Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0231(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0236/2009

Predkladané texty :

A6-0236/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.38
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0254

Prijaté texty
PDF 513kWORD 242k
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť *
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Rady (Euratom), ktorou sa ustanovuje rámec Spoločenstva týkajúci sa jadrovej bezpečnosti (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0790),

–   so zreteľom na články 31 a 32 Zmluvy o Euratome, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0026/2009),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0236/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 119 druhý odsek Zmluvy o Euratome a aby zabezpečila dodržanie právnych požiadaviek podľa Zmluvy o Euratome na prijatie tohto návrhu, a to najmä konzultáciu so skupinou odborníkov v súlade s článkom 31 Zmluvy o Euratome;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Každý členský štát môže voľne rozhodovať o skladbe svojich zdrojov energie a po období úvah vzrástol záujem o výstavbu nových zariadení a niektoré členské štáty sa rozhodli, že udelia licencie na novú výstavbu. Očakáva sa, že držitelia licencií v najbližších rokoch požiadajú o predĺženie životnosti jadrových elektrární.
(6)  Každý členský štát môže voľne rozhodovať o skladbe svojich zdrojov energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Na tento účel by sa mali rozvíjať osvedčené postupy, ktoré by pre dozorné orgány predstavovali vodidlo pri rozhodovaní o predĺžení životnosti jadrových zariadení.
(7)  Jadrová bezpečnosť predstavuje záujem Spoločenstva, čo by sa pri rozhodovaní o licenciách na nové zariadenia a/alebo predĺžení životnosti jadrových zariadení malo brať do úvahy. Na tento účel by sa mali rozvíjať osvedčené postupy, ktoré by pre dozorné orgány a členské štáty predstavovali vodidlo pri rozhodovaní o prípadnom poskytnutí licencie na nové zariadenia a o predĺžení životnosti jadrových zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  Na sústavné zlepšovanie jadrovej bezpečnosti treba, aby zriadené systémy riadenia a držitelia licencie zaručili verejnosti vysokú úroveň bezpečnosti.
(9)  Na sústavné zlepšovanie jadrovej bezpečnosti treba, aby zriadené systémy riadenia, držitelia licencie a likvidátori odpadu zaručili verejnosti čo najvyššiu úroveň bezpečnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Základné princípy a požiadavky stanovené Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) predstavujú rámec postupov, na ktorom by mali byť založené vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť. Na zlepšenie týchto základných princípov požiadaviek členské štáty značne prispeli.
(10)  Základné princípy, požiadavky a usmernenia stanovené Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) predstavujú súbor pravidiel a rámec postupov, na ktorom by mali byť založené vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť. Na zlepšenie týchto základných princípov, požiadaviek a usmernení členské štáty značne prispeli. Tieto pravidlá by mali odzrkadľovať najlepšie medzinárodné postupy, pokiaľ ide o bezpečnostné požiadavky, a mali by byť preto dobrým základom právnych predpisov Spoločenstva. Do práva Spoločenstva ich nie je možné zaviesť iba prostredníctvom odkazu na Sériu bezpečnostných štandardov MAAE č. SF-1 (2006) v tejto smernici. Príloha obsahujúca základné bezpečnostné zásady by sa mala preto doplniť k tejto smernici.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  Včasné a presné poskytovanie informácií o dôležitých otázkach jadrovej bezpečnosti verejnosti by malo byť založené na vysokej úrovni transparentnosti v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení.
(13)  Včasné a presné poskytovanie informácií o dôležitých otázkach jadrovej bezpečnosti pracovníkom v odvetví jadrovej energetiky a verejnosti by malo byť založené na vysokej úrovni transparentnosti v otázkach týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Na zabezpečenie dostupnosti informácií, účasti verejnosti a transparentnosti by členské štáty mali prijať všetky príslušné opatrenia na splnenie záväzkov ustanovených v medzinárodných dohovoroch, ktoré už ustanovujú potrebné požiadavky vo vnútroštátnom, medzinárodnom alebo cezhraničnom kontexte, napríklad Dohovor o o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor, 25. júna 1998)1.
--  -------------------------------------------------------------
1 Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1; Ú. v. EÚ L 164, 16.6.2006, s. 17 a nariadenie (ES) 1367/2006, Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Aby sa poskytla istota, že požiadavky na bezpečnosť jadrových zariadení sa vykonávajú účinne, členské štáty by mali zriadiť dozorné orgány ako nezávislé orgány. Dozorné orgány by mali byť vybavené vhodnou právomocou a zdrojmi, aby boli schopné plniť si svoje povinnosti.
(15)  Aby sa poskytla istota, že jadrové zariadenia sa účinne regulujú, členské štáty by mali zriadiť dozorné orgány ako orgány nezávislé od záujmov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť rozhodnutia o otázkach jadrovej bezpečnosti. Dozorné orgány by mali byť vybavené vhodnou právomocou a zdrojmi, aby boli schopné plniť si svoje povinnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  Dozorné orgány poverené zodpovednosťou za bezpečnosť jadrových zariadení v členských štátoch by mali spolupracovať predovšetkým prostredníctvom Európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom, ktorá vypracovala desať zásad pre dozor nad jadrovou bezpečnosťou. Európska skupina na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom by mala prispievať k rámcu Spoločenstva, ktorý sa týka jadrovej bezpečnosti, aby bolo možné ho neustále zlepšovať,
(19)  Dozorné orgány poverené zodpovednosťou za dozor nad jadrovými zariadeniami v členských štátoch by mali spolupracovať predovšetkým prostredníctvom Európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom. Skupina na vysokej úrovni vypracovala desať zásad pre dozor nad jadrovou bezpečnosťou, ktoré sú dôležité v kontexte tejto smernice. Európska skupina na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom by mala prispievať k rámcu Spoločenstva, ktorý sa týka jadrovej bezpečnosti, aby bolo možné ho neustále zlepšovať,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1
1.  Cieľom tejto smernice je dosiahnuť, udržať a sústavne zlepšovať jadrovú bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť úlohu vnútroštátnych dozorných orgánov.
1.  Cieľom tejto smernice je vytvoriť v Európskej únii rámec jadrovej bezpečnosti Spoločenstva. Stanovuje základ pre legislatívne a regulačné dohovory členských štátov týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a má za cieľ dosiahnuť, udržať a sústavne zlepšovať jadrovú bezpečnosť v Spoločenstve a posilniť úlohu vnútroštátnych dozorných orgánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2
2.  Oblasť pôsobnosti sa vzťahuje na konštrukčné riešenie jadrových zariadení, ich umiestňovanie, výstavbu, údržbu, prevádzku a vyraďovanie z prevádzky, v prípade čoho sa musia podľa legislatívneho a dozorného rámca príslušného členského štátu zohľadniť otázky bezpečnosti.
2.  Oblasť pôsobnosti sa vzťahuje na konštrukčné riešenie jadrových zariadení, ich umiestňovanie, výstavbu, údržbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a vyraďovanie z prevádzky a na prácu subdodávateľov, ktorých využívajú prevádzkovatelia, v prípade čoho sa musia podľa legislatívneho a dozorného rámca príslušného členského štátu zohľadniť otázky bezpečnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 2 – bod 1
1.  Pojem "jadrové zariadenie" znamená zariadenie na výrobu jadrového paliva, výskumný reaktor (vrátane podkritických a kritických zostáv), jadrovú elektráreň, zariadenie na skladovanie vyhoreného paliva, závod na obohacovanie alebo regeneračné zariadenie;
1.  Pojem "jadrové zariadenie" znamená zariadenie na výrobu jadrového paliva, výskumný reaktor (vrátane podkritických a kritických zostáv), jadrovú elektráreň, zariadenie na skladovanie vyhoreného paliva a rádioaktívneho odpadu, závod na obohacovanie alebo regeneračné zariadenie vrátane zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi látkami vznikajúcimi počas prevádzky zariadenia a ich spracovanie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 2 – bod 3
3. "rádioaktívny materiál"znamená ľubovoľný materiál, ktorý obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita alebo koncentrácia sa vzhľadom na radiačnú ochranu nemôže zanedbať;
3. "rádioaktívna látka" je každý materiál, ktorý obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov, ktorých aktivita alebo koncentrácia sa vzhľadom na radiačnú ochranu nemôže zanedbať;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – bod 8
8. "dozorný orgán" znamená akýkoľvek orgánalebo akékoľvek orgány, ktorým daný členský štát udelil právomoc vydávať v tomto členskom štáte licencie a dozerať na umiestňovanie jadrových zariadení, ich konštrukčné riešenie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie alebo vyraďovanie z prevádzky;
8. dozorný orgán" znamená orgán alebo systém orgánov určený členským štátom ako orgán s právomocou vykonávať dozorný proces vrátane vydávania povolení, t.j. jadrový dozor, dozor nad žiarením, rádioaktívnym odpadom a bezpečnosťou jeho prepravy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 2 – bod 9
9. "licencia" znamená akékoľvek oprávnenie udelené uchádzačovi dozorným orgánom s cieľom preniesť zodpovednosť za umiestňovanie jadrových zariadení, ich konštrukčné riešenie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie alebo vyraďovanie z prevádzky;
9. "licencia" znamená akékoľvek oprávnenie udelené uchádzačovi vládou alebo vnútroštátnym orgánom schváleným touto vládou s cieľom preniesť zodpovednosť za umiestňovanie jadrových zariadení, ich konštrukčné riešenie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzkovanie alebo vyraďovanie z prevádzky;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 2 – bod 10
10. pojem "nové jadrové reaktory" znamená jadrové reaktory, na prevádzku ktorých bola licencia udelená až po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
10. pojem "nové jadrové reaktory" znamená jadrové reaktory, na výstavbu ktorých bola licencia udelená až po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 3 – názov
Zodpovednosť a rámec v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení
Právny rámec v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1
1.  Hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť jadrových zariadení má držiteľ licencie pod kontrolou dozorného orgánu. O bezpečnostných a kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonávať v jadrovom zariadení, rozhoduje len dozorný orgán a držiteľ licencie ich uplatňuje.
vypúšťa sa
Držiteľ licencie má hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť počas celej životnosti jadrového zariadenia až dovtedy, keď je toto zariadenie oslobodené od dozornej kontroly. Túto zodpovednosť držiteľa licencie nemožno delegovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2
2.  Členské štáty ustanovia a udržiavajú legislatívny a dozorný rámec na riadenie bezpečnosti jadrových zariadení. Patria sem vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť, systém udeľovania licencií a systém kontroly jadrových zariadení a zákaz ich prevádzky bez licencie a systém regulačného dohľadu vrátane potrebného presadzovania práva.
1.  Členské štáty ustanovia a udržiavajú legislatívny a regulačný rámec na riadenie bezpečnosti jadrových zariadení, ktorý je založený na najlepších medzinárodných postupoch a postupoch EÚ. Patria sem vnútroštátne požiadavky na bezpečnosť, systém udeľovania licencií a systém kontroly jadrových zariadení a zákaz ich prevádzky bez licencie a systém regulačného dohľadu, prostredníctvom pozastavenia, zmeny alebo odvolania licencií vrátane potrebného presadzovania práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené právne predpisy, ktoré umožnia odobratie licencie na prevádzku jadrového zariadenia v prípade vážneho porušenia licenčných podmienok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 b (nový)
2b.  Členské štáty zabezpečia, aby všetky organizácie zapojené do aktivít priamo súvisiacich s jadrovými zariadeniami prijali politiky prisudzujúce jadrovej bezpečnosti náležitú prioritu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 c (nový)
2c.  Členské štáty zabezpečia, aby sa najmenej každých 10 rokov dozorný orgán a vnútroštátny systém podrobovali medzinárodnému partnerskému preskúmaniu zameranému na sústavné zlepšovanie infraštruktúry dozoru.
Členské štáty oznámia výsledky medzinárodného partnerského preskúmania Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 d (nový)
2d.  Členské štáty môžu ustanoviť prísnejšie bezpečnostné opatrenia, než aké sa ustanovujú v tejto smernici.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 4 – názov
Dozorné orgány
Menovanie a zodpovednosti dozorných orgánov
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 4 – odsek -1 (nový)
-1.  Členské štáty určia vnútroštátny dozorný orgán zodpovedný za reguláciu, dozor a hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1
1.  Členské štáty zaručia, že dozorný orgán je skutočne nezávislý od iných organizácií, ktorých úlohou je propagovať jadrové zariadenia, prevádzkovať ich alebo zdôvodňovať ich spoločenské prínosy, a že nie je vystavený vplyvu, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť.
1.  Členské štáty zaistiaskutočnú nezávislosť dozorného orgánu. Členské štáty na tento účel zabezpečia, aby bol dozorný orgán pri vykonávaní úloh, ktoré mu boli uložené na základe tejto smernice:
a) právne oddelený a funkčne nezávislý od akéhokoľvek iného verejného alebo súkromného subjektu, a najmä od subjektov, ktorých úlohou je propagovať jadrové zariadenia, prevádzkovať ich alebo zdôvodňovať ich spoločenské prínosy, a že nie je vystavený vplyvu, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť;
b) a aby jeho zamestnanci a osoby zodpovedné za jeho riadenie konali pri plnení svojich dozorných povinností nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov a nepožadovali alebo neprijímali pokyny od žiadneho štátneho alebo iného verejného alebo súkromného subjektu.
Táto požiadavka sa nedotýka prípadnej úzkej spolupráce s inými relevantnými vnútroštátnymi orgánmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2
2.  Dozornému orgánu sa poskytnú primerané právomoci, kompetencie a finančné a ľudské zdroje, aby si mohol plniť svoju zodpovednosť vykonávať svoje povinnosti. Uskutočňuje dohľad a dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení a zaisťuje vykonávanie bezpečnostných požiadaviek, podmienok a predpisov.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby mal dozorný orgán primerané právomoci, kompetencie a finančné a ľudské zdroje, aby si mohol plniť svoju zodpovednosť vykonávať svoje povinnosti. Dozorný orgánuskutočňuje dohľad a dozor nad bezpečnosťou jadrových zariadení a zaisťuje dodržiavanie platných bezpečnostných požiadaviek a podmienok udeľovania licencií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3
3.  Dozorný orgán udeľuje licencie a monitoruje ich uplatňovanie na umiestňovanie jadrových zariadení, na ich konštrukčné riešenie, výstavbu, uvádzanie do prevádzky, prevádzku alebo vyraďovanie z prevádzky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty zabezpečia, aby dozorný orgán posudzoval, vyšetroval, kontroloval a prípadne prijímal opatrenia na presadzovanie práva v oblasti jadrovej bezpečnosti v jadrových zariadeniach počas celej ich životnosti i počas ich vyraďovania z prevádzky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty zabezpečia, aby mal dozorný orgán právomoc nariadiť pozastavenie prevádzky ktoréhokoľvek jadrového zariadenia v prípade, že nie je zaručená bezpečnosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4
4.  Dozorné orgány zaistia, aby držitelia licencií mali k dispozícii primeraný počet pracovníkov s primeranou kvalifikáciou.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5
5.  Najmenej každých desať rokov sa dozorný orgán a vnútroštátny systém dozoru podrobia medzinárodnému vzájomnému prieskumu zameranému na sústavné zlepšovanie infraštruktúry dozoru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 5 a (nový)
5a.  Dozorné orgány členských štátov si navzájom vymieňajú osvedčené postupy v oblasti dozoru a usilujú sa o jednotné chápanie medzinárodne prijatých požiadaviek jadrovej bezpečnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 5
Členské štáty informujú verejnosť o postupoch a výsledkoch činnosti pri dohľade nad jadrovou bezpečnosťou. Takisto zaistia, aby dozorné orgány účinne informovali verejnosť o oblastiach, ktoré patria do ich kompetencie. Musí byť zaistený prístup k informáciám v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami.
Členské štáty informujú verejnosť a Komisiu o postupoch a výsledkoch činnosti pri dohľade nad jadrovou bezpečnosťou a v prípade akéhokoľvek incidentu okamžite informujú verejnosť. Takisto zaistia, aby dozorné orgány účinne informovali verejnosť o oblastiach, ktoré patria do ich kompetencie. Musí byť zaistený prístup k informáciám v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými záväzkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty rešpektujú základné bezpečnostné princípy MAAE (Základné bezpečnostné princípy MAAE: Séria bezpečnostných štandardov MAAE č. SF-1 (2006). Dodržiavajú záväzky a požiadavky začlenené do Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (IAEA INFCIRC 449 z 5. júla 1994).
1.  Pri umiestňovaní jadrových zariadení, ich konštrukčnom riešení, výstavbe, prevádzke alebo vyraďovaní z prevádzkyčlenské štáty uplatňujú základné bezpečnostné princípy MAAE (Základné bezpečnostné princípy MAAE: Séria bezpečnostných štandardov MAAE č. SF-1 (2006) podľa prílohy, ktoré sú relevantné pre tvorbu rámca Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť.Uplatňujú záväzky a požiadavky začlenené do dohovoru o jadrovej bezpečnosti1.
_________________________________________
1 Ú. v. ES L 318, 11.12.1999, s. 20 a Ú. v. EÚ L 172, 6.5.2004, s. 7.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2
Predovšetkým zaistia, aby sa vykonávali platné zásady ustanovené v základných princípoch MAAE s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti v jadrových zariadeniach, okrem iného vrátane účinných mechanizmov proti potenciálnym rádiologickým nebezpečenstvám, prevencie nehôd, starnúcich riadiacich pracovníkov, dlhodobého nakladania so všetkými vyprodukovanými rádioaktívnymi materiálmi a informovania obyvateľstva a úradov susedných štátov.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2
2.  Pokiaľ ide o bezpečnosť nových jadrových reaktorov, členské štáty sa budú usilovať o vypracovanie dodatočných požiadaviek na bezpečnosť v súlade so zásadou sústavného zlepšovania bezpečnosti na základe úrovní bezpečnosti vypracovaných Združením západoeurópskych orgánov dozoru nad jadrovou energiou (WENRA) a v úzkej spolupráci s Európskou skupinou na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť a nakladanie s odpadom.
2.  Na účely udeľovania licencií na výstavbu nových jadrových reaktorov, sa členské štáty budú usilovať o vypracovanie dodatočnýchpožiadaviek na bezpečnosť zohľadňujúcich sústavné zlepšovanie skúseností z prevádzky existujúcich reaktorov, vedomosti získané z bezpečnostných analýz prevádzkovaných zariadení, najmodernejšie metodiky a technológie a výsledky bezpečnostného výskumu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia zabezpečí, aby všetky tretie krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ alebo rokujú o pristúpení, spĺňali minimálne normy stanovené v tejto smernici a zásady uvedené v prílohe, ako ich stanovila MAAE.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 7 – názov
Povinnosti držiteľov licencie
Zodpovednosti držiteľov licencie
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 7 – odsek -1 (nový)
-1.  Členské štáty zabezpečia, aby hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť jadrových zariadení počas celej životnosti jadrového zariadenia mal držiteľ licencie. Túto zodpovednosť držiteľa licencie nemožno delegovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1
1.  Držitelia licencií projektujú, stavajú, prevádzkujú a vyraďujú z prevádzky svoje jadrové zariadenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 6 ods. 1 a 2.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli držitelia licencií zodpovední za konštrukčné riešenie, výstavbu, prevádzkovanie jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2
2.  Držitelia licencie zriadia a uskutočňujú systémy riadenia, ktoré pravidelne overuje orgán dozoru.
2.  Členské štáty zabezpečia, že držitelia licencie zriaďujú a uplatňujú systémy riadenia, ktoré pravidelne overuje orgán dozoru.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty zabezpečia, že dozorný orgán pravidelne posudzuje dostatočnosť a kvalifikáciu personálu držiteľov licencie ako predpoklad zaistenia jadrovej bezpečnosti, a to na základe správy predloženej držiteľom licencie o hodnotení otázok týkajúcich sa zamestnancov, ako je zdravie a bezpečnosť a kultúra bezpečnosti, kvalifikácie a školenia, počet samotných zamestnancov a využívanie subdodávateľov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3 b (nový)
3b.  Príslušné dozorné orgány každé tri roky predkladajú Komisii a európskym sociálnym partnerom správu a jadrovej bezpečnosti a kultúre bezpečnosti. Komisia môže po porade s európskymi sociálnymi partnermi navrhnúť zlepšenia na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti vrátane ochrany zdravia na čo najvyššej možnej úrovni v EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1
1.  Posúdenie, vyšetrovanie, kontrola a prípadne opatrenia na presadzovanie práva v oblasti jadrovej bezpečnosti vykonáva orgán dozoru v jadrových zariadeniach počas celej ich životnosti i počas ich vyraďovania z prevádzky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  V prípade závažného alebo opakovaného porušovania bezpečnostných predpisov v jadrovom zariadení má dozorný orgán právomoc odobrať prevádzkovú licenciu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
3.  Orgán dozoru má právomoc nariadiť pozastavenie prevádzky akejkoľvek elektrárne, pokiaľ sa domnieva, že nie plne zaručená bezpečnosť.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 9
Členské štáty samostatne aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce zabezpečia zodpovedajúce príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na sústavnú teoretickú prípravu a praktický výcvik.
V záujme vybudovania zodpovedajúcich ľudských zdrojov jednotlivých štátov a zachovania vedomostí v oblasti jadrovej energiečlenské štáty v prípade potreby prostredníctvom nadnárodnej spolupráce zabezpečia dostupnosť príležitostí na základné vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na sústavnú teoretickú prípravu a praktické školenia v oblasti jadrovej bezpečnostivrátane výmenných programov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 10
Článok 10
vypúšťa sa
Priorita bezpečnosti
Členské štáty môžu ustanoviť prísnejšie bezpečnostné opatrenia, než aké sa ustanovujú v tejto smernici.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 11
Členské štáty podajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice najneskôr do [troch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky. Na základe prvej správy Komisia predloží Rade správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tejto smernice spolu s prípadnými legislatívnymi návrhmi.
Členské štáty informujú Komisiu o vykonávaní tejto smernice v rovnakom čase a v rovnakej periodicite, ako predkladajú národné správy v rámci hodnotiacich schôdzí Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Na základe tejto správy Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní tejto smernice spolu s prípadnými legislatívnymi návrhmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 13]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 13]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Príloha (nová)
Príloha
CIEĽ BEZPEČNOSTI
Základným cieľom bezpečnosti je ochrana pracovníkov a širokej verejnosti pred škodlivými účinkami ionizačného žiarenia, ktoré môžu spôsobovať jadrové zariadenia.
1.  Na zabezpečenie ochrany pracovníkov a širokej verejnosti sa jadrové zariadenia prevádzkujú tak, aby sa dosahovala čo najvyššia úroveň bezpečnostných noriem, ktorá sa dá dosiahnuť vzhľadom na hospodárske a sociálne činitele.
Okrem opatrení týkajúcich sa ochrany zdravia ustanovených v základných normách Euratomu (smernici 96/29/Euratom) sa prijímajú tieto opatrenia:
‐ na zníženie pravdepodobnosti výskytu udalostí, ktoré by mohli viesť k strate kontroly nad jadrom reaktora, jadrovou reťazovou reakciou a rádioaktívnym zdrojom a
‐ na zmiernenie následkov takýchto udalostí, ak by k nim došlo.
2.  Základný cieľ bezpečnosti sa berie do úvahy pri všetkých jadrových zariadeniach a vo všetkých štádiách životnosti jadrového zariadenia.
ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Zásada 1: Zodpovednosť za bezpečnosť
Každý členský štát zabezpečuje, aby zodpovednosť za bezpečnosť jadrového zariadenia mal v prvom rade držiteľ príslušnej licencie, a vykonáva príslušné kroky na to, aby sa takáto zodpovednosť zabezpečila u každého držiteľa licencie.
1.1  Každý členský štát zabezpečí, aby držiteľ licencie vykonával ustanovenia týkajúce sa:
‐ ustanovenia a dodržiavania potrebných právomocí;
‐ poskytovania primeraného vzdelávania a informácií;
‐ vytvorenia postupov a opatrení na dodržiavanie bezpečnosti za každých podmienok;
‐ overovania vhodného konštrukčného riešenia a primeranej kvality jadrových zariadení;
‐ zaistenia bezpečného riadenia všetkého používaného, vyrábaného alebo uskladňovaného rádioaktívneho materiálu;
‐ zaistenia bezpečného riadenia všetkého vznikajúceho rádioaktívneho odpadu
a aby plnil svoju zodpovednosť za bezpečnosť jadrového zariadenia.
Tieto zodpovednosti sa plnia v súlade s platnými bezpečnostnými cieľmi a požiadavkami ustanovenými alebo schválenými dozorným orgánom, a ich plnenie sa zaistí zavedením systému riadenia.
Zásada 2: Vedenie a riadenie v otázkach bezpečnosti
Vo všetkých organizáciách, ktorých sa týka jadrová bezpečnosť, sa musí ustanoviť a uplatňovať efektívne vedenie a riadenie v otázkach bezpečnosti.
2.1  Vedenie v otázkach bezpečnosti je potrebné preukázať na najvyšších úrovniach organizácie. Implementuje a uplatňuje sa systém efektívneho riadenia, ktorý integruje všetky prvky riadenia, aby bolo možné vytvoriť a uplatňovať bezpečnostné požiadavky v súlade s inými požiadavkami vrátane tých, ktoré sa týkajú výkonu ľudí, kvality a bezpečnosti, aby tak bezpečnosť nenarušili iné požiadavky alebo nároky.
Systém riadenia zabezpečí aj posilňovanie kultúry bezpečnosti, pravidelné hodnotenie bezpečnosti a uplatňovanie vedomostí získaných zo skúseností.
2.2  Do systému riadenia je nutné integrovať kultúru bezpečnosti, ktorou sa riadia prístupy a správanie v súvislosti s bezpečnosťou všetkých zainteresovaných organizácií a osôb. Kultúra bezpečnosti zahŕňa:
‐ individuálny a kolektívny záväzok k bezpečnosti zo strany vedenia, riadenia a personálu na všetkých úrovniach;
‐ zodpovednosť organizácií a osôb za bezpečnosť na všetkých úrovniach;
‐ opatrenia na podporu kritického postoja a získavania skúseností a odradzovanie od ľahostajnosti v súvislosti s bezpečnosťou.
2.3  Systém riadenia berie do úvahy celý rad interakcií osôb na všetkých úrovniach s technikou a s organizáciami. Aby sa zabránilo nedostatkom v oblasti bezpečnosti, vážnemu zlyhaniu ľudského faktora a organizácie, je nutné brať do úvahy ľudský faktor a podporovať dobrý výkon a správne postupy.
Zásada 3: Posudzovanie bezpečnosti
Pred výstavbou a uvedením jadrového zariadenia do prevádzky a počas celého obdobia jeho životnosti sa vykonáva komplexné a systematické posudzovanie bezpečnosti. Pri zohľadňovaní významnosti potenciálnych rizík jadrových zariadení sa využíva prístup odstupňovanej škály.
3.1  Dozorný orgán vyžaduje posúdenie jadrovej bezpečnosti všetkých jadrových zariadení v súlade s prístupom odstupňovanej škály. Súčasťou posudzovania bezpečnosti je systematická analýza bežnej prevádzky a jej vplyvu, spôsobov, ktorými môže dôjsť k zlyhaniu, a dôsledkov takýchto zlyhaní. Posúdenia bezpečnosti sa týkajú bezpečnostných opatrení potrebných na riadenie rizika a hodnotia sa konštrukčné a projektové bezpečnostné prvky s cieľom preukázať, že spĺňajú požadované bezpečnostné funkcie. Ak sa na zachovanie bezpečnosti žiada o kontrolné opatrenia alebo zásahy prevádzkovateľa, je potrebné vykonať úvodné hodnotenie bezpečnosti s cieľom preukázať, že platné opatrenia sú robustné a spoľahlivé. Členský štát vydá povolenie na jadrové zariadenie len vtedy, ak sa dozornému orgánu uspokojivo preukáže, že bezpečnostné opatrenia, ktoré navrhuje žiadateľ o licenciu, sú primerané.
3.2  Proces posudzovania bezpečnosti sa neskôr opakuje počas uskutočňovania operácií podľa potreby čiastočne alebo vcelku s cieľom zohľadniť zmenené okolnosti (napr. uplatňovanie nových noriem alebo výsledkov vedeckého a technologického rozvoja), skúsenosti s prevádzkou, úpravy a vplyvy starnutia zariadení. Pri operáciách, ktoré sa uskutočňujú dlhodobo, sa posúdenia prehodnocujú a opakujú podľa potreby. Operácie sa môžu ďalej vykonávať pod podmienkou opakovania posúdenia bezpečnosti, ktorým sa preukáže, že bezpečnostné opatrenia sú naďalej primerané.
3.3  V rámci požadovaného posúdenia bezpečnosti sa identifikujú a analyzujú javy, ktoré sú predzvesťou havárií (iniciujúca udalosť, ktorá by mohla viesť k podmienkam vzniku havárie), a prijmú sa opatrenia na zabránenie výskytu havárií.
3.4  Na podporu bezpečnosti sa zavedú postupy získavania spätnej väzby a analýzy prevádzkových skúseností z vlastného zariadenia a iných zariadení, ktoré zahŕňajú iniciujúce udalosti, javy, ktoré sú predzvesťou havárií, nehody, "ktorým sa uniklo o vlások", havárie a nepovolené zásahy s cieľom poučiť sa, zdieľať skúsenosti a konať podľa nich.
Zásada 4: Optimalizácia bezpečnosti
Členské štáty zabezpečia, aby sa jadrové zariadenia optimalizovali tak, aby zabezpečovali čo najvyššiu úroveň bezpečnosti, ktorá sa dá primerane prakticky dosiahnuť bez neadekvátneho obmedzenia ich prevádzky.
4.1  Optimalizácia bezpečnosti si vyžaduje posudzovanie relatívneho významu viacerých faktorov vrátane:
‐ pravdepodobnosti výskytu predvídateľných udalostí a ich dôsledkov;
‐ veľkosti a distribúcie dávky ožiarenia;
‐ hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činiteľov vyplývajúcich z radiačného rizika.
Optimalizácia bezpečnosti znamená tiež čo najlepšie využívanie osvedčených postupov a zdravého rozumu počas každodenných činností.
Zásada 5: Prevencia a zmierňovanie následkov
Členské štáty zabezpečia, aby sa na prevenciu a zmierňovanie následkov havárií a nehôd v ich jadrových zariadeniach vyvinulo maximálne úsilie.
5.1  Každý členský štát zabezpečí, aby držitelia licencií vyvinuli maximálne úsilie
‐ na zabránenie výskytu abnormálnych podmienok alebo udalostí, ktoré by mohli viesť k strate kontroly;
‐ na zabránenie vystupňovania takýchto abnormálnych podmienok alebo udalostí, ktoré sa vyskytnú; ako aj
‐ na zmiernenie škodlivých následkov havárie
realizáciou "hĺbkovej ochrany".
5.2  Realizácia hĺbkovej ochrany zabezpečí, aby žiadne technické, ľudské alebo organizačné zlyhanie samotné nemalo škodlivé účinky, a aby kombinácia zlyhaní, ktorá by mohla mať významné škodlivé účinky, bola veľmi málo pravdepodobná.
5.3  Hĺbková ochrana sa vykonáva prostredníctvom kombinácie viacerých následných a nezávislých úrovní ochrany, ktoré by museli všetky zlyhať, ak by malo dôjsť k škodlivým účinkom na ľudí a širokú verejnosť. Úrovne hĺbkovej ochrany zahŕňajú:
‐ primeranú voľbu miesta výstavby,
‐ vhodné konštrukčné riešenie jadrového zariadenia zahŕňajúce:
kvalitný projekt a výstavbu,
spoľahlivé prvky a zariadenia,
kontrolné systémy, systémy obmedzovania a ochrany a prvky umožňujúce dohľad;
- primeranú organizáciu s:
účinným systémom riadenia, v ktorom manažment pestuje kultúru bezpečnosti
komplexnými prevádzkovými postupmi a praxou,
komplexnými postupmi riadenia havárií,
opatreniami havarijnej pripravenosti.
Zásada 6: Havarijná pripravenosť a reakcia
Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali opatrenia týkajúce sa havarijnej pripravenosti a reakcie na havárie v jadrových zariadeniach podľa smernice 96/29/Euratom.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia