Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0216(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0253/2009

Texte depuse :

A6-0253/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.39
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0255

Texte adoptate
PDF 679kWORD 385k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Sistemul comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului *
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0721),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6–0510/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0253/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Prevederile actuale în materie de control sunt răspândite într-un număr mare de texte juridice suprapuse și complexe. Unele părți ale sistemului de control sunt implementate inadecvat de către statele membre, ceea ce determină adoptarea de măsuri insuficiente și divergente ca răspuns la încălcările reglementărilor politicii comune din domeniul pescuitului, subminând astfel crearea unui cadru echitabil în care pescarii din întreaga Comunitate Europeană să își desfășoare activitatea. În consecință, regimul existent și toate obligațiile conținute în acesta ar trebui să fie consolidate, raționalizate și simplificate, în special prin reducerea dublei reglementări și a sarcinilor administrative.
(4)  Prevederile actuale în materie de control sunt răspândite într-un număr mare de texte juridice suprapuse și complexe. Unele părți ale sistemului de control sunt implementate inadecvat de către statele membre, iar Comisia nu a prezentat toate propunerile necesare de regulamente de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93. Acest lucru a determinat adoptarea de măsuri insuficiente și divergente ca răspuns la încălcările reglementărilor politicii comune din domeniul pescuitului, subminând astfel crearea unui cadru echitabil în care pescarii din întreaga Comunitate Europeană să își desfășoare activitatea. În consecință, regimul existent și toate obligațiile conținute în acesta ar trebui să fie consolidate, raționalizate și simplificate, în special prin reducerea dublei reglementări și a sarcinilor administrative.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Politica comună în domeniul pescuitului se referă la conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor acvatice vii, astfel încât toate tipurile de activități de exploatare a acestor resurse să fie tratate în mod egal, indiferent dacă sunt de natură comercială sau nu. S-ar face o discriminare dacă pescuitul comercial ar fi supus unor controale și plafoane stricte, iar pescuitul necomercial ar fi exceptat în mare parte.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Activitățile și metodele de control trebuie să se bazeze pe managementul riscurilor, utilizând procedurile de control încrucișat într-o manieră sistematică și cuprinzătoare.
(19)  Activitățile și metodele de control trebuie să se bazeze pe managementul riscurilor, utilizând procedurile de control încrucișat într-o manieră sistematică și cuprinzătoare la nivelul statelor membre. Este, de asemenea, necesar, ca statele membre să facă schimb de informații relevante.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Este necesară înființarea unei rețele maritime integrate de supraveghere între sistemele de supraveghere, monitorizare, identificare și urmărire operate în scopul asigurării securității și siguranței maritime, protecției mediului marin, controlului pescuitului, controlului de frontieră, asigurării respectării legislației în general și facilitării comerțului. Rețeaua va avea capacitatea de a pune permanent la dispoziție informații privind activitățile din domeniul maritim pentru a contribui la asigurarea promptitudinii procesului decizional. De asemenea, aceasta va permite autorităților publice angajate în activități de supraveghere să ofere servicii mai eficiente, inclusiv din punct de vedere al costurilor. În acest scop, este necesar ca datele sistemelor de identificare automată, ale sistemelor de monitorizare a navelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit și ale sistemelor de detectare a navelor colectate în temeiul prezentului regulament să fie transmise și utilizate de către alte autorități publice angajate în activitățile de supraveghere menționate mai sus.
(24)  Este necesară înființarea unei rețele maritime integrate de supraveghere între sistemele de supraveghere, monitorizare, identificare și urmărire operate în scopul asigurării securității și siguranței maritime, protecției mediului marin, controlului pescuitului, controlului de frontieră, asigurării respectării legislației în general și facilitării comerțului, ținând cont de diferitele situații din statele membre. Rețeaua va avea capacitatea de a pune permanent la dispoziție informații privind activitățile din domeniul maritim pentru a contribui la asigurarea promptitudinii procesului decizional. De asemenea, aceasta va permite autorităților publice angajate în activități de supraveghere să ofere servicii mai eficiente, inclusiv din punct de vedere al costurilor. În acest scop, este necesar ca datele sistemelor de identificare automată, ale sistemelor de monitorizare a navelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2244/2003 al Comisiei din 18 decembrie 2003 de stabilire a dispozițiilor privind sistemele de monitorizare a navelor prin satelit și ale sistemelor de detectare a navelor colectate în temeiul prezentului regulament să fie transmise și utilizate de către alte autorități publice angajate în activitățile de supraveghere menționate mai sus.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Comisia trebuie să aibă competențele necesare pentru a închide un anumit tip de pescuit atunci când se epuizează cota sau TAC în cazul unui stat membru. Comisia trebuie, de asemenea, să fie împuternicită să deducă cote și să refuze transferul sau schimbul de cote în anumite condiții și pe baza unor fundamente de natură științifică suficiente, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului de către statele membre.
(29)  Comisia trebuie să aibă competențele necesare pentru a închide un anumit tip de pescuit atunci când se epuizează cota sau TAC în cazul unui stat membru.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 34
(34)  Măsurile necesare pentru implementarea prezentului regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei. Toate măsurile adoptate de Comisie în scopul implementării prezentului regulament vor respecta principiul proporționalității.
(34)  Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006. Toate măsurile adoptate de Comisie în scopul implementării prezentului regulament vor respecta principiul proporționalității.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  În conformitate cu principiul proporționalității, este necesară și oportună, în scopul îndeplinirii obiectivului de bază care vizează implementarea eficientă a politicii comune în domeniul pescuitului, stabilirea unui sistem de controale cuprinzător și uniform. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate cu cel de al treilea alineat al articolului 5 din tratat.
(39)  În conformitate cu principiul proporționalității, este necesară și oportună, în scopul îndeplinirii obiectivului de bază care vizează implementarea eficientă a politicii comune în domeniul pescuitului, stabilirea unui sistem de controale cuprinzător și uniform, ţinând cont de faptul că pescuitul la scară redusă şi cel artizanal diferă în mod clar de cel industrial, de subzistenţă sau de agrement, şi că regulamentele pentru un sistem de control ar trebui să reflecte aceste diferenţe într-o manieră adecvată. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate cu cel de al treilea alineat al articolului 5 din tratat.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1
Prezentul regulament instituie un sistem comunitar de control, monitorizare, supraveghere, inspecție și asigurare a respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (denumit în continuare "sistemul de control comunitar").
Prezentul regulament instituie un sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1
(1)  "Activitate de pescuit" înseamnă activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, fixarea și tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturii la bord, transbordarea, menținerea la bord, prelucrarea la bord, transferul și plasarea în cuști a peștelui și a produselor pescărești;
(1)  "Activitate de pescuit" înseamnă activitățile legate de localizarea peștelui, lansarea, fixarea și tractarea uneltelor de pescuit, ridicarea capturii la bord, transbordarea, menținerea la bord, debarcarea, prelucrarea la bord, transferul, plasarea în cuști și îngrășarea peștelui și a produselor pescărești;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 6 a (nou)
(6a)  "Încălcare gravă" înseamnă activitățile menționate la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 7 a (nou)
(7a) "Pescuit de agrement" înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice în scop recreativ sau sportiv și care includ, printre altele, pescuitul de agrement la undiță, pescuitul sportiv, competițiile sportive și alte forme recreative de pescuit;
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 8
(8)  "Autorizație de pescuit" înseamnă o autorizație de pescuit eliberată pentru o navă de pescuit comunitară, pe lângă licența de pescuit, care o autorizează să desfășoare activități de pescuit în apele comunitare în general și/sau activități specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru o anumită activitate de pescuit în anumite condiții;
(8)  "Autorizație de pescuit" înseamnă o autorizație de pescuit eliberată pentru o navă de pescuit comunitară, pe lângă licența de pescuit, care o autorizează să desfășoare activități de pescuit și/sau activități specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru o anumită activitate de pescuit în anumite condiții;
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 17
(17)  "Prelucrare" înseamnă procesul prin care produsul a fost pregătit pentru prezentare.Aceasta include curățarea, filetarea, refrigerarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, murarea, uscarea sau pregătirea peștelui pentru comercializare în orice altă manieră;
(17)  "Prelucrare" înseamnă procesul prin care produsul a fost pregătit pentru prezentare.Aceasta include filetarea, ambalarea, punerea în conserve, congelarea, afumarea, sărarea, prepararea, murarea, uscarea sau pregătirea peștelui pentru comercializare în orice altă manieră;
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Statele membre controlează activitățile desfășurate de către orice persoană fizică sau juridică în domeniul de aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului pe teritoriul lor sau în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor, în special activitățile de pescuit, transbordare, transfer al peștelui în cuști sau instalații de acvacultură, inclusiv instalații de îngrășare, debarcare, import, transport, comercializare și depozitare a produselor pescărești.
(1)  Statele membre controlează activitățile desfășurate de către orice persoană fizică sau juridică în domeniul de aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului pe teritoriul lor sau în apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor, în special activitățile de pescuit, activitățile de acvacultură, transbordare, transfer al peștelui în cuști sau instalații de acvacultură, inclusiv instalații de îngrășare, debarcare, import, transport, comercializare și depozitare a produselor pescărești.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
(4)  Fiecare stat membru garantează că activitățile de control, inspecție, monitorizare, supraveghere și asigurare a respectării reglementărilor se desfășoară pe criterii nediscriminatorii în ceea ce privește sectoarele, navele și persoanele alese pentru inspecție,precum și pe baza managementului riscurilor.
(4)  Fiecare stat membru garantează că activitățile de control, inspecție, monitorizare, supraveghere și asigurare a respectării reglementărilor se desfășoară pe criterii nediscriminatorii în ceea ce privește sectoarele, navele și persoanele, precum și pe baza managementului riscurilor.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Statul membru de pavilion suspendă temporar licența de pescuit a unei nave supuse unei imobilizări temporare decise de către statul membru respectiv căreia i-a fost suspendată autorizația de pescuit în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
(3)  Statul membru de pavilion suspendă temporar licența de pescuit a unei nave supuse unei imobilizări temporare decise de către statul membru respectiv căreia i-a fost suspendată autorizația de pescuit în conformitate cu articolul 45 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
(4)  Statul membru de pavilion retrage permanent licența de pescuit a unei nave care face obiectul unei măsuri de ajustare a capacității prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 sau a cărei autorizație de pescuit a fost retrasă în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
(4)  Statul membru de pavilion retrage permanent licența de pescuit a unei nave care face obiectul unei măsuri de ajustare a capacității prevăzute la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 sau a cărei autorizație de pescuit a fost retrasă în conformitate cu articolul 45 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f
(f) activităților de pescuit în care se utilizează unelte de fund în zone care nu se află în responsabilitatea unei organizații regionale de gestionare a pescuitului;
(f) activităților de pescuit în care se utilizează unelte de fund în apele internaționale care nu se află în responsabilitatea unei organizații regionale de gestionare a pescuitului; se întocmește o listă cu instrumentele la care se face trimitere în această dispoziție;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  La bordul unei nave de pescuit care depășește 10 metri în lungime totală se instalează un dispozitiv complet operațional care permite navei să fie localizată și identificată automat prin sistemul de monitorizare a navelor, prin transmiterea de date referitoare la poziționare la intervale regulate.Acesta permite de asemenea centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion să identifice nava de pescuit.În cazul navelor care depășesc o lungime de 10 metri, până la o lungime totală de 15 metri, prezentul alineat se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.
(2)  La bordul unei nave de pescuit care depășește 10 metri în lungime totală se instalează un dispozitiv complet operațional care permite navei să fie localizată și identificată automat prin sistemul de monitorizare a navelor, prin transmiterea de date referitoare la poziționare la intervale regulate.Acesta permite de asemenea centrului de monitorizare a pescuitului din statul membru de pavilion să identifice nava de pescuit.În cazul navelor care depășesc o lungime de 10 metri, până la o lungime totală de 15 metri, prezentul alineat se aplică începând cu 1 iulie 2013.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Asistența financiară pentru instalarea sistemului de monitorizare a navelor prin satelit este acordată în temeiul articolului 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006. Cofinanțarea de la bugetul comunitar se realizează în proporție de 80%.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6 – litera a
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, sau
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, și
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  Comisia poate solicita unui stat membru să utilizeze un sistem de detectare a navelor pentru o anumită activitate de pescuit, la un anumit moment.
(2)  Comisia, după furnizarea unei documentații justificative prin prezentarea de probe privind nerespectarea măsurilor de control sau a rapoartelor științifice, poate solicita unui stat membru să utilizeze un sistem de detectare a navelor pentru o anumită activitate de pescuit, la un anumit moment.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
(3)  Marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de bord cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este de 5%.
(3)  Marja de toleranță permisă în estimările înregistrate în jurnalul de bord cu privire la cantitățile în kilograme de pește păstrate la bord este de 10%.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Asistența financiară pentru instalarea de jurnale de bord electronice este acordată în temeiul articolului 8 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 861/2006. Cofinanțarea de la bugetul comunitar se realizează în proporție de 80%.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
(2)  Alineatul (1) se aplică navelor de pescuit comunitare care depășesc 15 metri lungime, până la o lungime totală de 24 metri, începând de la 1 iulie 2011, precum și navelor de pescuit comunitare care depășesc 10 metri lungime, până la o lungime totală de 15 metri, începând de la 1 ianuarie 2012. Navele comunitare cu o lungime totală de până la 15 metri pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor alineatului (1) dacă:
(2)  Alineatul (1) se aplică navelor de pescuit comunitare care depășesc 15 metri lungime, până la o lungime totală de 24 metri, începând de la 1 iulie 2011, precum și navelor de pescuit comunitare care depășesc 10 metri lungime, până la o lungime totală de 15 metri, începând de la 1 iulie 2013. Navele comunitare cu o lungime totală de până la 15 metri pot fi exceptate de la aplicarea prevederilor alineatului (1) dacă:
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, sau
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, și
(b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și întoarcerii în port.
(b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și întoarcerii în port.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale planurilor multianuale, comandanții navelor de pescuit comunitare sau reprezentanții acestora notifică autorităților competente din statul membru al cărui port sau facilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 4 ore anterior orei estimate de sosire în port, cu excepția cazurilor în care autoritățile și-au dat acordul pentru o intrare anterioară acestui termen, următoarele informații:
(1)  Fără a aduce atingere prevederilor specifice ale planurilor multianuale, comandanții navelor de pescuit comunitare sau reprezentanții acestora care transportă specii ce fac obiectul unor limite de captură sau de efort de pescuit notifică autorităților competente din statul membru al cărui port sau facilități de debarcare doresc să le utilizeze, cu cel puțin 4 ore anterior orei estimate de sosire în port, cu excepția cazurilor în care autoritățile și-au dat acordul pentru o intrare anterioară acestui termen, următoarele informații:
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d
(d) datele între care are loc ieșirea în larg și zonele în care s-au efectuat capturi;
(d) datele între care are loc ieșirea în larg și zonele în care s-au efectuat capturi; nivelul de detaliere al zonei va fi identic cu cel prevăzut la articolul 14 alineatul (1);
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f
(f) cantitățile din fiecare specie păstrate la bord, inclusiv capturile zero;
(f) cantitățile din fiecare specie păstrate la bord;
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
(4)   Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 111, poate scuti anumite categorii de nave de pescuit de obligațiile stabilite la alineatul (1) pentru o perioadă limitată de timp cu posibilitate de prelungire sau poate prevedea o altă perioadă de notificare având în vedere, inter alia, tipul produselor pescărești, distanța dintre zonele de pescuit, locațiile de debarcare și porturile în care sunt înregistrate navele respective.
(4)   Consiliul, la propunerea Comisiei, poate stabili, pentru anumite categorii de nave de pescuit, o altă perioadă de notificare a obligațiilor stabilite la alineatul (1), având în vedere, inter alia, tipul produselor pescărești, distanța dintre zonele de pescuit, locațiile de debarcare și porturile în care sunt înregistrate navele respective.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Autoritățile competente din statul membru al cărui port sau facilități de acostare dorește să le utilizeze proprietarul unei nave de pescuit care a făcut o cerere în acest sens cu cel puțin patru ore înainte de ora estimată de sosire în port trebuie să acorde permisiunea respectivă în termen de două ore de la primirea cererii.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3
(3)  Declarația de transbordare indică cantitatea transbordată de produse pescărești, pe specii, data și locul fiecărei capturi, numele navelor participante și porturile de transbordare și destinație. Comandanții ambelor nave participante sunt responsabili pentru corectitudinea acestor declarații.
(3)  Declarația de transbordare indică cantitatea transbordată de produse pescărești, pe specii, data și locul fiecărei capturi, numele navelor participante și porturile de transbordare și destinație. Comandanții ambelor nave participante sunt responsabili pentru corectitudinea acestor declarații. Nivelul de detaliere al zonei va fi identic cu cel prevăzut la articolul 14 alineatul (1).
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4
(4)  Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 111, poate scuti anumite categorii de nave de pescuit de obligațiile prevăzute la alineatul (1) pentru o perioadă limitată, cu posibilitate de prelungire, sau poate prevedea altă perioadă de notificare având în vedere, inter alia, tipul de produse pescărești și distanța dintre zonele de pescuit, locațiile de debarcare și porturile în care sunt înregistrate navele respective.
eliminat
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4
(4)  Atunci când acordă o autorizație de debarcare, autoritățile competente atribuie un număr unic de debarcare (NUD) operațiunii de debarcare și îl comunică comandantului navei. Dacă debarcarea este întreruptă, se solicită o nouă permisiune pentru reînceperea debarcării.
eliminat
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
(2)  Fără a aduce atingere prevederilor specifice planurilor multianuale, comandantul sau reprezentantul comandantului unei nave de pescuit comunitare care depășește o lungime totală de 10 metri transmite datele declarației de debarcare pe cale electronică autorităților competente din statul membru de pavilion în termen de două ore după finalizarea debarcării.
(2)  Fără a aduce atingere prevederilor specifice planurilor multianuale, comandantul sau reprezentantul comandantului unei nave de pescuit comunitare care depășește o lungime totală de 10 metri transmite datele declarației de debarcare pe cale electronică autorităților competente din statul membru de pavilion în termen de șase ore după finalizarea debarcării.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4
(4)  Alineatul (2) se aplică navelor de pescuit comunitare care depășesc 15 metri lungime, până la o lungime totală de 24 metri, începând de la 1 iulie 2011, precum și navelor de pescuit comunitare care depășesc 10 metri lungime, până la o lungime totală de 15 metri, începând de la 1 ianuarie 2012. Navele comunitare cu o lungime totală de până la 15 metri pot fi scutite de la aplicarea prevederilor alineatului (2) dacă:
(4)  Alineatul (2) se aplică navelor de pescuit comunitare care depășesc 15 metri lungime, până la o lungime totală de 24 metri, începând de la 1 iulie 2011, precum și navelor de pescuit comunitare care depășesc 10 metri lungime, până la o lungime totală de 15 metri, începând de la 1 iulie 2013. Navele comunitare cu o lungime totală de până la 15 metri pot fi scutite de la aplicarea prevederilor alineatului (2) dacă:
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, sau
(a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion, și
(b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și întoarcerii în port.
(b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării și întoarcerii în port.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5
(5)  Pentru navele scutite de obligațiile prevăzute la alineatul (2), comandantul sau reprezentantul său înregistrează în momentul debarcării și transmit cât mai repede, în termen de 24 de ore după debarcare, o declarație de debarcare către autoritățile competente ale statului membru în care a avut loc debarcarea.
(5)  Pentru navele scutite de obligațiile prevăzute la alineatul (2), comandantul sau reprezentantul său înregistrează în momentul debarcării și transmit cât mai repede, în termen de 24 de ore după debarcare, o declarație de debarcare către autoritățile competente ale statului membru în care a avut loc debarcarea, care o vor transmite fără întârziere statului membru de pavilion.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
(1)  Fiecare stat membru înregistrează toate datele pertinente privind posibilitățile de pescuit prevăzute în prezentul capitol, atât cu privire la capturi cât și la și efortul de pescuit, și păstrează versiunile originale ale informațiilor pentru o perioadă de cel puțin trei ani, în conformitate cu reglementările naționale.
(1)  Fiecare stat membru înregistrează toate datele pertinente privind posibilitățile de pescuit prevăzute în prezentul capitol, atât cu privire la capturi, la capturile aruncate înapoi în mare, cât și la efortul de pescuit, și păstrează versiunile originale ale informațiilor pentru o perioadă de cel puțin trei ani, în conformitate cu reglementările naționale. Datele în format electronic se păstrează timp de cel puțin zece ani.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3
(3)  Toate capturile dintr-unul sau mai multe stocuri care fac obiectul unei cote, realizate de nave de pescuit comunitare se scad din cota aplicabilă statului membru de pavilion pentru stocul sau stocurile respective, indiferent de locul de debarcare.
(3)  Toate capturile și capturile aruncate înapoi în mare dintr-unul sau mai multe stocuri care fac obiectul unei cote, realizate de nave de pescuit comunitare se scad din cota aplicabilă statului membru de pavilion pentru stocul sau stocurile respective, indiferent de locul de debarcare.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3
(3)  Decizia prevăzută la alineatul (2) se face publică de către statul membru în cauză și se comunică imediat Comisiei și celorlalte state membre.Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C). Începând cu data la care decizia a fost făcută publică de către statul membru în cauză, statele membre garantează că în apele sau pe teritoriul acestora nu au loc păstrări la bord, debarcări, plasări în cuști sau transbordări de pește de către nave care arborează pavilionul statului membru în cauză.
(3)  Decizia prevăzută la alineatul (2) se face publică de către statul membru în cauză și se comunică imediat Comisiei, care informează celelalte state membre. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria C). Începând cu data la care decizia a fost făcută publică de către statul membru în cauză, statele membre verifică, prin intermediul documentației corespunzătoare, că în apele sau pe teritoriul acestora nu au loc păstrări la bord, debarcări, plasări în cuști sau transbordări de pește, din populația respectivă sau din grupul de populații respectiv, capturat după data de închidere de către nave care arborează pavilionul statului membru în cauză.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
(3)  Deducerile și alocările corespunzătoare se realizează ținând cont, în funcție de prioritate, de speciile și de zonele pentru care au fost stabilite posibilități de pescuit. Acestea pot fi făcute în cursul anului în care s-a produs prejudiciul sau în cursul anului sau anilor următori.
(3)  Deducerile și alocările corespunzătoare se realizează ținând cont, în funcție de prioritate, de speciile și de zonele pentru care au fost stabilite posibilități de pescuit. Acestea pot fi făcute în cursul anului în care s-a produs prejudiciul sau în cursul anului următor.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 28a (nou)
Articolul 28a
Transferul cotelor neutilizate
(1)  În cazul în care cotele unui stat membru sau o parte a acestora nu sunt folosite în anul pentru care au acordate, respectivele cote pot fi utilizate, în același an, de către alte state membre. Comisia informează, în primul rând, toate statele membre interesate, solicitându-le să confirme că nu vor utiliza respectivele posibilități de pescuit. După o asemenea confirmare, Comisia evaluează totalul posibilităților de pescuit neutilizate și le comunică statelor membre, iar ulterior adoptă o decizie privind realocarea acestora, în strânsă colaborare cu statele membre interesate.
(2)  Transmiterea cererilor în conformitate cu prezentul articol nu aduce atingere sub nicio formă alocării posibilităților de pescuit sau schimburilor de astfel de posibilități dintre statele membre, în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.
(3)  Normele detaliate de aplicare a prezentului articol, în special cele referitoare la utilizarea și transferul cotelor, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 111.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 33
Articolul 33
Transbordările în port
Navele de pescuit comunitare angajate în activități de pescuit care fac obiectul unui plan multianual nu își transferă capturile la bordul unei alte nave sau al unui alt vehicul fără a debarca respectivele capturi în prealabil, în scopul cântăririi într-un centru de vânzare prin licitație sau în cadrul unui alt organism autorizat de către statele membre.
eliminat
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Statele membre pot desemna un port care nu îndeplinește criteriile de la alineatul (4) pentru ca vasele să nu fie nevoite să navigheze pe o distanță mai mare de 50 de mile până la port.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  În activitățile de pescuit în care este permisă deținerea a mai mult de două tipuri de unelte la bord, uneltele neutilizate se arimează astfel încât să nu fie disponibile pentru utilizare imediată, în conformitate cu următoarele condiții:
(2)  În activitățile de pescuit în care este permisă deținerea a mai mult de un tip de unelte la bord, uneltele neutilizate se arimează astfel încât să nu fie disponibile pentru utilizare imediată, în conformitate cu următoarele condiții:
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1
(1)  Comandantul unei nave de pescuit înregistrează toate capturile aruncate înapoi în mare cu un volum de peste 15 kg echivalent greutate în viu și comunică fără întârziere informațiile autorităților competente, pe cale electronică, dacă este posibil.
(1)  Comandantul unei nave de pescuit înregistrează toate capturile aruncate înapoi în mare cu un volum de peste 15 kg echivalent greutate în viu pentru fiecare tractare de unelte de pescuit și pentru fiecare ieșire în larg și comunică fără întârziere informațiile autorităților competente, pe cale electronică, dacă este posibil. Comisia analizează posibilitatea dotării cu echipament de supraveghere video în vederea asigurării respectării prezentului regulament. Peştele eliberat în apă în cadrul pescuitului de agrement nu este considerat captură aruncată înapoi în mare sau mortalitate în sensul prezentului regulament.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 42
În cazul navelor echipate cu un sistem de monitorizare a navei, statele membre verifică sistematic dacă informațiile recepționate la centrul de monitorizare a pescuitului corespund activităților înregistrate în jurnalul de bord ca urmare a utilizării datelor furnizate de sistemul de monitorizare a navei precum și informațiilor furnizate de către observatori, dacă sunt disponibile. Astfel de verificări încrucișate se înregistrează pe suport informatic și se păstrează pentru o perioadă de trei ani.
În cazul navelor echipate cu un sistem de monitorizare a navei, statele membre verifică sistematic dacă informațiile recepționate la centrul de monitorizare a pescuitului corespund activităților înregistrate în jurnalul de bord ca urmare a utilizării datelor furnizate de sistemul de monitorizare a navei precum și informațiilor furnizate de către observatori, dacă sunt disponibile. Astfel de verificări încrucișate se înregistrează pe suport informatic și se păstrează pentru o perioadă de zece ani.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 4
Secțiunea 4
Se elimină secțiunea 4 în întregime.
Închiderea în timp real a activităților de pescuit
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1
(1)  Pescuitul de agrement pe o navă aflată în apele comunitare dintr-un stoc care face obiectul unui plan multianual necesită o autorizație pentru nava în cauză, eliberată de către statul membru de pavilion.
(1)  Pescuitul de agrement efectuat de pe o navă aflată în apele marine comunitare dintr-un stoc care face obiectul unui plan de redresare multianual poate fi evaluat de către statul membru în ale cărui ape se desfășoară pescuitul. Pescuitul cu undița și cu mulineta de pe mal nu intră în această categorie.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
(2)  Capturile rezultate în urma pescuitului de agrement din stocuri care fac obiectul unui plan multianual se înregistrează de către statul membru de pavilion.
(2)   În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre pot estima impactul pescuitului de agrement desfășurat în apele lor și prezintă informațiile Comisiei. Statul membru respectiv și Comisia decid, pe baza avizului Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit, care din activitățile de pescuit de agrement au un impact semnificativ asupra acestor stocuri. Statul membru în cauză creează, în strânsă colaborare cu Comisia, un sistem de monitorizare a activităților de pescuit cu un impact deosebit, capabil să estimeze exact capturile totale rezultate în urma pescuitului de agrement pentru fiecare stoc. Pescuitul de agrement respectă obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3
(3)  Capturile rezultate în urma pescuitului de agrement din specii care fac obiectul unui plan multianual se scad din cotele relevante ale statului membru de pavilion. Statele membre vizate stabilesc un procent din aceste cote care se va utiliza exclusiv în scopul pescuitului de agrement.
(3)  În cazul în care se stabilește că pescuitul de agrement are un impact semnificativ, capturile se scad din cotele relevante ale statului membru de pavilion. Statul membru poate stabili un procent din aceste cote care se va utiliza exclusiv în scopul pescuitului de agrement.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3
(3)  În cazul stabilirii unei dimensiuni minime pentru o anumită specie, operatorii responsabili pentru vânzare, stocare sau transport trebuie să ateste originea geografică a produselor exprimată prin referința la o subzonă și la o diviziune sau subdiviziune sau, atunci când este cazul, la dreptunghiul statistic în care se aplică limitele de captură în conformitate cu legislația comunitară.
(3)  Operatorii responsabili pentru vânzare, stocare sau transport trebuie să ateste originea geografică a produselor exprimată la un nivel de detaliere identic cu cel prevăzut la articolul 14 alineatul (1).
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2 - litera d a (nouă)
(da) zona de captură, la un nivel de detaliere identic cu cel prevăzut la articolul 14 alineatul (1);
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1
(1)  Cumpărătorii înregistrați, licitațiile înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile pentru prima comercializare a produselor pescărești debarcate într-un stat membru depun pe cale electronică, în termen de 2 ore de la prima vânzare, o notă de vânzare către autoritățile competente din statul membru pe teritoriul căruia are loc prima vânzare. Dacă statul membru nu este statul de pavilion al navei care a debarcat peștele, acesta va asigura transmiterea unui exemplar al notei de vânzare autorităților competente din statul membru de pavilion în momentul primirii informațiilor pertinente. Responsabilitatea asigurării corectitudinii notei de vânzare revine respectivilor cumpărători, licitații, organisme sau persoane.
(1)  Cumpărătorii înregistrați, licitațiile înregistrate sau alte organisme sau persoane care sunt responsabile pentru prima comercializare a produselor pescărești debarcate într-un stat membru depun pe cale electronică, în termen de 6 ore de la prima vânzare, o notă de vânzare către autoritățile competente din statul membru pe teritoriul căruia are loc prima vânzare. Dacă statul membru nu este statul de pavilion al navei care a debarcat peștele, acesta va asigura transmiterea fără întârziere a unui exemplar al notei de vânzare autorităților competente din statul membru de pavilion în momentul primirii informațiilor pertinente. Responsabilitatea asigurării corectitudinii notei de vânzare revine respectivilor cumpărători, licitații, organisme sau persoane.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 55 – litera e
(e) numele relevant sau codul alfanumeric FAO pentru fiecare specie și originea geografică a acesteia exprimată prin referire la o subzonă sau diviziune sau subdiviziune în care se aplică limite de captură în conformitate cu legislația comunitară;
(e) numele relevant sau codul alfanumeric FAO pentru fiecare specie și originea geografică a acesteia exprimată la un nivel de detaliere identic cu cel descris la articolul 14 alineatul (1);
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 55 – litera e a (nouă)
(ea) cantitatea pentru fiecare specie în kilograme greutate în viu;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 6
(6)  Toate costurile generate de activitatea observatorilor în conformitate cu prezentul articol sunt suportate de către statele membre de pavilion. Statele membre pot factura costurile, parțial sau în totalitate, operatorilor navelor aflate sub propriul pavilion care sunt angajați în activitatea de pescuit în cauză.
(6)  Toate costurile generate de activitatea observatorilor în conformitate cu prezentul articol sunt suportate de către statele membre de pavilion și de Comisie.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 69
Statele membre creează și actualizează o bază de date electronică în care încarcă toate rapoartele de inspecție și supraveghere întocmite de către funcționarii acestora.
Statele membre creează și actualizează o bază de date electronică în care încarcă toate rapoartele de inspecție și supraveghere întocmite de către funcționarii acestora, inclusiv rapoartele observatorilor.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 78
Statul membru responsabil cu inspecția poate transfera urmărirea penală a încălcării către autoritățile competente ale statului membru de pavilion, ale statului membru de înregistrare sau ale statului membru de cetățenie a contravenientului dacă transferul are loc cu acordul statului membru din urmă și cu condiția ca acesta să implice o probabilitate mai mare de obținere a rezultatelor prevăzute la articolul 81 alineatul (2).
Statul membru responsabil cu inspecția poate transfera urmărirea penală a încălcării către autoritățile competente ale statului membru de pavilion sau ale statului membru de cetățenie a contravenientului dacă transferul are loc cu acordul statului membru din urmă și cu condiția ca acesta să implice o probabilitate mai mare de obținere a rezultatelor prevăzute la articolul 81 alineatul (2).
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1
(1)  Statele membre garantează că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică găsită vinovată de o încălcare gravă este pasibilă de sancțiuni penale efective, proporționale și disuasive, în conformitate cu sancțiunile și măsurile prevăzute la capitolul IX din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
(1)  Statele membre garantează că persoana fizică care a comis o încălcare gravă sau persoana juridică găsită vinovată de o încălcare gravă este, în principiu, pedepsită prin sancțiuni administrative efective, proporționale și disuasive, în conformitate cu sancțiunile și măsurile prevăzute la capitolul IX din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Statele membre asigură că operatorii găsiți responsabili de încălcarea gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului nu pot beneficia de Fondul European pentru Pescuit, de acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului și de alte forme de asistență publică. Sancțiunile prevăzute în acest capitol sunt însoțite de alte sancțiuni sau măsuri, în special de restituirea ajutoarelor publice sau a subvențiilor primite de navele INN pe perioada respectivă de finanțare.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1
(1)  Statele membre aplică un sistem de puncte de penalizare pe baza căruia titularul unei autorizații de pescuit primește puncte de penalizare corespunzătoare ca urmare a încălcării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
(1)  Statele membre aplică un sistem de puncte de penalizare pe baza căruia titularul unei autorizații de pescuit primește puncte de penalizare corespunzătoare ca urmare a încălcării grave a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2
(2)  Atunci când o persoană fizică a comis o încălcare gravă sau o persoană juridică este găsită vinovată de încălcarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, titularului autorizației de pescuit i se atribuie un număr corespunzător de puncte ca urmare a încălcării. Titularul autorizației de pescuit poate ataca decizia în conformitate cu legislația națională.
(2)  Atunci când o persoană fizică a comis o încălcare gravă sau o persoană juridică este găsită vinovată de încălcarea gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, titularului autorizației de pescuit i se atribuie un număr corespunzător de puncte ca urmare a încălcării grave. Titularul autorizației de pescuit poate ataca decizia în conformitate cu legislația națională.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Titularul autorizației de pescuit căruia i-au fost acordate puncte de penalizare nu trebuie să mai primească subvenții comunitare și ajutor public intern pe durata aplicării punctelor.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 4
(4)  În cazul unei încălcări grave, punctele de penalizare atribuite sunt cel puțin egale cu jumătate din punctele prevăzute la alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 5
(5)  Dacă titularul unei autorizații de pescuit suspendate nu comite o altă încălcare în termen de trei ani de la data ultimei încălcări, toate punctele de pe autorizația de pescuit se elimină.
(5)  Dacă titularul unei autorizații de pescuit suspendate nu comite o altă încălcare gravă în termen de trei ani de la data ultimei încălcări grave, toate punctele de pe autorizația de pescuit se elimină.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 7
(7)  Statele membre stabilesc un sistem de puncte de penalizare prin care comandantul și ofițerii unei nave primesc puncte de penalizare corespunzătoare ca urmare a unei încălcări a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
(7)  Statele membre stabilesc un sistem de puncte de penalizare prin care comandantul sau căpitanul unei nave primesc puncte de penalizare corespunzătoare ca urmare a unei încălcări a normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1
(1)  Statele membre înregistrează într-o bază de date națională toate încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului comise de nave aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanți, inclusiv sancțiunile suportate și numărul de puncte atribuite. Încălcările comise de navele aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanți urmărite penal în alte state membre sunt, de asemenea, înregistrate de către statele membre în baza lor de date națională privind încălcările în momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicție, în conformitate cu articolul 82.
(1)  Statele membre înregistrează într-o bază de date națională toate încălcările normelor politicii comune în domeniul pescuitului comise de persoanele responsabile de nave aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanți, inclusiv sancțiunile suportate și numărul de puncte atribuite. Încălcările comise de navele aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanți urmărite penal în alte state membre sunt, de asemenea, înregistrate de către statele membre în baza lor de date națională privind încălcările în momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicție, în conformitate cu articolul 82.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3
(3)  Atunci când un stat membru solicită informații de la un alt stat membru referitoare la urmărirea penală a unei încălcări, celălalt stat membru furnizează informațiile relevante privind navele de pescuit și persoanele în cauză.
(3)  Atunci când un stat membru solicită informații de la un alt stat membru referitoare la urmărirea penală a unei încălcări, celălalt stat membru furnizează informațiile relevante privind navele de pescuit și persoanele în cauză fără întârziere.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Informațiile privind încălcările comise de către navele de pescuit și persoanele în cauză și pentru care s-a pronunțat o condamnare, vor fi puse la dispoziția publicului în partea accesibilă publicului de pe site-ul web prevăzut la articolul 107.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 4
(4)  Funcționarii statului membru vizat pot fi prezenți în timpul inspecțiilor și, la solicitarea funcționarilor Comisiei, le oferă acestora asistență în îndeplinirea atribuțiilor.
(4)  Funcționarii statului membru vizat sunt întotdeauna prezenți în timpul inspecțiilor și, la solicitarea funcționarilor Comisiei, le oferă acestora asistență în îndeplinirea atribuțiilor.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1 – litera a
(a) nu au fost respectate dispozițiile prezentului regulament ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni imputabile direct statului membru în cauză, și că
eliminat
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1
(1)  În cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile privind implementarea planurilor multianuale și dacă Comisia are motive să considere că nerespectarea obligațiilor are efecte dăunătoare asupra stocurilor în cauză, Comisia poate dispune încetarea provizorie a activităților de pescuit afectate de respectivele deficiențe.
(1)  În cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile privind implementarea planurilor multianuale și dacă Comisia are dovezi că nerespectarea obligațiilor are efecte dăunătoare asupra stocurilor în cauză, Comisia poate dispune încetarea provizorie a activităților de pescuit afectate de respectivele deficiențe.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  În cazul în care Comisia a constatat că un stat membru și-a depășit cota, alocația sau partea pentru un stoc sau un grup de stocuri, Comisia efectuează deduceri din cota, alocația sau partea anuală de care dispune statul membru care și-a depășit cota prin aplicarea unui factor de multiplicare în conformitate cu următorul tabel:
(1)  În cazul în care Comisia a constatat că un stat membru și-a depășit cota, alocația sau partea pentru un stoc sau un grup de stocuri, Comisia efectuează deduceri din cota, alocația sau partea corespunzătoare anului următor de care dispune statul membru care și-a depășit cota prin aplicarea unui factor de multiplicare în conformitate cu următorul tabel:
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – tabel

Textul propus de Comisie

Gradul de depășire relativ la debarcările permise

Factorul de multiplicare

Până la 5%

Depășire * 1,0

Peste 5% până la 10 %

Depășire * 1,1

Peste 10% până la 20%

Depășire * 1,2

Peste 20% până la 40%

Depășire * 1,4

Peste 40% până la 50%

Depășire * 1,8

Orice depășire suplimentară mai mare de 50%

Depășire * 2,0

Amendamentul

Gradul de depășire relativ la debarcările permise

Factorul de multiplicare

Primele 10 %

Deducere = Cantitatea pescuită în exces × 1,00

Următoarele 10% până la 20% din total

Deducere = Cantitatea pescuită în exces × 1,10

Următoarele 20% până la 40% din total

Deducere = Cantitatea pescuită în exces × 1,20

Orice depășire suplimentară mai mare de 40%

Deducere = Cantitatea pescuită în exces × 1,40

Notă: Intervalele procentuale se înlocuiesc cu intervalele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea anuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit.

Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  În cazul în care cota, alocația sau partea pentru un stoc sau un grup de stocuri alocate unui stat membru nu depășește 100 de tone, reducerea pentru depășirea cotei se aplică în mod liniar, nu procentual, cu excepția speciilor incluse într-un plan multianual, situație în care se aplică alineatul (1).
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2
(2)  Dacă un stat membru și-a depășit în mod repetat cota, alocația sau partea pentru un stoc sau grup de stocuri în ultimii doi ani, dacă depășirea este dăunătoare stocului în cauză sau dacă aceasta face obiectul unui plan multianual, factorul de multiplicare menționat la alineatul (1) se dublează.
(2)  Dacă, în ultimii doi ani, un stat membru și-a depășit în mod repetat cota, alocația sau partea pentru un stoc sau grup de stocuri care este deosebit de sensibil la pescuitul excesiv sau dacă acesta face obiectul unui plan multianual, factorul de multiplicare menționat la alineatul (1) se dublează.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3
(3)  Dacă un stat membru face capturi dintr-un stoc care face obiectul unei cote și pentru care nu beneficiază de o cotă, alocație sau parte pentru un stoc sau grup de stocuri, Comisia poate deduce în anul/anii următori cotele pentru alte stocuri sau grupuri de stocuri de care beneficiază acel stat membru, în conformitate cu alineatul (1).
eliminat
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 98
Articolul 98
eliminat
Deducerile de cote ca urmare a nerespectării obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului
(1)  În cazul în care există dovezi ale încălcării de către un stat membru a normelor privind conservarea, controlul, inspecția sau asigurarea respectării reglementărilor prevăzute de politica comună în domeniul pescuitului, iar acest lucru poate conduce la o amenințare gravă pentru conservarea resurselor acvatice vii sau funcționarea eficientă a controlului comunitar și a sistemului de asigurare a respectării legislației, Comisia poate efectua deduceri din cota, alocația sau partea anuală dintr-un stoc sau grup de stocuri de care dispune statul membru respectiv.
(2)  Comisia informează în scris statul membru în cauză în privința constatărilor sale și stabilește un termen limită de cel mult 10 zile lucrătoare în care statul membru să demonstreze că resursele piscicole pot fi exploatate în siguranță.
(3)  Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică doar dacă statul membru nu răspunde la această solicitare a Comisiei în termenul limită de la alineatul (2), dacă răspunsul este considerat nesatisfăcător sau dacă indică în mod clar că măsurile necesare nu au fost implementate.
(4)  Normele de aplicare a prezentului articol, în special cele privind stabilirea cantităților în cauză, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 111.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 100
Articolul 100
eliminat
Refuzul schimburilor de cote
Comisia poate exclude posibilitatea schimburilor de cote în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002:
(a) pentru cotele pentru care a avut loc o depășire de peste 10% a cotelor alocate unuia dintre statele membre în cauză în unul dintre cei doi ani anteriori, sau
(b) dacă statul membru în cauză nu adoptă măsurile corespunzătoare de asigurare a unei gestionări adecvate a posibilităților de pescuit din stocurile în cauză, în special prin neutilizarea sistemului de validare informatizată menționat la articolul 102 sau prin utilizarea insuficientă a sistemelor care furnizează datele pentru acest sistem de validare.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1
(1)  În cazul în care există indicii, inclusiv pe baza rezultatelor sondajelor efectuate de către Comisie, că activitățile de pescuit și/sau măsurile adoptate de unul sau mai multe state membre subminează politica comună în domeniul pescuitului sau pun în pericol ecosistemul marin, iar aceasta necesită măsuri imediate, Comisia, la cererea justificată a unui stat membru sau din proprie inițiativă, poate adopta măsuri de urgență a căror durată de aplicare nu depășește un an. Comisia poate adopta o nouă decizie de extindere a măsurilor de urgență cu cel mult șase luni.
(1)  În cazul în care există indicii, inclusiv pe baza rezultatelor sondajelor efectuate de către Comisie, că activitățile de pescuit și/sau măsurile adoptate de unul sau mai multe state membre subminează politica comună în domeniul pescuitului sau pun în pericol ecosistemul marin, iar aceasta necesită măsuri imediate, Comisia, la cererea justificată a unui stat membru sau din proprie inițiativă, poate adopta măsuri de urgență a căror durată de aplicare nu depășește șase luni. Comisia poate adopta o nouă decizie de extindere a măsurilor de urgență cu cel mult șase luni.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 2 – litera g
(g) interzicerea pescuitului pentru navele de pescuit care arborează pavilionul statului membru în cauză în apele aflate sub jurisdicția altor state membre;
(g) interzicerea pescuitului pentru navele de pescuit care arborează pavilionul statului membru în cauză în apele aflate sub jurisdicția altor state membre sau a unei țări terțe, sau în larg;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3
(3)  Un stat membru comunică solicitarea menționată la alineatul (1) simultan Comisiei și statelor membre în cauză. Celelalte state membre pot trimite Comisiei comentarii în scris în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării. Comisia adoptă o decizie în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
(3)  Un stat membru comunică solicitarea menționată la alineatul (1) simultan Comisiei și statelor membre în cauză. Celelalte state membre pot trimite Comisiei comentarii în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Comisia adoptă o decizie în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 5
(5)  Statele membre în cauză pot trimite Consiliului decizia Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării.
(5)  Statele membre în cauză pot trimite Consiliului decizia Comisiei în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2
(2)  Numele persoanelor fizice nu se comunică Comisiei sau altui stat membru, cu excepția cazurilor în care astfel de comunicări sunt prevăzute în mod explicit în prezentul regulament sau dacă sunt necesare în scopul prevenirii sau urmăririi încălcărilor, sau verificării posibilelor încălcări. Datele menționate la alineatul (1) se transmit doar împreună cu alte date, într-o formă care nu permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice.
(2)  Datele cu caracter personal nu se comunică Comisiei sau altui stat membru, cu excepția cazurilor în care astfel de comunicări sunt prevăzute în mod explicit în prezentul regulament sau dacă sunt necesare în scopul prevenirii sau urmăririi încălcărilor, sau verificării posibilelor încălcări. Datele menționate la alineatul (1) se transmit doar împreună cu alte date, într-o formă care nu permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1
(1)  Statele membre și Comisia adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta că datele colectate și primite în temeiul prezentului regulament sunt tratate în mod confidențial și respectă toate normele privind secretul datelor cu caracter profesional și comercial.
(1)  Statele membre și Comisia adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta că datele colectate și primite în temeiul prezentului regulament sunt tratate în mod confidențial și respectă toate normele privind secretul datelor cu caracter profesional și comercial, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și în Directiva 95/46/CE.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 4
(4)  Divulgarea datelor comunicate în cadrul prezentului regulament către persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor autorități competente, tribunale, alte autorități publice și Comisie sau organismul desemnat de aceasta, care poate aduce atingere:
eliminat
(a) protecției vieții private și integrității persoanei, în conformitate cu legislația comunitară privind protecția datelor cu caracter personal,
(b) intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice, inclusiv în ceea ce privește proprietatea intelectuală,
(c) procedurilor judiciare și asistenței juridice, sau
(d) activităților de inspecție sau de anchetă,
este permisă doar în condițiile în care este necesară pentru încetarea sau interzicerea unei încălcări a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, iar autoritatea care comunică informațiile aprobă divulgarea.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 3
(3)  Fiecare stat membru asigură accesul de la distanță al Comisiei și al organismului desemnat de aceasta la partea securizată a site-ului său web. Statul membru acordă acces funcționarilor Comisiei pe bază de certificate electronice generate de către Comisie sau organismul desemnat de aceasta.
(3)  Fiecare stat membru asigură accesul de la distanță al Comisiei și al organismului desemnat de aceasta la partea securizată a site-ului său web. Statul membru acordă acces funcționarilor Comisiei pe bază de certificate electronice generate de către Comisie sau organismul desemnat de aceasta.
Țărilor terțe li se vor furniza informațiile menționate la alineatul (1) literele (b), (d) și (f) pentru vasele comunitare care solicită licențe de pescuit în apele lor. Informațiile sunt furnizate la cererea țării terțe respective fără întârziere, cu condiția ca aceasta să garanteze în scris confidențialitatea datelor. Transferul datelor cu caracter personal în temeiul prezentei dispoziții este considerat în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) litera (d) din Directiva nr.95/46/CE.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 112
Regulamentul (CE) nr. 768/2005
Articolul 17a – alineatul 1 – textul introductiv
(1)  Fără a aduce atingere competențelor legate de asigurarea respectării legislației, conferite Comisiei prin tratat, agenția asistă Comisia în scopul evaluării și controlului aplicării de către statele membre a normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Agenția poate efectua inspecții la autoritățile publice și operatorii privați din statele membre. În acest scop, aceasta poate, respectând totodată dispozițiile legale ale statului membru în cauză,
(1)  Fără a aduce atingere competențelor legate de asigurarea respectării legislației, conferite Comisiei prin tratat, agenția asistă Comisia în scopul evaluării și controlului aplicării de către statele membre a normelor politicii comune în domeniul pescuitului. Agenția poate efectua, utilizând propriile resurse, inspecții la autoritățile publice și operatorii privați din statele membre. În acest scop, aceasta poate, respectând totodată dispozițiile legale ale statului membru în cauză,
Aviz juridic - Politica de confidențialitate