Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0112(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0206/2009

Внесени текстове :

A6-0206/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.40
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0256

Приети текстове
PDF 498kWORD 147k
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки *
P6_TA(2009)0256A6-0206/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета COM(2008)0324),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C6-0282/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство (A6-0206/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 7а (ново)
(7а) Тъй като както хомогенните правила, които са общоприложими за всички зони, така и правилата, приложими за един конкретен регион, са еднакво важни за управлението на риболова, те следва да бъдат одобрени от Съвета.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)
(12а) Като допълнителна мярка за разясняване, с цел да се избегнат бъдещи спорове, породени от неправилно тълкуване на правилата, и в духа на неотдавна въведения подход, Комисията следва да допълни разпоредбите на настоящия регламент, като публикува приложение, съдържащо илюстрации на характеристиките на риболовното оборудване.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
(13а) Необходимо е да се избягват ситуации, които причиняват нарушаване на конкуренцията или объркване сред операторите и потребителите, както и такива, които биха могли да доведат до неспазване на изискването за минимален размер, и затова правилата следва да се прилагат и за продукти, получени от внос. За тази цел Комисията следва да представи във възможно най-кратък срок предложение за изменение на Регламент (ЕО) №104/2000 на Съвета1 с оглед хармонизиране на биологичните размери с търговските размери.
____________________________________
1Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17 21.1.2000 г., стр. 22).
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Даден плавателен съд трябва незабавно да се придвижи към друг район, когато се превиши максималният съпътстващ улов.
(15)   За да се гарантира подходяща защита на морските ресурси, да се опазят зоните за размножаване или чувствителните зони и да се намалят изхвърлянията, следва да се налагат ограничения за риболова в някои зони и през определени периоди или с определен вид съоръжения и оборудване.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Когато опазването е сериозно застрашено, следва да се разреши на Комисията и на държавите-членки да предприемат подходящи временни мерки, които да се изпълняват в реално време.
(17)  Когато опазването е сериозно застрашено, следва да се разреши на Комисията, по нейна собствена инициатива или по мотивирано искане на държавите-членки, да предприема подходящи временни мерки, които да се изпълняват в реално време.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, включително специфичните разпоредби за всеки район с Регионален консултативен съвет, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.
(19)  Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 2a (нов)
Член 2а
Регионални разпоредби
По предложение на Комисията и в съответствие с процедурата, посочена в член 37 от Договора, Съветът приема мерки, приложими конкретно към отделни региони, съответстващи на отделните регионални консултативни съвети (РКС).
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 3 - буква б
б) "бийм трал" е дънен трал, където хоризонталният отвор на мрежата се осигурява от мачта;
б) "бийм трал" е дънен трал, при който хоризонталният отвор на мрежата се осигурява от мачта, където мачтата представлява стоманена тръба с два плъзгача; тази конструкция се влачи по морското дъно;
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 3 - буква д
д) "торба" са последните 8 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е по-голям или равен на 80 mm и последните 20 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е под 80 mm;
д) "торба" са последните 6 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е по-голям или равен на 80 mm, и последните 20 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е под 80 mm;
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3а (нов)
3а. За дребните пелагични видове (сардина, аншоа, сафрид и скумрия) се запазва възможността 10 % от улова да бъде маломерна риба.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 5
Правилото на една мрежа
Комбинации от мрежи
Забранено е да се превозва по време на която и да било риболовна експедиция всякаква комбинация от мрежи с повече от един размер на отвора на мрежата.
1.  По предложение на Комисията Съветът регулира случаите, при които риболовните съдове могат да превозват една или повече комбинации от мрежи с повече от един размер на отвора на мрежата по време на една риболовна експедиция.
2.  Тези критерии отчитат:
а) отдалечеността на пристанището на дадения риболовен съд от зоната на риболов;
б) до каква степен риболовът е многовидов и какво е икономическото значение на вторичните видове по сравнение с вида/видовете, обект на риболова;
в) дали при някоя от риболовните операции по време на дадена риболовна експедиция се използва мрежа с отвор, по-голям от предвидения в настоящия регламент.
3.  Съдържанието на настоящия член се регулира в рамката, посочена в член 2а от настоящия регламент.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2 - буква a
а) да се прикачват към външната страна на торбата укрепващи торби, когато се лови с теглени съоръжения с размер на отвора на мрежата под 80 mm. Размерът на отвора на укрепващата торба е поне два пъти по-голям от този на торбата;
а) да се прикачват към външната страна на торбата укрепващи торби. Размерът на отвора на укрепващата торба е поне два пъти по-голям от този на торбата;
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2 - буква б а (нова)
ба) да се прикачват укрепващи торби към външната страна на торбата в случаи на съдове, които имат разрешение за риболов с тралове с размер на отвора на мрежата равен или по-голям от 60 mm в зоните на ICES VIII, IX и X;
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 - буква г
г) всяко теглено съоръжение с размер на отвора, равен или по-голям от 80 mm, имащ повече от 100 открити отвори и по-малко от 40 открити отвори при всяка обиколка на торбата, с изключение на свързващите части или ръбовете на мрежата;
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4
4.  Чрез дерогация от параграф 2, буква a), параграф 3, буква б), параграф 3, буква г) и параграф 3, буква д), размерът на отвора на мрежата от 80 mm се заменя с 60 mm при риболов в зоните на ICES VIII, IX и X.
заличава се
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
2.  Времето за потапяне на хрилните и тройните мрежи не надхвърля 48 часа.
2.  Времето за потапяне на хрилните и тройните мрежи не надхвърля 24 часа.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3
3.  Когато се извършва риболов с хрилни и тройни мрежи, се забранява използването на мрежи, по-дълги от 50 км.
3.  Когато се извършва риболов с хрилни и тройни мрежи, се забранява използването на мрежи, по-дълги от 40 км.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора по-голям или равен на 120 mm и по-малък от 150 mm северно от 48°N или с размер на плетката по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm южно от 48°N, във води с измерена дълбочина под 600 метра, при условие че те не са по-дълбоки от 100 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,5 и са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 5 морски мили, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 25 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 24 часа.
1.  Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора по-голям или равен на 120 mm и по-малък от 150 mm северно от 48°N или с размер на плетката по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm южно от 48°N, във води с измерена дълбочина под 400 метра, при условие че те не са по-дълбоки от 100 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,5 и са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 5 морски мили, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 25 km за един кораб. Максималното време за потапяне е 24 часа, освен ако поради метеорологичните условия тегленето на мрежите е невъзможно.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2
2.  Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че те се използват във води с измерена дълбочина, по-малка от 600 метра, не са по-дълбоки от 15 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,33 и не са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 10 km, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 100 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 72 часа.
2.  Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че те се използват във води с измерена дълбочина, по-малка от 600 метра, не са по-дълбоки от 15 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,33 и не са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 10 km, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 60 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 72 часа.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
1.  Когато количеството уловена риба, която няма необходимия размер, надвишава 10 % от общото количество улов при всяко едно теглене, плавателният съд се премества на разстояние най-малко пет морски мили от всяка една позиция на предходното теглене, за да продължи да извършва риболовна дейност.
1.  Когато теглото уловена риба, която няма необходимия размер, в съответствие с приложение І, надвишава 10 % от общото тегло улов при всяко едно теглене и когато същата ситуация се повтори при три последователни тегления, плавателният съд се премества на разстояние най-малко пет морски мили от всяка една позиция на предходното теглене, за да продължи да извършва риболовна дейност..
Чрез дерогация от предходната алинея, за местните и крайбрежни риболовни стопанства с конкретни характеристики, дължащи се както на дълбочината и състава на морското дъно, така и на разстоянието от брега, и при условие че тези характеристики се потвърждават от научни изследвания, задължителното преместване може да бъде на разстояние по-малко от пет морски мили, ако се гарантира, че не се извършва риболов в струпване на млади екземпляри риба.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2
2.   Ако минималните и/или максималните проценти целеви видове, с изключение на маломерната риба от целевите видове, разрешена за улов с допустимите размери на отвора за този вид и задържана на борда, при което и да е теглене, не отговарят на процентите, определени в подробните правила, приети в съответствие с член 22, плавателният съд следва незабавно да се придвижи на поне 10 морски мили от всички позиции на предишното теглене и през цялото време на следващото теглене да поддържа минимална дистанция 10 морски мили от всички позиции на предишното теглене.
2.   Съветът, по предложение на Комисията, определя съответните затворени райони/сезони в рамката на член 2а от настоящия регламент.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 12
Уловът, задържането на борда, трансбордирането, складирането, разтоварването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски организми, уловени с методи, включващи използването на експлозиви, отровни или зашеметяващи субстанции, електрически ток или всякакъв вид военни снаряди, са забранени.
Уловът, задържането на борда, трансбордирането, складирането, разтоварването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски организми, уловени с методи, включващи използването на експлозиви, отровни или зашеметяващи субстанции, електрически ток или всякакъв вид военни снаряди, са забранени, с изключение на риболова с тралове, използващи импулси.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1
1.  В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато се открие голямо струпване на млади екземпляри риба и всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава-членка може да вземе подходящи мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция. Съответната държава-членка гарантира, че такива мерки не са дискриминационни спрямо риболовни съдове от други държави-членки.
1.  В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато се открие голямо струпване на млади екземпляри риба и всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава-членка може да вземе подходящи мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция. Съответната държава-членка гарантира, че такива мерки не са дискриминационни спрямо риболовни съдове от други държави-членки. Преди прилагането на тези мерки се извършва консултация с компетентните регионални консултативни съвети и Комисията.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 2
2.  Когато всяко забавяне или премахване на изхвърлянията би довело до вреда, която би довела до трудно поправими щети, дадена държава-членка може да предприеме подходящи недискриминационни мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция в съответствие с член 16.
2.  Когато всяко забавяне или премахване на изхвърлянията би довело до вреда, която би довела до трудно поправими щети, Комисията, по своя инициатива или по мотивирано искане на дадена държава-членка, може да предприеме подходящи недискриминационни мерки за опазване по отношение на водите под суверенитета или юрисдикцията на заинтересованата държава-членка. Преди вземането на тези мерки се извършва консултация с Комисията и с регионалния консултативен съвет.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 21a (нов)
Член 21а
Бъдещ регламент
Правилата за регулиране на следните аспекти на техническите мерки се приемат с регламент на Съвета:
а) минималните и максималните проценти целеви видове измежду живите морски ресурси, намиращи се на борда на кораба;
б) разрешените за всеки целеви вид размери на отвора на мрежите;
в) разпоредби за намаляване или премахване на изхвърлянията и подобряване на риболовните съоръжения;
г) мерки по отношение на ограничаването на риболовните дейности в специфични периоди и/или специфични райони, посочени в член 2 въз основа на най-добрите налични научни данни, за да се опазват морските местообитания в тези райони.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 22
Подробни правила за прилагането на настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент № 2371/2002. В тези правила по-конкретно се определят:
Други технически мерки за прилагането на настоящия регламент за опазване на морските местообитания или риболовните ресурси се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (EO) № 2371/2002.
а) минималните и максималните проценти целеви видове измежду живите морски ресурси, намиращи се на борда на кораба;
б) разрешените за всеки целеви вид размери на отвора на мрежите;
в) разпоредби за намаляване или премахване на изхвърлянията и подобряване на риболовните съоръжения;
г) мерки по отношение на ограничаването на риболовните дейности в специфични периоди и/или специфични райони, посочени в член 2 въз основа на най-добрите налични научни данни, за да се опазват морските местообитания в онези райони;
д) други технически мерки за опазване на морските местообитания или риболовни ресурси.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 2а (нов)
2а. Влизането в сила на настоящия регламент предвижда период за приспособяване на флотите и приемане на допълнителни правила.
Правна информация - Политика за поверителност