Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2276(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0184/2009

Texte depuse :

A6-0184/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Voturi :

PV 23/04/2009 - 6.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0260

Texte adoptate
PDF 632kWORD 277k
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea I – Parlamentul European (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 – Volumul I (SEC(2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   având în vedere Raportul de gestiune bugetară și financiară – Exercițiul financiar 2007, Secțiunea I – Parlamentul European(3),

–   având în vedere raportul anual al auditorului său intern privind exercițiul financiar 2007,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor(4),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(5),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolul 275 din Tratatul CE și articolul 179a din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 13 din normele interne privind execuția bugetului Parlamentului European(7),

–   având în vedere articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul financiar, în temeiul căruia fiecare instituție comunitară are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2006 privind orientările pentru procedura bugetară 2007 - Secțiunile II, IV, V, VI, VII, VIII (A) și VIII (B) - și proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secțiunea I) pentru procedura bugetară 2007(8),

–   având în vedere articolul 71, articolul 74 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0184/2009),

A.   întrucât, potrivit auditului Curții de Conturi, în ceea ce privește cheltuielile administrative în 2007, sistemele de supraveghere și control impuse de Regulamentul financiar au funcționat satisfăcător în toate instituțiile, iar operațiunile testate nu au conținut erori semnificative(9);

B.   întrucât Secretarul General a certificat la 3 iunie 2008 că deține asigurări rezonabile că bugetul Parlamentului a fost executat conform principiilor bunei gestiuni financiare, iar cadrul de control aplicat oferă garanțiile necesare privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.   acordă Președintelui descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Parlamentului European aferent exercițiului financiar 2007;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO L 77, 16.3.2007.
(2) JO C 287, 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 148, 13.6.2008, p. 1.
(4) JO C 286, 10.11.2008, p. 1.
(5) JO C 287, 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 311.
(9) JO C 286, 10.11.2008, punctul 11.6.


2.Rezoluţia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2007, Secțiunea I – Parlamentul European (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2007(1),

–   având în vedere conturile anuale finale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2007 - Volumul I (SEC (2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   având în vedere Raportul de gestiune bugetară și financiară – Exercițiul financiar 2007, Secțiunea I – Parlamentul European(3),

–   având în vedere raportul anual al auditorului său intern privind exercițiul financiar 2007,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2007, însoțit de răspunsurile instituțiilor(4),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(5),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolul 275 din Tratatul CE și articolul 179a din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolele 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 13 din normele interne privind execuția bugetului Parlamentului European(7),

–   având în vedere articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul financiar, în temeiul căruia fiecare instituție comunitară are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului European,

–   având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2006 privind orientările pentru procedura bugetară 2007 - Secțiunile II, IV, V, VI, VII, VIII (A) și VIII (B) - și proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secțiunea I) pentru procedura bugetară 2007(8),

–   având în vedere articolul 71, articolul 74 alineatul (3) și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A6-0184/2009),

A.   întrucât, potrivit auditului Curții de Conturi, în ceea ce privește cheltuielile administrative în 2007, sistemele de supraveghere și control impuse de Regulamentul financiar au funcționat satisfăcător în toate instituțiile, iar operațiunile testate nu au conținut erori semnificative(9);

B.   întrucât Secretarul General a certificat la 3 iunie 2008 că deține asigurări rezonabile că bugetul Parlamentului a fost executat conform principiilor bunei gestiuni financiare, iar cadrul de control aplicat oferă garanțiile necesare privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Schimbări majore în gestiunea bugetului Parlamentului în cursul legislaturii 2004-2009

1.   reamintește că prezenta procedură de descărcare de gestiune este ultima din legislatura 2004-2009, în timpul căreia s-au produs numeroase schimbări în gestiunea bugetară a UE în general și a Parlamentului, în special;

2.   reamintește că în cursul actualei legislaturi noul Regulament financiar a fost integral pus în aplicare și revizuit din nou în 2008, conducând la schimbări majore în gestiunea financiară, în special prin norme mai stricte privind achizițiile publice, îmbunătățirea structurii lanțului de control din cadrul procedurilor financiare, creșterea responsabilității ordonatorilor de credite și descentralizarea controlului financiar; constată că aceste schimbări au antrenat angajarea de personal calificat suplimentar și sarcini administrative suplimentare, direcțiile generale ale Parlamentului recunoscând eficacitatea schimbărilor în privința ameliorării bunei gestiuni financiare;

3.   observă, totuși, că ar putea fi necesară o revizuire mai detaliată a Regulamentului financiar, deoarece unele proceduri s-au dovedit prea greoaie pentru a putea fi aplicate de serviciile Parlamentului; regretă că acest lucru a dus la o creștere a excepțiilor (astfel cum sunt menționate în anexele la rapoartele de activitate anuale);

4.   reamintește că noul Regulament financiar, care a necesitat o creștere substanțială a personalului specializat, a intrat în vigoare în același timp cu versiunea revizuită a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți(10), impunând astfel o serie de constrângeri administrației Parlamentului;

5.   reamintește că, în 2004, 10 noi state au aderat la UE, urmate în 2007 de Bulgaria și România, acest lucru reprezentând motivul principal pentru creșterea personalului de la 4 662 în 1 ianuarie 2004 (toate categoriile) la 6 101 în 31 decembrie 2008; salută, prin urmare, eforturile depuse de administrația Parlamentului pentru a face față în mod eficace acestei creșteri masive a personalului; constată, de asemenea, că aproape toate posturile suplimentare sunt legate de impactul extinderii, în timp ce creșterea netă a personalului care nu vizează extinderea este de numai 1,2 %;

6.   constată că în 2007, 99,9 % dintre plățile aferente indemnizației pentru asistență parlamentară au fost justificate în mod corespunzător, creșterea acestui procentaj datorându-se procedurilor mai eficace adoptate de Birou cu privire la documentele justificative, precum și eforturilor considerabile ale administrației și sensibilizării sporite a deputaților;

7.   subliniază faptul că, pentru prima dată de la înființarea Parlamentului, statele membre au convenit asupra unui Statut european pentru deputații din PE; acest statut va permite un nivel egal de remunerare și asigurare a tuturor deputaților, va pune capăt discrepanțelor substanțiale dintre salariile lor naționale și va introduce un sistem transparent pentru toate tipurile de indemnizații și remunerații;

8.   reamintește că adoptarea unui Statut pentru asistenți a fost una dintre prioritățile evidențiate în Rezoluția privind orientările bugetare pentru 2007; în acest context, salută adoptarea de către Consiliu la 19 decembrie 2008 a propunerii Comisiei (COM(2008)0786) astfel cum a fost modificată de Parlament(11); intrarea sa în vigoare în iulie 2009 ar trebui să permită o creștere majoră a transparenței utilizării acestor fonduri și să garanteze respectarea integrală a drepturilor sociale și de muncă ale asistenților;

Raportul de gestiune bugetară și financiară(12)

9.   constată că, în 2007, Parlamentul a înregistrat venituri care se ridică la 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR în 2006);

Conturile finale 2007 (în EUR)

10.   ia act de cifrele cu care au fost închise conturile Parlamentului pentru exercițiul financiar 2007, și anume:

(a) Credite disponibile

credite pentru 2007:

1 397 460 174

reportări neautomate din exercițiul financiar 2006:

4 817 000

reportări automate din exercițiul financiar 2006:

188 746 822,24

credite din venituri alocate pentru 2007:

42 522 400,66

venituri alocate reportate din exercițiul financiar 2006:

34 640 774,58

Total:

1 668 187 171,48

(b) Utilizarea creditelor în exercițiul financiar 2007

angajamente:

1 594 372 252,26

plăți efectuate:

1 329 131 440,46

plăți restante și credite neangajate provenind din venituri alocate:

263 564 514,64

credite reportate, inclusiv cele provenind din venituri alocate:

263 564 514,64

credite anulate:

31 691 180,38

(c) Venituri bugetare

încasate în 2007:

144 449 007,32

(d) Total bilanț la 31 decembrie 2007

1 788 830 683

11.   constată că, în bugetul inițial al Parlamentului pentru 2007, creditele autorizate se ridicau la 1 397 460 174 EUR, reprezentând o majorare cu 6 % față de bugetul 2006 (1 321 600 000 EUR), și că în 2007 nu s-a introdus niciun buget rectificativ;

12.   subliniază că, în loc să returneze statelor membre sumele necheltuite, Parlamentul a hotărât - la fel ca în anii trecuți - să efectueze la sfârșitul exercițiului un transfer colector de la diferite linii bugetare, în valoare de 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR), destinat achiziționării unei clădiri la Viena pentru amplasarea unei Case a Uniunii Europene, în comun cu Comisia; observă, cu toate acestea, că în Rezoluția sa din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2005(13), Parlamentul a solicitat ca, pentru asigurarea clarității bugetare, cheltuielile imobiliare să fie înregistrate în buget și nu să fie finanțate prin intermediul unui transfer colector;

13.   salută faptul că - astfel cum a solicitat în rezoluțiile anterioare referitoare la descărcarea de gestiune - Raportul de gestiune bugetară și financiară a devenit un ghid clar și transparent pentru gestiunea financiară a Parlamentului din cursul exercițiului financiar corespunzător;

Conturile Parlamentului European

14.   ia act de faptul că, în certificarea conturilor finale, contabilul Parlamentului și-a exprimat asigurarea rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă a situației financiare a Parlamentului; ia act în continuare de declarația sa conform căreia nu i s-a adus la cunoștință nicio chestiune care să impună rezerve;

15.   reamintește Decizia Președintelui său privind adoptarea conturilor pentru exercițiul financiar 2007;

16.   constată că rezultatul economic al exercițiului financiar 2007 a fost un rezultat negativ de 209 985 279 EUR, explicat în principal de o majorare a pasivelor cu 256 095 000 EUR, corespunzătoare unui provizion pentru pensiile anumitor categorii de deputați, finanțate direct de Parlament în conformitate cu anexa III la Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților;

17.   solicită Secretarului General să precizeze care va fi provizionul probabil pentru pensiile deputaților după intrarea în vigoare a Statutului deputaților și cum va fi înregistrat acest provizion din punct de vedere contabil în bilanțul Parlamentului;

18.   constată că, potrivit anexelor la bilanț, valoarea clădirilor aflate în proprietatea Parlamentului este estimată la 1 015 159 978 EUR după amortizare, față de un cost total la achiziționare de 1 650 945 693 EUR; solicită Secretarului General să prezinte o situație a valorii actuale de piață a fiecărei clădiri aflate în proprietatea Parlamentului comparativ cu prețul său de cumpărare;

Declarația de asigurare a Secretarului General

19.   salută declarația Secretarului General din 3 iunie 2008, în calitatea sa de ordonator de credite delegat principal, referitoare la rapoartele anuale de activitate pentru 2007 ale ordonatorilor de credite, prin care atestă că dispune de asigurări rezonabile că bugetul Parlamentului a fost executat în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, iar cadrul de control aplicat oferă garanțiile necesare în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

20.   constată, totuși, observația sa inclusă în declarația de asigurare conform căreia cadrul de reglementare a indemnizațiilor parlamentare, inclusiv a cheltuielilor de asistență parlamentară, a devenit atât de complex încât prezintă deficiențe grave în ceea ce privește punerea în aplicare și, din acest motiv, a luat inițiativa instituirii unui nou sistem care urmează să intre în vigoare până în luna iulie 2009;

Rapoartele de activitate ale directorilor generali

21.   constată cu satisfacție că toți directorii generali au putut emite o declarație de asigurare fără rezerve cu privire la execuția bugetului de către serviciile lor în 2007;

22.   este conștient că rapoartele de activitate constituie un instrument intern de gestiune destinat în principal să ofere Secretarului General o imagine clară a activității administrației, în special a eventualelor deficiențe;

23.   observă că rapoartele de activitate ale tuturor direcțiilor generale cuprind în anexă o listă cu excepții, specificând derogări de la Regulamentul financiar și de la normele subordonate; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că numărul total al acestor excepții depășește considerabil numărul anual mediu al vizelor refuzate înainte de 2003, în conformitate cu Regulamentul financiar dinaintea reformei, când toate operațiunile trebuiau să fie aprobate de controlorul financiar;

Raportul anual al CCE pe 2007

24.   constată că, potrivit constatărilor Curții de Conturi, în ceea ce privește cheltuielile administrative în 2007, sistemele de supraveghere și control impuse de Regulamentul financiar au funcționat satisfăcător în toate instituțiile, iar operațiunile testate nu au conținut erori semnificative;

25.   ia act de constatările specifice referitoare la Parlament cuprinse în raportul anual al Curții de Conturi pe 2007, precum și de răspunsurile Parlamentului cu privire la factorul de multiplicare aplicabil salariilor personalului ca urmare a adoptării versiunii revizuite a Statutului funcționarilor de la 1 mai 2004 și la plăți efectuate în 2007 din credite reportate din 2006 pentru camerele de televiziune de înaltă definiție care urmau să fie instalate în clădirea D5 în 2008;

26.   ia act, de asemenea, de secțiunea din raportul anual referitoare la măsurile luate ca urmare a observațiilor din rapoartele anterioare cu privire la rambursarea forfetară a cheltuielilor de cazare suportate de funcționari în misiuni, documentele justificative privind utilizarea indemnizației pentru asistență parlamentară, și, în ceea ce privește regimul de pensii voluntar complementar, necesitatea stabilirii unor norme clare care să definească obligațiile și responsabilitățile Parlamentului și ale participanților la acest regim în cazul unui deficit;

27.   ia act de răspunsurile date de Parlament în cadrul procedurii contradictorii cu Curtea de Conturi;

Acțiunile întreprinse de Secretarul General ca urmare a rezoluției anterioare privind descărcarea de gestiune

28.   salută deciziile Biroului din 10 martie 2008, 19 mai 2008 și 7 iulie 2008 privind măsurile de aplicare a Statutului deputaților și a indemnizației de asistență parlamentară, prin care se dă curs în mod direct recomandărilor din procedura de descărcare de gestiune 2006; salută, de asemenea, angajamentul Președintelui de a pune în aplicare aceste decizii;

29.   reamintește că, în conformitate cu articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia și celelalte instituții au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a da curs observațiilor care însoțesc decizia de descărcare de gestiune a Parlamentului;

30.   îl felicită, prin urmare, pe Secretarul General, pentru că a prezentat rapoartele solicitate din partea administrației în rezoluția anterioară privind descărcarea de gestiune la timp pentru începerea procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2007;

31.   ia act de concluzia Serviciului Juridic din 29 aprilie 2008 (SJ 775/06) referitoare la punctele din rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2006 care vizează fondul voluntar de pensii, și anume: "Biroul dispune de competențe și responsabilități proprii, care sunt definite în Regulamentul de procedură al Parlamentului. Este deci la latitudinea Biroului să decidă dacă dorește să urmeze sau nu voința exprimată de adunarea plenară în rezoluția sa din 22 aprilie 2008."; cu toate acestea, consideră că această concluzie, întemeiată pe Regulamentul de procedură al Parlamentului, nu este în întregime compatibilă cu înțelesul clar al articolului 147 alineatul (1) din Regulamentul financiar, al cărui temei este articolul 276 din Tratatul CE;

Audierea auditorului intern

32.   ia act de faptul că, în cursul reuniunii comisiei competente cu auditorul intern din 20 ianuarie 2009, care a fost o reuniune deschisă transmisă prin web-stream și în cursul căreia auditorul intern și-a prezentat raportul anual, acesta a explicat că în 2007 a adoptat sau a elaborat în formă de proiect 18 rapoarte cu privire la:

   cheltuielile de misiune ale personalului
   guvernarea IT
   fondurile pentru avansuri, inventarele și gestiunea bugetară din anumite birouri de informare
   partidele politice de la nivel european
   drepturile individuale ale membrilor personalului
   acțiunile întreprinse ca urmare a revizuirii cadrului de control intern
   indemnizația pentru asistență parlamentară;

33.   evidențiază câteva dintre concluziile cele mai semnificative cuprinse în raportul anual al auditorului intern:

   structura guvernării IT din Parlament, în forma auditată, nu a prezentat garanţia că, pe termen mediu, se fac alegeri corecte în domeniul IT și nici că ar exista un proces adecvat de planificare strategică în acest domeniu;
   activitățile de control din domeniul drepturilor individuale ale membrilor personalului ar trebui consolidate în mod semnificativ, calitatea datelor din sistemele informatice de gestiune relevante ar trebui ameliorată, iar procedurile și orientările necesare pentru a sprijini activitățile de gestionare și de control ar trebui justificate în mod corespunzător;
   informațiile și documentele prezentate de partidele politice europene nu au fost întotdeauna suficiente pentru a justifica cererile lor de contribuții financiare sau pentru a permite departamentelor de ordonanțare să verifice eligibilitatea cererilor de plată;

34.   ia act de și sprijină opiniile exprimate de auditorul intern cu privire la:

   importanța instituirii la nivel central a unui cod de conduită instituțional care să guverneze relațiile cu consultanții externi (Secretarul General a adoptat o serie de orientări în acest sens în iulie 2008);
   importanța asigurării existenței la nivel central a unui sistem eficace de gestionare a riscurilor, care să includă proceduri convenite pentru a identifica și evalua riscurile, pentru a găsi răspunsuri la aceste riscuri și pentru a le comunica, pentru a garanta organelor decizionale și de supraveghere că gestionarea riscurilor este eficace și că toate răspunsurile la riscuri, inclusiv controalele interne, sunt adecvate;

Contracte și achiziții publice

35.   reamintește că Parlamentul publică informații generale despre contractele atribuite pe site-ul său, prin intermediul "legăturilor rapide"(14), și că, de asemenea, în conformitate cu Regulamentul financiar, publică (i) informații specifice privind contractele cu o valoare mai mare de 60 000 EUR în Jurnalul Oficial și (ii) o listă de contracte cu o valoare între 25 000 EUR și 60 000 EUR pe site-ul său; salută gradul ridicat de transparență atins în acest domeniu, dar recomandă că, pentru o mai mare accesibilitate, site-ul Parlamentului ar trebui să conțină o singură listă completă și detaliată a tuturor contractelor;

36.   constată că raportul anual al administrației privind contractele, prezentat autorității bugetare, conține următoarele informații privind contractele atribuite în 2007:

Contracte atribuite

2007

2006

Contracte cu o valoare egală sau mai mare de 25 000 EUR

331,5 MEUR

(249 de contracte)

327,5 MEUR

(238 de contracte)

Contracte cu o valoare egală sau mai mare de 50 000 EUR

326,5 MEUR

(133 de contracte)

322,3 MEUR

(112 contracte)

Contracte cu o valoare între 25 000 EUR și 60 000 EUR

5,2 MEUR

(116 contracte)

5,2 MEUR

(126 de contracte)

37.   salută informațiile potrivit cărora proporția contractelor încheiate prin procedură deschisă a crescut în 2007 față de 2006, atât în ceea ce privește valoarea totală, cât și ca procentaj din numărul total al contractelor încheiate, după cum urmează:

Tipul procedurii

2007

2006

Valoare (EUR)

Procentaj

Valoare (EUR)

Procentaj

Deschisă

Restrânsă

Negociată

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49%

18%

33%

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38%

4%

58%

Total

331 481 693

100%

327 537 612

100%

38.   ia act de faptul că administrația a creat baza de date centrală a excluderilor prevăzută la articolul 95 din Regulamentul financiar și că acum așteaptă instrucțiuni din partea Comisiei cu privire la modalitatea de coordonare cu măsurile luate de Comisie în virtutea regulamentului(15) și a deciziei adoptate de aceasta din urmă la 17 decembrie 2008;

39.   constată că, în pofida modificărilor aduse Regulamentului financiar, normele sale privind achizițiile publice rămân excesiv de greoaie pentru instituțiile mai mici, în special cu privire la procedurile de ofertare pentru contractele cu o valoare relativ mică; invită Comisia ca, în viitor, atunci când desfășoară activitățile preliminare elaborării de propuneri de modificare a Regulamentului financiar, să consulte pe larg secretarii generali și administrațiile celorlalte instituții pentru a se asigura că preocupările acestora sunt luate pe deplin în considerare la elaborarea proiectului final;

Gestiunea în administrația Parlamentului
DG Președinție

40.   salută angajamentul DG Președinție de a continua îmbunătățirea gestiunii financiare, prin examinarea în detaliu a diverselor aspecte ale execuției bugetului și ale procedurilor asociate; ia act în special de eforturile depuse în domeniul sensibilizării personalului cu privire la operațiunile bugetare;

41.   reamintește, în acest sens, solicitarea sa, formulată pentru prima dată în timpul procedurii de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2004, de creare a postului de gestionar de riscuri, care ar trebui să dea dovadă de o experiență profesională îndelungată în acest domeniu, independență și autonomie în procesul decizional, o cunoaștere aprofundată a structurii și guvernării instituției, precum și de autoritate, având în vedere că opiniile persoanei respective ar putea pune sub semnul îndoielii decizii politice sau administrative;

42.   consideră că este esențială plasarea gestionarului de riscuri în cadrul unei structuri administrative care poate garanta respectarea deplină a acestor criterii;

43.   subliniază faptul că securitatea este un domeniu sensibil în orice parlament, cu atât mai mult în cadrul unui parlament multinațional caracterizat de un grad mare de vizibilitate și care primește constant vizite din partea șefilor de state şi de guverne din toate părţile lumii; îl invită pe Secretarul General să prezinte situația actuală în acest domeniu comisiei competente; reamintește, în această privință, importanța unor proceduri de comunicare clare în cazurile de amenințări grave la adresa securității Parlamentului;

44.   reamintește Decizia Biroului din 29 noiembrie 2006 de aprobare a strategiei de continuarea a activității și de gestionare a crizei, așa cum a fost propusă de Secretarul General; subliniază necesitatea absolută de a pune în sfârșit în aplicare norme clare care să definească ierarhia de conducere și structura de gestionare a crizei în cadrul administrației Parlamentului și speră ca DG Președinție să depună toate eforturile în acest sens;

45.   își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de cazuri de infracțiuni minore în localurile Parlamentului, în special cazuri de furt de obiecte personale precum serviete, calculatoare portabile, telefoane mobile etc.; sprijină eforturile administrației de a asigura o mai bună securitate în clădirile Parlamentului;

46.   ia act de faptul că, în 2005, Parlamentul a achiziționat 6 scannere corporale în urma unei analize privind raportul securitate-riscuri și a consultării unui consultant extern; ia act de faptul că, după ce aceste scannere au fost achiziționate, Parlamentul a votat împotriva utilizării unor astfel de scannere în aeroporturi; în consecință, solicită Secretarului General să analizeze posibilitatea vânzării acestor scannere; invită administrația sa ca pe viitor, înainte să facă achiziții similare, să informeze deputații și să îi implice în procesul decizional;

DG Politici Interne și DG Politici Externe

47.   ia act de faptul că, în 2007, departamentele tematice din cadrul DG IPOL și DG EXPO au fost pe deplin operaționale cu un buget total de 6 519 600 EUR; constată cu satisfacție că acestea și-au îndeplinit din ce în ce mai bine sarcina principală de a oferi asistență organelor parlamentare, în activitatea lor; salută strategia acestor departamente tematice conform căreia calitatea este principalul obiectiv urmărit atunci când se recurge la expertiză externă și invită aceste departamente să analizeze cu atenție care model de contract poate să ofere comisiei care a lansat cererea cea mai bună calitate în materie de consultanță;

DG Comunicare

48.   ia act de cererile din ce în ce mai numeroase adresate DG Comunicare în domeniul proiectelor audiovizuale, precum și punerea în practică a centrului pentru vizitatori, care intră în etapa finală; ia act, în acest sens, de procedurile îndelungate și greoaie legate de pregătirile pentru noul centru al vizitatorilor, care au necesitat 13 proceduri de ofertare și 20 de contracte separate;

49.   îl invită pe Secretarul General să asigure ocuparea noilor posturi prevăzute pentru 2009 pentru echipa responsabilă de proiectul centrul pentru vizitatori cât mai curând posibil, astfel încât să asigure că centrul pentru vizitatori poate să își deschidă porțile publicului la începutul anului 2010;

50.   salută activitatea de pregătire desfășurată de DG Comunicare pentru lansarea proiectului WEB-TV, care, după unele dificultăți în faza inițială de ofertare, se află acum în faza de testare; ia act de faptul că această fază de testare a avut loc în perioada septembrie 2008 – martie 2009, precum și de faptul că o campanie de sensibilizare a publicului a fost lansată în martie 2009 în vederea informării și atragerii cetățenilor; ia act de dificultățile legate de primul canal de televiziune din lume de tipul Web-TV transmis în peste 20 de limbi;

51.   salută transparența pe care o conferă Web-TV activității Parlamentului, întrucât reuniunile comisiilor, audierile și alte activități sunt transmise online (web-stream), ceea ce permite cetățenilor interesați să urmărească în direct subiecte de interes major;

52.   ia act de adoptarea în unanimitate de către Birou, la 22 octombrie 2007, a Strategiei și planului de acțiune pentru alegerile europene din 2009 care au intrat în prima fază de aplicare în 2008 și vor atinge punctul culminant chiar înainte de alegerile europene;

53.   salută implicarea din ce în ce mai intensă a Parlamentului în viața socială și culturală europeană, așa cum au ilustrat-o evenimente precum Premiul Lux, Premiul Parlamentului pentru Jurnalism, premiul cetățeanului, Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni, premiile Energy Globe, AGORA și Zilele Europene ale Jurnalismului, toate lansate în 2007, în plus față de evenimentele tradiționale;

54.   ia act cu satisfacție de utilizarea noii infrastructuri audiovizuale din clădirea JAN de la Bruxelles, creată între 2006 și 2008 pentru a oferi echipamente moderne serviciilor de media și serviciilor interne;

55.   salută progresele înregistrate în gestionarea birourilor de informare, în special în gestiunea financiară, care pare să se fi îmbunătățit potrivit informațiilor oferite de auditorul intern cu ocazia audierii în cadrul comisiei competente, din 20 ianuarie 2009; subliniază importanța noului mandat al birourilor de informare ale Parlamentului care reprezintă o îmbunătățire a vizibilității și accesibilității pentru cetățeni;

56.   regretă că unele decizii privind posturi cheie în DG Comunicare au fost foarte lente, lăsând posturi de conducere neocupate, ceea ce a determinat un volum de muncă suplimentar pentru cadrele de conducere aflate deja pe posturi;

DG Personal

57.   salută introducerea aplicației "Streamline" de către DG Personal, care permite o creștere semnificativă a eficacității și poate fi foarte ușor utilizată de toți membrii personalului;

58.   salută exercițiul de monitorizare întreprins de DG Personal; invită DG Personal să continue acest proces de monitorizare și să adopte o strategie similară exercițiului de monitorizare întreprins de Comisie, care conduce la îmbunătățiri majore în repartizarea personalului și eficacitatea acestuia;

59.   constată că dispozițiile tranzitorii prin care se introduce factorul multiplicator (anexa XIII la Statutul funcționarilor) puse în aplicare de procesul de reformă sunt extrem de opace și chiar contradictorii(16) încât dau naștere la interpretări divergente ale diferitelor instituții și la nenumărate acțiuni în fața Curții de Justiție; subliniază importanța clarității și simplității în redactarea textelor legislative; insistă asupra faptului că perioada de tranziție de la vechea grilă salarială de dinainte de 2004 și noua grilă de după reformă ar trebui să fie redusă la minimum (documentul explicativ al Comisiei de dinainte de reformă prevedea ca această perioadă să se încheie în 2006) și așteaptă cu interes rezultatul analizei ce trebuie efectuată în acest sens de către grupul de lucru creat de Secretarul General;

60.   reamintește că, în același timp cu creșterea semnificativă a personalului financiar/bugetar necesar ca urmare a aplicării Regulamentului financiar revizuit, capacitatea instituției de a atrage personal financiar calificat s-a redus atunci când, în 2004, Statutul funcționarilor a fost revizuit în mod semnificativ, incluzând o reducere considerabilă a nivelului salariilor și a altor beneficii acordate noilor funcționari la angajare;

61.   constată că cel puțin un director general subliniază, în raportul său de activitate, utilitatea verificărilor ex-post în detectarea erorilor sau deficiențelor pentru viitoarele corecții; subliniază că nu toți directorii generali dispun în prezent de un verificator ex-post;

62.   solicită o evaluare a impactului general al reformei din 2004 a Statutului funcționarilor, realizată de un organ independent extern, care să analizeze costurile și avantajele reformei și să identifice, în special, toate consecințele nedorite cu un efect negativ asupra funcționării instituțiilor; îl invită pe Secretarul General să dispună în același timp realizarea unui studiu cu privire la nivelul de satisfacție al personalului;

63.   ia act de analiza realizată de Secretarul General privind numărul de candidați la posturile vacante peste nivelul de șef de unitate; este îngrijorat de faptul că pentru o mare parte dintre posturi s-au prezentat puțini candidați (1 sau 2); solicită să se ia măsuri adecvate pentru creșterea numărului de candidați interni pentru astfel de posturi;

DG Infrastructură și Logistică

64.   regretă că, în urma achiziției clădirilor SDM, WIC și IP3 din Strasbourg, s-a descoperit azbest în cantități mai mari decât cele indicate inițial de expertul francez; ia act de faptul că s-a luat o decizie îndepărtare a azbestului în vederea protejării pe termenul lung a persoanelor care lucrează în clădirile în cauză, precum și a celor care vizitează clădirile respective;

65.   solicită președintelui și Secretarului General să se asigure că lucrările de îndepărtare a azbestului sunt efectuate în conformitate cu protocolul de intervenție și rapoartele experților anexate la răspunsul chestionarului privind descărcarea de gestiune și sub supravegherea constantă a experților, astfel încât să se asigure un nivel optim de protecție a tuturor persoanelor care tranzitează sau lucrează în aceste clădiri pe perioada desfășurării lucrărilor;

66.   ia act de faptul că costurile estimative finale pentru extinderea centrului sportiv din Bruxelles vor fi determinate la încheierea actualei proceduri negociate; îl invită pe Secretarul General să prezinte Biroului și Comisiei pentru bugete costurile estimative finale înainte de decizia definitivă de începere a lucrărilor; constată că activitățile desfășurate până acum nu sunt coerente cu interesele deputaților sau ale contribuabililor europeni;

DG Traducere și DG Interpretare și Conferințe

67.   ia act cu îngrijorare de declarația DG Traducere din raportul său de activitate potrivit căreia Codul privind multilingvismul este respectat numai în 60% din cazuri și că nerespectarea codului este inacceptabil de gravă în cazul anumitor comisii; consideră că orice îndepărtare de la prevederile cu privire la multilingvism ar avea importante efecte negative asupra democrației și a îndeplinirii normale a sarcinilor de către deputați și solicită Secretarului General să garanteze că respectivul cod este aplicat în mod corect;

68.   sprijină propunerea Secretarului General de a introduce măsuri de sensibilizare în rândul utilizatorilor de servicii de traducere și de interpretariat, inclusiv în rândul comisiilor, al delegațiilor și al grupurilor politice și sugerează că viitoarele propuneri ar trebui să includă facturarea virtuală a utilizatorilor;

69.   constată că un Cod de conduită revizuit în mod semnificativ a fost adoptat de Birou la reuniunea sa din 17 noiembrie 2008;

70.   felicită DG Traducere și DG Interpretare și Conferințe pentru eforturile lor de a face față cu rapiditate creșterii majore a numărului de limbi de la 11 limbi oficiale în 2004 la 23 de limbi în 2009;

71.   ia act de deteriorarea condițiilor de muncă ale interpreților în această legislatură din cauza presiunii profesionale tot mai mare și a interpretării în mod excesiv a normelor privind misiunile; invită DG Interpretare și Conferințe să analizeze de urgență acest subiect cu scopul de a îmbunătăți motivația interpreților; atrage atenția asupra faptului că acest probleme privesc în cea mai mare parte a timpului principalele combinații de limbi care au un program mult mai încărcat din cauza nivelului de solicitări pentru serviciile lor;

72.   solicită Secretarului General să prezinte o situație generală pentru 2007 și, dacă este posibil, pentru 2008, a reuniunilor care au fost anulate atât de târziu încât interpreții și alte persoane din personalul de sprijin nu au putut fi redistribuite, precizând costurile totale generate și cine le-a acoperit;

DG Finanțe

73.   ia act de activitatea grupului de lucru privind simplificarea; îl invită pe Secretarul General să prezinte un scurt raport privind concluziile acestui grup de lucru comisiei competente; așteaptă ca, înainte de efectuarea oricăror modificări ale normelor financiare, această comisie să fie invitată să prezinte un aviz oficial;

74.   insistă ca normele de aplicare a Statutului deputaților să fie clare și ușor de respectat;

75.   îl invită pe Secretarul General să creeze un serviciu care să fie la dispoziția tuturor deputaților începând din iulie 2009, care să le ofere consiliere privind aplicarea noului statut, a drepturile și obligațiilor lor în temeiului acestui nou statut, precum și gestiunea corespunzătoare a contractelor asistenților parlamentari;

76.   consideră că, pentru a-și îndeplini sarcinile parlamentare, deputații ar trebui să aibă dreptul să utilizeze modul de transport cel mai bine adaptat calendarului lor de activități parlamentare, cel mai convenabil, cel mai rapid și mai puțin costisitor pentru Parlament;

77.   îl invită pe Secretarul General să pună la dispoziție toate resursele umane și financiare necesare pentru punerea rapidă în aplicare a noului Statut al asistenților;

78.   solicită efectuarea de un organ independent a unei analize generale a bunei gestiuni financiare, a eficienței și eficacității contractelor cu furnizorii de servicii externi în domenii precum IT, securitate, baruri, restaurante, cantine, oficiul de turism, menținerea curățeniei, în special cu privire la:

   metoda de selecție
   cel mai potrivit tip de contract
   eventuala pierdere a controlului gestiunii din cauza externalizării excesive
   transparența mecanismelor de taxe/facturare
   recurgerea la comision ca factor de remunerare
   problema monopolurilor în furnizarea de servicii în anumite domenii
   justificarea plăților efectuate de la bugetul Parlamentului;

79.   recomandă ca auditorul intern al Parlamentului să ia în considerare domeniile și problemele mai sus menționate atunci când efectuează analiza riscurilor pe care se vor baza viitoarele programe de lucru;

DG Inovare și Asistență Tehnică

80.   reamintește că, potrivit audierii auditorului intern în fața comisiei competente la 20 ianuarie 2009, au existat probleme grave în 2007 în ceea ce privește guvernanța IT în cadrul Parlamentului, care au impus schimbări majore în structurile, tradițiile și administrarea politicii IT a instituției; consideră că este extrem de urgent să se introducă toate normele majore pentru instrumentele de guvernare și planificare IT, care ar determina apropierea sectorului IT al Parlamentului de COBIT (Control Objectives for Information and related Technology);

81.   subliniază că acest obiectiv necesită o analiză detaliată a nevoilor și strategiilor Parlamentului pentru a alinia cerințele politice la instrumentele IT, ținând seama de o realitate globală din ce în ce mai digitalizată, în care orientările politice ar trebui să reprezinte forța călăuzitoare pentru scopul suprem, iar instrumente IT ar trebui să sprijine pe deplin aceste obiective; consideră că această strategie va fi posibilă numai atunci când se vor introduce structurile de guvernanță IT; invită, prin urmare, Biroul să ia deciziile corespunzătoare;

Indemnizația de asistență parlamentară

82.   salută realizarea Secretarului General, ca răspuns la rezoluțiile de descărcare de gestiune anterioare și la rapoartele anterioare ale Curții de Conturi și ale auditorului intern, de a fi obținut documentele justificative necesare pentru a regulariza practic aproape toate cererile (99,9 % din sumă) pentru perioada 2004-2007; ia act de simplificarea procedurilor de rambursare introdusă la 13 decembrie 2006, conform căreia deputații nu mai trebuie să prezinte facturile și notele de onorarii emise de agenții plătitori și de furnizorii de servicii, ci trebuie să le păstreze în posesia lor; în schimb, deputații trebuie să prezinte copii ale "declarațiilor de cheltuieli" și ale "declarațiilor privind sumele facturate" emise de agenții plătitori și de furnizorii de servicii;

83.   reamintește punctele 59 și 61 din rezoluţia sa privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2006(17); solicită Secretarului General să furnizeze deputaților care au respectat normele privind utilizarea indemnizației de asistență parlamentară o scrisoare din partea administrației în care să se declare acest lucru;

84.   salută angajamentul asumat de Secretarul General la audierea din 20 ianuarie 2009 în fața comisiei competente de a oferi deputaților, începând din iulie 2009, cel puțin un agent plătitor oficial în fiecare stat membru, contractat de Parlament pentru gestionarea contractelor și a tuturor chestiunilor conexe privind asistenții locali ai deputaților, ținând seama de celelalte opțiuni prevăzute în normele de aplicare;

85.   invită Biroul să garanteze că asistenților locali li se va permite accesul egal în clădirile Parlamentului din cele trei locuri de desfășurare a activității;

Grupuri politice (verificarea conturilor și a procedurilor – postul bugetar 4 0 0 0)

86.   salută faptul că grupurile politice au publicat normele financiare interne și conturile pe site-ul internet al Parlamentului(18); atrage atenția, cu toate acestea, asupra naturii extrem de eterogene a normelor financiare interne elaborate de diferitele grupuri politice;

87.   constată că, în 2007, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 0 0 au fost utilizate după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

(în EUR)

Cuantumul disponibil de la bugetul 2007

 

 

 

75.211.947

Deputați neafiliați

 

 

 

 

673.575

Cuantumuri disponibile pentru grupuri

 

 

 

74.538.372

Grup

Credite alocate de la bugetul Parlamentului

Resurse proprii și credite reportate ale grupurilor

Cheltuieli 2007

Rata utilizării creditelor disponibile

Plafon al reportărilor*

Credite reportate pentru 2008

PPE

18.197.622

9.449.345

18.572.670

67,18%

9.098.811

9.074.297

PSE

14.165.895

7.265.776

14.827.524

69,19%

7.082.948

6.604.146

ALDE

6.703.291

3.560.145

7.461.720

72,70%

3.351.646

2.801.716

Verts/ALE

2.690.396

1.434.335

3.167.057

76,78%

1.345.198

957.674

GUE/NGL

2.740.154

994.094

2.835.166

75,92%

1.370.077

899.083

UEN

2.797.063

541.496

2.436.330

72,98%

1.398.532

902.230

IND/DEM

1.502.292

1.044.042

1.821.789

71,55%

751.146

724.546

ITS

1.441.708

10.718

1.130.306

77,82%

720.854

- **

NI

538.048

135.527

450.827

66,93%

269.024

117.207

TOTAL

50.776.469

24.435.478

52.703.387

70,07%

25.388.234

22.508.559

*conform articolului 2.1.6 din Normele privind utilizarea creditelor de la postul bugetar 4 0 0 0

** Grupul a fost dizolvat la 14 noiembrie 2007 și a rambursat ulterior Parlamentului toate creditele neutilizate.

88.   subliniază că, în 2007, conturile a două partide politice au primit un aviz cu rezerve de la auditorii lor externi;

89.   observă că, la reuniunea sa din 7 iulie 2008, când s-a analizat decizia sa privind încheierea exercițiului financiar 2007 pentru grupurile politice, Biroul, fără dezbatere

   a luat act de documentele depuse de grupuri și de conturile consolidate finale ale deputaților neafiliați și le-a aprobat;
   a autorizat Grupul PPE-DE să includă în conturile sale aferente exercițiului 2007 cheltuieli de personal aferente perioadei 2005-2007, care au fost facturate intern de Parlament după 31 ianuarie 2008;
   a amânat decizia sa privind conturile finale ale fostului Grup ITS;

90.   constată, de asemenea, că conturile fostului Grup ITS, dizolvat la 14 noiembrie 2007, care au fost depuse președintelui Comisiei pentru control bugetar la 4 noiembrie 2008 erau însoțite de un certificat emis de un auditor, care: (i) conținea un aviz cu rezerve referitor la dovezi privind lipsa unor controale interne adecvate, așa cum reiese din plăți salariale către un agent fără existența unui contract și (ii) menționa proceduri disciplinare împotriva unui fost angajat;

91.   constată că Grupul ITS a rambursat Parlamentului, în aprilie 2008, soldul restant al subvențiilor sale în valoare de 317 310,23 EUR;

Partidele politice la nivel european

92.   observă că, la reuniunea sa din 7 iulie 2008, când s-a analizat decizia sa privind încheierea exercițiului financiar 2007 pentru grupurile politice, Biroul, fără dezbatere, a aprobat rapoartele finale privind punerea în aplicare a programelor de lucru ale acestora și situațiile financiare ale partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul Parlamentului;

93.   constată că, în 2007, creditele înscrise la postul bugetar 4 0 2 0 au fost utilizate după cum urmează:

Execuția bugetului 2007 în conformitate cu acordul (EUR)

Partid

Resurse proprii

Subvenții totale PE

Venituri totale

Subvențiile ca % din cheltuielile eligibile (max. 75%)

PPE

1.150.174,16

3.156.413,79

4.306.587,95

75,00%

PSE

1.033.792,85

2.992.217,56

4.026.010,41

75,00%

ELDR

382.797,45

1.022.343,98

1.405.141,43

74,00%

EFGP

243.733,02

631.750,00

875.483,02

74,05%

GE

179.599,61

524.251,22

703.850,83

75,00%

PDE

52.861,45

152.610,87

205.472,32

75,00%

AEN

53.496,02

159.137,64

212.633,66

74,84%

ADIE

82.775,00

239.410,00

322.185,00

74,46%

EFA

81.354,87

215.197,63

296.552,50

75,00%

EUD

73.951,00

226.279,50

300.230,50

75,00%

Total

3.334.535,43

9.319.612,19

12.654.147,62

74,81%

94.   subliniază faptul că în toate rapoartele auditorii au certificat fără rezerve conformitatea conturilor prezentate cu principalele dispoziții statutare ale Regulamentului (CE) nr. 2004/2003(19) și faptul că acestea prezentau o imagine reală și fidelă a situației a partidelor politice la închiderea exercițiului financiar 2007; constată că auditorul intern al Parlamentului a fost mai critic în evaluarea respectării normelor pertinente;

95.   încredințează Secretarului General sarcina de a publica pe site-ul Parlamentului conturile și rapoartele auditorilor privind partidele politice care primesc subvenții;

96.   solicită informarea comisiei competente privind măsurile luate ca urmare a raportului auditorului intern, publicat în august 2007, referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor privind contribuțiile în favoarea partidelor politice la nivel european (menționat la punctul 55 din rezoluția sa din 22 aprilie 2008 privind descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar 2006);

97.   constată că, la fel ca în 2005 și 2006, execuția bugetului pentru două partide (AEN și PDE) s-a situat mult sub nivelul bugetelor lor provizorii și că ordonatorul de credite a fost însărcinat să procedeze la recuperarea aferentă anului 2007,

− a 81 294,07 EUR de la AEN;

− a 269 153,40 EUR de la PDE; și

− a 49 819 EUR de la ADIE;

98.   reamintește faptul că, la reuniunea sa din 8 octombrie 2008, Biroul a luat act de codul de conduită propus pentru campaniile electorale ale partidelor politice în contextul alegerilor europene;

99.   reamintește faptul că, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1524/2007(20), cererile de finanțare de la bugetul Parlamentului depuse de fundațiile politice europene au fost analizate pentru prima dată în 2008; încredințează comisiei competente sarcina de a analiza utilizarea acestor fonduri în descărcarea de gestiune aferentă exercițiului financiar 2008;

Fondul voluntar de pensii

100.   ia act de faptul că, în primăvara anului 2008, numărul total de afiliați la acest fond era de 1 113, dintre care 478 de deputați în funcție (61% din numărul total de deputați), 493 de pensionari (dintre care 56 erau persoane aflate în întreținerea deputaților decedați) și 142 de deputați care au părăsit regimul dar și-au păstrat drepturile obținute;

101.   evidențiază faptul că la 31 decembrie 2007 activele fondului erau în valoare de 214 887 336 EUR; observă că randamentul investițiilor era de 1,2% în 2007;

102.   remarcă, în legătură cu conturile ASBL-ului care gestionează fondul voluntar de pensii al deputaților, declarația auditorului independent conform căreia, fără a exprima vreo rezervă, deficitul actuarial al activelor ASBL era de 30 917 229 EUR la 31 decembrie 2007 ( în 2006 acesta a fost de 26 637 836 EUR);

103.   observă, de asemenea, declarația auditorului extern conform căreia responsabilitatea finală pentru plata prestațiilor revine Parlamentului, astfel cum este prevăzut la articolul 27 din Statutul deputaților în Parlamentul European adoptat de Parlament, care prevede că "drepturile dobândite se păstrează integral";

104.   consideră că această interpretare nu corespunde pe deplin ideii inițiale, conform căreia fondul voluntar de pensii trebuia să fie o entitate autonomă în afara structurilor instituției; invită Serviciul său juridic să își prezinte, înainte de intrarea în vigoare a noului statut, punctul de vedere pentru a stabili dacă responsabilitatea financiară finală pentru fondul voluntar de pensii revine fondului și membrilor acestuia sau Parlamentului, ținând seama de interesele contribuabililor europeni;

105.   ia act de intenția de a negocia o convenție între Parlament și fondul de pensii; atrage atenția că, în actuala situație economică, Parlamentul nu va asigura în nici un caz fonduri suplimentare de la buget pentru acoperirea deficitului fondului, așa cum a făcut în trecut, și că, întrucât trebuie să garanteze drepturile de pensie, Parlamentul ar trebui să aibă un control deplin asupra fondului și a politicilor sale de investiții;

106.   reamintește concluziile unei evaluări actuariale independente(21) privind fondul voluntar de pensii, solicitată de Parlament, conform cărora: (i) veniturile din fluxurile de numerar sunt suficiente pentru a acoperi plata pensiilor până în 2015, după această dată fiind necesar să se înceapă lichidarea de active pentru plata pensiilor datorate; și (ii) fondul va prezenta un surplus la data la care ia sfârșit, cu condiția ca ipotezele folosite de actuarul fondului să fi fost corecte; constată că Secretarul General a dispus realizarea unui studiu actuarial actualizat care să analizeze poziția după criza recentă din domeniul financiar/bancar;

107.   salută informațiile conform cărora, astfel cum s-a susținut în rezoluțiile anterioare referitoare la descărcarea de gestiune, deputații își plătesc în prezent cotizația de o treime dintr-un cont privat extern și nu prin deducerea automată a sumelor respective de către administrația Parlamentului din indemnizația pentru cheltuieli generale;

108.   observă totuși că, în sensul regimului principal de pensii prevăzut în anexa III la Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, cotizațiile deputaților în cauză continuă să fie reținute din indemnizația pentru cheltuieli generale;

109.   constată că, la reuniunea sa din 22 octombrie 2007, Biroul a decis să nu respecte o recomandare a Ombudsmanului European (plângerea 655/2006/(SAB)ID) conform căreia Parlamentul ar trebui să permită accesul la lista deputaților afiliați regimului voluntar de pensii, în pofida unui aviz favorabil din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor; invită Biroul să își reanalizeze poziția și să publice lista în conformitate cu avizul Serviciului Juridic al Parlamentului și cu politica de transparență a Uniunii de a face publici toți beneficiarii finali ai finanțărilor europene;

Mediu

110.   reamintește faptul că, la 27 noiembrie 2007, Președintele și Secretarul General au semnat un acord privind certificarea în materie de mediu a clădirilor Parlamentului și că, în paralel, Secretarul General a demarat procedurile necesare pentru ca Parlamentul să fie înscris pe lista organismelor care participă la EMAS (Sistemul Comunitar de Management Ecologic) în Belgia, Franța și Luxemburg;

111.   subliniază faptul că toate cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului dețin certificatul EMAS și că Parlamentul este singura instituție UE care dispune de o certificare a politicii din domeniul mediului;

112.   evidențiază faptul că la 18 iunie 2007 Biroul a stabilit ca obiectiv principal al sistemului de management ecologic o reducere cu 30% a emisiilor de CO2 până în 2020, în conformitate cu decizia Parlamentului din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2005;

113.   solicită Secretarului General să informeze comisiile parlamentare competente, în timp util pentru următoarea descărcare de gestiune, despre măsurile luate pentru a da curs recomandărilor cuprinse în rezoluția sa din 24 aprilie 2007 privind descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2005 cu privire la mediu, precizând cu exactitate reducerile de emisii de CO2 realizate până în acel moment;

Cazul referitor la casieria deputaților europeni

114.   observă că în 2007 a fost soluționat cazul referitor la diferența de 4 136 125 BEF dintre conturile de numerar și conturile generale din 1982; observă, în plus, că problema conturilor de garanție ale administratorului conturilor de avans și ale contabilului adjunct aflați în funcție la data respectivă a fost de asemenea soluționată ulterior.

(1) JO L 77, 16.3.2007.
(2) JO C 287, 10.11.2008, p. 1.
(3) JO C 148, 13.6.2008, p. 1.
(4) JO C 286, 10.11.2008, p. 1.
(5) JO C 287, 10.11.2008, p. 111.
(6) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 311.
(9) JO C 286, 10.11.2008, punctul 11.6.
(10) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).
(11) JO L 55, 27.2.2009, p. 1.
(12) Raport de gestiune bugetară și financiară – Secțiunea I din bugetul UE – Exercițiul financiar 2007 (JO C 148, 13.6.2008, p. 1).
(13) JO L 187, 15.7.2008, p. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) Regulamentul (CE/Euratom) nr. 1302/2008 al Comisiei din 17 decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor (JO L 344, 20.12.2008, p. 12).
(16) Răspunsul Parlamentului la punctul 11.7 din raportul anual al Curții.
(17) Rezoluția Parlamentului European din 22 aprilie 2008 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2006, Secțiunea I – Parlamentul (JO L 88, 31.3.2009, p. 3).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Regulamentul (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 297, 15.11.2003, p. 1).
(20) Regulamentul (CE) nr. 1524/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european (JO L 343, 27.12.2007, p. 5).
(21) Raport final: analiza activelor și pasivelor noiembrie 2007 – AON Consulting Belgia NV/SA.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate