Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0112(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0206/2009

Texte depuse :

A6-0206/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.40
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0256

Texte adoptate
PDF 488kWORD 141k
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg
Conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice *
P6_TA(2009)0256A6-0206/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0324),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6–0282/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A6-0206/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
(7a)  Întrucât atât normele omogene aplicabile în general tuturor zonelor, cât și cele aplicabile unei regiuni anume au aceeași importanță pentru gestionarea pescuitului, acestea ar trebui adoptate de către Consiliu.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)
(12a)  Ca măsură de clarificare suplimentară, pentru a evita pe viitor litigii cauzate de interpretarea greșită a normelor și în spiritul abordării introduse de curând, Comisia ar trebui să completeze dispozițiile prezentului regulament prin publicarea unei anexe care să conțină ilustrații explicative referitoare la caracteristicile uneltelor de pescuit.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)
(13a)  Este necesară evitarea situațiilor care pot cauza denaturări ale concurenței sau confuzie în rândul operatorilor și al consumatorilor și care pot duce la nerespectarea dimensiunilor minime, drept pentru care normele ar trebui să se aplice și produselor provenite din import. În acest scop, Comisia prezintă în cel mai scurt termen o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 104/20001 al Consiliului, în vederea armonizării dimensiunilor biologice cu dimensiunile de comercializare.
____________________________________
1Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p. 22).
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  O navă trebuie să se deplaseze imediat într-o altă zonă atunci când cotele maximale de capturi secundare sunt depășite.
(15)   Pentru a asigura protejarea corespunzătoare a resurselor marine, pentru a proteja zonele de reproducere sau zonele sensibile și pentru a reduce returnările în mare, ar trebui să se stabilească măsuri de limitare a activității de pescuit în anumite zone și perioade și în cazul anumitor unelte și dispozitive.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  În cazul în care conservarea este în mod serios amenințată, Comisia și statele membre ar trebui să fie autorizate să ia măsurile provizorii adecvate care să fie puse în aplicare în timp util.
(17)  În cazul în care conservarea este în mod serios amenințată, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei solicitări justificate corespunzător din partea statelor membre, ar trebui să fie autorizată să ia măsurile provizorii adecvate care să fie puse în aplicare în timp util.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, care include dispoziții specifice pentru fiecare zonă a unui Consiliu consultativ regional, ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.
(19)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)
Articolul 2a
Reglementări regionale
Consiliul, la propunerea Comisiei, aprobă măsurile cu aplicabilitate specifică în regiunile corespunzătoare diferitelor consilii consultative regionale (CCR) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b
(b) "traul cu ramă" desemnează un traul de adâncime la care deschiderea orizontală a plasei este asigurată de o ramă;
(b) "traul cu ramă" desemnează un traul de fund la care deschiderea orizontală a plasei este asigurată de o ramă, rama fiind o țeavă de oțel rotundă care se sprijină pe două tălpi; această construcție este tractată pe fundul mării;
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e
(e) "matca" înseamnă ultimii 8 m din unealta tractată măsurați de la parâmă când diametrul ochiurilor este mai mare sau egal cu 80 mm, precum și ultimii 20 de m din unealta tractată măsurați de la parâmă, când diametrul ochiurilor este mai mic de 80 mm;
(e) "matca" înseamnă ultimii 6 m din unealta tractată măsurați de la parâmă când diametrul ochiurilor este mai mare sau egal cu 80 mm, precum și ultimii 20 de m din unealta tractată măsurați de la parâmă, când diametrul ochiurilor este mai mic de 80 mm;
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3a (nou)
(3a)  În cazul speciilor pelagice de mici dimensiuni (sardină, hamsie, stavrid negru și macrou) se menține posibilitatea ca 10% din capturi să fie alcătuite din exemplare subdimensionate.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 5
Regula plasei unice
Combinația de plase
Se interzice deținerea la bordul navei, pe durata unei campanii de pescuit, de combinații de plase cu dimensiuni ale ochiurilor diferite.
Consiliul, la propunerea Comisiei, reglementează cazurile în care navele pot deține la bord una sau mai multe combinații de plase cu dimensiuni ale ochiurilor diferite, pe durata unei campanii de pescuit.
(2)  Aceste criterii țin seama de următoarele:
(a) distanța dintre portul de origine al navei în cauză și zona de pescuit;
(b) gradul în care activitatea de pescuit realizată implică mai multe specii și importanța economică a speciilor secundare în raport cu specia/speciile vizată/vizate;
(c) dacă vreuna dintre operațiunile de pescuit din cadrul unei anumite campanii de pescuit este realizată utilizându-se o plasă cu ochiuri de dimensiuni mai mari decât cele prevăzute în prezentul regulament.
(3)  Reglementarea conținutului prezentului articol se realizează în cadrul stabilit la articolul 2a din prezentul regulament.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a
(a) atașarea la partea exterioară a mătcii a unei învelitori de întărire, atunci când pescuitul se realizează cu o unealtă tractată ce are dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 80 mm. Dimensiunea ochiului de plasă la învelitoarea de întărire este de cel puțin două ori mai mare decât la matcă;
(a) atașarea la partea exterioară a mătcii a unei învelitori de întărire. Dimensiunea ochiului de plasă la învelitoarea de întărire este de cel puțin două ori mai mare decât la matcă;
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba) utilizarea învelitorilor de întărire pe partea exterioară a mătcii la navele de pescuit autorizate să utilizeze traule cu ochiuri mai mari sau egale cu 60 mm în zonele ICES VIII, XIX și X;
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera d
(d) orice unealtă tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm având mai mult de 100 de ochiuri deschise și mai puțin de 40 de ochiuri deschise la orice circumferință a mătcii, cu excepția îmbinărilor și grandeelor;
eliminat
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
(4)  Prin derogare de la alineatele (2) punctul (a), (3) punctele (b), (d) și (e), dimensiunea ochiului de 80 mm poate fi înlocuită cu 60 mm atunci când pescuitul se realizează în zonele ICES VIII, IX și X.
eliminat
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
(2)  Timpul de scufundare a setcilor și setcilor cu sirec nu poate depăși 48 de ore.
(2)  Timpul de scufundare a setcilor și setcilor cu sirec nu poate depăși 24 de ore.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
(3)  Acolo unde peștele este direcționat utilizându-se setci și setci cu sirec, se interzice utilizarea a mai mult de 50 de km de plasă.
(3)  Atunci când pescuitul se realizează utilizându-se setci și setci cu sirec, se interzice utilizarea a mai mult de 40 de km de plasă.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Prin derogare de la articolul 8 se permite utilizarea de setci cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 120 mm și mai mică decât 150 mm la nord de 48˚ latitudine nordică sau cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 100 mm și mai mică de 130 mm la sud de 48˚ latitudine nordică, în ape cu adâncimea cartografiată mai mică de 600 de metri, cu condiția ca partea scufundată a acestora să nu depășească 100 de ochiuri, să aibă o rată de agățare de cel puțin 0,5 și să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire. Plasele trebuie să aibă fiecare maximum 5 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate simultan nu poate depăși 25 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 24 de ore.
(1)  Prin derogare de la articolul 8 se permite utilizarea de setci cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 120 mm și mai mică decât 150 mm la nord de 48˚ latitudine nordică sau cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 100 mm și mai mică de 130 mm la sud de 48˚ latitudine nordică, în ape cu adâncimea cartografiată mai mică de 400 de metri, cu condiția ca partea scufundată a acestora să nu depășească 100 de ochiuri, să aibă o rată de agățare de cel puțin 0,5 și să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire. Plasele au fiecare maximum 5 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate simultan nu depășește 25 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 24 de ore, cu excepția cazului în care condițiile meteorologice fac imposibilă extragerea plaselor.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Prin derogare de la articolul 8 este permisă utilizarea setcilor cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 250 mm, cu condiția să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 metri, partea scufundată a acestora să depășească 15 ochiuri, să aibă o rată de agățare nu mai mică de 0,33 și să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire. Lungimea maximă a fiecărei plase este de 10 km. Lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan nu poate depăși100 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.
(2)  Prin derogare de la articolul 8 este permisă utilizarea setcilor cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 250 mm, cu condiția să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 metri, partea scufundată a acestora să depășească 15 ochiuri, să aibă o rată de agățare nu mai mică de 0,33 și să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire. Lungimea maximă a fiecărei plase este de 10 km. Lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan nu depășește60 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
(1)  Atunci când cantitatea de pește subdimensionat depășește 10% din cantitatea totală a capturilor obținute în urma unei lansări, nava se deplasează la o distanță de cel puțin cinci mile marine de orice poziție a lansării anterioare, înainte de a relua pescuitul.
(1)  Atunci când greutatea peștelui subdimensionat, în conformitate cu anexa I, depășește 10% din greutatea totală a capturilor obținute în urma unei lansări, iar această situație se repetă de-a lungul a trei lansări consecutive, nava se deplasează la o distanță de cel puțin cinci mile marine de orice poziție a lansării anterioare, înainte de a relua pescuitul.
Prin derogare de la paragraful anterior, în cazul activităților de pescuit locale și de coastă cu caracteristici deosebite, datorate atât adâncimii și compoziției fundului mării, cât și distanței față de coastă, și în urma unui raport științific care să justifice aceste caracteristici, distanța aferentă deplasărilor obligatorii poate fi mai mică de cinci mile marine, cu condiția garantării faptului că activitatea de pescuit nu are loc într-o aglomerare de puiet.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
(2)   Dacă la oricare lansare procentele maxime și/sau minime din speciile vizate, cu excepția exemplarelor subdimensionate din speciile vizate, care se pot prinde utilizând plase cu dimensiuni ale ochiului de plasă cuprinse în intervalul admisibil pentru acele specii și care sunt păstrate la bord, nu respectă valorile prevăzute în normele detaliate, adoptate în conformitate cu articolul 22, nava trebuie să se deplaseze imediat la cel puțin 10 mile marine distanță de orice poziție din care a fost realizată lansarea anterioară, iar pe parcursul lansării următoare să păstreze o distanță minimă de 10 mile marine față de orice poziție de la care a fost realizată lansarea anterioară.
(2)   Consiliul, la propunerea Comisiei, stabilește zonele și perioadele de prohibiție corespunzătoare în cadrul prevăzut la articolul 2a din prezentul regulament.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 12
Sunt interzise capturarea, păstrarea la bord, transbordarea, depozitarea, debarcarea, comercializarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a organismelor marine capturate prin utilizarea de metode care includ utilizarea explozibililor, substanțelor otrăvitoare sau a stupefiantelor, curentului electric sau a oricăror tipuri de proiectile.
Sunt interzise capturarea, păstrarea la bord, transbordarea, depozitarea, debarcarea, comercializarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a organismelor marine capturate prin utilizarea de metode care includ utilizarea explozibililor, substanțelor otrăvitoare sau a stupefiantelor, curentului electric sau a oricăror tipuri de proiectile, cu excepția pescuitului cu traule cu impulsuri electrice.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
(1)  În cazul în care conservarea anumitor specii sau zone de pescuit este serios amenințată, inclusiv în cazul în care se detectează mari aglomerări de puiet și în cazul în care o întârziere ar produce pagube greu de reparat, un stat membru poate lua măsurile adecvate de conservare în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa. Statul membru în cauză se asigură că astfel de măsuri nu constituie nici o discriminare la adresa navelor de pescuit ale altor state membre.
(1)  În cazul în care conservarea anumitor specii sau zone de pescuit este serios amenințată, inclusiv în cazul în care se detectează mari aglomerări de puiet și în cazul în care o întârziere ar produce pagube greu de reparat, un stat membru poate lua măsurile adecvate de conservare în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa. Statul membru în cauză se asigură că astfel de măsuri nu constituie nici o discriminare la adresa navelor de pescuit ale altor state membre. Înainte de punerea în aplicare a acestor măsuri, sunt consultate consiliile regionale consultative competente și Comisia.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
(2)  În cazul în care orice întârziere în reducerea sau eliminarea returnărilor în mare ar determina pagube dificil de remediat, un stat membru poate adopta măsuri de conservare corespunzătoare, nediscriminatorii în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa, în conformitate cu articolul 16.
(2)  În cazul în care orice întârziere în reducerea sau eliminarea returnărilor în mare ar determina pagube dificil de remediat, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma solicitării justificate în mod corespunzător a unui stat membru, poate adopta măsuri de conservare corespunzătoare, nediscriminatorii în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statului membru în cauză. Înainte de adoptarea acestor măsuri, sunt consultate consiliul regional consultativ competent și Comisia.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 21a (nou)
Articolul 21a
Reglementarea ulterioară
Normele de reglementare a următoarelor elemente ale măsurilor tehnice se adoptă prin intermediul unui regulament al Consiliului:
(a) procentele minime și maxime pentru speciile vizate dintre resursele acvatice vii reținute la bord;
(b) dimensiunile admisibile ale ochiului de plasă pentru fiecare specie vizată;
(c) dispoziții privind reducerea sau eliminarea returnărilor în mare și îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit;
(d) măsuri privind restricționarea activităților de pescuit în anumite perioade și/sau în anumite zone menționate la articolul 2, pe baza celor mai bune informații științifice disponibile, în vederea protejării habitatelor marine din acele zone.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 22
Normele detaliate de punere în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Aceste norme prevăd în special:
Alte măsuri tehnice de punere în aplicare a prezentului regulament, vizând protejarea habitatelor marine și a resurselor halieutice, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.
(a) procentele minime și maxime pentru speciile vizate dintre resursele acvatice vii reținute la bord;
(b) dimensiunile admisibile pentru ochiul de plasă pentru fiecare din speciile vizate;
(c) dispoziții privind reducerea sau eliminarea returnărilor în mare și îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit;
(d) măsuri privind restricționarea activităților de pescuit în anumite perioade și/sau în anumite zone, menționate la articolul 2, pe baza celor mai bune informații științifice disponibile, în vederea protejării habitatelor marine din acele zone;
(e) alte măsuri tehnice de protejare a habitatelor marine sau a resurselor halieutice.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Pentru intrarea în vigoare a prezentului regulament se prevede o perioadă de adaptare a flotelor și de adoptare a reglementărilor suplimentare.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate