Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0112(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0206/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0206/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.40
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0256

Pieņemtie teksti
PDF 489kWORD 127k
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra
Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos pasākumus *
P6_TA(2009)0256A6-0206/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos pasākumus (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0324),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0282/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0206/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Ņemot vērā to, ka zivsaimniecības pārvaldībā vienlīdz svarīgi ir viendabīgi noteikumi, ko parasti piemēro visās jomās, un noteikumi, ko piemēro konkrēti un noteiktos reģionos, tie būtu jāpieņem Padomei.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
(12a)  Nolūkā nodrošināt papildu precizējumus un novērst turpmākus strīdus par noteikumu nepareizu interpretāciju, kā arī saskaņā ar nesen ieviesto pieeju, Komisijai būtu jāpapildina šīs regulas noteikumi, publicējot pielikumu ar ilustrācijām, lai norādītu zvejas rīku raksturlielumus.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  Ir jānovērš apstākļi, kuri kropļo konkurenci vai rada apjukumu zivsaimniecības uzņēmumos vai patērētājos un kuri neļauj ievērot minimālos izmērus, un tāpēc noteikumi būtu jāpiemēro arī produktiem, kuri ražoti no ievestiem produktiem. Šajā sakarā Komisijai cik drīz iespējams būtu jāiesniedz priekšlikums par Padomes Regulas (EK) Nr. 104/20001 grozīšanu, lai bioloģiskos izmērus saskaņotu ar tirgojamiem izmēriem.
____________________________________
1 Padomes Regula (EK) Nr. 104/20009 (1999. gada 17. decembris) par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 17 21.1.2000., 22. lpp.).
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Ja ir pārsniegts maksimālais piezvejas apjoms, kuģim tūlīt jādodas uz citu apgabalu.
(15)   Lai nodrošinātu jūras resursu pietiekamu aizsardzību, aizsargātu vairošanās apgabalus jeb jutīgos apgabalus un samazinātu izmetumus, būtu jāievieš zvejas darbību ierobežojumi noteiktos apgabalos un laika posmos un attiecībā uz konkrētiem zvejas rīkiem un aprīkojumu.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
17. apsvērums
(17)  Ja resursu saglabāšana ir nopietni apdraudēta, Komisijai un dalībvalstīm ir jābūt pilnvarotām veikt attiecīgus pagaidu pasākumus, kas jāīsteno reālā laikā.
(17)  Ja resursu saglabāšana ir nopietni apdraudēta, Komisijai pēc savas iniciatīvas vai dalībvalstu pamatota lūguma būtu jābūt pilnvarotai veikt attiecīgus pagaidu pasākumus, kas jāīsteno reālā laikā.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Šīs regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi, tostarp konkrēti noteikumi par katru reģionālās konsultatīvās padomes apgabalu, ir jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.
(19)  Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)
2.a pants
Reģionālais regulējums
Padome pēc Komisijas priekšlikuma saskaņā ar Līguma 37. pantā noteikto procedūru pieņem pasākumus, ko piemēro atsevišķi dažādos reģionos, par kuriem atbild atsevišķas reģionālās konsultatīvās padomes (RKP).
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
3. pants - b apakšpunkts
(b) "rāmja tralis" ir grunts tralis, kura horizontālo atvērumu veido rāmis;
(b) "rāmja tralis" ir grunts tralis, kura horizontālo atvērumu veido rāmis, kas ir apaļa tērauda caurule, kura ir savienota ar divām slīdošām detaļām; konstrukciju velk pa jūras gultni;
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
3. pants - e apakšpunkts
(e) "āmis" ir velkama zvejas rīka pēdējie 8 m, mērot no galvenās stropes, ja linuma acs izmērs ir vienāds ar 80 mm vai lielāks, un velkama zvejas rīka pēdējie 20 m, mērot no galvenās stropes, ja linuma acs izmērs ir mazāks par 80 mm;
(e) "āmis" ir velkama zvejas rīka pēdējie 6 m, mērot no galvenās stropes, ja linuma acs izmērs ir vienāds ar 80 mm vai lielāks, un velkama zvejas rīka pēdējie 20 m, mērot no galvenās stropes, ja linuma acs izmērs ir mazāks par 80 mm;
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4. pants - 3.a punkts (jauns)
3.a Mazo pelaģisko sugu (sardīnes, anšovi, stavridas un makreles) gadījumā ir jāsaglabā iespēja atļaut mazizmēra zivju nozveju 10 % robežās.
Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
5. pants
Viena linuma noteikums
Kombinēti tīkli
Zvejas reisa laikā ir aizliegts vest uz kuģa jebkādus vairākus zvejas rīkus, kuru linuma acis atbilst vairāk nekā viena izmēra diapazonam.
1.  Padome pēc Komisijas priekšlikuma reglamentē gadījumus, kad vienā zvejas reisā uz kuģu klāja var vest vienu vai vairākus kombinētus tīklus,kuru linuma acis atbilst vairāk nekā viena izmēra diapazonam.
2.  Piemērojot šos kritērijus, ņem vērā:
(a) attālumu no attiecīgā kuģa piederības ostas līdz zvejas rajonam;
(b) robežu, līdz kurai attiecīgā zveja ir daudzsugu zveja, un sekundāro sugu ekonomisko nozīmi, salīdzinot ar zvejojamām sugām;
(c) vai kādu no attiecīgā zvejas reisa zvejošanas darbībām veic, izmantojot tīklu ar linuma acu izmēru, kurš ir lielāks par šajā regulā noteikto.
3.  Šī panta saturu reglamentē saskaņā ar šīs regulas 2.a pantā noteikto pamatu.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
6. pants - 2. punkts - a apakšpunkts
(a) piestiprināt āmja ārpusē āmja apvalku, ja zvejo ar velkamu zvejas rīku, kura linuma acs izmērs ir mazāks par 80 mm. Āmja apvalka linuma acs izmērs ir vismaz divreiz lielāks par āmja acs izmēru;
(a) piestiprināt āmja ārpusē āmja apvalku. Āmja apvalka linuma acs izmērs ir vismaz divreiz lielāks par āmja acs izmēru;
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
6. pants - 2. punkts - ba apakšpunkts (jauns)
(ba)  ICES VIII, IX un X zonā izmantot āmja apvalkus āmja ārpusē uz kuģiem, kuriem ir licence zvejot ar traļiem un izmantot linuma acs izmēru, kas ir vienāds vai lielāks par 60 mm;
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
6. pants - 3. punkts - d apakšpunkts
(d) velkamu zvejas rīku, kuram linuma acs izmērs ir vienāds ar 80 mm vai lielāks un kuram ir vairāk nekā 100 atvērtu linuma acu un mazāk nekā 40 atvērtu linuma acu jebkurā āmja apkārtmērā, izņemot savienojumu un savienojuma šuves;
svītrots
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
6. pants - 4. punkts
4.  Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, 3. punkta b), d) un e) apakšpunkta, linuma acs izmēru 80 mm aizstāj ar 60 mm, zvejojot ICES VIII, IX un X zonā.
svītrots
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
8. pants - 2. punkts
2.  Žaunu tīklu un vairāksienu tīklu ievietošanas ilgums nepārsniedz 48 stundas.
2.  Žaunu tīklu un vairāksienu tīklu ievietošanas ilgums nepārsniedz 24 stundas.
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
8. pants - 3. punkts
3.  Ja zvejo, izmantojot žaunu tīklus un vairāksienu tīklus, ir aizliegts izmantot vairāk par 50 km garus zvejas rīkus.
3.  Ja zvejo, izmantojot žaunu tīklus un vairāksienu tīklus, ir aizliegts izmantot vairāk par 40 km garus zvejas rīkus.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
9. pants - 1. punkts
1.  Atkāpjoties no 8. panta, ir atļauts izvietot žaunu tīklus ar linuma acs izmēru, kas vienāds ar 120 mm vai lielāks, bet mazāks par 150 mm, uz ziemeļiem no 48°N vai ar linuma acs izmēru, kas vienāds ar 100 mm vai lielāks, bet mazāks par 130 mm, uz dienvidiem no 48°N ūdeņos, kuru kartē atzīmētais dziļums ir mazāks par 600 metriem, ja zvejas rīki ir ne vairāk kā 100 linuma acu dziļi, to linuma nostiepuma attiecība ir ne mazāka par 0,5 un tie ir aptakelēti ar pludiņiem vai līdzvērtīgu peldošu aprīkojumu. Katra zvejas rīka garums ir ne lielāks par 5 jūras jūdzēm, un visu jebkurā laikā izvietoto zvejas rīku kopējais garums nepārsniedz 25 km vienam kuģim. Maksimālais ievietošanas ilgums ir 24 stundas.
1.  Atkāpjoties no 8. panta, ir atļauts izvietot žaunu tīklus ar linuma acs izmēru, kas vienāds ar 120 mm vai lielāks, bet mazāks par 150 mm, uz ziemeļiem no 48°N vai ar linuma acs izmēru, kas vienāds ar 100 mm vai lielāks, bet mazāks par 130 mm, uz dienvidiem no 48°N ūdeņos, kuru kartē atzīmētais dziļums ir mazāks par 400 metriem, ja zvejas rīki ir ne vairāk kā 100 linuma acu dziļi, to linuma nostiepuma attiecība ir ne mazāka par 0,5 un tie ir aptakelēti ar pludiņiem vai līdzvērtīgu peldošu aprīkojumu. Katra zvejas rīka garums ir ne lielāks par 5 jūras jūdzēm, un visu jebkurā laikā izvietoto zvejas rīku kopējais garums nepārsniedz 25 km vienam kuģim. Maksimālais ievietošanas ilgums ir 24 stundas, izņemot, ja laikapstākļu dēļ tīklus nevar iemest.
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
9. pants - 2. punkts
2.  Atkāpjoties no 8. panta, ir atļauts izvietot žaunu tīklus ar linuma acs izmēru, kas ir vienāds ar 250 mm vai lielāks, ūdeņos, kuru kartē atzīmētais dziļums ir mazāks par 600 metriem, ja zvejas rīki ir ne vairāk kā 15 linuma acu dziļi, to linuma nostiepuma attiecība ir ne mazāka par 0,33 un tie nav aptakelēti ar pludiņiem vai līdzvērtīgu peldošu aprīkojumu. Katra zvejas rīka garums ir ne vairāk kā 10 km. Visu jebkurā laikā izvietoto zvejas rīku kopējais garums nepārsniedz 100 km vienam kuģim. Maksimālais ievietošanas ilgums ir 72 stundas.
2.  Atkāpjoties no 8. panta, ir atļauts izvietot žaunu tīklus ar linuma acs izmēru, kas ir vienāds ar 250 mm vai lielāks, ūdeņos, kuru kartē atzīmētais dziļums ir mazāks par 600 metriem, ja zvejas rīki ir ne vairāk kā 15 linuma acu dziļi, to linuma nostiepuma attiecība ir ne mazāka par 0,33 un tie nav aptakelēti ar pludiņiem vai līdzvērtīgu peldošu aprīkojumu. Katra zvejas rīka garums ir ne vairāk kā 10 km. Visu viena kuģa vienā laikā izlikto tīklu rindu kopējais garums nepārsniedz 60°km. Maksimālais ievietošanas ilgums ir 72 stundas.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
10. pants - 1. punkts
1.  Ja nozvejoto mazizmēra zivju daudzums jebkurā zvejas rīka iemetienā pārsniedz 10 % no kopējā nozvejas daudzuma, kuģis pirms zvejas turpināšanas attālinās vismaz par piecām jūras jūdzēm no jebkuras zvejas rīka iepriekšējā iemetiena vietas.
1.  Ja nozvejoto mazizmēra zivju svars jebkurā zvejas rīka iemetienā saskaņā ar I pielikumu pārsniedz 10 % no kopējā nozvejas svara un ja šādi apstākļi atkārtojas trīs iemetienus pēc kārtas, kuģis pirms zvejas turpināšanas attālinās vismaz par piecām jūras jūdzēm no jebkuras zvejas rīka iepriekšējā iemetiena vietas.
Atkāpjoties no iepriekšējā apakšpunkta, attiecībā uz vietējo un piekrastes zveju obligātais attālums no krasta var būt mazāks par piecām jūras jūdzēm, ja tiek nodrošināts, ka zveja nenotiek vietā, kur koncentrējas zivju mazuļi, ņemot vērā šo zvejas veidu īpatnības saistībā ar jūras gultnes dziļumu un sastāvu un attālumu no krasta, kā arī ņemot vērā zinātnisku pētījumu, kurā šīs īpatnības ir pamatotas.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
10. pants - 2. punkts
2.   Ja, neņemot vērā mērķsugu mazizmēra zivis, minimālais un/vai maksimālais procentuālais to mērķsugu daudzums, kuras atļauts zvejot ar konkrētajai sugai pieļaujamā linuma acs izmēra diapazona zvejas rīkiem un kuras paturētas uz kuģa, jebkurā zvejas rīka iemetienā nav atbildis procentuālajiem daudzumiem, kas noteikti saskaņā ar 22. pantu pieņemtajos sīki izstrādātajos noteikumos, kuģim tūlīt ir jāattālinās vismaz par 10 jūras jūdzēm no jebkuras zvejas rīka iepriekšējā iemetiena vietas un visā nākamajā zvejas rīka iemetienā jāsaglabā 10 jūras jūdžu minimālais attālums no jebkuras zvejas rīka iepriekšējā iemetiena vietas.
2.   Padome pēc Komisijas priekšlikuma attiecīgos slēgtos apgabalus un ierobežotos laika posmus nosaka saskaņā ar šīs regulas 2.a pantu.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
12. pants
Ir aizliegts zvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, uzglabāt, izkraut, pārdot, izstādīt vai piedāvāt pārdošanai tādus jūras organismus, kas nozvejoti, lietojot metodes, kuras paredz sprāgstvielu, indīgu vai apdullinošu vielu, elektriskās strāvas vai šāviņu izmantošanu.
Ir aizliegts zvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, uzglabāt, izkraut, pārdot, izstādīt vai piedāvāt pārdošanai tādus jūras organismus, kas nozvejoti, lietojot metodes, kuras paredz sprāgstvielu, indīgu vai apdullinošu vielu, elektriskās strāvas vai šāviņu izmantošanu, izņemot programmēto tralēšanu.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
1.  Ja dažu sugu vai zvejas vietu saglabāšana ir nopietni apdraudēta, tostarp ja ir konstatēts liels zivju mazuļu sablīvējums un ja jebkura kavēšanās radītu grūti labojamu kaitējumu, dalībvalsts var veikt atbilstošus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošiem ūdeņiem. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai tādi pasākumi nebūtu diskriminējoši pret citu dalībvalstu zvejas kuģiem.
1.  Ja dažu sugu vai zvejas vietu saglabāšana ir nopietni apdraudēta, tostarp ja ir konstatēts liels zivju mazuļu sablīvējums un ja jebkura kavēšanās radītu grūti labojamu kaitējumu, dalībvalsts var veikt atbilstošus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošiem ūdeņiem. Attiecīgā dalībvalsts nodrošina, lai tādi pasākumi nebūtu diskriminējoši pret citu dalībvalstu zvejas kuģiem. Pirms šādu pasākumu īstenošanas apspriežas ar attiecīgajām reģionālajām konsultatīvajām padomēm un Komisiju.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts
2.  Ja jebkura kavēšanās samazināt vai izskaust izmetumus radītu grūti labojamu kaitējumu, dalībvalsts var veikt atbilstošus nediskriminējošus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz tās suverenitātē vai jurisdikcijā esošiem ūdeņiem saskaņā ar 16. pantu.
2.  Ja jebkura kavēšanās samazināt vai izskaust izmetumus radītu grūti labojamu kaitējumu, Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc pamatota dalībvalsts lūguma var veikt atbilstošus nediskriminējošus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz attiecīgās dalībvalsts suverenitātē vai jurisdikcijā esošiem ūdeņiem. Pirms šādu pasākumu pieņemšanas apspriežas ar Komisiju un attiecīgajām reģionālajām konsultatīvajām padomēm.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
21.a pants (jauns)
21.a pants
Turpmākais regulējums
Noteikumus, kuri reglamentē šādus tehnisko pasākumu elementus, pieņem ar Padomes regulu:
(a) mērķsugu minimālais un maksimālais procentuālais daudzums no dzīvajiem ūdens resursiem, kas paturēti uz kuģa;
(b) katrai mērķsugai pieļaujamie linuma acs izmēra diapazoni;
(c) noteikumi izmetumu apjoma samazināšanai vai izmetumu izskaušanai un zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai;
(d) pasākumi attiecībā uz zvejas darbību ierobežošanu konkrētos laika posmos un/vai konkrētos 2. pantā minētajos apgabalos, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju, lai aizsargātu jūras biotopus šajos apgabalos.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
22. pants
Sīki izstrādātus šīs regulas īstenošanas noteikumus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā minēto procedūru. Attiecīgajos noteikumos jo īpaši jānosaka:
Citus tehniskus pasākumus, lai īstenotu šo regulu nolūkā aizsargāt jūras biotopus vai zivsaimniecības resursus pieņem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2371/2002 30. panta 2. punktā minēto procedūru.
(a) mērķsugu minimālais un maksimālais procentuālais daudzums no dzīvajiem ūdens resursiem, kas paturēti uz kuģa;
(b) katrai mērķsugai pieļaujamie linuma acs izmēra diapazoni;
(c) noteikumi izmetumu apjoma samazināšanai vai izmetumu izskaušanai un zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai;
(d) pasākumi attiecībā uz zvejas darbību ierobežošanu konkrētos laika posmos un/vai konkrētos 2. pantā minētajos apgabalos, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju, lai aizsargātu jūras biotopus šajos apgabalos;
(e) citi tehniskie pasākumi jūras biotopu vai zvejas resursu aizsardzībai.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
24. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Šīs regulas stāšanās spēkā paredz arī laiku, lai flotes varētu pielāgoties un lai varētu pieņemt papildu noteikumus.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika