Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0231(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0236/2009

Ingivna texter :

A6-0236/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 20
CRE 21/04/2009 - 20

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.38
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0254

Antagna texter
PDF 410kWORD 209k
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Gemenskapsram för kärnsäkerhet *
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0790),

–   med beaktande av artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0026/2009),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0236/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 119.2 i Euratomfördraget, och se till att de rättsliga krav som fastställs i Euratomfördraget om antagandet av detta förslag efterlevs, särskilt samrådet med den expertgrupp som avses i artikel 31 i Euratomfördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Varje medlemsstat får själv besluta över sin energimix, och efter en tids övervägande har intresset för att bygga nya anläggningar ökat och en del medlemsstater har beslutat att ge tillstånd för nybyggnation. Dessutom förväntas tillståndshavare under de kommande åren begära en förlängning av livstiden för kärnkraftverk.
(6)  Varje medlemsstat får själv besluta över sin energimix.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Därför bör bästa praxis utvecklas, så att tillsynsorganen kan få vägledning i samband med beslut om förlängning av livstiden för kärntekniska anläggningar.
(7)  Kärnsäkerhet är en fråga av gemenskapsintresse, som bör beaktas vid beslut om tillstånd för nya anläggningar och/eller om förlängd livstid för kärntekniska anläggningar. Därför bör bästa praxis utvecklas, så att tillsynsorganen och medlemsstaterna kan få vägledning när de beslutar om huruvida tillstånd ska ges för nya anläggningar samt i samband med beslut om förlängning av livstiden för kärntekniska anläggningar.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet krävs att en hög säkerhetsnivå för allmänheten kan garanteras genom de ledningssystem som finns och av tillståndshavarna.
(9)  För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet krävs att högsta möjliga säkerhetsnivå för allmänheten kan garanteras genom de ledningssystem som finns och av tillståndshavarna och avfallshanterarna.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Nationella säkerhetskrav bör baseras på den praxis som utgörs av de grundläggande principer och krav som fastställts av Internationella atomenergiorganet (IAEA). Medlemsstaterna har bidragit avsevärt till att förbättra dessa principer och krav.
(10)  Nationella säkerhetskrav bör baseras på en uppsättning regler och på den praxis som utgörs av de grundläggande principer, krav och riktlinjer som fastställts av Internationella atomenergiorganet (IAEA). Medlemsstaterna har bidragit avsevärt till att förbättra dessa principer, krav och riktlinjer. Reglerna bör spegla bästa internationella praxis i fråga om säkerhetskrav, och följaktligen utgöra en god grund för gemenskapslagstiftning. De kan inte införlivas i gemenskapslagstiftningen enbart genom hänvisning till IAEA:s säkerhetsnormer serie SF-1 (2006) i detta direktiv. Därför bör en bilaga som innehåller de grundläggande säkerhetsprinciperna fogas till detta direktiv.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Informationen till allmänheten om viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och baseras på en hög grad av insyn i frågor rörande säkerheten vid kärntekniska anläggningar.
(13)  Informationen till arbetstagare inom den kärntekniska industrin och till allmänheten om viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och baseras på en hög grad av insyn i frågor rörande säkerheten vid kärntekniska anläggningar.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  För att tillgång till information, allmänhetens deltagande och insyn ska kunna säkerställas bör medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra de förpliktelser som fastställs i de internationella konventioner där de nödvändiga kraven i nationella, internationella och gränsöverskridande sammanhang redan föreskrivs, t.ex. konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen av den 25 juni 1998)1.
____________________
1 EUT L 124, 17.5.2005, s. 1, EUT L 164, 16.6.2006, s. 17 och förordning (EG) 1367/2006, EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  För att säkerställa att säkerhetskraven för kärntekniska anläggningar efterlevs på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna upprätta tillsynsorgan i form av oberoende myndigheter. Tillsynsorganen bör förses med lämpliga kunskaper och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.
(15)  För att säkerställa att kärntekniska anläggningar regleras på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna upprätta tillsynsorgan i form av myndigheter som är oberoende av intressen som skulle kunna påverka beslut om kärnsäkerhetsfrågor på ett otillbörligt sätt. Tillsynsorganen bör förses med lämpliga kunskaper och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Tillsynsorganen med ansvar för säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i medlemsstaterna bör framför allt samarbeta genom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering, som har utarbetat tio principer för regleringen av kärnsäkerheten. Europeiskahögnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering bör bidra till gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte att kontinuerligt förbättra den.
(19)  Tillsynsorganen med ansvar för övervakningen vid de kärntekniska anläggningarna i medlemsstaterna bör framför allt samarbeta genom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering. Högnivågruppen har utarbetat tio principer för regleringen av kärnsäkerheten som är viktiga med avseende på detta direktiv. Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering bör bidra till gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte att kontinuerligt förbättra den.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
1.  Syftet med detta direktiv är att åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen och se till att denna säkerhet upprätthålls och kontinuerligt förbättras, samt att stärka de nationella tillsynsorganens roll.
1.  Syftet med detta direktiv är att upprätta en gemenskapsram för kärnsäkerheten inom EU. Det fastställer en grund för medlemsstaternas lagstiftning och övriga bestämmelser på kärnsäkerhetsområdet och syftar till att åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen och se till att denna säkerhet upprätthålls och kontinuerligt förbättras, samt att stärka de nationella tillsynsorganens roll.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
2.  Tillämpningsområdet omfattar utformning, anläggningsplats, uppförande, underhåll, drift och nedläggning av kärntekniska anläggningar, där säkerheten måste beaktas enligt bestämmelserna i den berörda medlemsstaten.
2.  Tillämpningsområdet omfattar utformning, anläggningsplats, uppförande, underhåll, idrifttagning, drift och nedläggning av kärntekniska anläggningar och det arbete som genomförs av underleverantörer som operatörerna anlitar, där säkerheten måste beaktas enligt bestämmelserna i den berörda medlemsstaten.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1
(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för tillverkning av kärnbränsle, forskningsreaktor (inbegripet underkritiska och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, anläggning för förvaring av använt kärnbränsle, anrikningsanläggning eller upparbetningsanläggning.
(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för tillverkning av kärnbränsle, forskningsreaktor (inbegripet underkritiska och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, anläggning för förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, anrikningsanläggning eller upparbetningsanläggning, inklusive anläggningar för hantering och behandling av radioaktiva ämnen som genererats under driften av en anläggning.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
(3) radioaktivtmaterial: material som innehåller en eller flera radionuklider, vars aktivitet eller koncentration inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt.
(3) radioaktivtämne: material som innehåller en eller flera radionuklider, vars aktivitet eller koncentration inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8
(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller flera, som i respektive medlemsstat har tillstånd att i den medlemsstaten utfärda tillstånd och övervaka val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar.
(8) tillsynsorgan: en myndighet eller instansordning som i en medlemsstat utnämnts som rättsligt behörig att leda tillsynsprocessen, inklusive frågan om godkännande, och följaktligen regleringen av kärn- och strålningssäkerhet och säkerheten i fråga om radioaktivt avfall och transport.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
(9) tillstånd: varje form av bemyndigande som tillsynsorganet ger den sökande och som innebär att den senare övertar ansvaret för val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
(9) tillstånd: varje form av bemyndigande som en statlig eller nationell myndighet som har godkänts av den aktuella regeringen ger den sökande och som innebär att den senare övertar ansvaret för val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10
(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med tillstånd att tas i drift efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med tillstånd att byggas efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken
Ansvar och ramar för säkerheten vid kärntekniska anläggningar
Rättsliga ramar för säkerheten vid kärntekniska anläggningar
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
1.  Huvudansvaret för säkerheten vid kärntekniska anläggningar ska ligga hos tillståndshavaren under överinseende av tillsynsorganet. Beslut om säkerhetsåtgärder och kontroller som ska genomföras vid en kärnteknisk anläggning ska fattas endast av tillsynsorganet och tillämpas av tillståndshavaren.
utgår
Tillståndshavaren ska ha huvudansvaret för säkerheten under den kärntekniska anläggningens hela livstid till dess att den befrias från tillsynskontroll. Tillståndshavarens ansvar kan inte delegeras.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska införa och upprätthålla lagar och andra författningar för att reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar. De ska omfatta nationella säkerhetskrav, ett system för tillståndsgivning och kontroll av kärntekniska anläggningar, förbud mot drift av dem utan tillstånd samt ett system för myndighetstillsyn och tillsyn över att lagarna följs.
1.  Medlemsstaterna ska införa och upprätthålla lagar och andra författningar som bygger på EU:s praxis och bästa internationella tillgängliga praxis för att reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar. De ska omfatta nationella säkerhetskrav, ett system för tillståndsgivning och kontroll av kärntekniska anläggningar, förbud mot drift av dem utan tillstånd samt ett system för myndighetstillsyn, med hjälp av upphävande, ändring eller återkallande av tillstånd och tillsyn över att lagarna följs.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska se till att det införs lagstiftning för att stadga om indragande av driftstillstånd för en kärnteknisk anläggning i samband med allvarliga brott mot tillståndsvillkoren.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna ska se till att alla organisationer som ägnar sig åt verksamhet som har direkt samband med kärntekniska anläggningar ska utforma en politik i vilken kärnsäkerhet prioriteras på vederbörligt sätt.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)
2c.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet och det nationella regelverket genomgår en internationell sakkunnigbedömning minst en gång vart tionde år i syfte att kontinuerligt förbättra tillsynsinfrastrukturen.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om resultaten av den internationella sakkunnigbedömningen.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2d (ny)
2d.  Medlemsstaterna får införa strängare säkerhetsåtgärder än de som anges i detta direktiv.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken
Tillsynsorgan
Utnämnande av tillsynsorgan och deras ansvar
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt -1 (ny)
-1.  Medlemsstaterna ska utse ett nationellt tillsynsorgan som ska ansvara för att reglera, övervaka och bedöma säkerheten i kärntekniska anläggningar.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet är oberoende av organisationer med uppgift att gynna eller driva kärntekniska anläggningar eller försvara samhällsnyttan, och att det inte står under påverkan på ett sätt som inverkar på säkerheten.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganet är verkligt oberoende. I detta syfte ska medlemsstaterna se till att tillsynsorganet när det utför sina uppgifter enligt detta direktiv
a) är rättsligt skilt från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga eller privata enheter, särskilt enheter med uppgift att gynna eller driva kärntekniska anläggningar eller försvara samhällsnyttan, och att det inte står under påverkan på ett sätt som inverkar på säkerheten,
b) ser till att tillsynsorganets personal och de personer som ansvarar för dess förvaltning agerar oberoende av marknadsintressen, och inte söker eller tar emot instruktioner från någon regering eller annan offentlig eller privat enhet när de utför sina tillsynsuppgifter.
Detta krav ska inte påverka nära samarbete, vid behov, med andra relevanta nationella myndigheter.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
2.  Tillsynsorganet ska förses med den makt och de befogenheter, ekonomiska resurser och personalresurser som erfordras för att det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Det ska övervaka och reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar och se till att krav, villkor och bestämmelser gällande säkerheten är uppfyllda.
2.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet har den makt och de befogenheter, ekonomiska resurser och personalresurser som erfordras för att det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Tillsynsorganet ska övervaka och reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar och se till att tillämpliga krav gällande säkerheten och villkoren för tillstånd är uppfyllda.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och övervaka tillämpningen av dem i fråga om val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
utgår
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet genomför bedömningar, utredningar och kontroller av kärnsäkerheten och, vid behov, vidtar tvångsåtgärder i kärnanläggningar under deras livstid, bland annat under avvecklingen.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)
3b.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet har befogenhet att beordra avbrytande av driften vid en kärnteknisk anläggning i sådana fall då säkerheten inte kan garanteras.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
4.  Tillsynsorganet ska se till att tillståndshavare har tillräckligt med personal till sitt förfogande i fråga om antal och kvalifikationer.
utgår
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5
5.  Tillsynsorganet ska minst en gång vart tionde år se till att tillsynsorganet och det nationella regelverket genomgår en sakkunnigbedömning i syfte att kontinuerligt förbättra den rättsliga strukturen.
utgår
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaternas tillsynsorgan ska utbyta bästa tillsynspraxis och komma fram till en gemensam uppfattning om internationellt accepterade kärnsäkerhetskrav.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 5
Medlemsstaterna ska informera allmänheten om förfarandena och resultaten i samband med övervakningen av kärnsäkerheten. De ska även se till att tillsynsorganen informerar allmänheten om sådant som ligger inom deras respektive kompetensområden. Tillgången till information ska garanteras i enlighet med relevanta nationella och internationella skyldigheter.
Medlemsstaterna ska informera allmänheten och kommissionen om förfarandena och resultaten i samband med övervakningen av kärnsäkerheten och omgående informera allmänheten om alla driftstörningar. De ska även se till att tillsynsorganen informerar allmänheten om sådant som ligger inom deras respektive kompetensområden. Tillgången till information ska garanteras i enlighet med relevanta nationella och internationella skyldigheter.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de skyldigheter och krav som ingår i konventionen om kärnsäkerhet (IAEA INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).
1.  För val av anläggningsplats, utformning, uppförande, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar ska medlemsstaterna tillämpa de delar av IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 [2006]), som är relevanta för upprättandet av en gemenskapsram för kärnsäkerhet, såsom i detalj anges i bilagan. De ska tillämpa de skyldigheter och krav som ingår i konventionen om kärnsäkerhet1.
____________________
1EGT L 318, 11.12.1999, s. 20, och EUT L 172, 6.5.2004, s. 7.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå vid kärntekniska anläggningar ska de i synnerhet se till att de tillämpliga principer som ingår i IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper följs, bland annat i fråga om effektiva åtgärder mot potentiella strålningsrisker, förebyggande av och insatser vid olyckor, hantering av åldrande anläggningar, långsiktig hantering av allt framställt radioaktivt material, och information till befolkning och myndigheter i grannländer.
utgår
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
2.  Beträffande säkerheten vid nya reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje med den kontinuerliga förbättring av säkerheten som sker på grundval av de säkerhetsnivåer som fastställts av den västeuropeiska sammanslutningen av kärnenergiorgan (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA) i nära samarbete med Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering.
2.  För att ge tillstånd att bygga nya reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta ytterligare säkerhetskrav som speglar den kontinuerliga förbättringen av driftserfarenheten vid befintliga reaktorer, kunskaper från säkerhetsanalyser för kärnkraftverk, avancerade metoder och teknik och resultat av säkerhetsundersökningar.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska se till att alla tredjeländer som vill ansluta sig eller som för förhandlingar om sin anslutning till EU som ett minimum följer normerna i detta direktiv och principerna i bilagan, såsom de fastställs av IAEA.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 7 – titel
Skyldigheter för tillståndshavare
Ansvar för tillståndshavare
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt – -1 (ny)
-1.  Medlemsstaterna ska se till att huvudansvaret för säkerheten vid en kärnteknisk anläggning ligger hos tillståndshavaren under anläggningens hela livstid. Tillståndshavarens ansvar kan inte delegeras.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
1.  Tillståndshavare ska utforma, uppföra och avveckla sina kärntekniska anläggningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.
1.  Medlemsstaterna ska se till att tillståndshavare är ansvariga för utformning, uppförande, drift och avveckling av sina kärntekniska anläggningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
2.  Tillståndshavare ska upprätta och ta i drift ledningssystem som ska kontrolleras regelbundet av tillsynsorganet.
2.  Medlemsstaterna ska se till att tillståndshavare upprättar och tar i drift ledningssystem som kontrolleras regelbundet av tillsynsorganet.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet regelbundet bedömer om tillståndshavarens personal är tillräcklig och kvalificerad, som ett villkor för att garantera kärnsäkerheten, på grundval av en rapport som tillståndshavaren lägger fram avseende utvärdering av anställningsfrågor såsom hälsa och säkerhet samt säkerhetskultur, kvalifikationer och utbildning, antal anställda och anlitande av underleverantörer.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3b (ny)
3b.  De relevanta tillsynsmyndigheterna ska vart tredje år för kommissionen och arbetsmarknadens parter på EU-nivå lägga fram en rapport om kärnsäkerhet och säkerhetskultur. Kommissionen kan, i samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, föreslå förbättringar för att säkerställa kärnsäkerheten, inklusive hälsoskydd, på högsta möjliga nivå i EU.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
1.  Tillsynsorganet ska vid de kärntekniska anläggningarna och under hela deras livstid, även under avvecklingen, bedöma, undersöka och kontrollera kärnsäkerheten och, vid behov, utöva tillsyn över att lagarna om kärnsäkerhet följs.
utgår
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.  Vid allvarliga eller upprepade brott mot säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk anläggning får tillsynsorganet dra in driftstillståndet.
utgår
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Om säkerheten inte kan garanteras fullt ut får tillsynsorganet avbryta driften vid den kärntekniska anläggningen.
utgår
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 9
Lämpliga möjligheter till utbildning och teoretisk och praktisk fortbildning om kärnsäkerhet ska tillhandahållas av respektive medlemsstat och genom internationellt samarbete.
För att uppnå tillräckliga nationella personalresurser och bevara kärnkraftskunskaper ska medlemsstaterna se till att möjligheter till utbildning och teoretisk och praktisk grundläggande utbildning och fortbildning om kärnsäkerhet, inklusive utbytesprogram, tillhandahålls på nationell nivå av medlemsstaterna och om så krävs genom internationellt samarbete.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Prioritering av säkerhet
Medlemsstaterna får besluta om säkerhetsåtgärder som är strängare än de som fastställs i detta direktiv.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 11
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet] och därefter vart tredje år. På grundval av den första rapporten ska kommissionen överlämna en rapport till rådet om framstegen vid genomförandet av direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta direktiv vid samma tidpunkt och lika ofta som i fråga om nationella rapporter vid möten för granskning av konventionen om kärnsäkerhet. På grundval av denna rapport ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen vid genomförandet av direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den [två år efter det datum som avses i artikel 13]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den [två år efter det datum som avses i artikel 13]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Bilaga (ny)
Bilaga
SÄKERHETSMÅL
Det grundläggande säkerhetsmålet är att skydda arbetstagarna och allmänheten mot de skadliga effekterna av joniserande strålning, som kan orsakas av kärntekniska anläggningar.
1.  För att säkra skyddet för arbetstagarna och allmänheten ska kärntekniska anläggningar drivas på så sätt att man uppnår de högsta säkerhetsnormer som rimligtvis kan uppnås med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
Förutom de åtgärder som gäller hälsoskydd, som fastställs i Euratoms grundläggande säkerhetsnormer (direktiv 96/29/Euratom), ska följande åtgärder vidtas:
  Att begränsa risken för händelser som skulle kunna leda till förlorad kontroll över kärnreaktorhärdar, kärnreaktioner, radioaktiva källor.
–   Att mildra konsekvenserna av sådana händelser om de skulle inträffa.
2.  Det grundläggande säkerhetsmålet ska ställas upp med hänsyn till alla kärntekniska anläggningar och för alla skeden under kärntekniska anläggningars livstid.
SÄKERHETSPRINCIPER
Princip 1: Ansvar för säkerheten
Varje medlemsstat ska se till att det främsta ansvaret för säkerheten vid kärntekniska anläggningar ligger hos innehavaren av det relevanta tillståndet och ska ta lämpliga steg för att se till att alla sådana tillståndshavare uppfyller sina skyldigheter.
1.1  Varje medlemsstat ska se till att tillståndshavaren har genomfört bestämmelserna om
– att uppnå och upprätthålla nödvändig kompetens,
– att tillhandahålla tillräcklig utbildning och information,
– att inrätta förfaranden och arrangemang för att upprätthålla säkerheten under alla villkor,
– att kontrollera att kärntekniska anläggningar är lämpligt utformade och att de håller tillräcklig kvalitet,
– att säkerställa säker kontroll av allt radioaktivt material som används, produceras eller lagras,
– att säkerställa säker kontroll av allt radioaktivt avfall som alstras, och
att fullgöra skyldigheten att se till att de kärntekniska anläggningarna är säkra.
Dessa skyldigheter ska fullgöras i enlighet med gällande säkerhetsmål och krav såsom fastställts eller godkänts av tillsynsorganet, och deras fullgörande ska säkras genom genomförandet av ett ledningssystem.
Princip 2: Ledning och förvaltning för säkerhet
Effektiv ledning och förvaltning för säkerhet ska inrättas och upprätthållas inom alla organisationer som hanterar kärnsäkerhet.
2.1  Det ska finnas ett ledarskap i säkerhetsfrågor på organisationens högsta nivåer. Ett effektivt ledningssystem ska genomföras och upprätthållas, där man integrerar alla delar av ledningen så att säkerhetskraven fastställs och tillämpas på ett sätt som är konsekvent med andra krav, såsom krav som gäller människors prestationer, kvalitet och säkerhet, samt på så sätt att säkerheten inte äventyras genom andra krav eller anspråk.
Ledningssystemet ska också säkra främjandet av en säkerhetskultur, regelbunden bedömning av säkerhetsprestationer och tillämpningen av det man lärt av erfarenheten.
2.2  En säkerhetskultur som reglerar alla berörda organisationers och individers inställning och beteende i samband med säkerhet ska integreras i ledningssystemet. Säkerhetskulturen inkluderar
– individuellt och kollektivt åtagande i fråga om säkerhet från ledningens och personalens sida på alla nivåer,
– ansvarighet för säkerheten för organisationer och individer på alla nivåer,
– åtgärder för att uppmuntra en ifrågasättande och lärande inställning och motverka en okritisk inställning i säkerhetsfrågor.
2.3  Ledningssystemet ska beakta alla typer av interaktion mellan individer på alla nivåer och tekniken och organisationerna. För att förhindra misstag i fråga om säkerheten, samt betydande mänskliga och organisatoriska misstag, ska mänskliga faktorer beaktas och goda prestationer och god praxis ska främjas.
Princip 3: Bedömning av säkerheten
Omfattande och systematiska säkerhetsbedömningar ska genomföras före uppförandet och idrifttagningen av en kärnteknisk anläggning och under hela dess livstid. En stegvis metod ska tillämpas där man beaktar omfattningen av de potentiella risker som härrör från den kärntekniska anläggningen.
3.1  Tillsynsorganet ska kräva en bedömning av kärnsäkerheten för alla kärntekniska anläggningar, som är förenlig med en stegvis metod. Denna säkerhetsbedömning ska innefatta systematisk analys av den normala driften och dess effekter, av de sätt på vilka misstag skulle kunna inträffa och av konsekvenserna av sådana misstag. Säkerhetsbedömningarna ska innefatta de säkerhetsåtgärder som krävs för att kontrollera risken, och utformningen och de tekniska säkerhetslösningarna ska bedömas för att visa att de uppfyller de säkerhetsfunktioner som krävs. Där kontrollåtgärder eller operatörsåtgärder krävs för att upprätthålla säkerheten, ska en inledande säkerhetsbedömning genomföras för att visa att de förberedelser som gjorts är tillräckliga och tillförlitliga. Tillstånd för en kärnteknisk anläggning ska bara beviljas av en medlemsstat när tillsynsorganet har kunnat bekräfta att de säkerhetsåtgärder som föreslagits av tillståndshavaren är tillräckliga.
3.2  Den säkerhetsbedömning som krävs ska vid behov upprepas helt eller delvis senare under driften för att ta hänsyn till förändrade omständigheter (såsom tillämpning av nya normer eller vetenskaplig och teknisk utveckling), feedback utifrån driftserfarenheten, ändringar och effekter av att anläggningen åldras. När anläggningar drivs under långa tidsperioder, ska bedömningarna ses över och upprepas vid behov. En sådan fortsatt drift ska vara föremål för sådana nya bedömningar som visar att säkerhetsåtgärderna fortfarande är tillräckliga.
3.3  Inom den säkerhetsbedömning som krävs, ska förelöpare till olyckor (en inledande händelse som skulle kunna leda till en olyckssituation) identifieras och analyseras, och åtgärder ska vidtas för att förhindra att olyckor inträffar.
3.4  För att ytterligare förbättra säkerheten ska processer inrättas för feedback utifrån driftserfarenheten och analys av denna i egna och andra anläggningar, inklusive inledande händelser, faktorer som föregår en olycka, tillfällen då fel har varit nära, olyckor och otillåtna handlingar, så att man kan lära av detta, utbyta kunskaper och agera utifrån dessa.
Princip 4: Optimerad säkerhet
Medlemsstaterna ska se till att kärntekniska anläggningar är optimerade för att hålla den högsta säkerhetsnivå som rimligtvis kan uppnås utan att man på ett otillbörligt sätt begränsar driften.
4.1  Optimerandet av säkerheten ska förutsätta att man bedömer den relativa betydelsen av olika faktorer, inklusive
– sannolikheten att det inträffar händelser som kan förutses och konsekvenserna av dessa,
– omfattningen och fördelningen av de strålningsdoser som mottagits,
– ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som grundar sig på strålningsrisker.
Optimerandet av säkerheten innebär även att man tillämpar god praxis och sunt förnuft så långt detta kan genomföras i den dagliga verksamheten.
Princip 5: Förebyggande och mildrande åtgärder
Medlemsstaterna ska se till att man gör allt för att konkret förebygga och mildra kärntekniska olyckor och incidenter vid deras kärntekniska anläggningar.
5.1  Varje medlemsstat ska se till att tillståndshavaren gör allt som är praktiskt möjligt
– för att förhindra onormala villkor eller händelser som skulle kunna leda till att man förlorar kontrollen,
– för att förhindra upptrappningen av sådana onormala villkor eller händelser om de skulle äga rum, och
– för att mildra eventuella skadliga konsekvenser av en olycka,
genom att genomföra "djupförsvar".
5.2  Genom att tillämpa djupförsvar ska man se till att inget enskilt tekniskt, mänskligt eller organisatoriskt misstag skulle kunna leda till skadliga effekter, och att sannolikheten för den kombination av misstag som skulle kunna leda till omfattande skadliga effekter är mycket liten.
5.3  Djupförsvar ska genomföras genom en kombination av ett antal efterföljande och oberoende skyddsnivåer som alla måste brista innan skadliga konsekvenser kan uppstå för arbetstagarna eller allmänheten. Djupförsvarets nivåer ska inkludera
– lämpligt val av anläggningsplats,
– lämplig utformning av den kärntekniska anläggningen, som består av
hög kvalitet i utformning och uppförande,
hög tillförlitlighet hos komponenter och utrustning,
kontroll-, begränsnings- och skyddssystem samt övervakningsfunktioner,
– en tillräcklig organisation med
ett effektivt ledningssystem med ett starkt säkerhetsåtagande från ledningens sida,
heltäckande operativa förfaranden och rutiner,
heltäckande förfaranden för hantering av olyckor, samt
arrangemang för beredskap vid nödlägen.
Princip 6: Beredskap och agerande vid nödlägen
Medlemsstaterna ska förbereda beredskap och agerande vid nödlägen, för olyckor vid kärntekniska anläggningar enligt direktiv 96/29/Euratom.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy