Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0216(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0253/2009

Předložené texty :

A6-0253/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.39
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0255

Přijaté texty
PDF 581kWORD 353k
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2009 o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0721),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0510/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0253/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  V současné době se kontrolní opatření vyskytují ve velkém počtu překrývajících se a složitých právních textů.Některé části kontrolního režimu jsou prováděny členskými státy nedostatečně, což vede k nedostatečným a opatřením v reakci na porušování pravidel společné rybářské politiky, a tím k podkopávání tvorby rovnocenných podmínek pro rybáře v celém Společenství.Proto by stávající režim a všechny jeho povinnosti měly být konsolidovány, racionalizovány a zjednodušeny, a to zejména snížením dvojí regulace a správní zátěže.
(4)  V současné době se kontrolní opatření vyskytují ve velkém počtu překrývajících se a složitých právních textů.Některé části kontrolního režimu jsou prováděny členskými státy nedostatečně a Komise nepředložila návrhy všech nezbytných prováděcích nařízení, které vyžaduje nařízení (EHS) č. 2847/93. Výsledkem je skutečnost, že opatření reagující na porušování pravidel společné rybářské politiky jsou nedostatečná a vzájemně odlišná, což podkopává vytváření rovnocenných podmínek pro rybáře v celém Společenství.Proto by stávající režim a všechny jeho povinnosti měly být konsolidovány, racionalizovány a zjednodušeny, a to zejména snížením dvojí regulace a správní zátěže.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Společná rybářská politika se vztahuje na zachování, řízení a využívání živých vodních zdrojů takovým způsobem, aby všechny druhy činností, které těchto zdrojů využívají, měly rovnocenné postavení bez ohledu na to, zda jsou komerční nebo nekomerční povahy. Bylo by diskriminační uvalit na komerční rybolov přísné kontroly a limity a nekomerční rybolov z nich zcela vyjmout.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Činnosti a metody kontroly musí být systematicky a komplexně založeny na řízení rizik s použitím postupů křížové kontroly.
(19)  Činnosti a metody kontroly musí být systematicky a komplexně založeny na řízení rizik s použitím postupů křížové kontroly členskými státy. Je rovněž nutné, aby si členské státy vyměňovaly příslušné informace.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Mezi systémy dohledu, sledování, identifikace a vysledování musí být vytvořena integrovaná námořní kontrolní síť provozovaná za účelem námořní bezpečnosti, ochrany mořského prostředí, kontroly rybolovu, kontroly hranic, obecného prosazování právních předpisů a usnadnění obchodní činnosti.Síť bude mít možnost poskytovat nepřetržitě informace o činnostech v námořní oblasti, a tak podporovat včasné rozhodování.To naopak umožní veřejným orgánům zapojeným do dohledových činností, aby poskytovaly účinnější a nákladově efektivní služby.Za tím účelem musí být údaje pořízené automatickými identifikačními systémy, systémy sledování plavidel, jak je uvedeno v nařízení Komise(EC) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel a systémy detekce plavidel v rámci tohoto nařízení předávány a využívány jinými veřejnými orgány zapojenými do uvedených dohledových činností.
(24)  Mezi systémy dohledu, sledování, identifikace a vysledování musí být vytvořena integrovaná námořní kontrolní síť provozovaná za účelem námořní bezpečnosti, ochrany mořského prostředí, kontroly rybolovu, kontroly hranic, obecného prosazování právních předpisůa usnadnění obchodní činnosti, jež bude přizpůsobena odlišným podmínkám jednotlivých členských států.Síť bude mít možnost poskytovat nepřetržitě informace o činnostech v námořní oblasti, a tak podporovat včasné rozhodování.To naopak umožní veřejným orgánům zapojeným do dohledových činností, aby poskytovaly účinnější a nákladově efektivní služby.Za tím účelem musí být údaje pořízené automatickými identifikačními systémy, systémy sledování plavidel, jak je uvedeno v nařízení Komise(EC) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel a systémy detekce plavidel v rámci tohoto nařízení předávány a využívány jinými veřejnými orgány zapojenými do uvedených dohledových činností.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Komisi by měla být svěřena pravomoc uzavřít rybolov, když je vyčerpána kvóta členského státu nebo TAC. Komise by také měla být zmocněna snížit kvótu a odmítnout převod nebo výměnu kvót v zájmu dosažení cílů společné rybářské politiky členskými státy.
(29)  Komisi by měla být svěřena pravomoc uzavřít rybolov, když je vyčerpána kvóta členského státu nebo TAC.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
(34)  V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měla být přijata opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.Všechna opatření přijatá Komisí k provedení tohoto nařízení budou v souladu se zásadou proporcionality.
(34)  V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006 by měla být přijata opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení.Všechna opatření přijatá Komisí k provedení tohoto nařízení budou v souladu se zásadou proporcionality.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je zajištění účinného provádění společné rybářské politiky, nezbytné a vhodné stanovit komplexní a jednotný systém kontrol. V souladu čl. 5 odst. 3 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.
(39)  V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je zajištění účinného provádění společné rybářské politiky, nezbytné a vhodné stanovit komplexní a jednotný systém kontrol a zároveň přihlížet ke skutečnosti, že malý a drobný rybolov se jasně liší od průmyslového rybolovu, rybolovu vykonávaného pro vlastní obživu a rekreačního rybolovu a že systém kontrolních předpisů by měl tyto odlišnosti příslušným způsobem odrážet. V souladu čl. 5 odst. 3 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Článek 1
Toto nařízení zavádí režim Společenství sloužící pro kontrolu, sledování, dohled, inspekci a prosazování pravidel společné rybářské politiky (dále "kontrolní režim Společenství").
Toto nařízení zavádí kontrolní režim Společenství s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 1
1)"rybolovnou činností" vyhledávání ryb, nahazování, nastavování, vlečení lovného zařízení, vytahování úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování a umísťování ryb a produktů rybolovu do klecí;
1)"rybolovnou činností" vyhledávání ryb, nahazování, nastavování, vlečení lovného zařízení, vytahování úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, vykládka, zpracovávání na palubě, přemísťování, výkrm a umísťování ryb a produktů rybolovu do klecí;
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 6 a (nový)
6a) "závažným porušením" činnosti uvedené v čl. 42 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008;
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 7 a (nový)
7a) "rekreačním rybolovem" nekomerční rybolovné činnosti využívající živých vodních zdrojů k rekreaci nebo sportu, např. rekreační rybaření, sportovní rybaření, sportovní turnaje a jiné formy rekreačního rybaření;
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 8
8)"oprávněním k rybolovu" oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství vedle jeho licence k rybolovu, které jej opravňuje vykonávat rybolovné činnosti ve vodách Společenství obecně a/nebo zvláštní rybolovné činnosti během určitého období v dané oblasti nebo pro dané loviště za zvláštních podmínek;
8)"oprávněním k rybolovu" oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství vedle jeho licence k rybolovu, které jej opravňuje vykonávat rybolovné činnosti nebo zvláštní rybolovné činnosti během určitého období v dané oblasti nebo pro dané loviště za zvláštních podmínek;
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 4 – bod 17
17)"zpracováním" proces přípravy produktu.Zahrnuje čištění, porcování, chlazení ledem, balení, konzervaci, mražení, uzení, solení, vaření, nakládání, sušení nebo jakýkoli jiný způsob přípravy ryb k uvedení na trh;
17)"zpracováním" proces přípravy produktu.Zahrnuje porcování, balení, konzervaci, mražení, uzení, solení, vaření, nakládání, sušení nebo jakýkoli jiný způsob přípravy ryb k uvedení na trh;
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Členské státy kontrolují činnosti prováděné fyzickými či právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a ve vodách podléhajících jejich svrchovanosti nebo jurisdikci, zejména rybolov, překládku, přemísťování ryb do klecí nebo zařízení určených pro akvakulturu včetně výkrmových zařízení, vykládku, dovoz, přepravu, uvádění na trh a skladování produktů rybolovu.
1.  Členské státy kontrolují činnosti prováděné fyzickými či právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a ve vodách podléhajících jejich svrchovanosti nebo jurisdikci, zejména rybolov, akvakulturní činnosti, překládku, přemísťování ryb do klecí nebo zařízení určených pro akvakulturu včetně výkrmových zařízení, vykládku, dovoz, přepravu, uvádění na trh a skladování produktů rybolovu.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Každý členský stát zajistí, že kontrola, inspekce, sledování, dohled a prosazování probíhá bez diskriminace, pokud jde o odvětví, plavidla nebo osoby vybrané pro inspekci, a na základě řízení rizik.
4.  Každý členský stát zajistí, že kontrola, inspekce, sledování, dohled a prosazování probíhá bez diskriminace, pokud jde o odvětví, plavidla nebo osoby, a na základě řízení rizik.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Členský stát vlajky dočasně pozastaví licenci k rybolovu plavidlu, které je dočasně odstaveno z rozhodnutí daného členského státu a které má své oprávnění k rybolovu pozastaveno v souladu s čl. 45odst. 1 písm. d) nařízení(ES) č. 1005/2008.
3.  Členský stát vlajky dočasně pozastaví licenci k rybolovu plavidlu, které je dočasně odstaveno z rozhodnutí daného členského státu a které má své oprávnění k rybolovu pozastaveno v souladu s čl. 45 bod 4 nařízení(ES) č. 1005/2008.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Členský stát vlajky trvale odejme licenci k rybolovu plavidlu, které podléhá opatření na úpravu kapacity uvedenému v čl. 11 odst. 3 nařízení(ES) č. 2371/2002 nebo kterému bylo jeho oprávnění k rybolovu odebráno v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. d) nařízení(ES) č. 1005/2008.
4.  Členský stát vlajky trvale odejme licenci k rybolovu plavidlu, které podléhá opatření na úpravu kapacity uvedenému v čl. 11 odst. 3 nařízení(ES) č. 2371/2002 nebo kterému bylo jeho oprávnění k rybolovu odebráno v souladu s čl. 45 bod 4 nařízení(ES) č. 1005/2008.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f
f)rybolovné činnosti s využitím spodního lovného zařízeníoblastech, které nespadají do odpovědnosti regionální organizace pro řízení rybolovu;
f)rybolovné činnosti s využitím spodního lovného zařízenímezinárodních vodách, které nespadají do odpovědnosti regionální organizace pro řízení rybolovu; je vytvořen seznam zařízení zmíněných v tomto ustanovení;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech.Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo.V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. ledna 2012.
2.  Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech.Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo.V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. července 2013.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Finanční pomoc na instalaci zařízení systému sledování plavidel je způsobilá pro financování podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006. Spolufinancování z rozpočtu Společenství dosahuje 80 %.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6 – písm. a
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Komise může požadovat, aby členský stát používal systém detekce plavidel pro dané loviště a v danou dobu.
2.   Poté, co předloží podpůrné odůvodnění v podobě důkazů o nedodržení kontrolních opatření nebo vědeckých zpráv, může Komise požadovat, aby členský stát používal systém detekce plavidel pro dané loviště a v danou dobu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Povolená tolerance pro odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního deníku činí 5 %.
3.  Povolená tolerance pro odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního deníku činí 10 %.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)
1a.  Finanční pomoc na instalaci elektronického deníku je způsobilá pro financování podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006. Spolufinancování z rozpočtu Společenství dosahuje 80 %.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012.Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:
2.  Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. července 2013.Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a
b)nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.
b)nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí
1.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitelé rybářských plavidel Společenství nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístav nebo výkladiště chtějí použít, alespoň 4 hodiny před odhadovanou dobou vplutí do přístavu, ledaže příslušné orgány povolily dřívější vplutí, následující informace:
1.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitelé rybářských plavidel Společenství, která mají na palubě druhy podléhající omezením úlovku nebo intenzity, nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístav nebo výkladiště chtějí použít, alespoň 4 hodiny před odhadovanou dobou vplutí do přístavu, ledaže příslušné orgány povolily dřívější vplutí, následující informace:
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. d
d) kalendářní data rybářské expedice a oblasti, ve kterých byly úlovky získány;
d) kalendářní data rybářské expedice a oblasti, ve kterých byly úlovky získány; oblast je popsána se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. f
f)množství od každého druhu uchovávaná na palubě, včetně nulových množství ryb vrácených zpátky do moře;
f)množství od každého druhu uchovávaná na palubě;
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4
4.   Postupem podle článku 111 může Komise určité kategorie rybářských plavidel na omezenou dobu, která může být prodloužena, zprostit povinnosti stanovené v odstavci 1, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.
4.   Rada může na návrh Komise stanovit pro určité kategorie rybářských plavidel jinou lhůtu pro splnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)
4a.  Pokud velitel rybářského plavidla zašle alespoň čtyři hodiny před plánovaným příjezdem žádost příslušným orgánům členského státu, jehož přístavu nebo vykládkového zařízení hodlá využít, udělí tyto orgány veliteli příslušný souhlas během dvou hodin od obdržení jeho žádosti.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3
3.  Prohlášení o překládce uvádí přeložené množství produktů rybolovu podle druhů, datum a místo každého úlovku, jména plavidel, kterých se překládka týkala, a přístavy překládky a určení.Velitelé obou plavidel nesou odpovědnost za přesnost těchto prohlášení.
3.  Prohlášení o překládce uvádí přeložené množství produktů rybolovu podle druhů, datum a místo každého úlovku, jména plavidel, kterých se překládka týkala, a přístavy překládky a určení.Velitelé obou plavidel nesou odpovědnost za přesnost těchto prohlášení. Oblast je popsána se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4
4.  Postupem podle článku 111 může Komise určité kategorie rybářských plavidel na omezenou a prodloužitelnou dobu zprostit povinnosti stanovené v odstavci 1, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.
vypouští se
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
4.  Při udělení povolení vykládat příslušné orgány přidělí vykládce specifické číslo vykládky (ULN) a sdělí jej veliteli plavidla. Pokud je vykládka přerušena, je nutno před znovuzahájením vykládky získat svolení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitel nebo zástupce velitele rybářského plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů elektronicky předává údaje z prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky do 2 hodin od ukončení vykládky.
2.  Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitel nebo zástupce velitele rybářského plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů elektronicky předá údaje z prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky do 6 hodin od ukončení vykládky.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4
4.  Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012.Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:
4.  Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. července 2013.Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo
a)provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a
b)nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.
b)nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5
5.  V případě plavidel zproštěných povinnosti uvedené v odstavci 2 velitel nebo jeho zástupce při vykládce vypracovávají prohlášení o vykládce a předávají jej co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od vykládky, příslušným orgánům členského státu, ve kterém byla vykládka provedena.
5.  V případě plavidel zproštěných povinnosti uvedené v odstavci 2 velitel nebo jeho zástupce při vykládce vypracuje prohlášení o vykládce a předá je co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od vykládky, příslušným orgánům členského státu, ve kterém byla vykládka provedena, které toto prohlášení bezodkladně předají členskému státu vlajky.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
1.  Každý členský stát zaznamenává všechny příslušné údaje o rybolovných právech uvedených v této kapitole, vyjádřené z hlediska úlovku a intenzity rybolovu, a uchovává originály daných údajů po dobu tří let, případně déle v souladu s vnitrostátními předpisy.
1.  Každý členský stát zaznamenává všechny příslušné údaje o rybolovných právech uvedených v této kapitole, vyjádřené z hlediska úlovku, výmětů a intenzity rybolovu, a uchovává originály daných údajů po dobu tří let, případně déle v souladu s vnitrostátními předpisy. Údaje v elektronickém formátu se uchovávají nejméně deset let.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3
3.  Všechny úlovky populace nebo skupiny populací podléhající kvótám, uskutečněné rybářskými plavidly Společenství se započítají proti kvótě pro předmětnou populaci nebo skupinu populací, která platí pro členský stát vlajky, bez ohledu na místo vykládky.
3.  Všechny úlovky a výměty populace nebo skupiny populací podléhající kvótám, uskutečněné rybářskými plavidly Společenství se započítají proti kvótě pro předmětnou populaci nebo skupinu populací, která platí pro členský stát vlajky, bez ohledu na místo vykládky.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
3.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 zveřejňuje dotčený členský stát a okamžitě se sděluje Komisi a dalším členským státům.Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie(řadě C).Od data, kdy dotčený členský stát zveřejní své rozhodnutí, členské státy zajistí, aby plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu v jejich vodách nebo na jejich území neuchovávala na palubě, nevykládala, neukládala do klecí ani nepřekládala příslušné ryby.
3.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 zveřejňuje dotčený členský stát a okamžitě je sděluje Komisi, která informuje další členské státy.Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie(řadě C).Od data, kdy dotčený členský stát zveřejní své rozhodnutí, členské státy ověří prostřednictvím příslušné dokumentace, že plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu v jejich vodách nebo na jejich území neuchovávala na palubě, nevykládala, neukládala do klecí ani nepřekládala příslušné ryby ulovené po uzavření lovišť.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
3.  Tyto odpočty a následná rozdělení se provádějí s ohledem prioritně na druhy a oblasti, pro které byla rybolovná práva stanovena.Mohou být provedeny v roce, ve kterém došlo k újmě, nebo v následujícím roce či letech.
3.  Tyto odpočty a následná rozdělení se provádějí s ohledem prioritně na druhy a oblasti, pro které byla rybolovná práva stanovena.Mohou být provedeny v roce, ve kterém došlo k újmě, nebo v následujícím roce.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Článek 28 a (nový)
Článek 28a
Převod nevyužitých kvót
1.  V případě, že kvóty, které byly členskému státu v nějakém roce přiděleny, budou během tohoto roku plně či zčásti nevyužity, mohou je v témže roce využít jiné členské státy. Komise nejprve dotyčné členské státy informuje a požádá je, aby potvrdily, že uvedená rybolovná práva nevyužijí. Po příslušném potvrzení Komise nejprve posoudí celkový objem nevyužitých rybolovných práv a tuto informaci sdělí členským státům, a  poté přijme v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy rozhodnutí o opětovném udělení těchto práv.
2.  Předáním žádostí podle tohoto článku není nijak dotčeno rozdělení rybolovných práv mezi členskými státy nebo jejich výměna podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002.
3.  Podrobné prováděcí předpisy k tomuto článku, zejména předpisy týkající se podmínek využívání nebo převodu kvót, se přijímají postupem uvedeným v článku 111.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Článek 33
Článek 33
Překládky v přístavu
Rybářská plavidla Společenství, která se účastní rybolovné činnosti v lovištích spadajících do víceletého plánu, nepřekládají své úlovky na palubu žádného jiného plavidla nebo dopravního prostředku, aniž by předtím nevyložila své úlovky ke zvážení v dražebním středisku nebo jiném orgánu oprávněném členskými státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy mohou určit přístav, který nesplňuje kritéria uvedená v odst. 4, pokud by plavidla při plavbě do přístavu musela jinak urazit vzdálenost přesahující 50 mil.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – návětí
2.  V lovištích, ve kterých je povoleno mít na palubě více než dva druhy lovného zařízení, je zařízení, které se nepoužívá, uskladněno tak, aby nebylo připraveno k okamžitému použití, v souladu s následujícími podmínkami:
2.  V lovištích, ve kterých je povoleno mít na palubě více než jeden druh lovného zařízení, je zařízení, které se nepoužívá, uskladněno tak, aby nebylo připraveno k okamžitému použití, v souladu s následujícími podmínkami:
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1
1.  Velitel rybářského plavidla zaznamená všechny výměty přesahující 15 kg ekvivalentů živé váhy v množstvía sdělí tuto informaci bez prodlenía pokud možno elektronicky příslušným úřadům.
1.  Velitel rybářského plavidla zaznamená všechny výměty přesahující 15 kg ekvivalentů živé váhy v množství na jedno vytažení lovného zařízení a v množství na výpravu a sdělí tuto informaci bez prodlenía pokud možno elektronicky příslušným úřadům. Komise posoudí možnost instalace zařízení pro video sledování, které by sloužilo k zajištění plnění tohoto nařízení. Ryby vypuštěné zpět při rekreačním rybolovu se pro účely tohoto nařízení nepovažují za výměty ani nepředstavují úmrtnost.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 42
U plavidel vybavených systémem sledování plavidel členské státy systematicky ověří, že informace přijatá ze střediska sledování lovišť odpovídá činnostem zaznamenaným v deníku pomocí údajů ze systému sledování plavidel a údajů od pozorovatelů, jsou-li k dispozici.Takové křížové kontroly se zaznamenávají v počítačově čitelném formátua jsou archivovány po dobu tří let.
U plavidel vybavených systémem sledování plavidel členské státy systematicky ověří, že informace přijatá ze střediska sledování lovišť odpovídá činnostem zaznamenaným v deníku pomocí údajů ze systému sledování plavidel a údajů od pozorovatelů, jsou-li k dispozici.Takové křížové kontroly se zaznamenávají v počítačově čitelném formátua jsou archivovány po dobu deseti let.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Kapitola IV – oddíl 4
Oddíl 4
Celý oddíl 4 se vypouští.
Uzavření lovišť v reálném čase
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1
1.  Rekreační rybolov na plavidle ve vodách Společenství týkající se populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, je podřízen oprávnění pro takové plavidlo, které vydá členský stát vlajky plavidla.
1.  Rekreační rybolov prováděný z plavidla v námořních vodách Společenství týkající se populace, na kterou se vztahuje víceletý plán obnovy, může hodnotit členský stát, v jehož vodách je rybolov prováděn. To se netýká rybolovu prováděného rybářskými pruty s navijáky z pobřeží.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 2
2.   Úlovky populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, v rekreačním rybolovu jsou evidovány členským státem vlajky plavidla.
2.   Do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost mohou členské státy provést odhad dopadu rekreačního rybolovu prováděného v jejich vodách a informovat o něm Komisi. Příslušný členský stát a Komise rozhodnou na základě poradenství poskytnutého Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, které druhy rekreačního rybolovu mají významný dopad na tyto populace. U druhů rybolovu, které mají významný dopad, vytvoří dotčený členský stát v úzké spolupráci s Komisí systém sledování, jenž bude schopen přesného odhadu celkového množství rekreačních úlovků z každé populace. Rekreační rybolov musí splňovat cíle společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3
3.   Odlovy druhů, na které se vztahuje víceletý plán, v rekreačním rybolovu jsou počítány proti příslušným kvótám členského státu vlajky plavidla. Dotčené členské státy stanoví z těchto kvót podíl, který bude použit výhradně pro účely rekreačního rybolovu.
3.   Pokud se zjistí, že nějaký druh rekreačního rybolovu má významný dopad, jsou úlovky počítány proti příslušné kvótě členského státu vlajky plavidla. Členský stát může stanovit podíl z této kvóty, který bude použit výhradně pro účely tohoto druhu rekreačního rybolovu.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3
3.   Při stanovené minimální velikosti daného druhu musejí být hospodářské subjekty odpovědné za prodej, skladování nebo dopravu schopné prokázat zeměpisný původ produktů odkazem na podoblast a divizi nebo subdivizi nebo případně na statistický obdélník, ve kterém platí omezení úlovku podle právních předpisů Společenství.
3.   Hospodářské subjekty odpovědné za prodej, skladování nebo dopravu musí být schopné prokázat zeměpisný původ produktů se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2 - písm. d a (nový)
da) oblast úlovku, se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
1.  Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby, které zajišťují první uvedení produktů rybolovu vyložených v členském státě na trh, předloží v elektronické formě do 2 hodin po prvním prodeji doklad o prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území se první prodej uskutečnil.Není-li tento členský stát státem vlajky plavidla, které vyložilo ryby, zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji předložena příslušným orgánům státu vlajky ihned po obdržení příslušných informací.Za přesnost dokladu o prodeji odpovídají tito odběratelé, dražební střediska, orgány nebo osoby.
1.  Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby, které zajišťují první uvedení produktů rybolovu vyložených v členském státě na trh, předloží v elektronické formě do 6 hodin po prvním prodeji doklad o prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území se první prodej uskutečnil.Není-li tento členský stát státem vlajky plavidla, které vyložilo ryby, zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji bezodkladně předložena příslušným orgánům státu vlajky ihned po obdržení příslušných informací.Za přesnost dokladu o prodeji odpovídají tito odběratelé, dražební střediska, orgány nebo osoby.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. e
e)příslušné jméno nebo kód alfa FAO každého druhu a jeho zeměpisný původ odkazem na podoblast a divizi nebo subdivizi, ve které platí omezení úlovku podle právních předpisů Společenství;
e)příslušné jméno nebo kód alfa FAO každého druhu a jeho zeměpisný původ se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 55 – písm. e a (nové)
ea) množství každého druhu v kilogramech živé váhy;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 6
6.  Veškeré náklady vyplývající z působení pozorovatelů podle tohoto článku uhradí členský stát vlajky plavidla. Členské státy mohou účtovat tyto náklady, částečně nebo plně, provozovatelům plavidel, které plují pod jejich vlajkou, působících v příslušném lovišti.
6.  Veškeré náklady vyplývající z působení pozorovatelů podle tohoto článku uhradí členský stát vlajky plavidla a Komise.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Článek 69
Členské státy zřídí a aktualizují elektronickou databázi, do které vkládají všechny inspekční zprávy a zprávy o dohledu vyhotovené jejich úředníky.
Členské státy zřídí a aktualizují elektronickou databázi, do které vkládají všechny inspekční zprávy a zprávy o dohledu vyhotovené jejich úředníky, včetně zpráv pozorovatelů.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Článek 78
Členský stát provádějící inspekci může rovněž postoupit stíhání příslušným orgánům členského státu vlajky nebo členského státu registrace nebo členského státu, jehož je osoba, která se dopustila porušení předpisů, občanem v době spáchání porušení předpisů, a to se souhlasem posledně jmenovaného členského státu a za podmínky, že výsledkem postoupení bude s nejvyšší pravděpodobností skutečnost uvedená v čl. 81 odst. 2.
Členský stát provádějící inspekci může rovněž postoupit stíhání příslušným orgánům členského státu vlajky nebo členského státu, jehož je osoba, která se dopustila porušení předpisů, občanem v době spáchání porušení předpisů, a to se souhlasem posledně jmenovaného členského státu a za podmínky, že výsledkem postoupení bude s nejvyšší pravděpodobností skutečnost uvedená v čl. 81 odst. 2.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba, která za něj nese odpovědnost, byla potrestána formou účinných, přiměřených a odrazujících administrativních sankcí v souladu s rozsahem sankcí a opatřeními uvedenými v kapitole IX nařízení(ES) č. 1005/2008.
1.  Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba, která za nese odpovědnost,byla v zásadě potrestána formou účinných, přiměřených a odrazujících administrativních sankcí v souladu s rozsahem sankcí a opatřeními uvedenými v kapitole IX nařízení(ES) č. 1005/2008.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 6 a (nový)
6a.  Členské státy zajistí, aby hospodářským subjektům, u nichž bylo zjištěno závažné porušení pravidel společné rybářské politiky, bylo znemožněno využívat Evropského rybářského fondu, dohod o partnerství v odvětví rybolovu a další veřejné podpory. Sankce stanovené v této kapitole jsou doprovázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, k nimž patří zejména vrácení finanční pomoci z veřejných zdrojů nebo dotací, které plavidla provozující NNN rybolov během daného období financování obdržela.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 1
1.  Členské státy uplatní sankční bodový systém, na jehož základě držitel oprávnění k rybolovu obdrží příslušné sankční body následkem porušování pravidel společné rybářské politiky.
1.  Členské státy uplatní sankční bodový systém, na jehož základě držitel oprávnění k rybolovu obdrží příslušné sankční body následkem závažného porušování pravidel společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2
2.  Pokud fyzická osoba spáchá nebo právnická osoba ponese odpovědnost za porušování pravidel společné rybářské politiky, obdrží držitel oprávnění k rybolovu následkem tohoto porušování předpisů příslušný počet sankčních bodů.Držitel oprávnění k rybolovu bude oprávněn přezkoumat řízení podle vnitrostátního práva.
2.  Pokud fyzická osoba spáchá nebo právnická osoba ponese odpovědnost za závažné porušování pravidel společné rybářské politiky, obdrží držitel oprávnění k rybolovu následkem tohoto závažného porušování předpisů příslušný počet sankčních bodů.Držitel oprávnění k rybolovu bude oprávněn přezkoumat řízení podle vnitrostátního práva.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 a (nový)
2a.  Po dobu uložení sankčních bodů držiteli oprávnění k rybolovu nemá tento držitel možnost získat dotace Společenství a vnitrostátní veřejnou podporu.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 4
4.  V případě závažného porušení předpisů se počet udělených sankčních bodů musí rovnat alespoň polovině bodů uvedených v odstavci 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 5
5.  Pokud držitel pozastaveného oprávněník rybolovu nespáchá do tří let od data posledního porušení předpisů jiné porušení předpisů, všechny body na oprávnění k rybolovu budou smazány.
5.  Pokud držitel pozastaveného oprávněník rybolovu nespáchá do tří let od data posledního závažného porušení předpisů jiné závažné porušení předpisů, všechny body na oprávnění k rybolovu budou smazány.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 7
7.  Členské státy rovněž vytvoří sankční bodový systém,v jehož rámci velitel a důstojníci obdrží příslušné sankční body jako důsledek porušení pravidel společné rybářské politiky.
7.  Členské státy rovněž vytvoří sankční bodový systém,v jehož rámci velitel nebo kapitán plavidla obdrží příslušné sankční body jako důsledek porušení pravidel společné rybářské politiky.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 1
1.  Členské státy zanesou do vnitrostátní databáze veškerá porušení pravidel společné rybářské politiky spáchaná plavidly plujícími pod jejich vlajkou nebo jejich státními příslušníky, včetně sankcí, které uvalily,množství přidělených bodů.Porušení předpisů ze strany plavidel, která plují pod jejich vlajkou, nebo jejich státních příslušníků, kteří jsou právně stíháni v jiných členských státech, budou rovněž zanesena členskými státy do jejich vnitrostátní databáze případů porušování předpisů, a to na základě konečného rozsudku členského státu, pod jehož jurisdikci uvedené spadá, v souladu s článkem 82.
1.  Členské státy zanesou do vnitrostátní databáze veškerá porušení pravidel společné rybářské politiky spáchaná osobami odpovědnými za plavidla plující pod jejich vlajkou nebo jejich státními příslušníky, včetně sankcí, které uvalily, i množství přidělených bodů.Porušení předpisů ze strany plavidel, která plují pod jejich vlajkou, nebo jejich státních příslušníků, kteří jsou právně stíháni v jiných členských státech, budou rovněž zanesena členskými státy do jejich vnitrostátní databáze případů porušování předpisů, a to na základě konečného rozsudku členského státu, pod jehož jurisdikci uvedené spadá, v souladu s článkem 82.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3
3.  Pokud členský stát požaduje informace od jiného členského státuv souvislosti s trestním stíháním porušování předpisů, poskytne jiný členský stát příslušné informaceo příslušných rybářských plavidlecha osobách.
3.  Pokud členský stát požaduje informace od jiného členského státuv souvislosti s trestním stíháním porušování předpisů, poskytne jiný členský stát neprodleně příslušné informaceo příslušných rybářských plavidlecha osobách.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 a (nový)
3a.  Informace o porušeních předpisů, jež byla spáchána a za něž byl nad rybářskými plavidly a příslušnými osobami vynesen rozsudek, budou dostupné veřejnosti prostřednictvím veřejné části internetové stránky uvedené v článku 107.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 4
4.  Úředníci dotčeného členského státu mají možnost být přítomni během inspekce a na požádání úředníků Komise jim napomáhají při plnění jejich povinností.
4.  Úředníci dotčeného členského státu jsou vždy přítomni během inspekce a na požádání úředníků Komise jim napomáhají při plnění jejich povinností.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 95 – odst. 1 – point a
α) ustanovení tohoto nařízení nebyla dodržena z důvodu jednání nebo opomenutí, za které je přímo odpovědný dotčený členský stát, a že
vypouští se
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 96 – odst. 1
1.  Tam, kde členský stát nerespektuje své závazky pro provádění víceletého plánu a tam, kde Komise důvody se domnívat, že nedodržení těchto závazků je zejména škodlivé pro dotčenou populaci, může Komise dočasně uzavřít loviště, na něž mají tato nedodržení dopad.
1.  Tam, kde členský stát nerespektuje své závazky pro provádění víceletého plánu a tam, kde Komise doklady o tom, že nedodržení těchto závazků je zejména škodlivé pro dotčenou populaci, může Komise dočasně uzavřít loviště, na něž mají tato nedodržení dopad.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – návětí
1.  Jakmile Komise stanoví, že členský stát přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které mělk dispozici, Komise provede v následujícím roce nebo letech odpočtyz roční kvóty podle této tabulky:
1.  Jakmile Komise stanoví, že členský stát přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které mělk dispozici, Komise provede v následujícím roce odpočtyz roční kvóty podle této tabulky:
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám

Násobící koeficient

Do 5%

Přečerpání * 1.0

Od 5 % do 10 %

Přečerpání * 1.1

Od 10 % do 20 %

Přečerpání * 1.2

Od 20 % do 40 %

Přečerpání * 1.4

Od 40 % do 50 %

Přečerpání * 1.8

Jakékoliv další přečerpání nad 50 %

Přečerpání * 2.0

Pozměňovací návrh

Rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám

Násobící koeficient

Prvních 10 %

Odpočet = přečerpání x 1,00

Následujících 10 % až do 20 % celkem

Odpočet = přečerpání x 1,10

Následujících 20 % až do 40 % celkem

Odpočet = přečerpání x 1,20

Jakékoliv další přečerpání nad 40 %

Odpočet = přečerpání x 1,40

Poznámka: Procentní rozpětí obsažená v návrhu Komise se nahrazují rozpětími uvedenými v čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC a kvót.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pokud kvóta, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které má určitý členský stát k dispozici, nepřekročí 100 tun, odpočet za přečerpání kvóty nebude uplatňován procentuálně, nýbrž lineárně, kromě případů, kdy se jedná o druhy spadající pod víceletý plán, na něž se vztahuje odstavec 1.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 2
2.  Pokud členský stát opakovaně přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací během předchozích dvou let, pokud je přečerpání zejména škodlivé pro dotčenou populaci nebo pokud populace spadá pod víceletý plán, násobící koeficient uvedený v odstavci 1 se zdvojnásobí.
2.  Pokud členský stát během předchozích dvou let opakovaně přečerpal kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací zvláště citlivých vůči vyčerpání zdrojů nebo spadajících pod víceletý plán, násobící koeficient uvedený v odstavci 1 se zdvojnásobí.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 97 – odst. 3
3.  Pokud členský stát provede odlov z populace, která podléhá kvótě a pro níž sám nemá k dispozici kvótu, příděl ani podíl na populaci či skupině populací, může Komise odečíst v následujícím roce nebo letech kvóty pro jiné populace nebo skupiny populací, které má tento členský stát k dispozici podle odstavce 1.
vypouští se
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Článek 98
Článek 98
vypouští se
Odpočet kvót za nedodržení cílů společné rybářské politiky
1.  Tam, kde existují důkazy, že pravidla pro ochranu, kontrolu, inspekci či prosazování v rámci společné rybářské politiky nebyla členským státem dodržena a tato skutečnost může mít za následek závažné ohrožení ochrany živých vodních zdrojů nebo účinné fungování systému kontroly a prosazování Společenství, může Komise provést odpočty od ročních kvót, přídělů či podílů na populaci či skupině populací, které má tento členský stát k dispozici.
2.  Komise informuje písemně dotčený členský stát o svých zjištěních a stanoví pro členský stát termín minimálně 10 dnů, v jehož rámci prokáže, že loviště může být využíváno bezpečně.
3.  Opatření uvedená v odstavci 1 se použijí pouze tehdy, pokud členský stát neodpoví na tuto žádost Komise v rámci období uvedeného v odstavci 2, nebo pokud bude odpověď považována za neuspokojivou, nebo pokud je jasně patrná skutečnost, že nebyla učiněna nutná opatření.
4.  Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zejména k určení dotčených množství, se přijmou postupem podle článku 111.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Článek 100
Článek 100
vypouští se
Odmítnutí výměn kvót
Komise může vyloučit možnost výměny kvót podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002:
a) pro kvóty, u nichž došlo k přečerpání více než 10 % dostupných kvót, které měl k dispozici jeden z dotčených členských států, v jednom z bezprostředně předcházejících dvou letech, nebo
b) pokud dotčený členský stát neučiní příslušná opatření pro zajištění řádného řízení rybolovných práv pro dotčené populace, konkrétně neprovozováním automatizovaného systému validace, jak je uveden v článku 102, nebo nedostatečným provozováním systémů, které poskytují údaje pro systém validace.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 1
1.  Existuje-li důkaz, a to i na základě výsledků odběru vzorků prováděného Komisí, že rybolovná činnost a/nebo opatření, která přijal členský stát nebo členské státy, poškozují společnou rybářskou politiku nebo ohrožují mořský ekosystém a toto vyžaduje okamžité jednání, Komise, na základě opodstatněné žádosti kteréhokoliv členského státu, nebo ze své vlastní iniciativy může rozhodnout o nouzových opatřeních, jejichž trvání nepřesáhne jeden rok.Komise může učinit nové rozhodnutí o rozšíření nouzových opatření o maximálně šest měsíců.
1.  Existuje-li důkaz, a to i na základě výsledků odběru vzorků prováděného Komisí, že rybolovná činnost a/nebo opatření, která přijal členský stát nebo členské státy, poškozují společnou rybářskou politiku nebo ohrožují mořský ekosystém a toto vyžaduje okamžité jednání, Komise, na základě opodstatněné žádosti kteréhokoliv členského státu, nebo ze své vlastní iniciativy může rozhodnout o nouzových opatřeních, jejichž trvání nepřesáhne šest měsíců.Komise může učinit nové rozhodnutí o rozšíření nouzových opatření o maximálně šest měsíců.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 2 – písm. g
g)zákaz rybolovu pro rybářská plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu ve vodách spadajících pod jurisdikci ostatních členských států;
g)zákaz rybolovu pro rybářská plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu ve vodách spadajících pod jurisdikci jiných členských států nebo třetí země nebo na volném moři;
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 3
3.  Členský stát sdělí požadavek uvedený v odstavci 1 souběžně Komisi a dotčenému členskému státu.Ostatní členské státy mohou předložit svá písemná vyjádření Komisi do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku.Komise učiní rozhodnutí do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku.
3.  Členský stát sdělí požadavek uvedený v odstavci 1 souběžně Komisi a dotčenému členskému státu.Ostatní členské státy mohou předložit svá písemná vyjádření Komisi do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku.Komise učiní rozhodnutí do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 101 – odst. 5
5.  Dotčené členské státy sdělení.
5.  Dotčené členské státy mohou předložit Radě rozhodnutí Komise do 15 pracovních dnů od obdržení oznámení.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 104 – odst. 2
2.   Jména fyzických osob se Komisi nebo jinému členskému státu sdělují pouze v případě, že to výslovně stanoví toto nařízení nebo že je to nutné pro zamezení porušování předpisů nebo jeho stíhání nebo je-li třeba prověřit podezření z porušování předpisů.Údaje uvedené v odstavci 1 se předávají pouze v případě, že jsou začleněny do ostatních údajů takovým způsobem, že totožnost příslušné fyzické osoby nelze přímo ani nepřímo zjistit.
2.   Osobní údaje se Komisi nebo jinému členskému státu sdělují pouze v případě, že to výslovně stanoví toto nařízení nebo že je to nutné pro zamezení porušování předpisů nebo jeho stíhání nebo je-li třeba prověřit podezření z porušování předpisů.Údaje uvedené v odstavci 1 se předávají pouze v případě, že jsou začleněny do ostatních údajů takovým způsobem, že totožnost příslušné fyzické osoby nelze přímo ani nepřímo zjistit.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 1
1.  Členské státy a Komise učiní veškeré nezbytné kroky pro zajištění toho, aby údaje shromážděné a nabyté v rámci tohoto nařízení byly považovány za důvěrné a aby byla dodržena všechna pravidla pro profesní a obchodní tajemství.
1.  Členské státy a Komise učiní veškeré nezbytné kroky pro zajištění toho, aby údaje shromážděné a nabyté v rámci tohoto nařízení byly považovány za důvěrné a aby byla dodržena všechna pravidla pro profesní a obchodní tajemství, v souladu se všemi použitelnými ustanoveními uvedenými v nařízení (ES) č. 45/2001 a směrnici 95/46/ES.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 105 – odst. 4
4.  Údaje sdělované v rámci tohoto nařízení osobám, které pracují pro příslušné orgány, soudy, jiné orgány veřejné moci a Komisi nebo orgán jí ustanovený, jejichž zpřístupnění je porušením:
vypouští se
a) ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce podle právních předpisů Společenství na ochranu osobních údajů,
b) obchodních zájmů fyzické či právnické osoby, včetně práv duševního vlastnictví,
c) soudního řízení a právního poradenství, nebo
d) rozsahu inspekce nebo vyšetřování,
jsou přípustná pouze, je-li nutné dosáhnout ukončení nebo zákazu porušování pravidel společné rybářské politiky a orgán, který sděluje informace, souhlasí s jejich zpřístupněním.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 108 – odst. 3
3.  Každý členský stát umožní vzdálený přístup k zabezpečené části své internetové stránky Komisi nebo orgánu jí určeném.Členský stát umožní přístup úředníkům Komise na základě elektronických certifikátů, které vytvoří Komise nebo orgán jí určený.
3.  Každý členský stát umožní vzdálený přístup k zabezpečené části své internetové stránky Komisi nebo orgánu jí určeném.Členský stát umožní přístup úředníkům Komise na základě elektronických certifikátů, které vytvoří Komise nebo orgán jí určený.
Třetím zemím se poskytují informace uvedené v odst. 1 písm. b), písm. d) a písm. f) týkající se plavidel Společenství, která žádají o licenci k rybolovu v jejich vodách. Tyto informace se poskytují na žádost dotčené třetí země neprodleně, pokud je splněna podmínka, že třetí země písemně zaručí důvěrnost těchto informací. O převodu osobních údajů podle tohoto ustanovení se má za to, že splňuje čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Článek 112
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 17a – odst. 1 – návětí
1.  Aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci svěřené Smlouvou Komisi, je agentura nápomocna Komisi při vyhodnocování a kontrole uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy.Agentura může provádět inspekce orgánů veřejné moci i soukromých hospodářských subjektů v členských státech.Za tímto účelem může v souladu s ustanovením právních předpisů dotčeného členského státu:
1.  Aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci svěřené Smlouvou Komisi, je agentura nápomocna Komisi při vyhodnocování a kontrole uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy.Agentura může z vlastních zdrojů provádět inspekce orgánů veřejné moci i soukromých hospodářských subjektů v členských státech.Za tímto účelem může v souladu s ustanovením právních předpisů dotčeného členského státu:
Právní upozornění - Ochrana soukromí