими равнища на защита, като би трябвало всички те да се окажат дефектни, за да възникнат вредни въздействия върху работещите или обществеността. Равнищата на дълбокоешелонираната защита включват:
- адекватен избор на площадка
- адекватно проектиране на ядрената инсталация, включващо:
висококачествен проект и изграждане
много надеждни компоненти и оборудване
системи за контрол, ограничаване и защита, както и средства за наблюдение;
- адекватна организация с:
ефективна система на управление с твърда ангажираност на ръководството за наличие на култура на безопасност
всеобхватни оперативни процедури и практики
всеобхватни процедури за управление на аварии
мерки за аварийна готовност
Принцип 6: Аварийна готовност и реагиране при аварии
Държавите-членки гарантират, че са взети мерки за аварийна готовност и реагиране при аварии в ядрените инсталации в съответствие с Директива 96/29/Евратом.
Правна информация - Политика за поверителност