Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0231(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0236/2009

Texte depuse :

A6-0236/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.38
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0254

Texte adoptate
PDF 502kWORD 249k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Cadrul comunitar pentru securitatea nucleară*
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind instituirea cadrului comunitar pentru securitatea nucleară (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0790),

–   având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0026/2009),

–   având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–   având în vedere articolele 51 și 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0236/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 119 al doilea paragraf din Tratatul Euratom și să garanteze că au fost respectate cerințele juridice prevăzute de Tratatul Euratom pentru adoptarea prezentei propuneri, în special consultarea grupului de experți în conformitate cu articolul 31 din Tratatul Euratom;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  În condițiile în care toate statele membre sunt libere să decidă cu privire la mixul energetic, după o perioadă de reflecție, interesul pentru construirea de noi centrale nuclearo-electrice a crescut și unele state membre au decis să autorizeze construirea de noi centrale. Mai mult, se așteaptă ca în anii următori să se solicite de către deținătorii de autorizații extinderea duratelor de viață ale unor centrale nucleare.
(6)  Fiecare stat membru este liber să decidă cu privire la mixul său energetic.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În acest scop este necesar să se definească cele mai bune practici după care să se orienteze organismele de reglementare atunci când decid cu privire la extinderea duratelor de viață ale instalațiilor nucleare.
(7)  Securitatea nucleară este o problemă de interes comunitar de care ar trebui să se țină seama în cazul în care se decide autorizarea construirii de noi centrale și/sau extinderea duratei de viață a instalațiilor nucleare. În acest scop este necesar să se definească cele mai bune practici după care să se orienteze organismele de reglementare și statele membre atunci când decid dacă să autorizeze construirea de noi centrale, precum și atunci când decid cu privire la extinderea duratelor de viață ale instalațiilor nucleare.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Optimizarea continuă a securității nucleare impune ca sistemele de gestionare instituite și deținătorii de autorizații să asigure un nivel ridicat de securitate pentru populație.
(9)  Optimizarea continuă a securității nucleare impune ca sistemele de gestionare instituite și deținătorii de autorizații și de responsabilii cu gestionarea deșeurilor să asigure cel mai ridicat nivel de securitate posibil pentru populație.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Principiile fundamentale și cerințele stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) constituie cadrul de practici pe care trebuie să se bazeze cerințele naționale în domeniul securității. Statele membre au contribuit în mod considerabil la îmbunătățirea acestor principii fundamentale și cerințe.
(10)  Principiile fundamentale, cerințele și orientările stabilite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) constituie un set de norme și cadrul de practici pe care trebuie să se bazeze cerințele naționale în domeniul securității. Statele membre au contribuit în mod considerabil la îmbunătățirea acestor principii fundamentale, cerințe și orientări. Aceste norme ar trebui să reflecte cele mai bune practici internaționale privind cerințele de siguranță și, implicit, să constituie o bază solidă pentru legislația comunitară. Ele nu pot fi introduse în legislația comunitară prin simpla referire la standardele de securitate AIEA seria nr. SF-1 (2006) în prezenta directivă. Prin urmare, la această directivă ar trebui să se adauge o anexă care să cuprindă principiile fundamentale de securitate.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Furnizarea de informații către populație în mod corect și la timp cu privire la aspecte importante legate de securitatea nucleară trebuie să se bazeze pe un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește chestiunile legate de securitatea instalațiilor nucleare.
(13)  Furnizarea de informații către lucrătorii din domeniul nuclear și către populație în mod corect și la timp cu privire la aspecte importante legate de securitatea nucleară trebuie să se bazeze pe un nivel ridicat de transparență în ceea ce privește chestiunile legate de securitatea instalațiilor nucleare.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 13a (nou)
(13a)  Pentru a asigura accesul la informație, participarea populației și transparența, statele membre ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a implementa obligațiile prevăzute în convențiile internaționale care conțin deja cerințele necesare în context național, internațional sau transfrontalier, cum ar fi Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (Convenția de la Aarhus, 25 iunie 1998)1.
--  -------------------------------------------------------------
1 JO L 124, 17.5.2005, p. 1; JO L 164, 16.6.2006, p. 17 și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, JO L 264, 25.9.2006, p. 13.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  În vederea asigurării implementării eficiente a cerințelor în materie de securitate pentru instalațiile nucleare, statele membre trebuie să instituie organismele de reglementare cu statut de autorități independente. Organismele de reglementare trebuie să aibă competențele și resursele adecvate pentru a-și putea îndeplini misiunea.
(15)  În vederea asigurării unei reglementări eficiente pentru instalațiile nucleare, statele membre trebuie să instituie organismele de reglementare cu statut de autorități independente de interese ce ar putea afecta în mod inadecvat deciziile privind chestiunile de securitate nucleară. Organismele de reglementare trebuie să aibă competențele și resursele adecvate pentru a-și putea îndeplini misiunea.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)  Este necesar ca organismele de reglementare responsabile cu securitatea nucleară din statele membre să coopereze în principal prin intermediul Grupului european la nivel înalt pentru securitate nucleară și gestionarea deșeurilor, care a formulat zece principii de reglementare a securității nucleare. Grupul european la nivel înalt pentru securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor trebuie să contribuie la cadrul comunitar pentru securitatea nucleară în sensul optimizării permanente a acestui cadru.
(19)  Este necesar ca organismele de reglementare responsabile cu supravegherea instalațiilor nucleare din statele membre să coopereze în principal prin intermediul Grupului european la nivel înalt pentru securitate nucleară și gestionarea deșeurilor. Grupul la nivel înalt a formulat zece principii de reglementare a securității nucleare care sunt importante pentru contextul prezentei directive. Grupul european la nivel înalt pentru securitatea nucleară și gestionarea deșeurilor ar trebui să contribuie la cadrul comunitar pentru securitatea nucleară în sensul optimizării permanente a acestui cadru.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
(1)  Obiectivul general al directivei este de a atinge, menține și optimiza în mod continuu securitatea nucleară în Comunitate și de a consolida rolul organismelor de reglementare.
(1)  Obiectivul general al directivei este de a institui un cadru comunitar pentru securitatea nucleară în Uniunea Europeană. Aceasta stabilește o bază pentru legislația și mecanismele de reglementare din statele membre referitoare la securitatea nucleară și are scopul de a atinge, menține și optimiza în mod continuu securitatea nucleară în Comunitate și de a consolida rolul organismelor de reglementare.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
(2)  Domeniul său de aplicare cuprinde proiectarea, amplasarea, construcția, mentenanța, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, pentru care cadrul legislativ și de reglementare din statul membru respectiv impune luarea în considerare a securității nucleare.
(2)  Domeniul său de aplicare cuprinde proiectarea, amplasarea, construcția, mentenanța, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, precum și activitatea desfășurată de subcontractanții angajați de operatori pentru care cadrul legislativ și de reglementare din statul membru respectiv impune luarea în considerare a securității nucleare.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1
1. "instalație nucleară" înseamnă o uzină de fabricare a combustibilului nuclear, un reactor de cercetare (inclusiv configurațiile subcritice și critice), o centrală nuclearo-electrică, o instalație de depozitare a combustibilului uzat, o uzină de îmbogățire sau o instalație de reprocesare;
1. "instalație nucleară" înseamnă o uzină de fabricare a combustibilului nuclear, un reactor de cercetare (inclusiv configurațiile subcritice și critice), o centrală nuclearo-electrică, o instalație de depozitare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, o uzină de îmbogățire sau o instalație de reprocesare, inclusiv instalații pentru manipularea și operarea substanțelor radioactive generate în timpul exploatării unei instalații;
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3
3. "material radioactiv" orice material care conține unul sau mai mulți radionuclizi cu un nivel de activitate sau concentrație care nu pot fi neglijate din punct de vedere al radioprotecției;
3. "substanțe radioactive" înseamnă orice material care conține unul sau mai mulți radionuclizi cu un nivel de activitate sau concentrație care nu pot fi neglijate din punct de vedere al radioprotecției;
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8
8. "organism de reglementare" înseamnă orice organism sau organisme învestite de statul membru cu competența legală de a elibera autorizații și de a controla amplasarea, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea instalațiilor nucleare;
8. "organism de reglementare" înseamnă o autoritate sau un sistem de autorități învestit de un stat membru cu autoritatea legală de a conduce procesul de reglementare, inclusiv chestiunea emiterii de autorizații și, implicit, a reglementării deșeurilor nucleare și radioactive și a siguranței transportării acestora.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9
9. "autorizație" înseamnă toate autorizațiile eliberate solicitantului de organismul de reglementare și care îi conferă responsabilitatea pentru alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea unei instalații nucleare;
9. "autorizație" înseamnă toate autorizațiile eliberate solicitantului de un guvern sau de o autoritate națională aprobată de guvernul respectiv și care îi conferă responsabilitatea pentru alegerea amplasamentului, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea unei instalații nucleare;
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10
10. "reactori de putere noi" înseamnă reactori de putere a căror exploatare se autorizează după intrarea în vigoare a prezentei directive.
10. "reactoare de putere noi" înseamnă reactoarele de putere a căror construcție se autorizează după intrarea în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
Răspunderea și cadrul pentru securitatea instalațiilor nucleare
Cadrul legislativ pentru securitatea instalațiilor nucleare
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
(1)  Responsabilitatea primară pentru securitatea instalațiilor nucleare revine titularului autorizației, sub controlul organismului de reglementare. Măsurile de securitate și control care trebuie implementate într-o instalație nucleară se decid exclusiv de către organismul de reglementare și se aplică de către titularul autorizației.
eliminat
Titularului autorizației îi revine responsabilitatea primară în materie de securitate pe întreaga durată de viață a instalațiilor nucleare, până la scoaterea de sub controlul de reglementare. Responsabilitatea titularului autorizației nu poate fi delegată.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2
(2)  Statele membre stabilesc și mențin în vigoare un cadru legislativ și de reglementare care să guverneze securitatea instalațiilor nucleare. Acest cadru include cerințele naționale de securitate, un sistem de acordare a autorizațiilor și de control al instalațiilor și interdicția cu privire la exploatarea lor fără autorizație, precum și un sistem de control de reglementare care include măsurile necesare de punere în aplicare a cadrului respectiv.
(1)  Statele membre stabilesc și mențin în vigoare un cadru legislativ și de reglementare, bazat pe cele mai bune practici ale UE și internaționale disponibile, care să guverneze securitatea instalațiilor nucleare. Acest cadru include cerințele naționale de securitate, un sistem de acordare a autorizațiilor și de control al instalațiilor și interdicția cu privire la exploatarea lor fără autorizație, precum și un sistem de control de reglementare, prin intermediul suspendării, modificării sau revocării autorizațiilor care include măsurile necesare de punere în aplicare a cadrului respectiv.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Statele membre garantează introducerea unei legislații care să permită retragerea autorizației de funcționare a unei instalații nucleare în caz de încălcare gravă a condițiilor prevăzute în autorizație.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2b (nou)
(2b)  Statele membre garantează că toate organizațiile angajate în activități direct asociate cu instalațiile nucleare elaborează politici care acordă prioritatea cuvenită securității nucleare.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2c (nou)
(2c)  Statele membre se asigură că, cel puțin la fiecare zece ani, organismul de reglementare și sistemul național de reglementare sunt supuse unei evaluări internaționale la nivel de omologi , cu obiectivul de a îmbunătăți în mod permanent infrastructura de reglementare.
Statele membre notifică Comisiei rezultatele evaluării internaționale la nivel de omologi.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2d (nou)
(2d)  Statele membre pot stabili măsuri de securitate mai restrictive decât cele stabilite în prezenta directivă.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu
Organisme de reglementare
Desemnarea și atribuțiile organismelor de reglementare
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul -1 (nou)
(-1) Statele membre desemnează un organism de reglementare responsabil cu reglementarea, supravegherea și evaluarea securității instalațiilor nucleare.
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
(1)  Statele membre se asigură că organismul de reglementare este efectiv independent de toate organizațiile ale căror competențe includ promovarea, exploatarea instalațiilor nucleare sau demonstrarea beneficiilor acestora pentru societate, precum și libere de orice influență care ar putea afecta securitatea.
(1)  Statele membre asigură independența efectivă a organismului de reglementare. În acest sens, statele membre se asigură că, la îndeplinirea sarcinilor conferite în temeiul prezentei directive:
(a) organismul de reglementare este distinct din punct de vedere juridic și independent din punct de vedere funcțional de orice altă entitate publică sau privată, în special de cele ale căror competențe includ promovarea, exploatarea instalațiilor nucleare sau demonstrarea beneficiilor acestora pentru societate, precum și liber de orice influență care ar putea afecta securitatea;
(b) personalul organismului de reglementare și persoanele din structurile de management ale acestuia acționează în mod independent de orice interes de piață și nu solicită sau acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern și a niciunei entități publice sau private la îndeplinirea sarcinilor lor de reglementare.
Această cerință nu aduce atingere cooperării strânse cu alte autorități naționale interesate, după caz.
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2
(2)  Organismul de reglementare este învestit cu autoritatea, competențele și resursele umane și financiare corespunzătoare, necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și pentru a se achita de îndatoririle care îi revin. Organismul de reglementare controlează și reglementează securitatea instalațiilor nucleare și asigură implementarea cerințelor, condițiilor și normelor în materie de securitate.
(2)  Statele membre garantează că organismul de reglementare dispune de autoritatea, competențele și resursele umane și financiare corespunzătoare necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și pentru a se achita de îndatoririle care îi revin. Organismul de reglementare controlează și reglementează securitatea instalațiilor nucleare și asigură îndeplinirea cerințelor aplicabile de securitate și de acordare a autorizației.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
(3)  Organismul de reglementare acordă autorizațiile și monitorizează aplicarea dispozițiilor lor cu privire la amplasamentul, proiectarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea sau dezafectarea instalațiilor nucleare.
eliminat
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Statele membre se asigură că organismul de reglementare efectuează evaluări, investigații și controale de securitate nucleară și că, acolo unde este necesar, adoptă măsuri de punere în aplicare la instalațiile nucleare pe întreaga durată de viață a acestora, inclusiv pe parcursul dezafectării lor.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Statele membre garantează că organismul de reglementare are competența de a dispune suspendarea activității oricăror instalații nucleare în cazul în care consideră că securitatea nu este garantată.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4
(4)  Organismele de reglementare se asigură că titularii autorizațiilor dispun de personalul corespunzător sub raportul numărului și calificării.
eliminat
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5
(5)  La fiecare cel puțin zece ani, organismul de reglementare trebuie să se spună pe sine ți sistemul național de reglementare unui evaluări inter pares la nivel internațional, cu obiectivul de a îmbunătăți în mod permanent infrastructura de reglementare.
eliminat
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Organismele de reglementare din statele membre fac schimburi de bune practici în domeniul reglementării și ajung la o înțelegere uniformă a cerințelor în materie de securitate nucleară acceptate la nivel internațional.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 5
Statele membre informează populația cu privire la procedurile și rezultatele activităților de supraveghere în ceea ce privește securitatea nucleară. Totodată, ele se asigură că organismele de reglementare informează eficient publicul în domeniile care țin de competența lor. Accesul la informație se asigură în conformitate cu obligațiile pertinente, naționale și internaționale.
Statele membre informează populația și Comisia cu privire la procedurile și rezultatele activităților de supraveghere în ceea ce privește securitatea nucleară și informează populația imediat cu privire la orice incident. Totodată, ele se asigură că organismele de reglementare informează eficient publicul în domeniile care țin de competența lor. Accesul la informație se asigură în conformitate cu obligațiile pertinente, naționale și internaționale.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Statele membre respectă principiile fundamentale de securitate ale AIEA [: Fundamental safety principles (Elemente fundamentale de securitate ale AIEA: Principii fundamentale de securitate), IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)]. Ele respectă obligațiile și cerințele Convenției privind securitatea nucleară (IAEA INFCIRC 449 din 5 iulie 1994).
(1)  Pentru amplasarea, proiectarea, construcția, exploatarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, statele membre aplică acele părți din principiile fundamentale de securitate ale AIEA [IAEA Safety Fundamentals:Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006) (Elemente fundamentale de securitate ale AIEA: Principii fundamentale de securitate, standardele de securitate AIEA seria nr. SF-1 (2006)] care sunt relevante pentru crearea unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară, așa cum se specifică în anexă. Ele aplică obligațiile și cerințele Convenției privind securitatea nucleară1.
________________________________________________________________
1JO L 318, 11.12.1999, p. 20 și JO L 172, 6.5.2004, p. 7.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre asigură în special că principiile aplicabile definite prin elementele fundamentale de securitate ale AIEA sunt implementate astfel încât să se garanteze un nivel ridicat de securitate în instalațiile nucleare, care să cuprindă, între altele, măsuri eficace împotriva riscurilor potențiale asociate radiațiilor, prevenirea accidentelor și măsurile în caz de accident, gestionarea instalațiilor care îmbătrânesc, gestionarea pe termen lung a tuturor materialelor radioactive produse și informarea populației și a autorităților statelor vecine.
eliminat
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  În ceea ce privește securitateareactorilor nucleari de putere noi, statele membre trebuie să își fixeze drept obiectiv dezvoltarea unor cerințe de securitate suplimentare pe baza nivelurilor de securitate elaborate de Asociația Autorităților de Reglementare din Europa Occidentală (WENRA) și în strânsă colaborare cu Grupul european la nivel înalt pentru securitate nucleară și gestionarea deșeurilor.
(2)  În ceea ce privește autorizarea construirii de reactoare nucleare de putere noi, statele membre trebuie să își fixeze drept obiectiv dezvoltarea unor cerințe de securitate suplimentare care să reflecte îmbunătățirea constantă a experienței în funcționarea reactoarelor existente, cunoștințele dobândite din analizele de securitate ale uzinelor care funcționează, metodologii de ultimă oră, precum și tehnologii și rezultate ale cercetării în domeniul siguranței.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Comisia garantează că toate țările terțe care doresc să adere sau sunt în proces de negociere pentru aderare la UE respectă, ca o condiție minimă, normele menționate în prezenta directivă și principiile din anexă stabilite de AIEA.
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu
Obligațiile titularului autorizației
Responsabilitățile titularului autorizației
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)
(-1) Statele membre se asigură că securitatea instalațiilor nucleare pe toată perioada lor de funcționare reprezintă responsabilitatea principală a titularului autorizaţiei. Responsabilitatea titularului autorizației nu poate fi delegată.
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Titularii autorizațiilor proiectează, construiesc, exploatează și dezafectează instalațiile nucleare în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatele (1) și (2).
(1)  Statele membre se asigură că titularii autorizațiilor sunt responsabili pentru proiectarea, construirea, exploatarea și dezafectarea instalațiilor lor nucleare, în conformitate cu prevederile articolului 6.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2
(2)  Titularii autorizațiilor stabilesc și implementează sisteme de gestionare care sunt verificate periodic de organismul de reglementare.
(2)  Statele membre se asigură că titularii autorizațiilor stabilesc și implementează sisteme de gestionare care sunt verificate periodic de organismul de reglementare
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Statele membre se asigură, ca cerință prealabilă pentru garantarea securității nucleare, că organismul de reglementare evaluează cu regularitate gradul de suficiență și calificările personalului titularului autorizației, pe baza unui raport prezentat de titularul autorizației referitor la evaluarea aspectelor legate de personal precum sănătatea și securitatea și cultura securității, calificările și formarea profesională și numărul persoanelor angajate și a subcontractanților utilizați.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Autoritățile de reglementare relevante prezintă din trei în trei ani Comisiei și partenerilor sociali europeni un raport privind securitatea nucleară și cultura securității. Comisia, în consultare cu partenerii sociali europeni, poate propune îmbunătățiri pentru a asigura securitatea nucleară, inclusiv protecția sănătății la cel mai înalt nivel în UE.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1
(1)  Evaluările de securitate nucleară, investigațiile, controalele și, după caz, măsurile de punere în aplicare sunt asigurate de către organismul de reglementare pe întreaga durată de viață a instalațiilor nucleare, inclusiv pe parcursul dezafectării.
eliminat
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  Organismul de reglementare trebuie să aibă competența de a retragere a autorizației de funcționare în caz de încălcare gravă sau repetată a normelor de securitate în instalațiile nucleare.
eliminat
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Organismul de reglementare trebuie să aibă competența de a suspenda activitatea oricărei centrale nucleare în cazul în care consideră că securitatea nu este pe deplin garantată.
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 9
Statele membre pun la dispoziție, individual sau în cadrul cooperării transnaționale, oportunități de educație și calificare pentru pregătirea teoretică și practică continuă în domeniul securității nucleare.
Pentru a crea resurse umane adecvate la nivel național și pentru a păstra cunoștințele din domeniul nuclear, statele membre se asigură că se pun la dispoziție oportunități de educație și calificare pentru pregătirea teoretică și practică de bază sau continuă în domeniul securității nucleare, inclusiv programe de schimb, de către statele membre sau, dacă este necesar, în cadrul cooperării transnaționale.
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 10
Articolul 10
eliminat
Prioritatea acordată securității
Statele membre pot stabili măsuri de securitate mai restrictive decât cele stabilite în prezenta directivă.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 11
Statele membre prezintă un raport Comisiei cu privire la implementarea prezentei directive cel târziu [trei ani de la intrarea în vigoare] și, ulterior, la fiecare trei ani. Pe baza primului raport, Comisia prezintă un raport Consiliului cu privire la progresele înregistrate în implementarea prezentei directive, însoți, după caz, de propuneri legislative.
Statele membre raportează Comisiei cu privire la implementarea prezentei directive în același timp și cu aceeași regularitate ca și rapoartele naționale analizate la Convenția privind securitatea nucleară. Pe baza acestui raport, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele înregistrate în implementarea prezentei directive, însoțit, după caz, de propuneri legislative.
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 12 – paragraful 1
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [doi ani de la data prevăzută la articolul 13] cel mai târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.
Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la [doi ani de la data prevăzută la articolul 13] . Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Anexă (nouă)
Anexă
OBIECTIVUL ÎN MATERIE DE SECURITATE
Obiectivul fundamental în materie de securitate este protejarea lucrătorilor și a populației în general împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizante care pot fi generate de instalațiile nucleare.
1.  Pentru a asigura protecția lucrătorilor și a populației în general, instalațiile nucleare sunt exploatate astfel încât să se îndeplinească cele mai ridicate standarde de securitate care pot fi îndeplinite în mod rezonabil, luând în considerare factorii economici și sociali.
Pe lângă măsurile de protecție a sănătății, enunțate în Standardele minime Euratom (Directiva 96/29/Euratom), se adoptă următoarele măsuri:
- restrângerea probabilității producerii unor evenimente care ar putea duce la o pierdere a controlului asupra miezului reactorului nuclear, o reacție nucleară în lanț, sursă radioactivă și
- atenuarea consecințelor unor astfel de evenimente, în eventualitatea producerii lor.
2.  Obiectivul principal în materie de securitate este luat în considerare de către toate instalațiile nucleare și în toate etapele duratei de viață a instalației nucleare.
PRINCIPII DE SECURITATE
Principiul 1: Responsabilitatea pentru securitate
Fiecare stat membru asigură că responsabilitatea principală pentru securitatea unei instalații nucleare revine titularului autorizației în cauză și ia măsurile necesare pentru ca toți titularii unor astfel de autorizații să își asume responsabilitatea.
1.1  Fiecare stat membru se asigură că titularul autorizației a adoptat măsuri pentru:
- a stabili și menține competențele necesare;
- a oferi o pregătire profesională și o informare adecvată;
- a întocmi proceduri și mecanisme de menținere a securității în orice situație;
- a verifica proiectarea corespunzătoare și calitatea adecvată a instalațiilor nucleare;
- a asigura controlul în condiții de siguranță al tuturor materialelor radioactive folosite, produse sau depozitate;
- a asigura controlul în condiții de siguranță al tuturor deșeurilor radioactive produse;
pentru a-și îndeplini sarcinile care îi revin în ceea ce privește securitatea unei instalații nucleare.
Aceste responsabilități sunt îndeplinite în conformitate cu obiectivele și cerințele de securitate aplicabile, stabilite sau aprobate de către organismul de reglementare, iar îndeplinirea lor urmează să fie asigurată prin implementarea unui sistem de gestionare.
Principiul 2: Conducerea și gestionarea securității
Trebuie instituită o conducere și o gestionare eficientă a securității, susținută la nivelul tuturor organizațiilor implicate în securitatea nucleară.
2.1  Conducerea în ceea ce privește chestiunile de securitate trebuie demonstrată la cel mai înalt nivel al unei organizații. Trebuie implementat și menținut un sistem eficient de gestionare a securității care să integreze toate elementele de gestionare, astfel încât cerințele de securitate să fie stabilite și aplicate în mod coerent cu alte cerințe, inclusiv cu cele referitoare la activitățile umane, calitate și securitate, și astfel încât securitatea să nu fie compromisă de către alte cerințe sau solicitări.
Sistemul de gestionare asigură, de asemenea, promovarea unei culturi a securității, o evaluare periodică a performanțelor în materie de securitate și aplicarea învățămintelor rezultate din experiență.
2.2  În sistemul de gestionare se integrează o cultură a securității care determină atitudinile și comportamentele în ceea ce privește securitatea la nivelul tuturor organizațiilor și indivizilor implicați. Cultura securității include:
- angajamentul individual și colectiv în favoarea securității din partea conducerii, a administrației și a personalului la toate nivelurile;
- responsabilitatea pentru securitate a organizațiilor și a indivizilor la toate nivelurile;
- măsuri de încurajare a unei atitudini active și deschise și de descurajare a comodității în ceea ce privește securitatea.
2.3  Sistemul de gestionare ține cont de întreaga gamă de interacțiuni a indivizilor de la toate nivelurile cu tehnologia și cu organizațiile. Pentru a preveni disfuncționalitățile umane sau organizaționale în domeniul securității, trebuie luați în considerare și factorii umani, iar realizările și bunele practici trebuie sprijinite.
Principiul 3: Evaluarea securității
Se efectuează evaluări aprofundate și sistematice ale securității înainte de construirea și punerea în funcțiune a unei instalații nucleare, precum și pe toată durata de viață a acesteia. Trebuie aplicată o abordare graduală care să țină cont de gravitatea potențialelor riscuri aferente instalației nucleare.
3.1  Organismul de reglementare solicită o evaluare a securității nucleare pentru toate instalațiile nucleare, în conformitate cu o abordare graduală. Evaluarea securității presupune analiza sistematică a funcționării normale și a efectelor acesteia, a modalităților de apariție a disfuncționalităților și a consecințelor acestora. Evaluările de securitate cuprind măsurile de securitate necesare pentru a controla neprevăzutul, iar proiectarea și construcția elementelor de securitate sunt evaluate pentru a demonstra că îndeplinesc funcțiile de securitate cerute. Acolo unde, în vederea menținerii securității, sunt necesare măsuri de control sau acțiuni din partea operatorului, trebuie făcută mai întâi o evaluare inițială a securității pentru a demonstra că mecanismele utilizate sunt solide și fiabile. Un stat membru poate acorda o autorizație pentru o instalație nucleară numai după ce s-a demonstrat în mod satisfăcător organismului de reglementare că măsurile de securitate propuse de către solicitantul autorizației sunt corespunzătoare.
3.2  Procesul de evaluare a securității se repetă în întregime sau parțial, în funcție de necesitățile ulterioare aferente desfășurării operațiilor, pentru a se ține seama de circumstanțele care s-au schimbat (cum ar fi aplicarea de noi standarde sau de descoperiri științifice și tehnologice), de feedback-ul primit în cursul experienței de exploatare, de modificări și de efectele îmbătrânirii. Pentru operațiuni care se întind pe perioade lungi de timp, evaluările se revizuiesc și se repetă dacă este necesar. Continuarea acestor operațiuni depinde de rezultatul reevaluărilor, acestea trebuind să demonstreze că măsurile de securitate sunt în continuare corespunzătoare.
3.3  În cursul evaluării de securitate cerute, se identifică și se analizează precursorii accidentelor (evenimente declanșatoare care pot genera condiții de producere a accidentelor) și se iau măsuri pentru a preveni producerea accidentelor.
3.4  Pentru a consolida și mai mult securitatea, se introduc proceduri pentru transmiterea feedback-ului și analizarea experienței de exploatare în propriile instalații și alte instalații, inclusiv evenimente declanșatoare, precursori de accidente, "rateuri evitate în ultimul moment", accidente și acte neautorizate, astfel încât să se tragă învățăminte, să fie comunicate și altora și să se acționeze în consecință.
Principiul 4: Optimizarea securității
Statele membre asigură optimizarea instalațiilor nucleare în vederea oferirii celui mai ridicat nivel de securitate care se poate realiza în mod rezonabil fără a limita inutil exploatarea.
4.1  Optimizarea securității necesită luarea de hotărâri referitoare la semnificația a diferiți factori, inclusiv:
- iminența producerii unor evenimente previzibile și consecințele acestora;
- cantitatea și distribuția dozelor de radiații primite;
- factorii economici, sociali și de mediu legați de riscurile de iradiere;
- optimizarea securității înseamnă, de asemenea, utilizarea bunelor practici și a bunului simț practic în activitățile cotidiene.
Principiul 5: Prevenire și limitarea consecințelor
Statele membre se asigură că se depun toate eforturile practice pentru prevenirea și limitarea consecințelor incidentelor și accidentelor nucleare în instalațiile nucleare.
5.1  Fiecare stat membru se asigură că titularul autorizației depune toate eforturile pentru:
- a preveni apariția condițiilor anormale sau a incidentelor care ar putea determina pierderea controlului;
- a preveni amplificarea unor asemenea condiții anormale sau incidente apărute și
- pentru a limita toate consecințele nocive ale unui accident.
prin implementarea "apărării în adâncime".
5.2  Apărarea în adâncime garantează că nicio defecțiune tehnică, umană sau organizațională nu poate avea efecte dăunătoare, iar combinația mai multor defecțiuni care ar putea avea consecințe dăunătoare are o probabilitate de apariție foarte mică.
Apărarea în adâncime se implementează în principal prin combinația unui număr de niveluri consecutive și independente de protecție care nu ar trebui să mai funcționeze niciunul înainte de producerea unor efecte dăunătoare asupra oamenilor sau mediului. Nivelurile de apărare în adâncime cuprind:
- selectarea corespunzătoare a amplasamentului;
- proiectarea corespunzătoare a instalației, și anume
proiect și construcție de înaltă calitate,
fiabilitate mare a componentelor și echipamentelor,
sisteme de control, limitare și protecție și elemente de supraveghere;
- o organizație corespunzătoare, dotată cu
un sistem eficient de gestionare, a cărui conducere se angajează ferm în favoarea culturii securității,
proceduri și practici de exploatare cuprinzătoare,
proceduri detaliate de gestionare a accidentelor,
mecanisme de pregătire pentru situații de urgență.
Principiul 6: Gradul de pregătire și capacitatea de reacție în situațiile de urgență
Statele membre se asigură că există mecanisme de pregătire şi de reacţie în situații de urgență în caz de accidente la instalațiile nucleare, în conformitate cu Directiva 96/29/Euratom.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate