Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0216(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0253/2009

Teksty złożone :

A6-0253/2009

Debaty :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Głosowanie :

PV 22/04/2009 - 6.39
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0255

Teksty przyjęte
PDF 568kWORD 359k
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0721),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0510/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6–0253/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  W chwili obecnej przepisy są rozproszone w wielu powielających się i złożonych tekstach prawnych. Pewna część systemu kontroli jest nieodpowiednio wdrażana przez państwa członkowskie, co skutkuje niewystarczającymi i rozbieżnymi środkami przyjmowanymi w odpowiedzi na naruszanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w wyniku czego niemożliwe jest stworzenie równych warunków konkurencji dla rybaków w całej Wspólnocie. Należy zatem skonsolidować, zracjonalizować i uprościć obecny system i wynikające z niego obowiązki, w szczególności poprzez zmniejszenie podwójnych uregulowań i obciążeń administracyjnych.
(4)  W chwili obecnej przepisy są rozproszone w wielu powielających się i złożonych tekstach prawnych. Pewna część systemu kontroli jest nieodpowiednio wdrażana przez państwa członkowskie, a Komisja nie przedstawiła wszystkich niezbędnych rozporządzeń wykonawczych potrzebnych w związku z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93. Skutkuje to niewystarczającymi i rozbieżnymi środkami przyjmowanymi w odpowiedzi na naruszanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w wyniku czego niemożliwe jest stworzenie równych warunków konkurencji dla rybaków w całej Wspólnocie Należy zatem skonsolidować, zracjonalizować i uprościć obecny system i wynikające z niego obowiązki, w szczególności poprzez zmniejszenie podwójnych uregulowań i obciążeń administracyjnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)
(14a)  Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje ochronę i eksploatację żywych zasobów wodnych oraz gospodarowanie tymi zasobami w taki sposób, aby wszelkiego rodzaju działania, w ramach których wykorzystuje się takie zasoby, były równo traktowane niezależnie od tego, czy mają charakter handlowy, czy też niehandlowy. Objęcie rybołówstwa handlowego ścisłą kontrolą i limitami przy jednoczesnym szerokim zwolnieniu z nich rybołówstwa niehandlowego stanowiłoby dyskryminację.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)  Działania i metody kontroli muszą opierać się na zarządzaniu ryzykiem, stosującym w kompleksowyi systematyczny sposób procedury kontroli krzyżowych.
(19)  Działania i metody kontroli muszą opierać się na zarządzaniu ryzykiem, stosującym w kompleksowyi systematyczny sposób procedury kontroli krzyżowych prowadzonych przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie muszą też prowadzić wymianę istotnych informacji.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Należy stworzyć zintegrowaną sieć nadzoru morskiego, łączącą nadzór, monitorowanie, systemy identyfikacji i wykrywania stosowane na potrzeby ochrony morza i bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska morskiego, kontroli rybołówstwa, kontroli granicznej, ogólnego egzekwowania prawa i ułatwień w handlu. Sieć taka musi być zdolna do udostępniania w trybie ciągłym informacji dotyczących działalności w sektorze morskim w celu wspierania szybkiego procesu decyzyjnego. To z kolei pozwoliłoby organom publicznym prowadzącym działania nadzorcze świadczyć skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne usługi. W tym celu dane pochodzące z systemów automatycznej identyfikacji, systemu monitorowania statków, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków oraz z systemu wykrywania statków, zebrane w ramach niniejszego rozporządzenia, powinny być przekazywane i wykorzystywane przez inne organy publiczne uczestniczące w działaniach nadzorczych wymienionych powyżej.
(24)  Należy stworzyć zintegrowaną sieć nadzoru morskiego, łączącą nadzór, monitorowanie, systemy identyfikacjii wykrywania stosowane na potrzeby ochrony morza i bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska morskiego, kontroli rybołówstwa, kontroli granicznej, ogólnego egzekwowania prawa i ułatwień w handlu, dostosowaną do różnych sytuacji w państwach członkowskich. Sieć taka musi być zdolna do udostępniania w trybie ciągłym informacji dotyczących działalności w sektorze morskim w celu wspierania szybkiego procesu decyzyjnego. To z kolei pozwoliłoby organom publicznym prowadzącym działania nadzorcze świadczyć skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne usługi. W tym celu dane pochodzące z systemów automatycznej identyfikacji, systemu monitorowania statków, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków oraz z systemu wykrywania statków, zebrane w ramach niniejszego rozporządzenia, powinny być przekazywane i wykorzystywane przez inne organy publiczne uczestniczące w działaniach nadzorczych wymienionych powyżej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  Należy przyznać Komisji uprawnienia do zamykania łowiska, jeżeli kwota danego państwa członkowskiego lub TAC zostały wyczerpane. Komisja musi również mieć prawo odliczenia kwot lub odmowy transferu kwot lub ich wymiany w celu zagwarantowania realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie.
(29)  Należy przyznać Komisji uprawnienia do zamykania łowiska, jeżeli kwota danego państwa członkowskiego lub TAC zostały wyczerpane.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
(34)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Wszystkie środki przyjęte przez Komisję w celu wykonania niniejszego rozporządzenia będą zgodne z zasadą proporcjonalności.
(34)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienioną decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. Wszystkie środki przyjęte przez Komisję w celu wykonania niniejszego rozporządzenia będą zgodne z zasadą proporcjonalności.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły
(39)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu kontroli jest konieczne i właściwe dla realizacji podstawowego celu polegającego na zapewnieniu skutecznego wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu.
(39)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu kontroli jest konieczne i właściwe dla realizacji podstawowego celu polegającego na zapewnieniu skutecznego wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa, uwzględniając fakt, że rybołówstwo tradycyjne i na małą skalę stanowczo różni się od rybołówstwa przemysłowego, na własne potrzeby i rekreacyjnego oraz że system regulacji kontrolnych powinien odzwierciedlać te różnice w odpowiedni sposób. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli, monitorowania, nadzoru, inspekcji i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (system zwany danej "wspólnotowym systemem kontroli").
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1
(1)  "Działalność połowowa" oznacza poszukiwanie ryb, wystawianie, zarzucanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na statek, przeładunek, zatrzymywanie na statku, przetwarzanie na statku, przenoszenie i umieszczanie w sadzach ryb i produktów rybołówstwa;
(1)  "Działalność połowowa" oznacza poszukiwanie ryb, wystawianie, zarzucanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na statek, przeładunek, zatrzymywanie na statku, wyładunek, przetwarzanie na statku, przenoszenie i umieszczanie w sadzach oraz tucz ryb i produktów rybołówstwa;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 6a (nowy)
(6a) "poważne naruszenie" oznacza rodzaje działalności wymienione w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1005/2008;
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt7a (nowy)
(7a) "rybołówstwo rekreacyjne" oznacza niehandlową działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby wodne są wykorzystywane do celów rekreacji lub sportu, co obejmuje między innymi wędkarstwo rekreacyjne, połowy sportowe, turnieje sportowe oraz inne rodzaje rybołówstwa rekreacyjnego;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 8
(8)  "Upoważnienie do połowów" oznacza upoważnienie do połowów wydane wspólnotowemu statkowi rybackiemu w uzupełnieniu jego licencji połowowej, pozwalające mu na prowadzenie działalności połowowej na wodach Wspólnoty ogólnie lub na prowadzenie szczególnego rodzaju działalności połowowej w określonych okresach, na określonym obszarze lub w odniesieniu do określonego rodzaju połowów przy spełnieniu szczególnych warunków;
(8)  "Upoważnienie do połowów" oznacza upoważnienie do połowów wydane wspólnotowemu statkowi rybackiemu w uzupełnieniu jego licencji połowowej, pozwalające mu na prowadzenie działalności połowowej lub na prowadzenie szczególnego rodzaju działalności połowowej w określonych okresach, na określonym obszarze lub w odniesieniu do określonego rodzaju połowów przy spełnieniu szczególnych warunków;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 17
(17)  "Przetwórstwo" oznacza proces przygotowywania określonej postaci produktu. W jego skład wchodzi czyszczenie, filetowanie, chłodzenie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposób;
(17)  "Przetwórstwo" oznacza proces przygotowywania określonej postaci produktu. W jego skład wchodzi filetowanie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposób;
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na ich terytorium oraz na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji, w szczególności połowy, przeładunki, umieszczanie ryb w sadzach lub urządzeniach akwakultury, w tym urządzeniach do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie produktów rybołówstwa.
1.  Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na ich terytorium oraz na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji, w szczególności połowy, działalność w zakresie akwakultury, przeładunki, umieszczanie ryb w sadzach lub urządzeniach akwakultury, w tym urządzeniach do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie produktów rybołówstwa.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby kontrola, inspekcja, monitorowanie, nadzór i egzekwowanie przepisów były przeprowadzane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do sektorów, statków lub osób wybranych do inspekcji, oraz na podstawie zarządzania ryzykiem.
4.  Każde państwo członkowskie zapewniaprowadzenie kontroli, inspekcji, monitorowania, nadzoru i egzekwowania przepisów w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do sektorów, statków lub osób oraz na podstawie zarządzania ryzykiem.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną przez to państwo członkowskie, które zawiesiło jego upoważnienie do połowów zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. d) rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
3.  Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną przez to państwo członkowskie, które zawiesiło jego upoważnienie do połowów zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Państwo członkowskie bandery wycofuje na stałe licencję połowową statku, w stosunku do którego stosowany jest środek dostosowywania zdolności połowowej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia(WE) nr 2371/2002 lub którego upoważnienie do połowów zostało wycofane zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. d) rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
4.  Państwo członkowskie bandery wycofuje na stałe licencję połowową statku, w stosunku do którego stosowany jest środek dostosowywania zdolności połowowej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia(WE) nr 2371/2002 lub którego upoważnienie do połowów zostało wycofane zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f)
f) działalnością połowową z użyciem dennych narzędzi połowowych w obszarach niepodlegających regionalnym organizacjom ds. zarządzania rybołówstwem;
f) działalnością połowową z użyciem dennych narzędzi połowowych na wodach międzynarodowych niepodlegających regionalnym organizacjom ds. zarządzania rybołówstwem; sporządza się spis narzędzi, o których mowa w niniejszym przepisie;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Statek rybacki o długości całkowitej ponad 10 metrów ma zainstalowany na pokładzie w pełni działające urządzenie, pozwalające na jego automatyczne wykrywanie i identyfikację przez system monitorowania statków, dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu. Umożliwia to również ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery identyfikację statku rybackiego. W odniesieniu do statków o długości całkowitej od ponad 10 metrów do 15 metrów niniejszy ustęp stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
2.  Statek rybacki o długości całkowitej ponad 10 metrów ma zainstalowany na pokładzie w pełni działające urządzenie, pozwalające na jego automatyczne wykrywanie i identyfikację przez system monitorowania statków, dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu. Umożliwia to również ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery identyfikację statku rybackiego. W odniesieniu do statków o długości całkowitej od ponad 10 metrów do 15 metrów niniejszy ustęp stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Pomoc finansowa na instalację urządzeń systemu monitorowania statków kwalifikuje się do finansowania na mocy art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Współfinansowanie z budżetu Wspólnoty jest ustanowione na poziomie 80%.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera a)
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Komisja może zażądać, aby dane państwo członkowskie stosowało system wykrywania statków dla określonego łowiska i w określonym czasie.
2.   Po uzasadnieniu takiej potrzeby na podstawie dokumentów w postaci dowodów nieprzestrzegania środków kontrolnych lub w postaci opinii naukowych Komisja może zażądać, aby dane państwo członkowskie stosowało system wykrywania statków dla określonego łowiska i w określonym czasie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym, dotyczących wyrażonych w kg ilości ryb zatrzymanych na statku, wynosi 5 %.
3.  Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym, dotyczących wyrażonych w kg ilości ryb zatrzymanych na statku, wynosi 10%.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Pomoc finansowa na instalację elektronicznych dzienników połowowych kwalifikuje się do finansowania na mocy art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Współfinansowanie z budżetu Wspólnoty jest ustanowione na poziomie 80%.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione z wymogów ustępu 1, jeżeli:
2.  Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione z wymogów ustępu 1, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich bądź ich przedstawiciele przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portów pragną korzystać, najpóźniej na 4 godziny przed przewidywaną godziną wejścia do portu, chyba że właściwe organy udzieliły zezwolenia na wcześniejsze wejście do portu, następujące informacje:
1.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich bądź ich przedstawiciele, posiadający na pokładzie gatunki objęte limitami połowowymi lub ograniczeniami nakładu połowowego, przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portów pragną korzystać, najpóźniej na 4 godziny przed przewidywaną godziną wejścia do portu, chyba że właściwe organy udzieliły zezwolenia na wcześniejsze wejście do portu, następujące informacje:
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)
d) daty rejsu połowowego oraz obszary, na których dokonywano połowów;
d) daty rejsu połowowego oraz obszary, na których dokonywano połowów; informacje dotyczące obszaru mają poziom szczegółowości określony w art. 14 ust. 1;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)
f) dla każdego gatunku - ilości zatrzymane na statku, w tym działania połowowe o wyniku zerowym;
f) dla każdego gatunku - ilości zatrzymane na statku;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4
4.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 111 Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunkui portami, w których dane statki są zarejestrowane.
4.   Na wniosek Komisji Rada może ustalić dla niektórych kategorii statków rybackich inny termin obowiązku powiadamiania, ustanowionego w ust. 1, z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunkui portami, w których dane statki są zarejestrowane.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Właściwe organy państwa członkowskiego, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych kapitan statku rybackiego chce korzystać po złożeniu odnośnego wniosku co najmniej cztery godziny przed szacowanym czasem przybycia do portu, wydają stosowne zezwolenie w ciągu dwóch godzin od otrzymania wniosku.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3
3.  Deklaracje przeładunkowe wskazują ilości produktów rybołówstwa, w podziale na gatunki, które zostały przeładowane, datę i miejsce każdego połowu, nazwy zaangażowanych w przeładunek statków oraz porty przeładunku i przeznaczenia. Kapitanowie obydwu zaangażowanych w przeładunek statków ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość takich deklaracji.
3.  Deklaracje przeładunkowe wskazują ilości produktów rybołówstwa, w podziale na gatunki, które zostały przeładowane, datę i miejsce każdego połowu, nazwy zaangażowanych w przeładunek statków oraz porty przeładunku i przeznaczenia. Kapitanowie obydwu zaangażowanych w przeładunek statków ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość takich deklaracji. Informacje dotyczące obszaru mają poziom szczegółowości taki sam jak określono w art. 14 ust. 1.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 111 Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunku i portami, w których dane statki są zarejestrowane.
skreślony
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
4.  Udzielając zezwolenia na wyładunek właściwe organy przydzielają wyładunkowi niepowtarzalny numer wyładunkowy (ULN) i informują o nim kapitana statku. Jeżeli wyładunek ulega przerwaniu, przed ponownym rozpoczęciem wyładunku wymagane jest uzyskanie pozwolenia.
skreślony
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich, kapitanowie bądź przedstawiciele wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej ponad 10 metrów przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego bandery dane zawarte w deklaracji wyładunkowej najpóźniej 2 godziny po zakończeniu wyładunku.
2.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich, kapitanowie bądź przedstawiciele wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej ponad 10 metrów przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego bandery dane zawarte w deklaracji wyładunkowej najpóźniej 6 godzin po zakończeniu wyładunku.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
4.  Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione ze stosowania przepisów ust. 2, jeżeli:
4.  Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione ze stosowania przepisów ust. 2, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5
5.  W odniesieniu do statków zwolnionych z wymogu określonego w ust. 2 kapitan lub jego przedstawiciel wypełniają deklarację wyładunkową w czasie wyładunku oraz wysyłają ją tak szybko jak to możliwe i nie później niż 24 godziny po wyładunku właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku.
5.  W odniesieniu do statków zwolnionych z wymogu określonego w ust. 2 kapitan lub jego przedstawiciel wypełniają deklarację wyładunkową w czasie wyładunku oraz wysyłają ją tak szybko jak to możliwe i nie później niż 24 godziny po wyładunku właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku, które przekazuje ją niezwłocznie państwu członkowskiemu bandery.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie prowadzi zapis istotnych danych dotyczących uprawnień do połowów, o których mowa w niniejszym rozdziale, wyrażonych zarówno w złowionych ilościach, jak i w nakładzie połowowym, oraz zachowuje oryginały tych danych przez okres trzech lat lub dłużej, zgodniez przepisami krajowymi.
1.  Każde państwo członkowskie prowadzi zapis istotnych danych dotyczących uprawnień do połowów, o których mowaw niniejszym rozdziale, wyrażonych zarówno w złowionych ilościach, odrzutach, jak i w nakładzie połowowym, oraz zachowuje oryginały tych danych przez okres trzech lat lub dłużej, zgodniez przepisami krajowymi. Dane w formie elektronicznej są przechowywane przez co najmniej 10 lat.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
3.  Wszelkie połowy ryb należących do stada lub grupy stad objętych kwotą połowową dokonywane przez wspólnotowe statki rybackie wlicza się do kwoty połowowej przysługującej państwu członkowskiemu banderyw odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od miejsca wyładunku.
3.  Wszelkie połowy i odrzuty ryb należących do stada lub grupy stad objętych kwotą połowową dokonywane przez wspólnotowe statki rybackie wlicza się do kwoty połowowej przysługującej państwu członkowskiemu banderyw odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od miejsca wyładunku.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest podawana do wiadomości przez zainteresowane państwo członkowskie i niezwłocznie przekazywana Komisji i innym państwom członkowskim. Jest ona publikowana w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Począwszy od dnia, w którym dane państwo członkowskie podało do wiadomości decyzję, państwa członkowskie gwarantują, aby na ich wodach lub na ich terytorium niemiało miejsca zatrzymywanie na statku, wyładunek, umieszczanie w sadzach ani przeładunek odnośnych ryb przez statki pływające pod banderą danego państwa członkowskiego.
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest podawana do wiadomości przez zainteresowane państwo członkowskie i niezwłocznie przekazywana Komisji, która informuje pozostałe państwa członkowskie. Jest ona publikowana w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Począwszy od dnia, w którym dane państwo członkowskie podało do wiadomości decyzję, państwa członkowskie sprawdzają, dzięki odpowiedniej dokumentacji, czy na ich wodach lub na ich terytorium niema miejsca zatrzymywanie na statku, wyładunek, umieszczanie w sadzach ani przeładunek odnośnych ryb złowionych po dacie zamknięcia przez statki pływające pod banderą danego państwa członkowskiego.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Odliczeń i wynikających z nich przydziałów odliczonych ilości dokonuje się po uwzględnieniu, jako kwestii priorytetowej, gatunków i obszarów, dla których ustalone zostały uprawnienia do połowów. Można ich dokonać w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następnym lub latach następnych.
3.  Odliczeń i wynikających z nich przydziałów odliczonych ilości dokonuje się po uwzględnieniu, jako kwestii priorytetowej, gatunków i obszarów, dla których ustalone zostały uprawnienia do połowów. Można ich dokonać w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następnym.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28a (nowy)
Artykuł 28a
Transfer niewykorzystanych kwot
1.  Jeżeli kwoty danego państwa członkowskiego miałyby nie zostać wykorzystane, częściowo lub w całości, w ciągu roku, na który zostały przyznane, to mogą one być wykorzystane w tym samym roku przez inne państwa członkowskie. Komisja informuje najpierw zainteresowane państwa członkowskie, zwracając się do nich o potwierdzenie, że nie wykorzystają danych uprawnień do połowów. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia Komisja ocenia łączną wielkość niewykorzystanych uprawnień do połowów i powiadamia o niej państwa członkowskie, a następnie podejmuje decyzję o ich ponownym przyznaniu, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.
2.  Przekazywanie wniosków zgodnie z niniejszym artykułem nie wpływa w żaden sposób na podział uprawnień do połowów ani na ich wymianę między państwami członkowskimi, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
3.  Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu, zwłaszcza dotyczące warunków wykorzystania lub przekroczenia kwot, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 111.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
Artykuł 33
Przeładunki w porcie
Wspólnotowe statki rybackie prowadzące działalność połowową na łowiskach objętych wieloletnimi planami nie przenoszą swoich połowów na żaden inny statek lub pojazd bez uprzedniego ich wyładunku w celu zważenia w ośrodku aukcyjnym lub innym organie zatwierdzonym przez państwa członkowskie.
skreślony
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą wyznaczyć port niespełniający kryteriów ust. 4, aby statki nie musiały płynąć do portu odległego o ponad 50 mil.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  W połowach, dla których dopuszcza się posiadanie więcej niż dwóch rodzajów narzędzi połowowych na statku, narzędzie nieużywane jest zasztauowane w taki sposób, aby nie mogło być natychmiastowo użyte, z zastosowaniem następujących warunków:
2.  W połowach, dla których dopuszcza się posiadanie więcej niż jednego rodzaju narzędzi połowowych na statku, narzędzie nieużywane jest zasztauowane w taki sposób, aby nie mogło być natychmiastowo użyte, z zastosowaniem następujących warunków:
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
1.  Kapitan statku rybackiego zapisuje wszystkie odrzuty przekraczające ilość15 kg ekwiwalentu żywej wagii niezwłocznie przekazuje tę informację, o ile to możliwe drogą elektroniczną, właściwym organom, którym podlega.
1.  Kapitan statku rybackiego zapisuje wszystkie odrzuty przekraczające ilość15 kg ekwiwalentu żywej wagi na jeden zaciąg narzędziem połowowym oraz na rejs i niezwłocznie przekazuje tę informację,o ile to możliwe drogą elektroniczną, właściwym organom, którym podlega. Do celów zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem Komisja rozważa system wyposażania w urządzenia do wideomonitoringu. Na użytek niniejszego rozporządzenia ryby wypuszczone w trakcie połowów rekreacyjnych nie są traktowane jako odrzuty ani nie są brane pod uwagę przy obliczaniu umieralności.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42
W przypadku statków wyposażonych w satelitarny system monitorowania statków państwa członkowskie systematycznie sprawdzają, czy informacje otrzymane przez centrum monitorowania rybołówstwa są zgodne z działalnością zapisaną w dzienniku połowowym, korzystając z danych VMS oraz, w razie potrzeby, danych uzyskanych od obserwatorów. Wyniki takich kontroli krzyżowych są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres trzech lat.
W przypadku statków wyposażonych w satelitarny system monitorowania statków państwa członkowskie systematycznie sprawdzają, czy informacje otrzymane przez centrum monitorowania rybołówstwa są zgodne z działalnością zapisaną w dzienniku połowowym, korzystając z danych VMS oraz, w razie potrzeby, danych uzyskanych od obserwatorów. Wyniki takich kontroli krzyżowych są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres dziesięciu lat.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 4
Sekcja 4
Skreślenie całej sekcji 4.
Doraźne zamykanie łowisk
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1
1.  Rybołówstwo rekreacyjne na statku na wodach wspólnotowych, dotyczące stada objętego planem wieloletnim, podlega wydaniu upoważnienia przez państwo członkowskie bandery.
1.  Rybołówstwo rekreacyjne prowadzone ze statku na morskich wodach wspólnotowych, dotyczące stada objętego wieloletnim planem odbudowy, może być oceniane przez państwo członkowskie, w którego wodach jest prowadzone. Połowy wędką z kołowrotkiem z wybrzeża nie są uwzględniane.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
2.   Połowy w ramach rybołówstwa rekreacyjnego dotyczące stad objętych planem wieloletnim są rejestrowane przez państwo członkowskie bandery.
2.  W ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie mogą dokonać oceny wpływu rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego na ich wodach i przedstawić te informacje Komisji. Na podstawie zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa dane państwo członkowskie i Komisja określają, które rodzaje rybołówstwa rekreacyjnego wywierają znaczący wpływ na takie zasoby. Dla rodzajów rybołówstwa o znaczącym wpływie dane państwo członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, opracowuje system monitorowania umożliwiający dokładne ocenienie całkowitego połowu rekreacyjnego z każdego stada. Rybołówstwo rekreacyjne jest prowadzone zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3
3.  Połowy gatunków objętych planem wieloletnim wliczane są do odpowiednich kwot państwa członkowskiego bandery. Zainteresowane państwa członkowskie określają część tych kwot, która jest zarezerwowana wyłącznie dla rybołówstwa rekreacyjnego.
3.   W razie stwierdzenia, że dany rodzaj rybołówstwa rekreacyjnego wywiera znaczący wpływ, połowy wliczane są do odpowiednich kwot państwa członkowskiego bandery. Państwo członkowskie może określić część tej kwoty, która jest zarezerwowana wyłącznie dla wspomnianego rybołówstwa rekreacyjnego.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
3.   Jeżeli dla danego gatunku ustalono wielkość minimalną, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za sprzedaż, składowanie lub przewóz muszą być w stanie udowodnić pochodzenie geograficzne produktów z odniesieniem do podobszaru i rejonu lub podrejonu lub, tam gdzie ma to zastosowanie, statystycznego prostokąta, gdzie stosuje się limity połowowe zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.
3.  Podmioty gospodarcze odpowiedzialne za sprzedaż, składowanie lub przewóz muszą być w stanie udowodnić pochodzenie geograficzne produktów na poziomie szczegółowości określonym w art. 14 ust. 1.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera da) (nowa)
da) obszar połowu podany na poziomie szczegółowości określonym w art. 14 ust. 1;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1
1.  Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa wyładowanych w państwie członkowskim przedkładają – drogą elektroniczną, w ciągu dwóch godzin następujących po pierwszej sprzedaży – dokument sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż. Jeżeli państwo to nie jest państwem członkowskim bandery statku, z którego wyładowano ryby, gwarantuje ono, że kopia dokumentu sprzedaży zostaje przekazana właściwym organom państwa członkowskiego bandery natychmiast po otrzymaniu odpowiedniej informacji. Za prawidłowość dokumentu sprzedaży odpowiedzialni są nabywcy, ośrodki aukcyjne, organy lub osoby.
1.  Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa wyładowanych w państwie członkowskim przedkładają – drogą elektroniczną, w ciągu sześciu godzin następujących po pierwszej sprzedaży – dokument sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż. Jeżeli państwo to nie jest państwem członkowskim bandery statku, z którego wyładowano ryby, gwarantuje ono, że kopia dokumentu sprzedaży zostaje niezwłocznie przekazana właściwym organom państwa członkowskiego bandery natychmiast po otrzymaniu odpowiedniej informacji. Za prawidłowość dokumentu sprzedaży odpowiedzialni są nabywcy, ośrodki aukcyjne, organy lub osoby.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – litera e)
e) odpowiednią nazwę lub kod alfa FAO każdego gatunku oraz jego pochodzenie geograficzne z odniesieniem do podobszaru i rejonu lub podrejonu, gdzie stosuje się limity połowowe zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym;
e) odpowiednią nazwę lub kod alfa FAO każdego gatunku oraz jego pochodzenie geograficzne określone na poziomie szczegółowości podanym w art. 14 ust. 1;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – litera ea) (nowa)
ea) ilość każdego gatunku w kilogramach żywej wagi;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6
6.  Wszystkie koszty związanez działalnością obserwatorów na mocy niniejszego artykułuponosi państwo członkowskie bandery. Państwa członkowskie mogą obciążyć tymi kosztami, częściowo lub w całości, armatorów statków pływających pod ich banderą, które uczestniczyły w danym połowie.
6.  Wszystkie koszty związanez działalnością obserwatorów na mocy niniejszego artykułuponosi państwo członkowskie bandery i Komisja.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdaniaz inspekcji i z nadzoru sporządzone przez swoich urzędników.
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdaniaz inspekcji i z nadzoru, w tym sprawozdania obserwatorów, sporządzone przez swoich urzędników.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78
Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję może również przekazać sprawę o naruszenie przepisów właściwym organom państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego rejestracji, lub państwa członkowskiego, którego obywatelem jest sprawca naruszenia przepisów, o ile odbywa się to za zgodą tego ostatniego państwa członkowskiego i pod warunkiem że przekazanie ma większe szanse na osiągnięcie skutku, o którym mowa w art. 81 ust. 2.
Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję może również przekazać sprawę o naruszenie przepisów właściwym organom państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego, którego obywatelem jest sprawca naruszenia przepisów, o ile odbywa się to za zgodą tego ostatniego państwa członkowskiego i pod warunkiem że przekazanie ma większe szanse na osiągnięcie skutku, o którym mowa w art. 81 ust. 2.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że osoba fizyczna, która dokonała poważnego naruszenia przepisów, lub osoba prawna uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom administracyjnym, zgodnie ze zbiorem sankcji i środków, o którym mowa w rozdziale IX rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że osoba fizyczna, która dokonała poważnego naruszenia przepisów, lub osoba prawna uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów co do zasady podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom administracyjnym, zgodnie ze zbiorem sankcji i środków, o którym mowa w rozdziale IX rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 6a (nowy)
6a.  Państwa członkowskie gwarantują, że operatorzy uznani za winnych poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa są wykluczeni z możliwości skorzystania z Europejskiego Funduszu Rybackiego, umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz innej pomocy publicznej. Sankcjom przewidzianym w niniejszym rozdziale towarzyszą inne sankcje lub środki, w szczególności zwrot pomocy publicznej lub dotacji otrzymanych przez statki dokonujące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w danym okresie finansowania.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie stosują system punktów karnych, na którego podstawie właściciel upoważnienia do połowów otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
1.  Państwa członkowskie stosują system punktów karnych, na którego podstawie właściciel upoważnienia do połowów otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2
2.  Jeżeli osoba fizyczna dokonała naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub osoba prawna jest uznana za odpowiedzialną za dokonanie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, odpowiednia liczba punktów karnych zostaje przyznana właścicielowi upoważnienia do połowów w wyniku dokonania naruszenia przepisów. Właściciel upoważnienia do połowów może wszcząć postępowanie odwoławcze zgodnie z prawem krajowym.
2.  Jeżeli osoba fizyczna dokonała naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub osoba prawna jest uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, odpowiednia liczba punktów karnych zostaje przyznana właścicielowi upoważnienia do połowów w wyniku dokonania poważnego naruszenia przepisów. Właściciel upoważnienia do połowów może wszcząć postępowanie odwoławcze zgodnie z prawem krajowym.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Dopóki właściciel upoważnienia do połowów posiada przydzielone punkty karne, jest on wyłączony w tym czasie z otrzymywania dotacji wspólnotowych oraz krajowej pomocy publicznej.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4
4.  W przypadku poważnego naruszenia przepisów przyznane punkty karne są co najmniej równe połowie liczby punktów, o których mowa w ust. 3.
skreślony
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 5
5.  Jeżeli właściciel zawieszonego upoważnienia do połowów nie dokona innego naruszenia przepisów w okresie trzech lat od daty dokonania ostatniego naruszenia przepisów, anuluje się wszystkie punkty przypisane upoważnieniu do połowów.
5.  Jeżeli właściciel zawieszonego upoważnienia do połowów nie dokona innego poważnego naruszenia przepisów w okresie trzech lat od daty dokonania ostatniego poważnego naruszenia przepisów, anuluje się wszystkie punkty przypisane upoważnieniu do połowów.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie ustanawiają również system punktów karnych, naktórego podstawie kapitan i oficerowie statku otrzymują odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
7.  Państwa członkowskie ustanawiają również system punktów karnych, na podstawie którego kapitan statku lub szyper otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie rejestrująw krajowej bazie danych wszystkie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez swoich obywateli, łącznie z nałożonymi na nich sankcjamii przyznaną im liczbą punktów. Naruszenia dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez ich obywateli, będące przedmiotem sprawy o naruszenie przepisów w innych państwach członkowskich, są również rejestrowane przez państwa członkowskie w ich krajowych bazach danych dotyczących naruszeń przepisów, po powiadomieniu o ostatecznym orzeczeniu wydanym przez państwo członkowskie sprawujące jurysdykcję, zgodnie z art. 82.
1.  Państwa członkowskie rejestrująw krajowej bazie danych wszystkie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa dokonane przez podmioty odpowiedzialne za statki pływające pod ich banderą lub przez swoich obywateli, łącznie z nałożonymi na nich sankcjamii przyznaną im liczbą punktów. Naruszenia dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez ich obywateli, będące przedmiotem sprawy o naruszenie przepisów w innych państwach członkowskich, są również rejestrowane przez państwa członkowskie w ich krajowych bazach danych dotyczących naruszeń przepisów, po powiadomieniu o ostatecznym orzeczeniu wydanym przez państwo członkowskie sprawujące jurysdykcję, zgodnie z art. 82.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3
3.  Gdy państwo członkowskie zwraca się do innego państwa członkowskiego o udzielenie informacji związanych ze sprawą o naruszenie przepisów, to drugie państwo członkowskie udziela odpowiednich informacji na temat odnośnych statków rybackich i osób.
3.  Gdy państwo członkowskie zwraca się do innego państwa członkowskiego o udzielenie informacji związanych ze sprawą o naruszenie przepisów, to drugie państwo członkowskie niezwłocznie udziela odpowiednich informacji na temat odnośnych statków rybackich i osób.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Informacja w sprawie naruszeń popełnionych przez dane statki i osoby i za które wydano w stosunku do nich wyrok skazujący, będzie publicznie dostępna na ogólnodostępnej części strony internetowej, o której mowa w art. 107.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 4
4.  Urzędnicy zainteresowanego państwa członkowskiego mogą być obecni podczas inspekcji i, na wniosek urzędników Komisji, pomagają im przy wykonywaniu ich obowiązków.
4.  Urzędnicy zainteresowanego państwa członkowskiego są zawsze obecni podczas inspekcji i, na wniosek urzędników Komisji, pomagają im przy wykonywaniu ich obowiązków.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – litera a)
α) przepisy niniejszego rozporządzenia nie były przestrzegane z powodu działania lub zaniedbania bezpośrednio przypisywanego zainteresowanemu państwu członkowskiemu i jeżeli
skreślony
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1
1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obowiązków dotyczących wdrażania planu wieloletniego i jeżeli Komisja ma powody, by sądzić, że nieprzestrzeganie tych obowiązków jest szczególnie szkodliwe dla danego stada, Komisja może tymczasowo zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia.
1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obowiązków dotyczących wdrażania planu wieloletniego i jeżeli Komisja ma dowody, że nieprzestrzeganie tych obowiązków jest szczególnie szkodliwe dla danego stada, Komisja może tymczasowo zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Jeżeli Komisja ustaliła, że państwo członkowskie przekroczyło przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, Komisja dokonuje odliczeń od kwoty, przydziału lub udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, w następnym roku lub w następnych latach, przy zastosowaniu mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
1.  Jeżeli Komisja ustaliła, że państwo członkowskie przekroczyło przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, Komisja dokonuje odliczeń od kwoty, przydziału lub udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, w następnym roku, przy zastosowaniu mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Stopień przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków

Mnożnik

Maksymalnie 5 %

Przełowienie * 1,0

Od 5 do 10 %

Przełowienie * 1,1

Od 10 do 20%

Przełowienie * 1,2

Od 10 do 20 %

Przełowienie * 1,4

Od 40 do 50 %

Przełowienie * 1,8

Każde przełowienie powyżej 50 %

Przełowienie * 2,0

Poprawka

Stopień przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków

Mnożnik

Pierwsze 10%

Odliczenie = Przełowienie x 1,00

Następne 10%-20%

Odliczenie = Przełowienie x 1,10

Następne 20%-40%

Odliczenie = Przełowienie x 1,20

Każde kolejne przełowienie powyżej 40%

Odliczenie = Przełowienie x 1,40

Uwaga: Progi procentowe zastępuje się progami określonymi w art. 5. ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Jeżeli kwota, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad przyznany danemu państwu członkowskiemu nie przekracza 100 ton, to ograniczenie nałożone w wyniku przekroczenia kwoty przyjmuje formę liniową zamiast procentowej, za wyjątkiem gatunków objętych planem wieloletnim, do których ma zastosowanie ust. 1.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2
2.  Jeżeli państwo członkowskie wielokrotnie przekraczało w trakcie poprzednich dwóch lat przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, jeżeli to przełowienie jest szczególnie szkodliwe dla danego stada lub jeżeli stado objęte jest planem wieloletnim, mnożnik określony w ust. 1 zostaje podwojony.
2.  Jeżeli państwo członkowskie wielokrotnie przekraczało w trakcie poprzednich dwóch lat kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad szczególnie wrażliwych na nadmierną eksploatację lub objętych planem wieloletnim, mnożnik określony w ust. 1 zostaje podwojony.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3
3.  Jeżeli państwo członkowskie dokonuje połowów ryb ze stada objętego kwotą, w odniesieniu do którego nie przyznano mu kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie stad, Komisja może w następnym roku lub w następnych latach dokonać odliczeń od kwot dotyczących innych stad lub grup stad przyznanych temu państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1.
skreślony
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98
Artykuł 98
skreślony
Odliczanie kwot z powodu nieprzestrzegania celów wspólnej polityki rybołówstwa
1.  Jeżeli okazuje się, że przepisy dotyczące ochrony, kontroli, inspekcji lub egzekwowania wspólnej polityki rybołówstwa nie są przestrzegane przez państwo członkowskie i że może z tego wynikać poważne zagrożenie dla ochrony żywych zasobów wodnych lub dla skutecznego funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania, Komisja może dokonać odliczeń od rocznych kwot, przydziałów lub udziałów w stadzie lub grupie stad przyznanych temu państwu członkowskiemu.
2.  Komisja przekazuje swoje ustalenia na piśmie zainteresowanemu państwu członkowskiemu i ustala termin nieprzekraczający dziesięciu dni roboczych, w którym państwo członkowskie musi wykazać, że łowisko może być bezpiecznie eksploatowane.
3.  Środki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji w terminie ustalonym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź zostaje uznana za niezadowalającą bądź jasno wskazuje, że konieczne działania nie zostały wdrożone.
4.  Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu, w szczególności ustalania danych ilości, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 111.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100
Artykuł 100
skreślony
Odmowa wymiany kwot
Komisja może wykluczyć możliwość wymiany kwot zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002:
a) w odniesieniu do kwot, w stosunku do których stwierdzono przełowienie o ponad 10 % kwoty przyznanej jednemu z zainteresowanych państw członkowskich w trakcie jednego z dwóch bezpośrednio poprzedzających lat lub
b) jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie podejmuje odpowiednich środków w celu zapewnienia właściwego zarządzania uprawnieniami do połowów danych stad, w szczególności nie korzystając ze skomputeryzowanego systemu zatwierdzania, o którym mowa w art. 102, lub korzystając w niewystarczającym stopniu z systemów dostarczających dane do tego systemu zatwierdzania.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1
1.  Jeżeli istnieją dowody, w tym dowody oparte na wynikach kontroli wyrywkowych przeprowadzonych przez Komisję, świadczące o tym, że działalność połowowa i/lub środki przyjęte przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie szkodzą wspólnej polityce rybołówstwa lub zagrażają ekosystemowi morskiemu oraz że sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia działań, Komisja może, na należycie umotywowany wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, ustanowić środki nadzwyczajne na maksymalny okres jednego roku. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu stosowania środków nadzwyczajnych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
1.  Jeżeli istnieją dowody, w tym dowody oparte na wynikach kontroli wyrywkowych przeprowadzonych przez Komisję, świadczące o tym, że działalność połowowa i/lub środki przyjęte przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie szkodzą wspólnej polityce rybołówstwa lub zagrażają ekosystemowi morskiemu oraz że sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia działań, Komisja może, na należycie umotywowany wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, ustanowić środki nadzwyczajne na maksymalny okres sześciu miesięcy. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu stosowania środków nadzwyczajnych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 – litera g)
g) zakaz dokonywania połowów przez statki rybackie pływające pod banderą zainteresowanego państwa członkowskiego w wodach podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich;
g) zakaz dokonywania połowów przez statki rybackie pływające pod banderą zainteresowanego państwa członkowskiego w wodach podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich lub kraju trzeciego, lub też na pełnym morzu;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednocześnie Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim. Inne państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji swoje uwagi na piśmie w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. Komisja podejmuje decyzję w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku.
3.  Państwo członkowskie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednocześnie Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim. Inne państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji swoje uwagi na piśmie w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku. Komisja podejmuje decyzję w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 5
5.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji do Rady w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
5.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji do Rady w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2
2.   Nazwiska osób fizycznych nie są ujawniane Komisji lub innemu państwu członkowskiemu z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie nazwisk jest wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu lub jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec naruszeniom przepisów lub wnosić do sądu sprawy o naruszenie przepisów bądź w celu weryfikacji domniemanych naruszeń przepisów. Dane określone w ust. 1 nie są przekazywane, chyba że są powiązane z innymi danymi w formie, która uniemożliwia bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych.
2.   Dane osobowe nie są ujawniane Komisji lub innemu państwu członkowskiemu z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie jest wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu lub jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec naruszeniom przepisów lub wnosić do sądu sprawy o naruszenie przepisów bądź w celu weryfikacji domniemanych naruszeń przepisów. Dane określone w ust. 1 nie są przekazywane, chyba że są powiązane z innymi danymi w formie, która uniemożliwia bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia poufnego traktowania danych zgromadzonych i otrzymanych w ramach niniejszego rozporządzenia oraz przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących tajemnicy danych o charakterze zawodowym i handlowym.
1.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia poufnego traktowania danych zgromadzonych i otrzymanych w ramach niniejszego rozporządzenia oraz przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących tajemnicy danych o charakterze zawodowym i handlowym, zgodnie ze wszystkimi odnośnymi przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 i dyrektywie 95/46/WE.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 4
4.  Dane przekazane w ramach niniejszego rozporządzenia osobom pracującym dla właściwych organów, sądów, innych organów publicznych i Komisji bądź wyznaczonego przez nią organu, których ujawnienie naruszyłoby:
skreślony
a) ochronę prywatności i integralności jednostki, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony danych osobowych,
b) interesy handlowe osoby fizycznej lub prawnej, w tym również własność intelektualną,
c) postępowanie sądowe lub poradę prawną,
d) zakres inspekcji lub postępowań wyjaśniających,
mogą być ujawniane jedynie w przypadku, gdy okaże się to konieczne do spowodowania zaprzestania lub zakazu naruszania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i jeżeli organ, który przekazał dane, wyrazi na to zgodę.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 3
3.  Każde państwo członkowskie umożliwia Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi zdalny dostęp do bezpiecznej części swojej strony internetowej. Państwo członkowskie umożliwia dostęp urzędnikom Komisji na podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ.
3.  Każde państwo członkowskie umożliwia Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi zdalny dostęp do bezpiecznej części swojej strony internetowej. Państwo członkowskie umożliwia dostęp urzędnikom Komisji na podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ.
Kraje trzecie otrzymują informacje zawarte w ust. 1 lit. b), d) i f) w odniesieniu do statków Wspólnoty ubiegających się o licencje na prowadzenie połowów w wodach tych krajów. Informacji udziela się na wniosek danego państwa trzeciego oraz bezzwłocznie, pod warunkiem, że państwo trzecie zapewni na piśmie o zachowaniu poufności informacji. Przekazanie danych osobowych na mocy niniejszego przepisu uważa się za zgodne z art. 26 ust. 1) lit. d) dyrektywy 95/46/WE.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 17a – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Nie naruszając uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji przez Traktat Agencja wspiera Komisję w ocenie i kontroli stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie. Agencja może przeprowadzać inspekcje organów publicznych i podmiotów prywatnych w państwach członkowskich. W tym celu, zgodnie z przepisami prawnymi zainteresowanego państwa członkowskiego, może:
1.  Nie naruszając uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji przez Traktat Agencja wspiera Komisję w ocenie i kontroli stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie. Agencja może przeprowadzać we własnym zakresie inspekcje organów publicznych i podmiotów prywatnych w państwach członkowskich. W tym celu, zgodnie z przepisami prawnymi zainteresowanego państwa członkowskiego, może:
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności