Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2276(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0184/2009

Teksty złożone :

A6-0184/2009

Debaty :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0260

Teksty przyjęte
PDF 560kWORD 245k
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Absolutorium na rok budżetowy 2007: Parlament Europejski
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Decyzja
 Rezolucja

1.Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja I: Parlament Europejski (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich dotyczące roku budżetowego 2007 – Tom I (SEC(2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2007, Sekcja I – Parlament Europejski(3),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok 2007,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami instytucji, w których przeprowadzono kontrolę(4),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(5),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 Traktatu WE oraz art. 179a Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(7),

–   uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którym każda instytucja wspólnotowa podejmuje wszelkie działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o absolutorium,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2007 – sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetu Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2007(8),

–   uwzględniając art. 71 i art. 74 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0184/2009),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas audytu, iż w odniesieniu do wydatków w 2007 r. wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrolowane transakcje były wolne od istotnych błędów(9),

B.   mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył w dniu 3 czerwca 2008 r., iż ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że stosowany system kontroli daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń,

1.   udziela swojemu przewodniczącemu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2007;

2.   przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(2) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.
(3) Dz.U. C 148 z 13.6.2008, s. 1.
(4) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.
(5) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.
(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 311.
(9) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, pkt 11.6.


2.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, sekcja I – Parlament Europejski (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich dotyczące roku budżetowego 2007 – Tom I (SEC(2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2007, Sekcja I – Parlament Europejski(3),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne audytora wewnętrznego za rok 2007,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 wraz z odpowiedziami instytucji, w których przeprowadzono kontrolę(4),

–   uwzględniając oświadczenie o wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(5),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 i art. 275 Traktatu WE oraz art. 179a Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), a w szczególności jego art. 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 13 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego(7),

–   uwzględniając art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którym każda instytucja wspólnotowa podejmuje wszelkie działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu Europejskiego o absolutorium,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej 2007 – sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII (A) i VIII (B) oraz w sprawie wstępnego projektu preliminarza budżetu Parlamentu Europejskiego (sekcja I) dla procedury budżetowej na rok 2007(8),

–   uwzględniając art. 71 i art. 74 ust. 3 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0184/2009),

A.   mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził podczas audytu, iż w odniesieniu do wydatków w 2007 r. wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrolowane transakcje były wolne od istotnych błędów(9),

B.   mając na uwadze, że sekretarz generalny zaświadczył w dniu 3 czerwca 2008 r., iż ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że stosowany system kontroli daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń,

Główne zmiany w zarządzaniu budżetem Parlamentu podczas kadencji 2004 - 2009

1.   przypomina, że udzielenie absolutorium następuje po raz ostatni w kadencji Parlamentu 2004-2009, podczas której wprowadzono wiele zmian w zarządzaniu budżetem UE w ogóle, a w szczególności w zarządzaniu w Parlamencie;

2.   przypomina, że podczas tej kadencji parlamentarnej w pełni wdrożono nowe rozporządzenie finansowe i zmieniono je ponownie w 2008 r., co przyniosło znaczące zmiany w zarządzaniu finansowym, w szczególności poprzez zaostrzenie przepisów o udzielaniu zamówień i poprawę struktury łańcuchowej procedur finansowych, przy zwiększeniu odpowiedzialności urzędników zatwierdzających i decentralizacji kontroli finansowej; zauważa, że zmiany te związane były z zaangażowaniem dodatkowego wykwalifikowanego personelu i dodatkową pracą administracyjną, a Dyrekcje Generalne Parlamentu uznały je za skuteczne w poprawie zarządzania finansowego;

3.   zauważa jednak, że rozporządzenie finansowe będzie prawdopodobnie musiało zostać bardziej dogłębnie zmienione, jako że niektóre z procedur okazały się zbyt kłopotliwe do wdrożenia przez służby Parlamentu; wyraża ubolewanie w związku z faktem, że doprowadziło to zwiększenia liczby wyjątków (wymienionych w załącznikach do rocznych sprawozdań z działalności);

4.   przypomina, że nowe rozporządzenie finansowe, wymagające znacznego zwiększenia liczby pracowników wykwalifikowanych, weszło w życie w tym samym czasie co zmieniony regulamin pracowniczy i przepisy dotyczące innych pracowników(10), co spowodowało szereg utrudnień dla administracji Parlamentu;

5.   przypomina, że w 2004 r. do UE dołączyło 10 nowych państw członkowskich, a w 2007 r. Bułgaria i Rumunia, co stało się główną przyczyną zwiększenia liczby pracowników z 4 662 w dniu 1 stycznia 2004 r. (dla wszytskich kategorii) do 6 101 w dniu 31 grudnia 2008 r.; z zadowoleniem przyjmuje zatem wysiłki administracji Parlamentu służące szybkiemu poradzeniu sobie ze wzrostem liczby pracowników; zauważa także, że prawie wszystkie dodatkowe stanowiska powstały w wyniku rozszerzenia oraz że wzrost liczby stanowisk netto w odniesieniu do pracowników niezwiązanych z rozszerzeniem wyniósł jedynie 1,2%;

6.   zauważa, że w 2007 r. wykazano prawidłowe uzasadnienie 99,9% płatności z dodatków na pomoc parlamentarną oraz że wartość ta wzrosła dzięki poprawie przyjętych przez Prezydium procedur związanych z dokumentacją potwierdzającą, a także dzięki znaczącym wysiłkom administracji i większej świadomości posłów;

7.   podkreśla fakt, że po raz pierwszy od utworzenia Parlamentu państwa członkowskie zdołały osiągnąć porozumienie dotyczące statutu posła do Parlamentu Europejskiego; statut ten zapewni równe wynagrodzenie i ubezpieczenie wszystkich posłów i położy kres znacznym rozbieżnościom między ich wynagrodzeniami krajowymi, a także wprowadzi przejrzysty system wszystkich rodzajów dodatków i wynagrodzeń;

8.   przypomina, że przyjęcie statutu asystentów było jednym z priorytetów podkreślonych w rezolucji w sprawie wytycznych budżetowych na 2007 r.; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym przyjęcie przez Radę w dniu 19 grudnia 2008 r. wniosku Komisji (COM(2008)0786) zmienionego przez Parlament (11); jego wejście w życie w styczniu 2009 r. powinno umożliwić zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania tych funduszy i zagwarantować pełne poszanowanie praw społecznych i pracowniczych asystentów;

Sprawozdanie dotyczące zarządzania budżetowego i finansowego(12)

9.   stwierdza, że w 2007 r. Parlament uzyskał przychody w wysokości 144 449 007 EUR (w 2006 r. 126 126 604 EUR);

Wersja ostateczna sprawozdania finansowego za 2007 r. (w EUR)

10.   odnotowuje następujące dane liczbowe, na podstawie których zostały zamknięte rachunki Parlamentu za rok budżetowy 2007:

(a) Środki dostępne

środki na rok 2007:

1 397 460 174

środki przeniesione nieautomatyczne z roku budżetowego 2006:

4 817 000

środki przeniesione automatyczne z roku budżetowego 2006:

188 746 822,24

środki odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel na 2007 r.:

42 522 400,66

środki przeniesione odpowiadające dochodom przeznaczonym na określony cel w 2006 r.:

34 640 774,58

Łącznie:

1 668 187 171

(b) Wykorzystanie środków w roku budżetowym 2007

zobowiązania:

1 594 372 252,26

dokonane płatności:

1 329 131 440,46

zobowiązania pozostające do spłaty i środki, na które nie podjęto zobowiązań, wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

263 564 514,64

środki przeniesione na następny rok, w tym środki wynikające z dochodu przeznaczonego na określony cel:

263 564 514,64

środki anulowane:

31 691 180,38

(c) Wpływy do budżetu

otrzymane w 2007 r.:

144 449 007,32

(d) Całkowity bilans na dzień 31 grudnia 2007 r.

1 788 830 683

11.   stwierdza, że zatwierdzone środki w budżecie początkowym Parlamentu na 2007 r. wynosiły 1 397 460 174 EUR, czyli o 6% więcej niż w budżecie na 2006 r. (1 321 600 000 EUR), oraz że w 2007 r. nie wprowadzono budżetu korygującego;

12.   zauważa, że zamiast zwrócić niewykorzystane środki państwom członkowskim Parlament postanowił, tak jak w poprzednich latach, zastosować na koniec roku praktykę przesunięcia wszystkich niewykorzystanych środków z różnych linii budżetowych w wysokości 25 mln EUR (2006: 37 246 425 EUR) na zakup, wspólnie z Komisją, budynku w Wiedniu, w którym ma się mieścić Dom Unii Europejskiej; zauważa jednak, że w rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2005(13) z myślą o przejrzystości budżetu Parlament wezwał, by wydatki lokalowe były finansowane z budżetu, a nie za pomocą przesunięcia niewykorzystanych środków;

13.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że, zgodnie z wnioskami zawartymi w poprzednich rezolucjach dotyczących absolutorium, sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami stało się jasnym i przejrzystym przewodnikiem po zarządzaniu finansowym Parlamentu w roku budżetowym, do którego się odnosi;

Sprawozdania finansowe Parlamentu

14.   zauważa, że w poświadczeniu sporządzenia sprawozdań końcowych księgowy Parlamentu stwierdził, że uzyskał wystarczającą pewność co do prawdziwości i rzetelności zawartych w tych sprawozdaniach informacji na temat sytuacji finansowej Parlamentu we wszystkich istotnych aspektach; zauważa ponadto, że nie pojawiły się żadne kwestie mogące wywołać zastrzeżenia;

15.   przywołuje decyzję swojego przewodniczącego dotyczącą przyjęcia sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2007;

16.   zwraca uwagę, że za rok budżetowy 2007 wykazano negatywny wynik ekonomiczny w wysokości 209 985 279 EUR, który tłumaczy się głównie wynoszącym 256 095 000 EUR wzrostem zobowiązań odpowiadającym rezerwie na podstawowe świadczenia emerytalno-rentowe dla niektórych posłów do Parlamentu finansowane bezpośrednio przez Parlament Europejski na mocy załącznika III przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów;

17.   zwraca się do sekretarza generalnego o wskazanie możliwej wysokości rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe posłów do PE po wejściu w życie statutu posła oraz o wskazanie sposobu zaksięgowania tej rezerwy w bilansie Parlamentu;

18.   stwierdza, że w załącznikach do bilansu wartość budynków posiadanych przez Parlament wycenia się na 1 015 159 978 EUR po spadku wartości w stosunku do całego kosztu zakupu w wysokości 1 650 945 693 EUR; zwraca się do sekretarza generalnego, by w ogólnym zestawieniu przedstawił porównanie obecnej wartości rynkowej każdego budynku będącego własnością Parlamentu z jego ceną zakupu;

Poświadczenie wiarygodności sekretarza generalnego

19.   z zadowoleniem przyjmuje poświadczenie wydane w dniu 3 czerwca 2008 r. przez sekretarza generalnego działającego w charakterze głównego oddelegowanego urzędnika zatwierdzającego w odniesieniu do sprawozdań rocznych z działalności urzędników zatwierdzających za rok 2007, w którym stwierdza, że ma wystarczającą pewność, aby stwierdzić, że budżet Parlamentu Europejskiego został wykonany zgodnie z zasadami dobrego zarządzania finansowego oraz że stosowany system kontroli daje konieczne gwarancje legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń;

20.   zauważa jednak, że zgodnie z jego spostrzeżeniami zawartymi w poświadczeniu ramy regulacyjne dotyczące diet posłów, w tym wydatków na pomoc parlamentarną, stały się tak skomplikowane, że poważnie utrudniają prawidłowe wykonanie w praktyce, oraz że z tego powodu podjął on inicjatywę mającą na celu ustanowienie nowego systemu, który ma wejść w życie do lipca 2009 r.;

Sprawozdania z działalności dyrektorów generalnych

21.   zauważa z zadowoleniem, że wszyscy dyrektorzy generalni przedstawili pełne poświadczenie wiarygodności w odniesieniu do wykonania budżetu przez ich służby w 2007 r.;

22.   jest świadomy, że sprawozdania z działalności są narzędziem zarządzania wewnętrznego, którego głównym celem jest przedstawienie sekretarzowi generalnemu ogólnego zarysu prac administracji, a w szczególności wszelkich niedociągnięć;

23.   zauważa, że załącznik do każdego sprawozdania z działalności dyrekcji generalnej obejmuje wykaz wyjątków, w którym zebrane są odstępstwa od rozporządzenia finansowego i przepisy podporządkowane; wyraża zaniepokojenie w związku z faktem, że całkowita liczba tych wyjątków znacznie przekracza średnią roczną liczbę odmów wydania wiz przed 2003 r. na mocy niezmienionego rozporządzenia finansowego, kiedy wszystkie transakcje musiały zostać zatwierdzone przez kontrolera finansowego;

Roczne sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) za 2007 r.

24.   zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w odniesieniu do wydatków administracyjnych w 2007 r. wszystkie instytucje wprowadziły satysfakcjonujące systemy kontroli i nadzoru zgodnie z rozporządzeniem finansowym, a kontrolowane transakcje były wolne od istotnych błędów;

25.   przyjmuje do wiadomości konkretne spostrzeżenia dotyczące Parlamentu zawarte w rocznym sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego za 2007 r., a także odpowiedzi Parlamentu, dotyczące mnożnika stosowanego przy obliczaniu płac pracowników w następstwie przyjęcia zmienionego regulaminu pracowniczego w dniu 1 maja 2004 r. oraz środków na pokrycie płatności w 2007 r. przeniesionych z 2006 r. na zainstalowanie kamer o wysokiej rozdzielczości w budynku D5 w Brukseli w 2008 r.;

26.   ponadto przyjmuje do wiadomości treść fragmentu sprawozdania rocznego, który dotyczy działań podjętych w związku z uwagami z poprzednich sprawozdań rocznych w zakresie zwrotu kosztów zakwaterowania ponoszonych przez urzędników podczas podróży służbowych, dokumentacji poświadczającej wykorzystanie dodatków na pomoc parlamentarną oraz – w powiązaniu z dodatkowym dobrowolnym systemem emerytalnym dla posłów – potrzeby ustanowienia jasnych przepisów określających zobowiązania i zakres odpowiedzialności Parlamentu i ubezpieczonych posłów w przypadku deficytu;

27.  odnotowuje odpowiedzi udzielone przez Parlament w ramach procedury kontradyktoryjności wobec Trybunału Obrachunkowego;

Działania sekretarza generalnego w następstwie ostatniej rezolucji dotyczącej udzielenia absolutorium

28.   z zadowoleniem przyjmuje decyzje Prezydium z dni 10 marca 2008 r., 19 maja 2008 r. i 7 lipca 2008 r. dotyczące środków wykonawczych do statutu posła i dodatków na pomoc parlamentarną, które stanowią bezpośrednią kontynuację zaleceń z udzielenia absolutorium za rok 2006; z zadowoleniem przyjmuje ponadto zobowiązanie przewodniczącego do wdrożenia tych decyzji;

29.   przypomina, że na mocy art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, Komisja i inne instytucje winny podejmować wszelkie stosowne działania w celu uwzględnienia uwag towarzyszących decyzji Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium;

30.   wyraża zatem uznanie dla sekretarza generalnego w związku ze złożeniem sprawozdań wymaganych przez administrację w ostatniej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium na czas i przed rozpoczęciem procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2007;

31.   odnotowuje konkluzje Wydziału Prawnego z dnia 29 kwietnia 2008 r. (SJ 775/06) w odniesieniu do ustępu rezolucji Parlamentu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2006 dotyczącego dobrowolnego funduszu emerytalnego w następującym brzmieniu: "Prezydium posiada własne kompetencje i obowiązki określone w Regulaminie. Do Prezydium należy więc decyzja o odejściu od postanowień zgromadzenia plenarnego wyrażonych w rezolucji z dnia 22 kwietnia 2008 r. lub trzymaniu się ich"; uważa jednak, że konkluzje te, oparte na Regulaminie, nie są w pełni kompatybilne z wyraźnym rozumieniem art. 147 ust. 1 rozporządzenia finansowego, które opiera się na art. 276 Traktatu WE;

Przesłuchanie audytora wewnętrznego

32.   informuje, że na posiedzeniu właściwej komisji z udziałem audytora wewnętrznego w dniu 20 stycznia 2009 r., które było posiedzeniem otwartym transmitowanym przez Internet, audytor wewnętrzny przedstawił sporządzone przez siebie sprawozdanie roczne i wyjaśnił, że w 2007 r. przyjął on lub przedstawił projekty 18 sprawozdań na następujące tematy:

   koszty podróży służbowych pracowników
   zarządzanie IT
   fundusz zaliczkowy, wykaz i zarządzanie budżetem w niektórych biurach informacyjnych
   partie polityczne na poziomie europejskim
   indywidualne uprawnienia pracowników
   działania w następstwie przeglądu ram kontroli wewnętrznej
   dodatki na pomoc parlamentarną;

33.   zwraca uwagę na bardziej znaczące konkluzje określone w sprawozdaniu rocznym audytora wewnętrznego:

   kontrola wykazała, że struktura zarządzania IT w Parlamencie nie zapewnia jeszcze prawidłowości wyborów IT w perspektywie średniookresowej oraz że nie istnieje odpowiedni strategiczny proces planowania IT;
   należy wesprzeć działania w zakresie kontroli w odniesieniu do uprawnień indywidualnych pracowników, poprawić jakość danych w istotnych systemach zarządzania IT i odpowiednio dokumentować procedury i wytyczne wymagane w kontekście wsparcia działań dotyczących zarządzania i kontroli;
   informacje i dokumentacja przedkładane przez europejskie partie polityczne nie zawsze były wystarczające, by uzasadnić wnioski o środki finansowe lub by umożliwić wydziałowi zatwierdzającemu sprawdzenie dopuszczalności wniosku o płatności;

34.   odnotowuje i wspiera stanowisko audytora wewnętrznego jeśli chodzi o:

   znaczenie ustanowienia na poziomie centralnym instytucyjnego kodeksu postępowania dotyczącego stosunków z konsultantami zewnętrznymi (odnośne wytyczne zostały zatwierdzone przez sekretarza generalnego w lipcu 2008 r.);
   znaczenie zapewnienia, by na poziomie centralnym działał skuteczny system zarządzania ryzykiem, wraz z procedurami służącymi określaniu i ocenie ryzyka, przygotowaniu odpowiedzi na zagrożenia i sprawozdawczości w tym względzie oraz zapewnianiu organów nadzoru i organów decyzyjnych o skuteczności zarządzania ryzykiem i stosowności wszystkich reakcji na zagrożenia, w tym kontroli wewnętrznych;

Umowy i zamówienia publiczne

35.   przypomina, że Parlament publikuje informacje ogólne dotyczące udzielanych zamówień na swojej stronie internetowej za pomocą tzw. "szybkich linków"(14) oraz że zgodnie z rozporządzeniem finansowym publikuje on (i) szczegółowe informacje dotyczące zamówień o wartości przewyższającej 60 000 EUR w Dzienniku Urzędowym oraz (ii) wykaz zamówień o wartości pomiędzy 25 000 a 60 000 EUR na swojej stronie internetowej; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięty w ten sposób wysoki stopień przejrzystości, zaleca jednak, by z myślą o ułatwieniu dostępu strona Parlamentu zawierała jednolity pełny i wyczerpujący wykaz wszystkich zamówień;

36.   zauważa, że w rocznym sprawozdaniu administracji przedstawionym władzom budżetowym i dotyczącym zamówień zawarto następujące informacje na temat zamówień udzielonych w 2007 r.:

Udzielone zamówienia

2007

2006

Zamówienia o wartości równej lub większej niż 25 000 EUR

331,5 mln EUR

(249 zamówień)

327,5 mln EUR

(238 zamówień)

Zamówienia o wartości równej lub większej niż 50 000 EUR

326,5 mln EUR

(133 zamówień)

322,3 mln EUR

(112 zamówień)

Zamówienia o wartości między 25 000 a 60 000 EUR

5,2 mln e EUR

(116 zamówień)

5,2 mln EUR

(126 zamówień)

37.   z zadowoleniem przyjmuje informację, że między 2006 a 2007 r. wzrosła liczba zamówień udzielonych w drodze otwartej procedury przetargowej, jeśli chodzi o ich całkowitą liczbę, a także ich odsetek wśród całkowitej liczby zamówień, zgodnie z tym co następuje:

Rodzaj procedury

2007

2006

Wartość (EUR)

Procent

Wartość (EUR)

Procent

Otwarta

Ograniczona

Negocjacyjna

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

Ogółem

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38.   zauważa, że administracja utworzyła obecnie bazy danych o wykluczeniach zgodnie z wymogami art. 95 rozporządzenia finansowego oraz że oczekuje zaleceń Komisji odnośnie do sposobu skoordynowania ich z uzgodnieniami Komisji w świetle rozporządzenia(15) i decyzji przyjętych przez Komisję w dniu 17 grudnia 2008 r.;

39.   zauważa, że mimo zmian wprowadzonych w rozporządzeniu finansowym przepisy dotyczące zamówień są wciąż zbyt skomplikowane dla mniejszych instytucji, w szczególności w odniesieniu do przetargów dotyczących zamówień o stosunkowo niskich wartościach; zwraca się do Komisji, by podczas prac poprzedzających sporządzenie wszelkich przyszłych wniosków dotyczących poprawek do rozporządzenia finansowego przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z sekretarzami generalnymi i administracją innych instytucji w celu zapewnienia, że ich zastrzeżenia zostaną w pełni wzięte pod uwagę w ostatecznym projekcie;

Zarządzanie administracyjne Parlamentu
DG ds.Urzędu Przewodniczącego

40.   z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie DG ds. Urzędu Przewodniczącego do dalszego usprawniania zarządzania finansami poprzez dogłębną analizę różnych aspektów wykonywania budżetu i procedur towarzyszących; w szczególności zauważa wysiłki podjęte w obszarze podnoszenia świadomości pracowników w zakresie operacji budżetowych;

41.   ponawia wniosek, sformułowany po raz pierwszy w udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2004, o stworzenie stanowiska zarządzającego ryzykiem, które powinno zostać obsadzone przez osobę o rozległym kierunkowym doświadczeniu zawodowym, niezależną i samodzielną w podejmowaniu decyzji, o szerokiej wiedzy w zakresie struktury organizacji i zarządzania nią oraz o zdolnościach przywódczych, jako że opinia tej osoby mogłaby mieć wpływ na decyzje polityczne i administracyjne;

42.   uważa za kluczową kwestię włączenia zarządzającego ryzykiem w strukturę administracyjną, która będzie zapewniać pełną zgodność z wyżej wspomnianymi kryteriami;

43.   podkreśla, że kwestie bezpieczeństwa są wyjątkowo delikatne dla każdego parlamentu, a zwłaszcza parlamentu wielonarodowego o dużej rozpoznawalności i stale przyjmującego wizyty głów państw i szefów rządów z całego świata; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie właściwej komisji aktualnego stanu sytuacji w tym zakresie; przypomina w tym względzie znaczenie jasnych procedur komunikacyjnych w przypadku poważnego naruszania bezpieczeństwa Parlamentu;

44.   przypomina decyzję Prezydium z dnia 29 listopada 2006 r. przyjmującą strategię zapewnienia ciągłości funkcjonowania i zarządzania kryzysami zgodną z propozycją sekretarza generalnego; podkreśla absolutną konieczność wdrożenia jasnych zasad określających łańcuch zarządzania i strukturę zarządzania kryzysami w obrębie administracji Parlamentu oraz oczekuje od DG ds. Urzędu Przewodniczącego uczynienia wszelkich starań w tym kierunku;

45.   wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą drobnych przestępstw w budynkach Parlamentu, głównie kradzieży przedmiotów osobistych, takich jak teczki, przenośne komputery, telefony komórkowe itp.; wspiera wszelkie starania administracji na drodze do zwiększenia bezpieczeństwa w budynkach Parlamentu;

46.   zauważa, ze w 2005 r. Parlament zakupił 6 urządzeń prześwietlających w wyniku analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniem zewnętrznego konsultanta; odnotowuje, że po zakupie tych urządzeń Parlament zagłosował przeciwko wykorzystaniu takich urządzeń prześwietlających na lotniskach; zwraca się zatem do sekretarza generalnego o zbadanie możliwości sprzedaży tych urządzeń; wzywa swoje służby administracyjne do informowania posłów w przyszłości o podobnych zakupach i do angażowania ich w podejmowanie decyzji;

DG ds.Polityk Wewnętrznych i DG ds. Polityk Zewnętrznych

47.   zauważa, że w 2007 r. wydziały tematyczne DG IPOL i DG EXPO działały w pełni sprawnie z całkowitym budżetem w wysokości 6 519 600 EUR; zauważa z zadowoleniem, że ich główne zadanie, polegające na pomocy w pracach organów parlamentarnych, jest coraz lepiej wypełniane; z zadowoleniem przyjmuje podejście wydziałów tematycznych do jakości i traktowanie jej jako głównego celu w odniesieniu do zewnętrznych ekspertyz, zwraca się także do tych wydziałów o dokładne rozważenie, który model umowy zapewnia najwyższą jakość doradztwa dla wnioskującej o nie komisji;

DG ds.Komunikacji

48.   zwraca uwagę na nieustannie rosnące zapotrzebowanie na prace DG COMM w zakresie projektów audiowizualnych oraz uruchamiania Centrum dla Zwiedzających, które wkracza w ostateczną fazę; odnotowuje w tym kontekście długie i skomplikowane procedury związane z przygotowaniami do uruchomienia nowego Centrum dla Zwiedzających, połączone z 13 procedurami przetargowymi i 20 osobnymi zamówieniami;

49.   wzywa sekretarza generalnego do jak najszybszego obsadzenia nowych stanowisk przewidzianych na 2009 r. w ramach grupy obsługującej projekt Centrum dla Zwiedzających w celu zapewnienia, że Centrum zostanie otwarte dla zwiedzających na początku 2010 r.;

50.   z zadowoleniem przyjmuje prace podjęte przez DG COMM w ramach przygotowań do uruchomienia projektu Web-TV, który po trudnościach napotkanych w początkowej fazie przetargowej działa obecnie w wersji testowej; odnotowuje fakt, że faza testowa odbyła się między wrześniem 2008 r. a marcem 2009 r. oraz że w marcu 2009 r. rozpoczęła się kampania informacyjna w celu podniesienia poziomu świadomości obywateli i zainteresowania ich; zwraca uwagę na trudności związane z uruchomieniem pierwszej na świecie telewizji internetowej w ponad 20 językach;

51.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Web-TV zwiększa przejrzystość prac Parlamentu, jako że posiedzenia komisji, przesłuchania i inne działania są transmitowane przez Internet i zainteresowani obywatele mogą na żywo śledzić najbardziej znaczące kwestie;

52.   odnotowuje jednogłośne przyjęcie w dniu 22 października 2007 r. przez Prezydium strategii i planu działania na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., które w 2008 r. wkroczyły w pierwszą fazę wdrażania i zostaną w pełni zrealizowane bezpośrednio przed wyborami europejskimi;

53.   z zadowoleniem przyjmuje rosnące zaangażowanie Parlamentu w życie społeczne i kulturalne, którego przykładem mogą być wydarzenia, takie jak Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego LUX, Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego, Europejska Nagroda Obywatelska, Europejska Młodzieżowa Nagroda im. Karola Wielkiego, Energy Globe Awards, AGORA i Dni Młodych Dziennikarzy, zainicjowane w 2007 r. i dopełniające tradycyjne imprezy;

54.   odnotowuje zadowolenie użytkowników z nowej infrastruktury audiowizualnej w budynku JAN w Brukseli, którą zainstalowano między 2006 a 2008 r. w celu zapewnienia nowoczesnego sprzętu dla mediów i służb wewnętrznych;

55.   z zadowoleniem przyjmuje usprawnienie zarządzania biurami informacyjnymi, gdzie zgodnie z danymi dostarczonymi przez audytora wewnętrznego podczas przesłuchania z udziałem właściwej komisji w dniu 20 stycznia 2009 r. najbardziej widoczna jest poprawa zarządzania finansowego; podkreśla znaczenie nowej deklaracji celów Biur Informacyjnych Parlamentu, która zwiększa ich widoczność i dostępność dla obywateli;

56.   wyraża ubolewanie, że podjęcie decyzji w sprawie kluczowych stanowisk w DG COMM zajęło bardzo długi czas, a stanowiska kierownicze pozostawały nieobsadzone, co powodowało dodatkowe obłożenie pracą dla urzędujących dyrektorów;

DG ds.Kadr

57.   wyraża zadowolenie w związku z wprowadzeniem przez DG ds. Kadr systemu Streamline, który pozwala na znaczne zwiększenie wydajności i jest bardzo łatwy w obsłudze dla wszystkich pracowników;

58.   z zadowoleniem przyjmuje kontrolę przeprowadzoną przez DG ds. Kadr; zwraca się do DG ds. Kadr o kontynuowanie prac kontrolnych i przyjęcie podobnego podejścia do kontroli, jakie stosuje Komisja, w wyniku czego odnotowuje się znaczne postępy w przydzielaniu i wydajności pracowników;

59.   zauważa, że przepisy tymczasowe wprowadzające mnożnik (załącznik XIII do Regulaminu pracowniczego), wprowadzone w życie przez reformę, są do tego stopnia nieprzejrzyste i pełne sprzeczności(16), że podlegały różnym interpretacjom poszczególnych instytucji i doprowadziły do wszczęcia licznych spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości; podkreśla znaczenie przejrzystości i prostoty w redagowaniu tekstów prawnych; nalega, by ograniczyć do minimum okres przejściowy między starą skalą płac sprzed 2004 r. a nową skalą płac po reformie (przy czym dokument wyjaśniający Komisji sprzed reformy przewidywał zakończenie okresu przejściowego do roku 2006) oraz oczekuje z zainteresowaniem wyniku badań, które mają zostać przeprowadzone w związku z tym przez grupę roboczą stworzoną przez sekretarza generalnego;

60.   przypomina, że w związku ze zmianami w rozporządzeniu finansowym znacznie wzrosło zapotrzebowanie na pracowników zajmujących się finansami i budżetem, jednocześnie zmalały jednak możliwości instytucji w zakresie przyciągania wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie finansów, gdy w 2004 r. Regulamin pracowniczy został znacząco zmieniony, włącznie z obniżeniem poziomu płac i innych dodatków dla rozpoczynających pracę urzędników;

61.   zauważa, że co najmniej jedna dyrekcja generalna w sprawozdaniu z działalności podkreśla przydatność kontroli ex post dla wykrywania błędów i niedociągnięć do skorygowania w przyszłości; zaznacza, że nie wszystkie dyrekcje generalne zatrudniają obecnie kontrolera ex post;

62.   wzywa do dokonania przez niezależny organ zewnętrzny oceny całkowitego wpływu reformy Regulaminu pracowniczego z 2004 r., w ramach której przeanalizowano by koszty i zyski związane z reformą, a w szczególności wskazano by niezamierzone negatywne konsekwencje dla funkcjonowania instytucji; zwraca się jednocześnie do sekretarza generalnego o zlecenie badania dotyczącego poziomu zadowolenia pracowników;

63.   odnotowuje przedstawiony przez sekretarza generalnego przegląd liczby osób ubiegających się o wakaty na stanowiskach powyżej poziomu kierownika zespołu; wyraża zaniepokojenie faktem, że w przypadku dużej liczby tych stanowisk liczba kandydatów była ograniczona (do 1 lub 2); domaga się przyjęcia odpowiednich środków prowadzących do wzrostu liczby kandydatów wewnętrznych ubiegających się o takie stanowiska;

DG ds.Infrastruktury i Logistyki

64.   wyraża ubolewanie, że po zakupie budynków SDM, WIC i IP3 w Strasburgu wykryto azbest w o wiele większej ilości niż wstępnie wynikało z francuskiej ekspertyzy; zauważa, że podjęto decyzję o usunięciu azbestu z myślą o długoterminowej ochronie osób pracujących i odwiedzających wspomniane budynki;

65.   zwraca się do przewodniczącego i sekretarza generalnego o zapewnienie zgodności prac związanych z usunięciem azbestu z protokołem interwencyjnym i sprawozdaniami ekspertów załączonymi do odpowiedzi na kwestionariusz w sprawie absolutorium oraz ciągłego nadzoru nad tymi pracami ze strony ekspertów, tak aby zagwarantować optymalny poziom ochrony wszystkich osób odwiedzających te budynki lub pracujących w nich podczas prowadzenia prac;

66.   zauważa, że ostateczna wycena rozbudowy centrum sportowego w Brukseli zostanie dokonana po zakończeniu obecnej procedury negocjacyjnej; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie Prezydium i Komisji Budżetowej ostatecznej wyceny przed podjęciem decyzji końcowej o rozpoczęciu tych prac; stwierdza, że dotychczasowe działania nie leżą ani w interesie posłów, ani europejskich podatników;

DG ds.Tłumaczeń Pisemnych i DG ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

67.   zauważa z zaniepokojeniem, że w sprawozdaniu z działalności DG. ds Tłumaczeń Pisemnych stwierdza się, iż kodeks postępowania w sprawie wielojęzyczności jest przestrzegany jedynie w 60% przypadków oraz że w niektórych komisjach w rażący sposób nie respektuje się postanowień tego kodeksu; jest zdania, że wszelkie próby odejścia od polityki wielojęzyczności poważnie naraziłyby na szwank demokrację i normalne wykonywanie obowiązków poselskich, a także wzywa sekretarza generalnego do zadbania o właściwe stosowanie kodeksu postępowania w tej dziedzinie;

68.   popiera wniosek sekretarza generalnego o poprowadzenie działań uświadamiających dla korzystających z usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, w tym komisji, delegacji i grup politycznych oraz proponuje, by przyszłe wnioski obejmowały wirtualne obciążenie kosztami użytkowników;

69.   zauważa, że na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2008 r. Prezydium przyjęło znacząco zmieniony kodeks postępowania;

70.   wyraża uznanie dla DG ds. Tłumaczeń Pisemnych oraz dla DG ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji w związku z ich staraniami na rzecz szybkiego poradzenia sobie ze znacznym wzrostem liczby języków urzędowych z 11 w 2004 r. do 23 w 2009 r.;

71.   zauważa, że warunki pracy tłumaczy ustnych pogorszyły się w tej kadencji Parlamentu ze względu na coraz większe obciążenie pracą i nadinterpretowanie przepisów dotyczących delegacji; zwraca się do DG ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji o pilne zbadanie tej kwestii w celu zwiększenia motywacji tłumaczy ustnych; zauważa, że problemy te dotyczą przeważnie głównych kombinacji językowych, które wiążą się ze znacznym obłożeniem pracą ze względu na duże zapotrzebowanie na nie;

72.   zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie – za rok 2007, oraz, jeśli to możliwe, za rok 2008 – przeglądu posiedzeń, które zostały anulowane na tak późnym etapie, że nie można było zmienić terminu dla tłumaczy ustnych i innych pracowników pomocniczych, z uwzględnieniem całkowitych wynikających stąd kosztów i obciążonych tymi kosztami;

DG ds.Finansów

73.   odnotowuje prace grupy roboczej ds. uproszczenia; zwraca się do sekretarza generalnego o przedstawienie właściwej komisji krótkiego sprawozdania na temat wyniku prac tej grupy roboczej; spodziewa się, że przed planowaniem wszelkich zmian w przepisach finansowych komisja ta zostanie poproszona o wydanie formalnej opinii;

74.   nalega, by przepisy wykonawcze do Statutu posła były jasne i łatwe do przestrzegania;

75.   zwraca się do sekretarza generalnego o ustanowienie służb doradczych dostępnych dla wszystkich posłów od lipca 2009 r. w zakresie prawidłowego wdrażania nowego Statutu posła, wynikających z niego praw i obowiązków oraz właściwej obsługi umów asystentów;

76.   uważa, że w celu wypełniania obowiązków parlamentarnych należy zezwolić posłom na korzystanie ze środka transportu, który byłby najlepiej przystosowany do harmonogramu prac parlamentarnych, najbardziej dogodny i najmniej kosztowny dla Parlamentu;

77.   zwraca się do sekretarza generalnego o udostępnienie koniecznych zasobów finansowych i ludzkich z myślą o szybkim wdrożeniu nowego Statutu asystenta;

78.   wzywa do dokonania przez niezależny organ ogólnej analizy jakości zarządzania finansowego, skuteczności i wydajności w odniesieniu do umów z zewnętrznymi usługodawcami w dziedzinach takich jak IT, bezpieczeństwo, usługi kawiarni, restauracji, stołówek, biur podróży, sprzątanie i konserwacja budynków ze szczególnym uwzględnieniem:

   metody wyboru
   najwłaściwszego rodzaju umowy
   możliwej utraty kontroli nad zarządzaniem przez nadmierną eksternalizację
   przejrzystości mechanizmów opłat/wystawiania rachunków
   wykorzystywania systemu prowizji jako części wynagrodzenia
   problemu monopolów w usługach w niektórych dziedzinach
   poświadczania kosztów z budżetu Parlamentu;

79.   zaleca wewnętrznemu audytorowi Parlamentu uwzględnienie ww. obszarów i kwestii przy dokonywaniu analizy ryzyka, na której opierać się będzie jego przyszły program prac;

DG ds.Innowacji i Wsparcia Technicznego

80.   przypomina, że zgodnie z przesłuchaniem audytora wewnętrznego przeprowadzonym w dniu 20 stycznia 2009 r. przez właściwą komisję, w roku 2007 doświadczono poważnych problemów w zakresie zarządzania IT w Parlamencie, w związku z czym konieczne okazały się znaczące zmiany w strukturze, zwyczajach i zarządzaniu polityką instytucji w zakresie IT; uważa za sprawę najwyższej wagi realizację wszystkich głównych wymogów nowoczesnego zarządzania IT i wprowadzenie nowoczesnych narzędzi IT, które zbliżyłyby dział IT Parlamentu do wypełnienia standardów COBIT (dotyczących celów kontroli w zakresie informacji i pokrewnej technologii);

81.   podkreśla, że cel ten wymaga dogłębnej analizy potrzeb i strategii Parlamentu, tak aby narzędzia IT odpowiadały wymaganiom politycznym, uwzględniając fakt, że otoczenie jest coraz bardziej opanowane przez technologie cyfrowe, przy czym ukierunkowanie polityczne powinno być nadrzędnym motorem dla osiągnięcia ostatecznego celu, a wszystko to przy wsparciu zapewnionym dzięki narzędziom IT; uważa, że takie podejście będzie możliwe jedynie po uruchomieniu struktur zarządzania IT; wzywa zatem Prezydium do podjęcia właściwych decyzji;

Dodatki na pomoc parlamentarną

82.   z zadowoleniem przyjmuje sukces sekretarza generalnego w pozyskaniu koniecznej dokumentacji potwierdzającej rozliczenie w zasadzie wszystkich wniosków (99,9 %) za lata 2004-2007 w reakcji na poprzednie rezolucje w sprawie udzielenia absolutorium, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego i audytora wewnętrznego; odnotowuje uproszczenie procedury składania wniosków o zwrot kosztów wprowadzone w dniu 13 grudnia 2006 r., w wyniku którego nie wymaga się już od posłów przedstawienia faktur i rachunków wydanych przez płatników i usługodawców; mają one być jednak przez nich przechowywane; obecnie posłowie muszą w zamian za to przedstawiać kopie "rozliczenia wydatków" oraz "rozliczenia faktur" wydawane przez płatników i usługodawców;

83.   ponownie zwraca uwagę na ust. 59 i 61 rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2006(17); zwraca się do sekretarza generalnego o przekazanie posłom, którzy wywiązali się ze zobowiązań na mocy przepisów w sprawie dodatków na pomoc parlamentarną, pisma potwierdzającego z administracji;

84.   z zadowoleniem przyjmuje podjęte podczas przesłuchania właściwej komisji w dniu 20 stycznia 2009 r. zobowiązanie sekretarza generalnego dotyczące zapewnienia posłom od lipca 2009 r. przynajmniej jednego pracownika ds. rozliczeń oficjalnych na państwo członkowskie, zatrudnionego przez Parlament w celu zarządzania umowami i wszelkimi powiązanymi kwestiami dotyczącymi asystentów lokalnych posłów, uwzględniając inne możliwości przewidziane w przepisach wykonawczych;

85.   zwraca się do Prezydium o zagwarantowanie możliwości zapewnienia równego dostępu do trzech miejsc pracy asystentom lokalnym;

Grupy polityczne (przegląd rozliczeń i procedur – pozycja budżetowa 4 0 0 0)

86.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że sprawozdania finansowe grup politycznych publikuje się na stronie internetowej Parlamentu(18), wraz z ich wewnętrznymi przepisami finansowymi; zaznacza jednak, że istnieją ogromne rozbieżności pomiędzy wewnętrznymi przepisami finansowymi poszczególnych grup politycznych;

87.   odnotowuje, że w 2007 r. środki z pozycji budżetowej 4 0 0 0 zostały wykorzystane w następujący sposób:

 

 

 

 

 

 

(w EUR)

Łączna kwota przewidziana w budżecie na 2007 r.

 

 

 

75.211.947

Posłowie niezrzeszeni

 

 

 

 

673.575

Dostępne kwoty w podziale na grupy

 

 

 

74.538.372

Grupa

Środki przyznane z budżetu Parlamentu

Środki własne grup i środki przeniesione

Wydatki w 2007 r.

Wskaźnik wykorzystania dostępnych środków

Pułap środków przeniesionych*

Środki przeniesione na 2008 r.

PPE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

ŁĄCZNIE

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

* Zgodnie z art. 2.1.6 przepisów w sprawie wykorzystania środków z pozycji budżetowej 4000

** Grupa została rozwiązana dnia 14 listopada 2007 r., po czym zwróciła PE niewykorzystane środki.

88.   zauważa, że w 2007 r. zewnętrzni audytorzy wydali opinie z zastrzeżeniami w odniesieniu do sprawozdań finansowych dwóch grup politycznych;

89.   odnotowuje, że na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2008 r. podczas rozważania decyzji w sprawie zamknięcia roku budżetowego 2007 dla grup politycznych Prezydium, stanowiąc bez debaty

   zapoznało się z dokumentami przedłożonymi przez grupy i ostatecznymi ujednoliconymi sprawozdaniami finansowymi posłów niezrzeszonych oraz zatwierdziło je;
   zezwoliło grupie PPE-DE włączyć do sprawozdania finansowego za 2007 r. wydatki dotyczące pewnych kosztów personelu za lata 2004-2005, które zostały wewnętrznie zafakturowane przez Parlament Europejski po 31 stycznia 2008 r.;
   odroczyło decyzję w sprawie końcowych sprawozdań byłej grupy ITS;

90.   zauważa ponadto, że sprawozdaniom finansowym byłej grupy ITS (rozwiązanej w dniu 14 listopada 2007 r.) przedstawionym przewodniczącemu Komisji Kontroli Budżetowej w dniu 4 listopada 2008 r. towarzyszyło poświadczenie audytora (i) zawierające opinię z zastrzeżeniami dotyczącą dowodów w sprawie nieprawidłowych kontroli wewnętrznych w związku z wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia bez nawiązania stosunku umownego oraz (ii) odnoszące się do procedur dyscyplinarnych przeciwko byłemu pracownikowi;

91.   odnotowuje, że grupa ITS w kwietniu 2008 r. zwróciła Parlamentowi środki pozostałe z dotacji w wysokości 317 310,23 EUR;

Europejskie partie polityczne

92.   odnotowuje, że na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2008 r. podczas rozważania decyzji w sprawie zamknięcia roku budżetowego 2007 dla partii politycznych Prezydium, stanowiąc bez debaty, zatwierdziło ostateczne sprawozdania z wykonania poszczególnych programów działań i sprawozdania finansowe partii politycznych otrzymujących dotacje z budżetu Parlamentu;

93.   odnotowuje, że w 2007 r. środki z pozycji budżetowej 4020 zostały wykorzystane w następujący sposób:

Wykonanie budżetu na 2007 r. w ramach porozumienia (w EUR)

Partia

Środki własne

Łączna kwota dotacji z PE

Łączna kwota dochodów

Dotacje w % kwalifikowalnych wydatków (nie więcej niż 75%)

PPE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Ogółem

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.   zauważa, że we wszystkich sprawozdaniach audytorzy zaświadczyli bez zastrzeżeń, że przedstawione rozliczenia były zgodne z głównymi przepisami regulującymi rozporządzenia (WE) nr 2004/2003(19) i że prezentowały rzetelny i wierny obraz sytuacji partii politycznej w chwili zamknięcia roku budżetowego 2007; odnotowuje, że ocena wewnętrznego audytora Parlamentu dotycząca zgodności z właściwymi przepisami była bardziej krytyczna;

95.   zwraca się do sekretarza generalnego o opublikowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań audytorów dotyczących dotacji dla partii politycznych na stronie internetowej Parlamentu;

96.   zwraca się o poinformowanie właściwej komisji o działaniach prowadzonych w następstwie sprawozdania audytora wewnętrznego opublikowanego w sierpniu 2007 r. w sprawie wdrażania przepisów dotyczących udzielania dotacji partiom politycznym o zasięgu europejskim (o którym mowa w ust. 55 rezolucji Parlamentu z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2006);

97.   zauważa, że tak jak w latach 2005 i 2006 wykonanie budżetu przez dwie partie (AEN i PDE) okazało się znacznie niższe niż przewidywano w preliminarzu budżetu oraz że zwrócono się do urzędnika zatwierdzającego o odzyskanie w odniesieniu do 2007 r.:

- 81 294,07 EUR od partii AEN;

- 269 153,40 EUR od partii PDE oraz

- 49 819 EUR od partii ADIE;

98.   przypomina, że podczas posiedzenia w dniu 8 października 2008 r. Prezydium zapoznało się z proponowanym kodeksem postępowania w odniesieniu do kampanii wyborczych partii politycznych w kontekście wyborów europejskich;

99.   przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1524/2007(20) wnioski europejskich fundacji politycznych o środki finansowe z budżetu Parlamentu zostały po raz pierwszy rozważone w 2008 r.; zwraca się do właściwej komisji o zbadanie wykorzystania tych środków finansowych w ramach udzielania absolutorium za rok budżetowy 2008;

Dobrowolny fundusz emerytalny

100.   odnotowuje fakt, że wiosną 2008 r. całkowita liczba członków funduszu wynosiła 1 113, z czego 478 stanowili czynni posłowie do PE (61% całkowitej liczby posłów do PE), 493 osoby na emeryturze (z czego 56 osoby na utrzymaniu zmarłych posłów) oraz 142 beneficjenci odroczeni;

101.   zauważa, że w dniu 31 grudnia 2007 r. aktywa funduszu wynosiły 214 887 336 EUR; odnotowuje, że zwrot nakładów inwestycyjnych w 2007 r. wyniósł 1,2%;

102.   w odniesieniu do sprawozdań finansowych stowarzyszenia zarządzającego dobrowolnym funduszem emerytalnym posłów zauważa, że według oświadczenia niezależnego audytora zawierającego opinię bez zastrzeżeń aktywa stowarzyszenia wykazały deficyt aktuarialny wynoszący 30 917 229 EUR w dniu 31 grudnia 2007 r. (2006 r.: 26 637 836 EUR);

103.   zauważa ponadto, że zgodnie z oświadczeniem zewnętrznego audytora ostateczna odpowiedzialność za wypłatę świadczeń spoczywa na Parlamencie na mocy art. 27 Statutu posła do Parlamentu Europejskiego przyjętego przez Parlament, który stanowi, że "nabyte prawa i uprawnienia zostają w pełni utrzymane";

104.   staje na stanowisku, że takie rozumienie nie odpowiada całkowicie początkowej koncepcji dobrowolnego funduszu emerytalnego jako samorządnej jednostki poza strukturami instytucji; zwraca się do Wydziału Prawnego, by przed wejściem w życie nowego statutu wypowiedział się, czy ostateczna odpowiedzialność za dobrowolny fundusz emerytalny spoczywa na funduszu i jego członkach czy na Parlamencie, przy uwzględnieniu interesów podatników europejskich;

105.   odnotowuje zamiar podjęcia negocjacji w sprawie umowy między Parlamentem a funduszem; zwraca uwagę, że w obecnej sytuacji gospodarczej Parlament w żadnym wypadku nie będzie przeznaczać dodatkowych pieniędzy z budżetu na pokrycie deficytu w funduszu, jak to miało miejsce w przeszłości, a także że – jeżeli ma on gwarantować uprawnienia emerytalne – Parlament powinien mieć pełną kontrolę nad funduszem i jego polityką inwestycyjną;

106.   przypomina konkluzje niezależnego, zleconego przez Parlament badania aktuarialnego(21) na temat dobrowolnego funduszu emerytalnego, zgodnie z którymi (i) wpływy pieniężne wystarczą na sfinansowanie rent i emerytur do 2015 r., a później konieczna będzie sprzedaż aktywów w celu wypłacenia należnych świadczeń; a także (ii) w przypadku, gdy założenia aktuariusza funduszu okażą się prawdziwe, kończąc działalność, fundusz wykaże nadwyżkę; odnotowuje zlecenie przez sekretarza generalnego uaktualnionego badania aktuarialnego sytuacji w następstwie niedawnego kryzysu w sektorze bankowości i finansów;

107.   z zadowoleniem przyjmuje informację, że zgodnie z zaleceniami z poprzednich rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium członkowie funduszu płacą obecnie jedną trzecią składki z prywatnych zewnętrznych kont zamiast automatycznego potrącania jej przez administrację Parlamentu z dodatku na pokrycie kosztów ogólnych;

108.   zauważa jednak, że dla potrzeb podstawowego funduszu emerytalnego, na mocy załącznika III do przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów, składki zainteresowanych posłów będą nadal pobierane z dodatku na pokrycie kosztów ogólnych;

109.   zauważa, że podczas posiedzenia w dniu 22 października 2007 r. Prezydium postanowiło nie zastosować się do zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (skarga 655/2006/(SAB)ID), zgodnie z którym Parlament winien zapewnić dostęp do listy członków dobrowolnego funduszu emerytalnego, pomimo pozytywnej opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych; wzywa Prezydium do ponownego rozważenia stanowiska i opublikowania listy zgodnie z zaleceniem Wydziału Prawnego Parlamentu oraz zgodnie z unijną polityką przejrzystości, w myśl której do wiadomości publicznej podaje się wszystkich końcowych beneficjentów funduszy europejskich;

Środowisko naturalne

110.   przypomina, że w dniu 27 listopada 2007 r. przewodniczący i sekretarz generalny podpisali umowę dotyczącą certyfikacji środowiskowej budynków Parlamentu oraz że sekretarz generalny uruchomił jednocześnie procedury, których wymaga się do wpisania instytucji na listę organów biorących udział w systemie EMAS (system zarządzania ochroną środowiska) w Belgii, Francji i Luksemburgu;

111.   zaznacza, że Parlament posiada obecnie certyfikat EMAS dla wszystkich trzech miejsc pracy oraz że jest jedyną instytucją UE posiadającą tego rodzaju certyfikat w odniesieniu do polityki ochrony środowiska;

112.   zauważa, że w dniu 18 czerwca 2007 r. Prezydium wyznaczyło cel zredukowania emisji CO2 o 30% do 2020 r. jako pierwszy i główny cel systemu zarządzania ochroną środowiska, zgodnie z decyzją Parlamentu z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005 r.;

113.   wzywa sekretarza generalnego do poinformowania właściwych komisji Parlamentu – z wystarczającym wyprzedzeniem przed przyszłorocznym absolutorium – o pełnym dalszym rozwoju sytuacji w związku z zaleceniami zawartymi w rezolucji z dnia 24 kwietnia 2007 r. dotyczącej absolutorium za rok 2005 w odniesieniu do działań w zakresie ochrony środowiska, w tym o dokładnych danych dotyczących dotychczas osiągniętej redukcji emisji CO2;

Sprawa Kasy Posłów

114.   zauważa, że w 2007 r. rozwiązano kwestię różnicy wynoszącej 4 136 125 BEF między kasą a ogólnymi rachunkami z 1982 r.; odnotowuje ponadto, że problem kont gwarancyjnych w odniesieniu do urzędującego ówcześnie administratora środków zaliczkowych i asystenta księgowego został także w późniejszym czasie rozwiązany.

(1) Dz.U. L 77 z 16.3.2007.
(2) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 1.
(3) Dz.U. C 148 z 13.6.2008, s. 1.
(4) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, s. 1.
(5) Dz.U. C 287 z 10.11.2008, s. 111.
(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, s. 311.
(9) Dz.U. C 286 z 10.11.2008, pkt 11.6.
(10) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 124 z 27.4.2004, s. 1).
(11) Dz.U. L 55 z 27.2.2009, s. 1.
(12) Sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami – Sekcja I budżetu UE – rok budżetowy 2007 (Dz.U. C 148 z 13.6.2008, s.1)..
(13) Dz.U. L 187 E z 15.7.2008, s. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id =62&language=EN
(15) Rozporządzenie Komisji (WE/Euratom) nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie centralnej bazy danych o wykluczeniach (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s.12).
(16) Odpowiedź Parlamentu na ust. 11.7 rocznego sprawozdania Trybunału.
(17) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. z uwagami stanowiącymi integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 , sekcja I -Parlament Europejski (Dz.U. L 88 z 31.3.2009, s. 3).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s.1).
(20) Rozporządzenie (WE) nr 1524/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 343 z 27.12.2007, s. 5).
(21) Sprawozdanie końcowe: analiza pasywów i aktywów - listopad 2007 r. – AON Consulting Belgia NV/SA.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności