Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2276(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0184/2009

Předložené texty :

A6-0184/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasování :

PV 23/04/2009 - 6.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0260

Přijaté texty
PDF 631kWORD 265k
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007 (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007(1),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – svazek I (SEK(2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení – rozpočtový rok 2007, Oddíl I - Evropský parlament(3),

–   s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rok 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi orgánů(4),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(5),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10, článek 275 Smlouvy o ES a článek 179a Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 13 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(7),

–   s ohledem na čl. 147 odst. 1 finančního nařízení, podle něhož musí každý orgán Společenství učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o pokynech pro rozpočtový proces v roce 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII(B) – a o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces pro rok 2007(8),

–   s ohledem na článek 71, čl. 74 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0184/2009),

A.   vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje za rok 2007, fungovaly dozorčí a kontrolní systémy, které jsou vyžadovány finančním nařízením, ve všech orgánech uspokojivě a kontrolované operace neobsahovaly věcné chyby(9),

B.   vzhledem k tomu, že generální tajemník dne 3. června 2008 potvrdil, že získal přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje dostatečné záruky z hlediska legality a správnosti uskutečněných operací;

1.   uděluje svému předsedovi absolutorium za plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2007;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 77, 16.3.2007.
(2) Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1
(5) Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 111
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(8) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) Úř. věst. C 286, 10.11.2008, bod 11.6.


2.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007, oddíl I – Evropský parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2007(1),

–   s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropských společenství za rozpočtový rok 2007 – svazek I (SEK(2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   s ohledem na zprávu o rozpočtovém a finančním řízení – rozpočtový rok 2007, Oddíl I - Evropský parlament(3),

–   s ohledem na výroční zprávu interního auditora za rok 2007,

–   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi orgánů(4),

–   s ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr podle článku 248 Smlouvy o ES(5),

–   s ohledem na čl. 272 odst. 10, článek 275 Smlouvy o ES a článek 179a Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6), a zejména na články 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 13 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu(7),

–   s ohledem na čl. 147 odst. 1 finančního nařízení, podle něhož musí každý orgán Společenství učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověl připomínkám připojeným k rozhodnutí Evropského parlamentu o absolutoriu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2006 o pokynech pro rozpočtový proces v roce 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) – a o předběžném odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces pro rok 2007(8),

–   s ohledem na článek 71, čl. 74 odst. 3 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0184/2009),

A.   vzhledem k tomu, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje za rok 2007, fungovaly dozorčí a kontrolní systémy, které jsou vyžadovány finančním nařízením, ve všech orgánech uspokojivě a kontrolované operace neobsahovaly věcné chyby(9),

B.   vzhledem k tomu, že generální tajemník dne 3. června 2008 potvrdil, že získal přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje dostatečné záruky z hlediska legality a správnosti uskutečněných operací;

Hlavní změny v rozpočtovém řízení EP ve volebním období 2004–2009

1.   připomíná, že absolutorium je udíleno naposledy ve volebním období 2004–2009, kdy bylo v rozpočtovém řízení EU provedeno mnoho změn, a to zejména v Parlamentu;

2.   připomíná, že v tomto volebním období bylo plně uplatněno nové finanční nařízení, které bylo v roce 2008 opět novelizováno a které přineslo v hospodaření s finančními prostředky rozsáhlé změny – především byla zpřísněna pravidla pro zadávání veřejných zakázek a zlepšena struktura kontrolního řetězce u finančních postupů, zvýšena odpovědnost schvalujících osob a decentralizována finanční kontrola; poukazuje na to, že tyto změny vedly k tomu, že bylo zapotřebí více kvalifikovaných pracovníků a zvýšil se objem administrativní práce; pokud jde o zlepšení finančního řízení, byly tyto změny podle názoru generálních ředitelství Parlamentu úspěšné;

3.   upozorňuje však na to, že finanční nařízení možná bude potřebovat důkladnější revizi, neboť některé postupy se ukázaly být příliš těžkopádnými, takže je útvary Parlamentu nedokázaly plně uplatňovat; lituje, že tato skutečnost vedla ke zvýšení počtu výjimek (tyto výjimky jsou uvedeny v přílohách k výročním zprávám o činnosti);

4.   připomíná, že nové finanční nařízení, které si vyžádalo výrazné navýšení počtu specializovaných pracovníků, vstoupilo v platnost současně s novelizovaným služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců(10), který přinesl správě Parlamentu mnoho omezení;

5.   připomíná, že v roce 2004 vstoupilo do EU deset nových členských států následovaných v roce 2007 Bulharskem a Rumunskem, což bylo hlavním důvodem pro zvýšení počtu zaměstnanců z 4 662 k 1. lednu 2004 (ve všech kategoriích) na 6 101 k 31. prosinci 2008; vítá proto snahu správních útvarů Parlamentu o to, aby se toto zvýšení stavu zaměstnanců zvládlo co nejrychleji; bere na vědomí, že téměř všechna nová pracovní místa byla vytvořena v důsledku rozšíření a že čisté zvýšení počtu zaměstnanců, které nesouvisí s rozšířením, činí pouze 1,2 %;

6.   konstatuje, že v roce 2007 bylo shledáno, že platby z příspěvku na asistenty byly z 99,9 % řádně podloženy, a že podíl řádně podložených plateb se zvýšil jak díky zlepšení postupů pro předkládání dokladů přijatých předsednictvem, tak i díky značnému úsilí správních útvarů a lepší informovanosti poslanců;

7.   poukazuje na to, že poprvé od vzniku Parlamentu se členské státy dokázaly dohodnout na evropském statutu svých poslanců; tento statut zajistí všem poslancům stejné odměny a pojištění, odstraní výrazné rozdíly mezi jejich platy podle národních předpisů a zavede transparentní systém pro všechny typy příspěvků a odměn;

8.   připomíná, že přijetí statutu asistentů bylo jednou z priorit, které byly zdůrazněny v usnesení o pokynech pro rozpočtový proces 2007; vítá tedy, že dne 19. prosince 2008 přijala Rada návrh Komise (KOM(2008)0786) ve znění pozměněném Parlamentem(11); po vstupu statutu v platnost v červenci 2009 by mělo být možné výrazně zvýšit transparentnost užívání těchto prostředků a zajistit, aby byla plně respektována sociální a pracovní práva asistentů;

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení(12)

9.   bere na vědomí, že v roce 2007 činily příjmy Parlamentu 144 449 007 EUR (v roce 2006 to bylo 126 126 604 EUR);

Účetní závěrka 2007 (v EUR)

10.   bere na vědomí hodnoty, na jejichž základě byla sestavena účetní závěrka Parlamentu za rozpočtový rok 2007:

a) Dostupné prostředky

prostředky na rok 2007:

1 397 460 174

prostředky přenesené z rozp. roku 2006, které nebyly přeneseny automaticky

4 817 000

prostředky automaticky přenesené z rozp. roku 2006

188 746 822,24

prostředky odpovídající účelově vázaným příjmům na rok 2007

42 522 400,66

prostředky přenesené z rozp. roku 2006 odpovídající účelově vázaným příjmům

34 640 774,58

Celkem:

1 668 187 171,48

b) Využití prostředků v rozpočtovém roce 2007

závazky

1 594 372 252,26

provedené platby

1 329 131 440,46

neprovedené platby a prostředky, pro něž nebyl přijat závazek na základě účelově vázaných příjmů

263 564 514,64

prostředky přenesené do násl. roku včetně prostředků z účelově vázaných příjmů

263 564 514,64

zrušené prostředky

31 691 180,38

c) Rozpočtové příjmy

prostředky přijaté v roce 2007

144 449 007,32

d) Celková rozvaha k 31. prosinci 2007

1 788 830 683_

11.   konstatuje, že výše schválených prostředků v původním rozpočtu Parlamentu na rok 2007 činila 1 397 460 174 EUR, což představuje šestiprocentní zvýšení oproti rozpočtu na rok 2006 (1 321 600 000 EUR), a poukazuje na to, že v roce 2007 nebyl předložen žádný opravný rozpočet;

12.   zdůrazňuje, že stejně jako v předchozích letech se Parlament rozhodl, že nevyužité prostředky nebude vracet členským státům, ale že na konci roku provede "sběrný převod" z různých položek rozpočtu v celkové hodnotě 25 000 000 EUR (v roce 2006 to bylo 37 246 425 EUR), přičemž tyto prostředky budou určeny na nákup budovy pro Dům Evropské unie ve Vídni, který Parlament zřizuje společně s Komisí; konstatuje však, že ve svém usnesení ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2005(13) Parlament požadoval, aby výdaje na budovy byly v zájmu přehlednosti rozpočtu zaneseny do rozpočtu, a nikoli aby byly financovány pomocí sběrných převodů;

13.   vítá skutečnost, že jak Parlament požadoval v předchozích usneseních o udělení absolutoria, stala se zpráva o rozpočtovém a finančním řízení jasným a trasparentním přehledem finančního řízení EP v průběhu daného rozpočtového roku;

Účty Parlamentu

14.   konstatuje, že ve svém potvrzení účetní závěrky účetní Parlamentu prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účty jsou věrným a poctivým obrazem finanční situace Parlamentu ve všech podstatných aspektech; poukazuje dále na prohlášení účetního, že nezjistil žádné okolnosti, které by byly důvodem k vyjádření jakýchkoli výhrad;

15.   připomíná rozhodnutí svého předsedy o schválení účtů za rozpočtový rok 2007;

16.   všímá si skutečnosti, že hospodářský výsledek za rozpočtový rok 2007 byl negativní (209 985 279 EUR), přičemž důvodem bylo zejména zvýšení pasiv o 256 095 000 EUR, což odpovídá prostředkům poskytnutým na primární důchody určitých kategorií poslanců, které Parlament vyplácí přímo v souladu s přílohou III pravidel pro náhrady a příspěvky poskytované poslancům;

17.   žádá generální tajemníka, aby sdělil přibližnou výši prostředků, které budou vynakládány na důchody poslanců, až vstoupí v platnost statut poslanců, a aby uvedl, jak bude s touto částkou naloženo při jejím zaúčtování v rozvaze Parlamentu;

18.   bere na vědomí, že podle příloh k rozvaze činí hodnota budov ve vlastnictví Parlamentu po odpisech 1 015 159 978 EUR, přičemž celkové pořizovací náklady dosáhly výše 1 650 945 693 EUR; žádá generálního tajemníka, aby poskytl přehled současných tržních hodnot jednotlivých budov, jichž je Parlament vlastníkem, ve srovnání s jejich pořizovací cenou;

Prohlášení o věrohodnosti účtů vydané generálním tajemníkem

19.   vítá, že generální tajemník ve svém prohlášení o výročních zprávách o činnosti schvalujících osob za rok 2007, které vydal dne 3. června 2008 jako hlavní pověřená schvalující osoba, potvrdil, že získal přiměřenou jistotu, že rozpočet Parlamentu byl plněn v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že zřízený kontrolní rámec poskytuje nezbytné záruky, že uskutečněné operace jsou legální a správné;

20.   poukazuje ovšem na připomínky, které generální tajemník uvedl v prohlášení o věrohodnosti účtu, podle nichž se předpisový rámec pro parlamentní příspěvky, včetně výdajů na parlamentní asistenty, stal natolik komplikovaným, že vytváří značné problémy pro správné uplatňování předpisů v praxi; z tohoto důvodu dal podnět k zavedení nového systému, který by měl vstoupil v platnost nejpozději v červenci 2009;

Zprávy o činnosti předkládané generálními řediteli

21.   s uspokojením konstatuje, že všichni generální ředitelé byli schopni vydat bezvýhradné prohlášení o věrohodnosti účtu s ohledem na plnění rozpočtu v jim podřízených útvarech v roce 2007;

22.   uvědomuje si, že zprávy o činnosti jsou nástrojem vnitřního řízení, jehož hlavním smyslem je poskytnout generálnímu tajemníkovi přehled o fungování správních útvarů, zejména o jeho případných nedostatcích;

23.   poukazuje na to, že ke každé zprávě o činnosti generálních ředitelství je připojen seznam výjimek z finančního nařízení a předpisů nižšího řádu; je znepokojen tím, že celkový počet těchto výjimek výrazně převyšuje průměrný roční počet odepřených potvrzení před rokem 2003 podle starého finančního nařízení, kdy všechny operace musel schvalovat finanční kontrolor;

Výroční zpráva Účetního dvora za rok 2007

24.   bere na vědomí, že audit Účetního dvora dospěl k závěru, že pokud jde o správní výdaje za rok 2007, fungovaly dozorčí a kontrolní systémy, které jsou vyžadovány finančním nařízením, ve všech orgánech uspokojivě a kontrolované operace neobsahovaly věcné chyby;

25.   bere na vědomí konkrétní zjištění týkající se Parlamentu, která jsou obsažena ve výroční zprávě Účetního dvora za rok 2007, a odpovědi Parlamentu ohledně multiplikačního faktoru pro platy zaměstnanců, který se po schválení nového služebního řádu používá od 1. května 2004, a ohledně plateb provedených v roce 2007 z prostředků přenesených z roku 2006, které souvisely s instalací vysokorychlostních kamer v budově D5 v roce 2008;

26.   dále bere na vědomí oddíl výroční zprávy týkající se opatření, která byla přijata na základě předchozích zpráv v souvislosti s paušálním proplácením nákladů na ubytování úředníkům na služebních cestách, s doklady o využití příspěvku na parlamentní asistenci a s nutností stanovit jasná pravidla pro určení závazků a povinností Parlamentu v rámci systému dobrovolného penzijního připojištění v případě deficitu, stejně jako závazků a povinností členů tohoto systému;

27.   bere na vědomí odpovědi, které Parlament podal v kontradiktorním řízení u Soudního dvora;

Opatření přijatá generálním tajemníkem na základě minulého usnesení o udělení absolutoria

28.   vítá rozhodnutí předsednictva přijatá 10. března 2008, 19. května 2008 a 7. července 2008 týkající se prováděcích opatření ke statutu poslanců a příspěvku na parlamentní asistenci, která jsou přímou odpovědí na doporučení připojená k rozhodnutí o udělení absolutoria za rok 2006; dále vítá závazek uplatnit tato rozhodnutí, který přijal předseda;

29.   připomíná, že podle čl. 147 odst. 1 finančního nařízení musí Komise a ostatní orgány učinit všechna vhodná opatření, aby vyhověly připomínkám připojeným k rozhodnutí Parlamentu o absolutoriu,

30.   blahopřeje proto generálnímu tajemníkovi za to, že zprávy, jejichž vypracování bylo po správě EP vyžadováno v minulých usneseních o udělení absolutoria, předložil v dostatečném předstihu před zahájením postupu udělování absolutoria za rozpočtový rok 2007;

31.   bere na vědomí stanovisko právní služby ze dne 29. dubna 2008 (SJ 775/06) k ustanovením usnesení Parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za rok 2006, které se týkají dobrovolného penzijního fondu; v tomto stanovisku se uvádí: "Předsednictvo má vlastní pravomoci a úkoly, které jsou stanoveny v jednacím řádu. Předsednictvo má tudíž právo se rozhodnout, zda se bude či nebude řídit vůlí plenárního zasedání vyjádřenou v jeho usnesení ze dne 22. dubna 2008"; soudí nicméně, že tento závěr, který se opírá o jednací řád Parlamentu, není plně v souladu se  zjevným smyslem čl. 147 odst. 1 finančního nařízení, jenž vychází z článku 276 Smlouvy o ES;

Slyšení interního auditora

32.   konstatuje, že na schůzi příslušného výboru, která se konala dne 20. ledna 2009 a která byla přístupná veřejnosti prostřednictvím webového streamingu, interní auditor u příležitosti předložení své výroční zprávy uvedl, že v roce 2007 přijal konečné znění či vypracoval návrh osmnácti zpráv o různých otázkách, mezi nimiž byly mimo jiné:

   výdaje na služební cesty zaměstnanců
   správa výpočetní techniky
   správa záloh, inventárního majetku a rozpočtové řízení v některých informačních kancelářích
   politické strany na evropské úrovni
   individuální nároky zaměstnanců
   opatření přijatá na základě revize rámce vnitřní kontroly
   asistenční příspěvek;

33.   zdůrazňuje, že k významnějším závěrům výroční zprávy interního auditora patří tyto body:

   systém správy výpočetní techniky v Parlamentu neposkytuje podle auditora dostatečnou záruku, že jsou ve střednědobém horizontu přijímání správná rozhodnutí v oblasti IT a že zde existuje vhodných proces strategického plánování;
   kontrolní činnost v oblasti individuálních nároků zaměstnanců by měla být výrazně posílena, měla by být zlepšena kvalita údajů v příslušných počítačových řídicích systémech a měla by být zajištěna řádná dokumentace postupů a pokynů nutných pro podporu řídících a kontrolních činností;
   údaje a dokumentace, které předložily evropské politické strany, nesplňovaly v některých případech podmínky požadované pro doložení žádostí o finanční příspěvky nebo neumožňovaly schvalujícímu oddělení ověřit oprávněnost žádosti o proplacení;

34.   bere na vědomí názory interního auditora a souhlasí s nimi, pokud jde o:

   nutnost centrálně zřídit institucionální kodex chování pro vztahy s externími konzultanty (příslušné pokyny přijal generální tajemník v červenci 2008);
   nutnost zajistit, aby na ústřední úrovni existoval funkční systém řízení rizik se schválenými postupy pro identifikaci a hodnocení rizik, formulaci reakcí na tato rizika a podávání zpráv o těchto reakcích a s postupy pro poskytování záruk kontrolním a řídícím orgánům, že řízení rizik je účinné a že všechny reakce na rizika jsou přiměřené, a to včetně vnitřních kontrol;

Externí smlouvy a veřejné zakázky

35.   připomíná, že Parlament zveřejňuje obecné informace o zadaných zakázkách na svých internetových stránkách prostřednictvím "rychlých odkazů"(14), a že v souladu s finančním nařízením publikuje (i) konkrétní údaje o zakázkách v hodnotě převyšující 60 000 EUR (v Úředním věstníku) a (ii) seznam zakázek v hodnotě od 25 000 do 60 000 EUR (na svých internetových stránkách); vítá, že tímto způsobem se podařilo zajistit vysoký stupeň transparentnosti, avšak doporučuje, aby byl na internetové stránky Parlamentu pro větší transparentnost umístěn jednotný seznam obsahující veškeré údaje o všech zakázkách;

36.   konstatuje, že výroční zpráva o veřejných zakázkách, kterou správa Parlamentu předložila rozpočtovému orgánu, obsahuje tyto informace o zakázkách udělených v průběhu roku 2007:

Zadané zakázky

2007

2006

Zakázky v hodnotě 25 000 EUR nebo více

331,5 mil. EUR

(249 smluv)

327,5 mil. EUR

(238 smluv)

Zakázky v hodnotě 50 000 EUR nebo více

326,5 mil. EUR

(133 smluv)

322,5 mil. EUR

(112 smluv)

Zakázky v hodnotě 25 000 – 60 000 EUR

5,2 mil. EUR

(116 smluv)

5,2 mil. EUR

(126 smluv)

37.   je potěšen informací, že podíl zakázek zadaných na základě otevřeného řízení se mezi roky 2006 a 2007 zvýšil, a to jak pokud jde o jejich celkovou hodnotu, tak i o jejich podíl na celkovém počtu zakázek:

Typ nabídkového řízení

2007

2006

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Hodnota (v EUR)

Procentní podíl

Otevřené

Omezené

Vyjednávací

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49 %

18 %

33 %

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38 %

4 %

58 %

Celkem

331 481 693

100 %

327 537 612

100 %

38.   konstatuje, že správa již zřídila databázi vyloučených zakázek podle článku 95 finančního nařízení a že nyní čeká na pokyny Komise, jak zajistit koordinaci s jejím systémem s ohledem na nařízení(15) a rozhodnutí přijaté Komisí dne 17. prosince 2008;

39.   poznamenává, že přes změny provedené ve finančním nařízení jsou pravidla pro zadávání zakázek v případě menších institucí stále příliš těžkopádná, především pokud jde o nabídková řízení týkající se uzavření smluv na poměrně malé částky; vyzývá Komisi, aby při přípravě, která předchází vypracování jakýchkoli budoucích návrhů změn finančního nařízení, podrobně konzultovala změny s generálními tajemníky a administrativami dalších orgánů a institucí s cílem zajistit, aby jejich názory byly rovněž plně zohledněny v konečné podobě návrhu;

Řízení ve správě Parlamentu
GŘ pro předsednictví

40.   vítá, že GŘ pro předsednictví hodlá dále zlepšovat své finanční řízení pomocí hloubkového přezkumu různých aspektů plnění rozpočtu a s ním spojených postupů; zejména si všímá úsilí, které bylo vyvinuto v oblasti zvyšování informovanosti pracovníků o rozpočtových operacích;

41.   připomíná, že již dříve – poprvé tomu bylo v rozhodnutí o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2004 – požadoval vytvoření funkce krizového manažera ("risk manager"), který by měl mít rozsáhlou praxi v oboru, nezávislost a autonomii v rozhodování, hluboké znalosti o struktuře a řízení v dané organizaci a potřebné pravomoci; jeho stanovisko by totiž mohlo zvrátit politická nebo správní rozhodnutí;

42.   považuje za velmi důležité, aby krizový manažer byl součástí správní struktury, která zajistí, že budou beze zbytku splněna všechna tato kritéria;

43.   zdůrazňuje, že bezpečnostní problematika je velmi citlivou oblastí pro jakýkoli parlament, ale v mnohem větší míře je tomu tak v případě nadnárodního parlamentu ve velmi exponovaném postavení, který neustále navštěvují vrcholní představitelé států a vlád ze všech koutů světa; vyzývá generálního tajemníka, aby příslušný výbor informoval o současné situaci v této oblasti; v této souvislosti připomíná, že velký význam mají jasné komunikační postupy pro případ závažného narušení bezpečnosti Parlamentu;

44.   připomíná rozhodnutí předsednictva ze dne 29. listopadu 2006, kterým byla na základě návrhu generálního tajemníka schválena strategie pro rozvoj činnosti a krizové řízení; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné, aby byla konečně prakticky uplatněna jednoznačná pravidla stanovující hierarchii rozhodování a strukturu krizového řízení ve správě Parlamentu, a od GŘ pro předsednictví očekává, že v tomto směru vyvine veškeré potřebné úsilí;

45.   vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem případů drobné trestné činnosti v prostorách Evropského parlamentu, kdy šlo většinou o krádeže osobních věcí (aktovek, přenosných počítačů, mobilních telefonů atd.); podporuje veškerá opatření, kterými se správa snaží zvýšit bezpečnost v prostorách Parlamentu;

46.   konstatuje, že na základě analýzy bezpečnostních rizik a po konzultaci s externím odborníkem zakoupil Parlament v roce 2005 šest detektorů pro fyzickou kontrolu (tzv. body scanners); podotýká, že poté, co byla tato zařízení pořízena, přijal Parlament usnesení proti používání těchto přístrojů na letištích; žádá proto generálního tajemníka, aby prozkoumal možnost prodeje těchto zařízení; vyzývá své správní oddělení, aby napříště o takových nákupech předem informovalo poslance a zapojilo je do rozhodovacího procesu;

GŘ pro vnitřní politiky a GŘ pro vnější politiky

47.   konstatuje, že politické sekce v GŘ IPOL a EXPO byly v roce 2007 plně provozuschopné s celkovým rozpočtem ve výši 6 519 600 EUR; s uspokojením konstatuje, že svůj hlavní úkol, kterým je pomáhat parlamentním orgánům v jejich činnosti, plní politické sekce stále lépe; vítá, že tyto útvary zvolily přístup, podle něhož musí při zajišťování odborných poznatků z externích zdrojů stát na prvním místě kvalita, a vyzývá je, aby pečlivě posoudily, jaký typ smluv je nejlepší pro poskytování co nejkvalitnějšího poradenství výboru, který o tyto služby žádá;

GŘ pro komunikaci

48.   bere na vědomí, že na generální ředitelství pro komunikaci jsou kladeny stále větší nároky v souvislosti s audiovizuálními projekty a s návštěvnickým střediskem, jehož příprava nyní vstupuje do své závěrečné fáze; v této souvislosti podotýká, že zdlouhavé a komplikované postupy spojené s přípravou nového střediska si vyžádaly vypsání 13 nabídkových řízení a uzavření 20 samostatných smluv;

49.   žádá generálního tajemníka, aby nová místa, která mají v roce 2009 vzniknout v rámci utváření projektového týmu návštěvnického střediska, obsadil co nejdříve, aby středisko mohlo na počátku roku 2010 otevřít své brány veřejnosti;

50.   pozitivně hodnotí práci, kterou GŘ pro komunikaci vykonalo v rámci příprav na zahájení projektu webové televize (WEB-TV), jenž po určitých obtížích v počáteční fázi nabídkového řízení již běží v testovacím provozu; bere na vědomí, že testovací fáze proběhla v období od září 2008 do března 2009 a veřejná osvětová kampaň, která má za cíl informovat občany a vzbudit jejich zájem, byla zahájena v březnu 2009; bere na vědomí obtíže, které jsou spojeny s vůbec první webovou televizí na světě, která běží ve více než 20 jazycích;

51.   vítá, že webová televize zvyšuje transparentnost činnosti Parlamentu, neboť schůze, slyšení a jiné aktivity výborů jsou vysílány prostřednictvím internetu a občané mohou v přímém přenosu sledovat věci, o něž mají zájem;

52.   konstatuje, že dne 22. října 2007 předsednictvo jednomyslně schválilo "Strategii a akční plán pro evropské volby v roce 2009" , která v roce 2008 vstoupila do první fáze a která dosáhne vrcholu těsně před evropskými volbami;

53.   vítá, že Parlament se rostoucí měrou účastní společenského a kulturního života v Evropě, čehož dokladem je to, že kromě tradičních akcí byly v roce 2007 poprvé uspořádány nové akce, jako je Lux Prize, cena EP za novinářskou činnost, cena evropských občanů, cena Karla Velikého, Energy Globe Awards, AGORA a Youth Media Days;

54.   konstatuje, že s novou audiovizuální infrastrukturou v budově JAN v Bruselu, která byla vytvořena v letech 2006 až 2008 s cílem poskytnout moderní vybavení pro sdělovací prostředky i pro vnitřní potřebu, jsou uživatelé spokojeni;

55.   vítá, že se zlepšila správa informačních kanceláří, přičemž na základě informací, které poskytl interní auditor na slyšení v příslušném výboru dne 20. ledna 2009, se zřejmě zlepšilo zejména finanční řízení; vyzdvihuje význam nových programových dokumentů informačních kanceláří Parlamentu, díky nimž budou kanceláře pro občany viditelnější a přístupnější;

56.   lituje, že přijímání rozhodnutí o nejdůležitějších postech v GŘ pro komunikace trvalo velice dlouhou dobu, takže vedoucí pozice zůstaly dlouho neobsazené a stávající vedoucí pracovníci museli plnit dodatečné úkoly nad rámec svých běžných povinností;

GŘ pro personál

57.   vítá, že GŘ pro personál zavedlo systém "Streamline", který umožňuje výrazně zvýšit efektivitu a který mohou velmi snadno používat všichni zaměstnanci;

58.   vítá prověrky, které provádí GŘ pro personál; vyzývá toto GŘ, aby v těchto prověrkách pokračovalo a aby postupovalo podobně jako Komise, jejíž nynější prověrky přinášejí značné zlepšení v přidělování lidských zdrojů a zvyšují efektivitu;

59.   podotýká, že přechodná ustanovení zavádějící multiplikační faktor (příloha XIII služebního řádu), která vstoupila v platnost po reformě služebního řádu, jsou natolik neprůhledná a dokonce vnitřně rozporná(16), že umožňují v jednotlivých institucích odlišný výklad a vedou k četným žalobám u Soudního dvora; klade důraz na to, že při vytváření právních textů je nutno dbát na jejich jasnost a jednoduchost; trvá na tom, že přechodné období mezi starou platovou tabulkou před rokem 2004 a novými platy po reformě by mělo být co nejkratší (v informačním dokumentu Komise vydaném před reformou bylo uvedeno, že přechodné období skončí v roce 2006), a se zájmem očekává výsledek analýzy, kterou v této věci provede pracovní skupina zřízená generálním tajemníkem;

60.   připomíná, že současně s výrazným zvýšením počtu pracovníků, kteří jsou v důsledku revize finančního nařízení zapotřebí ve finanční a rozpočtové oblasti, se v roce 2004, kdy služební řád prošel zásadními změnami včetně značného snížení platů a jiných příspěvků nově přijatých úředníků, snížila schopnost Parlamentu získávat odborníky na finanční otázky;

61.   poukazuje na to, že alespoň jedno z generálních ředitelství zdůraznilo ve své zprávě užitečnost kontrol ex post pro odhalení chyb či nedostatků a pro jejich nápravu v budoucí činnosti; zdůrazňuje, že funkce kontrolora ex post není v současnosti zřízena ve všech generálních ředitelstvích;

62.   požaduje, aby byl celkový dopad reformy služebního řádu z roku 2004 posouzen nezávislým externím subjektem, který by provedl analýzu nákladů a přínosů reformy a zejména odhalil nezamýšlené důsledky, které se negativně podepsaly na fungování orgánů; současně vyzývá generálního tajemníka, aby zadal analýzu spokojenosti zaměstnanců;

63.   bere na vědomí přehled o počtu žadatelů o volná místa na pozicích vyšších než vedoucí oddělení, který předložil generální tajemník; je znepokojen tím, že u velkého počtu těchto míst byl počet uchazečů značně omezený (jeden nebo dva); požaduje přijetí vhodných opatření ke zvýšení počtu interních kandidátů na tato místa;

GŘ pro infrastrukturu a logistiku

64.   lituje skutečnosti, že poté co byly odkoupeny budovy SDM, WIC a IP3 ve Štrasburku, byl u nich zjištěn mnohem vyšší výskyt azbestu, než bylo uvedeno ve zprávě francouzského odborníka; bere na vědomí, že bylo přijato rozhodnutí odstranit azbest v zájmu dlouhodobé ochrany těch, kteří v příslušných budovách pracují nebo je navštěvují;

65.   žádá předsedu a generálního tajemníka, aby zajistili, aby práce spojené s odstraňováním azbestu byly provedeny v souladu s intervenčními dokumenty a odbornými zprávami, které tvoří přílohu odpovědí na dotazník k absolutoriu, a pod nepřetržitým dohledem odborníků s cílem zajistit během prací optimální úroveň ochrany pro všechny osoby, které se v těchto budovách pohybují, nebo v nich pracují;

66.   bere na vědomí, že konečné odhady nákladů na rozšíření sportovního střediska v Bruselu budou stanoveny po završení právě probíhajícího jednání; vyzývá generálního tajemníka, aby předsednictvu a Rozpočtovému výboru předložil konečné odhady nákladů ještě předtím, než bude přijato konečné rozhodnutí o zahájení prací; konstatuje, že dosavadní činnost neodpovídá ani zájmům poslanců ani evropských daňových poplatníků;

GŘ pro překlady a GŘ pro tlumočení a konference

67.   s obavami bere na vědomí prohlášení GŘ pro překlady uvedené v jeho zprávě o činnosti, že Pravidla pro uplatňování mnohojazyčnosti jsou respektována pouze v 60 % případů a že neplnění těchto pravidel v některých výborech je nepřijatelně rozšířené; je toho názoru, že jakékoli odchýlení od mnohojazyčnosti by vážně ohrozilo demokracii a běžný výkon povinností poslanců, a vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil řádné dodržování pravidel;

68.   podporuje návrh generálního tajemníka zavést opatření na zvyšování informovanosti mezi uživateli překladatelských a tlumočnických služeb, mj. mezi výbory, delegacemi a politickými skupinami, a navrhuje, aby budoucí návrhy zahrnovaly virtuální poplatky pro uživatele služeb;

69.   bere na vědomí, že předsednictvo přijalo dne 17. listopadu 2008 výrazně pozměněná pravidla řádného řízení;

70.   blahopřeje GŘ pro překlady a GŘ pro tlumočení a konference k efektivnímu zvládnutí výrazného nárůstu práce spojeného s rozšířením z 11 oficiálních jazyků v roce 2004 na 23 jazyků v roce 2009;

71.   bere na vědomí, že pracovní podmínky tlumočníků se v tomto volebním období zhoršily v důsledku stále většího pracovního vytížení a příliš ambiciózního výkladu pravidel pro služební cesty; vyzývá GŘ pro tlumočení a konference, aby se touto otázkou neprodleně zabývalo s cílem zlepšit motivaci tlumočníků; upozorňuje, že problémy se ve většině případů týkají nejčastěji používaných jazykových kombinací, které mají výrazně náročnější časový harmonogram s ohledem na vysokou poptávku po těchto službách;

72.   žádá generálního tajemníka, aby za rok 2007, a pokud možno i 2008, vypracoval přehled schůzí, které byly zrušeny natolik pozdě, že již nebylo možno změnit časový harmonogram tlumočníků a ostatního pomocného personálu, a aby v tomto přehledu uvedl celkové náklady, které tím vznikly, a kdo tyto náklady hradil;

GŘ pro finance

73.   bere na vědomí práci, kterou odvedla pracovní skupina pro zjednodušení postupů; žádá generálního tajemníka, aby podal krátkou zprávu příslušnému výboru o výsledcích dosažených v rámci této skupiny; očekává, že před provedením jakýchkoli změn finančních pravidel bude výbor požádán o vyjádření oficiálního stanoviska;

74.   trvá na tom, že prováděcí pravidla ke statutu poslanců by měla být jasná a lehce proveditelná;

75.   vyzývá generální tajemníka, aby zavedl službu, která by byla pro poslance dostupná od července 2009 a bude jim poskytovat poradenství, pokud jde o řádné předkládání žádostí, práva a povinnosti poslanců v rámci nového statutu a správné postupy při zpracovávání smluv s asistenty;

76.   domnívá se, že poslanci by při výkonu svých parlamentních funkcí měli mít možnost využívat způsobu dopravy, který je nejlépe přizpůsoben harmonogramu parlamentních činností, je pro ně nejvhodnější a je nejrychlejší a nejméně finančně náročný pro Parlament;

77.   vyzývá generálního tajemníka, aby zajistil nezbytné finanční prostředky a lidské zdroje, které umožní rychlé zavádění nového statutu poslanců;

78.   žádá, aby nezávislý orgán provedl celkovou analýzu řádného finančního řízení, účinnosti a efektivnosti smluv s externími poskytovateli služeb v oblastech, jako jsou informační technologie, bary, restaurace, jídelny, cestovní kanceláře, uklízecí a údržbářské služby, zejména pak pokud jde o:

   způsob výběru
   nejvhodnější formu smluv
   případnou ztrátu kontroly nad řízením v případě nadměrné externalizace
   transparentnost systémů účtování poplatků a vyúčtovávání
   spoléhání se při vyplácení odměn na Komisi
   problém monopolní kontroly nad službami v určitých oblastech
   odůvodnění pro uskutečnění plateb z rozpočtu Parlamentu

79.   doporučuje, aby interní auditor Parlamentu zohlednil výše uvedené oblasti a problémy při vypracovávání analýzy rizik, z níž budou vycházet budoucí plány práce;

GŘ pro inovace a technologickou podporu

80.   připomíná, že ze slyšení interního auditora konaného dne 20. ledna 2009 před příslušným výborem vyšlo najevo, že v roce 2007 se Parlament potýkal s problémy v oblasti správy IT, které vyžadují rozsáhlé změny ve struktuře, běžně používaných postupech a řízení v oblasti politiky vztahující se na informační technologie; domnívá se, že je naléhavě nutné zavést veškeré požadavky na moderní řízení IT a nástrojů plánování, které by přiblížily informační technologie v rámci Parlamentu ke standardům COBIT (kontrolní cíle pro informační a související technologie);

81.   zdůrazňuje, že tyto cíle vyžadují hloubkovou analýzu potřeb a strategií Parlamentu, aby se zajistila rovnováha mezi politickými požadavky a vybavením IT, přičemž je třeba vzít v úvahu stále více digitalizované globální prostředí, ve kterém by základní směr politiky byl hnací silou k dosažení celkového cíle a vybavení IT by poskytovalo podporu při plnění tohoto cíle; domnívá se, že tento přístup bude možný pouze tehdy, budou-li řádně zavedeny systémy řízení IT; vyzývá proto předsednictvo, aby přijalo odpovídající rozhodnutí;

Příspěvek na parlamentní asistenci

82.   vítá skutečnost, že se generálnímu tajemníkovi podařilo s ohledem na předchozí usnesení o udělení absolutoria, zprávy Účetního dvora a zprávy interního auditora získat doklady nezbytné k řádnému vyúčtování prakticky všech výdajů (99,9 % z celkové částky) za období 2004–2007; bere na vědomí zjednodušení postupů vyúčtovávání výdajů platné od 13. prosince 2006, na jehož základě není již nezbytné, aby poslanci předkládali faktury a vyúčtování odměn, které vystavili poskytovatelé služeb nebo platební střediska, musí je však uchovávat; místo toho jsou poslanci nyní povinni předkládat výkazy výdajů a výkazy fakturovaných částek, které vystavili poskytovatelé služeb nebo platební střediska;

83.   poukazuje na body 59 a 61 ve svém rozhodnutí o udělení absolutoria za finanční rok 2006(17); žádá generálního tajemníka, aby poslance, kteří splnili pravidla týkající se využití příspěvku na parlamentní asistenci, vyrozuměl o této skutečnosti v dopise zaslaném ze správního oddělení;

84.   vítá závazek, který přijal generální tajemník během slyšení příslušného výboru konaného dne 20. ledna 2009, poskytnout poslancům do července 2009 minimálně jednoho oficiálního platebního agenta pro každý členský stát, který bude zaměstnán Parlamentem a bude mít na starost správu smluv a všech souvisejících záležitostí týkajících se místních asistentů poslanců a posouzení dalších možností, které jsou uvedeny v prováděcích opatřeních;

85.   vyzývá předsednictvo, aby prozkoumalo možnost zajištění rovnocenného přístupu do budov ve třech pracovních místech Parlamentu místním asistentům;

Politické skupiny (přezkum účtů a postupů – rozpočtová položka 4 0 0 0)

86.   vítá skutečnost, že účetní závěrky politických skupin společně s jejich vnitřními finančními předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách Parlamentu(18); upozorňuje však na velmi nejednotnou povahu vnitřních finančních předpisů navržených různými politickými skupinami;

87.   konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 0 0 byly v roce 2007 využity následovně:

 

 

 

 

 

 

(v EUR)

Celkové prostředky v rozpočtu na rok 2007

 

 

 

75 211 947

Nezařazení poslanci

 

 

 

 

673 575

Částka pro politické skupiny

 

 

 

74 538 372

Politická skupina

Prostředky přidělené v rámci rozpočtu Parlamentu

Vlastní zdroje a přenesené prostředky skupin

Výdaje v roce 2007

Míra využití vyčleněných prostředků

Horní hranice pro převody prostředků *

Prostředky převedené do roku 2008

PPE

18 197 622

9 449 345

18 572 670

67,18 %

9 098 811

9 074 297

PSE

14 165 895

7 265 776

14 827 524

69,19 %

7 082 948

6 604 146

ALDE

6 703 291

3 560 145

7 461 720

72,70 %

3 351 646

2 801 716

Verts/ALE

2 690 396

1 434 335

3 167 057

76,78 %

1 345 198

957 674

GUE/NGL

2 740 154

994 094

2 835 166

75,92 %

1 370 077

899 083

UEN

2 797 063

541 496

2 436 330

72,98 %

1 398 532

902 230

IND/DEM

1 502 292

1 044 042

1 821 789

71,55 %

751 146

724 546

ITS

1 441 708

10 718

1 130 306

77,82 %

720 854

- **

NI

538 048

135 527

450 827

66,93 %

269 024

117 207

CELKEM

50 776 469

24 435 478

52 703 387

70,07 %

25 388 234

22 508 559

* v souladu s článkem 2.1.6 předpisů pro používání finančních prostředků z rozpočtové položky 4000

** Skupina ukončila svou činnost dne 14. listopadu 2007 a následně vrátila nevyužité prostředky do rozpočtu EP.

88.   upozorňuje, že v roce 2007 dvě politické skupiny obdržely oficiální stanovisko svých externích auditorů;

89.   bere na vědomí, že na své schůzi konané dne 7. července 2008, při níž se rozhodovalo o uzavření účtů politických skupin za rozpočtový rok 2007, předsednictvo bez rozpravy

   vzalo na vědomí a schválilo dokumentaci předloženou skupinami a konečnou konsolidovanou účetní závěrku nezařazených poslanců;
   souhlasilo s tím, aby skupina PPE-DE začlenila do své závěrky za rok 2007 výdaje týkající se určitých nákladů na zaměstnance v letech 2005–2007, které byly interně fakturovány Parlamentem po 31. lednu 2008;
   odložilo své rozhodnutí o uzavření účtů bývalé politické skupiny ITS;

90.   konstatuje, že k účetní závěrce bývalé skupiny ITS, která se rozpadla dne 14. listopadu 2007, předložené předsedovi Výboru pro rozpočtovou kontrolu dne 4. listopadu 2008 bylo připojeno osvědčení auditora i) obsahující kvalifikované stanovisko k důkazům o neodpovídajících vnitřních kontrolách, které dokládá vyplacení odměn zaměstnanci bez jakékoli smlouvy a ii) odkazující na disciplinární řízení proti bývalému zaměstnanci;

91.   bere na vědomí, že skupina ITS vrátila v dubnu 2008 zůstatek poskytnutých prostředků ve výši 317 310, 23 EUR Parlamentu.

Evropské politické strany

92.   bere na vědomí, že na své schůzi konané dne 7. července 2008, při níž se rozhodovalo o uzavření účtů politických skupin za rozpočtový rok 2007, předsednictvo přijalo rozhodnutí bez rozpravy a schválilo závěrečné zprávy o provádění příslušných programů činností a finanční výkazy politických skupin, které obdržely příspěvky z rozpočtu Parlamentu;

93.   konstatuje, že prostředky zapsané do rozpočtové položky 4 0 2 0 byly v roce 2007 využity následovně:

Plnění rozpočtu na rok 2007 podle smlouvy (v EUR)

Strana

Vlastní zdroje

Příspěvky EP celkem

Příjmy celkem

Dotace jako % způsobilých výdajů (max. 75 %)

PPE

1 150 174,16

3 156 413,79

4 306 587,95

75,00 %

PSE

1 033 792,85

2 992 217,56

4 026 010,41

75,00 %

ELDR

382 797,45

1 022 343,98

1 405 141,43

74,00 %

EFGP

243 733,02

631 750,00

875 483,02

74,05 %

GE

179 599,61

524 251,22

703 850,83

75,00 %

PDE

52 861,45

152 610,87

205 472,32

75,00 %

AEN

53 496,02

159 137,64

212 633,66

74,84 %

ADIE

82 775,00

239 410,00

322 185,00

74,46 %

EFA

81 354,87

215 197,63

296 552,50

75,00 %

EUD

73 951,00

226 279,50

300 230,50

75,00 %

Celkem

3 334 535,43

9 319 612,19

12 654 147,62

74,81 %

94.   upozorňuje, že ve všech zprávách auditoři bez výhrad potvrdili, že předložené závěrky byly v souladu s hlavními ustanoveními nařízení (ES) č. 2004/2003(19) a představují věrný a pravdivý obraz finanční situace politických skupin na konci rozpočtového roku 2007; upozorňuje, že hodnocení interního auditora Parlamentu týkající se souladu s příslušnými předpisy bylo poněkud kritičtější;

95.   pověřuje generálního tajemníka, aby zveřejnil závěrku a zprávy auditora, které se týkají dotovaných politických skupin na webových stránkách Parlamentu;

96.   žádá, aby jeho příslušný výbor byl informován o následných krocích s ohledem na zprávu interního auditora zveřejněnou v srpnu 2007 o provádění pravidel pro udělování příspěvků politickým stranám na evropské úrovni (viz bod 55 usnesení Parlamentu ze dne 22. dubna 2008 o udělení absolutoria za rok 2006);

97.   konstatuje, že v roce 2005 a 2006 bylo plnění rozpočtu dvou politických skupin (AEN a PDE) výrazně nižší, než bylo uvedeno v předběžném rozpočtu, a schvalující osoba byla pověřena, aby požádala za rok 2007 o vrácení následujících částek:

- 81 294,07 EUR od AEN;

- 269 153,40 EUR od PDE; dále pak

- 49 819 EUR od ADIE;

98.   připomíná, že na své schůzi konané dne 8. října 2008 předsednictvo vzalo na vědomí kodex chování pro volební kampaně evropských politických stran v rámci voleb do Evropského parlamentu;

99.   připomíná, že v souladu s nařízením (ES) č. 1524/2007(20) byly žádosti evropských politických nadací o finanční příspěvek z rozpočtu Evropského parlamentu poprvé vzaty v potaz v roce 2008; pověřuje svůj příslušný výbor, aby posoudil použití těchto finančních příspěvků při udělování absolutoria za rozpočtový rok 2008;

Dobrovolný důchodový fond

100.   bere na vědomí skutečnost, že na jaře roku 2008 mělo pojištění 1 113 členů včetně 478 poslanců ve funkci (61 % z celkového počtu stávajících poslanců), 493 osob čerpajících důchodový příspěvek (z nichž 56 tvoří rodinní příslušníci zesnulých poslanců) a 142 pozastavených členů;

101.   konstatuje, že k dni 31. prosince 2007 aktiva fondu představovala 214 887 336 EUR; bere na vědomí, že návratnost investic činila 1,2 %;

102.   bere na vědomí prohlášení nezávislého auditora v souvislosti s účty Penzijního fondu poslanců Evropského parlamentu spravujícího dobrovolný důchodový fond poslanců, že podle jeho neoficiálního stanoviska vykazoval fond k 31. prosinci 2007 pojistně-matematický deficit ve výši 30 917 229 EUR (2006: 26 637 836 EUR);

103.   dále bere na vědomí prohlášení externího auditora, že konečnou odpovědnost za vyplácení příspěvků nese Parlament podle článku 27 statutu poslanců Evropského parlamentu přijatý Parlamentem, který stanoví, že "Nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu';

104.   je toho názoru, že tento výklad není zcela v souladu s původním záměrem dobrovolného důchodového pojištění jakožto autonomního subjektu mimo strukturu orgánu; vyzývá svou právní službu, aby předtím, než vstoupí v platnost nový statut, podala své stanovisko k otázce, zda konečnou finanční odpovědnost za dobrovolný důchodový fond nese fond a jeho členové nebo zda ji nese Parlament, přičemž musí samozřejmě zohlednit zájmy evropských daňových poplatníků;

105.   bere na vědomí záměr jednat o dohodě mezi Parlamentem a fondem; zdůrazňuje, že v současné ekonomické situaci Parlament v žádném případě neposkytne další rozpočtové prostředky na pokrytí deficitu fondu, jako to činil v minulosti, a že pokud by měl garantovat důchodové nároky, musel by mít nad fondem a jeho investiční politikou plnou kontrolu;

106.   připomíná závěry nezávislého pojistně-matematického ocenění(21) dobrovolného důchodového pojištění, o jehož vypracování požádal Parlament, že i) hotovostní tok je dostatečný na to, aby financoval vyplácení důchodových příspěvků do roku 2015 a poté bude nezbytné zahájit prodej aktiv, aby bylo možné vyplatit splatné důchodové částky; a ii) že, ukáže-li se předpoklad pojistného matematika jako správný, bude fond ke dni svého ukončení vykazovat přebytek; bere na vědomí, že generální tajemník požádal o vypracování aktualizované pojistně-matematické studie, která má ohodnotit stav fondu s ohledem na stávající finanční/bankovní krizi;

107.   vítá informaci, že členové fondu v souladu s tím, jak bylo požadováno v předchozím usnesení o udělení absolutoria, nyní platí 1/3 příspěvků ze soukromého externího účtu, takže příspěvky již správa Parlamentu nestrhává automaticky z příspěvků na všeobecné výdaje;

108.   konstatuje však, že pokud jde o hlavní systém důchodového pojištění podle přílohy III Pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, příspěvky příslušných poslanců jsou nadále vybírány z příspěvků na všeobecné výdaje;

109.   konstatuje, že předsednictvo na své schůzi konané dne 22. října 2007 rozhodlo nevyhovět doporučení evropského veřejného ochránce práv (stížnost 655/2006/(SAB)ID), že by Parlament měl zpřístupnit seznam členů dobrovolného důchodového pojištění, přestože toto doporučení podpořil Evropský inspektor ochrany údajů; vyzývá předsednictvo, aby přehodnotilo svůj postoj a aby v souladu se stanoviskem, které Parlamentu podala jeho právní služba, a v souladu s politikou EU pro zajištění transparentnosti zveřejnilo tento seznam s cílem informovat veřejnost o všech konečných příjemcích finančních prostředků z evropských zdrojů;

Životní prostředí

110.   připomíná, že dne 27. listopadu 2007 předseda a generální tajemník podepsali dohodu o osvědčení ochrany životního prostředí pro budovy Parlamentu a současně generální tajemník zahájil kroky, které musí Parlament provést, aby mohl být zapsán na seznam orgánů účastnících se programu EMAS (systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí) v Belgii, Francii a Lucembursku;

111.   zdůrazňuje, že Parlament je nyní držitelem osvědčení EMAS pro všechna tři pracovní místa Parlamentu, a je jediným orgánem EU, jehož politika ochrany životního prostředí byla oceněna tolika osvědčeními;

112.   poukazuje na skutečnost, že dne 18. června 2007 předsednictvo v souladu s rozhodnutím Parlamentu ze dne 24. dubna 2007 o udělení absolutoria na rozpočtový rok 2005 stanovilo jako první a hlavní cíl systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí 30% snížení emisí oxidů uhličitého do roku 2020;

113.   žádá generálního tajemníka, aby v dostatečném předstihu před udělováním absolutoria v příštím roce oznámil svým příslušným výborům, jaké kroky učinil na základě doporučení týkajících se ekologických opatření, které tvoří součást rozhodnutí o udělení absolutoria ze dne 24. dubna 2007 na rozpočtový rok 2005, a aby současně podal přesné údaje o tom, o kolik se díky těmto krokům snížily emise CO2;

Případ týkající se poslanecké pokladny

114.   bere na vědomí, že v roce 2007 bylo vydáno usnesení o případu, který se týkal rozdílu mezi rozvahovými účty a obecnými účty ve výši 4 136 125 BEF zjištěného v roce 1982; bere na vědomí, že následně byla vyřešena také otázka záručních účtů s ohledem na tehdy úřadujícího správce zálohových účtů a pomocného účetního.

(1) Úř. věst. L 77, 16.3.2007.
(2) Úř. věst. C 287, 10. 11. 2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) Úř. věst. C 286, 10.11.2008, s. 1
(5) Úř. věst. C 287, 10.11.2008, s. 111
(6) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.
(8) Úř. věst. C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) Úř. věst. C 286, 10.11.2008, bod 11.6.
(10) Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1).
(11) Úř. věst. L 55, 27.2.2009, s. 1.
(12) Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – oddíl I rozpočtu EU – rozpočtový rok 2007 (Úř. věst. C 148, 13.6.2008, s.1).
(13) Úř. věst. C 187, 15.7.2008, s. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) Nařízení Komise (ES,Euratom) č. 1302/2008 ze dne 17. prosince 2008 o ústřední databázi pro vyloučení (Úř. věst. L 344, 20.12.2008, s. 12).
(16) Odpověď Parlamentu k bodu 11.7 výroční zprávy Rady.
(17) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2008 obsahující připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, oddíl I – Evropský parlament (Úř. věst. L 88, 31.3.2009, s. 3).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1).
(20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 343, 27.12.2007, s. 5).
(21) Závěrečná zpráva: analýza aktiv a pasiv - listopad 2007 - AON Consulting Belgium NV/SA.

Právní upozornění - Ochrana soukromí