Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2276(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0184/2009

Predkladané texty :

A6-0184/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0260

Prijaté texty
PDF 637kWORD 257k
Štvrtok, 23. apríla 2009 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2007: Európsky parlament
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Rozhodnutie
 Uznesenie

1.Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel I - Európsky parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – zväzok I (SEK(2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2007, oddiel I – Európsky parlament(3),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2007,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7),

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o udelení absolutória,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o usmerneniach pre postup prijímania rozpočtu na rok 2007 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a o predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre postup prijímania rozpočtu na rok 2007(8),

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0184/2009),

A.   keďže v audite uskutočnenom Dvorom audítorov sa uvádza, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2007, všetky inštitúcie uspokojivo prevádzkovali systémy dohľadu a kontroly vyžadované v nariadení o rozpočtových pravidlách a v preverovaných operáciách sa nevyskytli žiadne významné chyby(9),

B.   keďže generálny tajomník 3 júna 2008 potvrdil, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

1.   udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2007;

2.   uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, bod 11.6.


2.Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. apríla 2009 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel I – Európsky parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2007(1),

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2007 – zväzok I (SEK(2008)2359 - C6-0416/2008)(2),

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2007, oddiel I – Európsky parlament(3),

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2007,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií(4),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES(5),

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(6), a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu(7),

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o udelení absolutória,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o usmerneniach pre postup prijímania rozpočtu na rok 2007 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a o predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre postup prijímania rozpočtu na rok 2007(8),

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6-0184/2009),

A.   keďže v audite uskutočnenom Dvorom audítorov sa uvádza, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2007, všetky inštitúcie uspokojivo prevádzkovali systémy dohľadu a kontroly vyžadované v nariadení o rozpočtových pravidlách a v preverovaných operáciách sa nevyskytli žiadne významné chyby(9),

B.   keďže generálny tajomník 3 júna 2008 potvrdil, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

Hlavné zmeny v rozpočtovom hospodárení Európskeho parlamentu počas parlamentného obdobia 2004 až 2009

1.   pripomína, že toto absolutórium je posledné v parlamentnom období 2004 – 2009, počas ktorého sa uskutočnilo mnoho zmien v rozpočtovom hospodárení EÚ vo všeobecnosti a osobitne v rozpočtovom hospodárení Európskeho parlamentu;

2.   pripomína, že počas tohto parlamentného volebného obdobia sa plne vykonalo nariadenie o rozpočtových pravidlách a v roku 2008 sa opätovne preskúmalo, čo prinieslo významné zmeny vo finančnom hospodárení, najmä v podobe sprísnenia pravidiel obstarávania a zlepšenia systému reťazca kontrol finančných postupov, zvýšenia zodpovednosti povoľovacích úradníkov a decentralizácie finančnej kontroly; poznamenáva, že tieto zmeny si vyžiadali dodatočný kvalifikovaný personál a administratívnu prácu a generálne riaditeľstvá Európskeho parlamentu ich uznali ako účinné v rámci zvyšovania riadneho finančného hospodárenia;

3.   konštatuje však, že nariadenie o rozpočtových pravidlách by si žiadalo podrobnejšie preskúmanie, keďže niektoré postupy sa ukázali ako príliš ťažkopádne na uplatňovanie zo strany útvarov Európskeho parlamentu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že to viedlo k nárastu výnimiek (uvedených v prílohách k výročným správam o činnosti);

4.   pripomína, že nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré si vyžaduje výrazný nárast osobitne kvalifikovaného personálu, nadobudlo účinnosť v rovnakom čase ako revidovaný služobný poriadok a podmienky vzťahujúce sa na ostatných zamestnancov(10), čím sa pre administratívu Európskeho parlamentu vytvorilo mnoho obmedzení;

5.   pripomína, že v roku 2004 pristúpilo k EÚ 10 nových členských štátov a v roku 2007 Bulharsko a Rumunsko, čo predstavovalo hlavný dôvod zvýšenia počtu zamestnancov zo 4 662 k 1. januáru 2004 (všetky kategórie) na 6 101 k 31. decembru 2008; víta preto úsilie administratívy Európskeho parlamentu vyvinuté s cieľom pohotovo riešiť výrazný nárast; poznamenáva, že takmer všetky dodatočné pracovné miesta súvisia s rozšírením a čistý nárast pracovných miest nesúvisiacich s rozšírením predstavuje 1,2 %;

6.   poznamenáva, že v roku 2007 bolo 99,9 % platieb príspevkov na asistenčnú výpomoc riadne opodstatnených a nárast tejto miery možno pripísať zlepšeným postupom prijatým predsedníctvom v súvislosti s podkladovou dokumentáciou, ako aj značnému úsiliu administratívy a zvýšenej informovanosti poslancov;

7.   zdôrazňuje skutočnosť, že po prvýkrát od založenia Európskeho parlamentu sa členské štáty dokázali dohodnúť na európskom štatúte svojich poslancov; tento štatút umožní rovnaké odmeňovanie a poistenie všetkých poslancov, ukončí výrazné rozdiely v ich vnútroštátnych platoch a zavedie transparentný systém pre všetky typy príspevkov a odmien;

8.   pripomína, že prijatie štatútu asistentov bolo jednou z priorít vyzdvihnutých v uznesení o rozpočtových usmerneniach na rok 2007; víta v tejto súvislosti skutočnosť, že Rada prijala 19. decembra 2008 návrh Komisie (KOM(2008)0786) v znení zmien a doplnení Európskeho parlamentu(11); nadobudnutie jeho účinnosti v júli 2009 by malo umožniť významný nárast transparentnosti využívania týchto prostriedkov a zabezpečiť celkové dodržiavanie sociálnych a zamestnaneckých práv asistentov;

Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení(12)

9.   konštatuje, že v roku 2007 dosiahol Európsky parlament príjmy vo výške 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR v roku 2006);

Konečná účtovná závierka za rok 2007 (v EUR)

10.   berie na vedomie údaje, na základe ktorých sa vykonala účtovná závierka Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2007, a to:

a) Disponibilné rozpočtové prostriedky

rozpočtové prostriedky na rok 2007:

1 397 460 174

neautomatické presuny z rozpočtového roku 2006:

4 817 000

automatické presuny z rozpočtového roku 2006:

188 746 822,24

rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom za rok 2007:

42 522 400,66

presuny zodpovedajúce pripísaným príjmom z rozpočtového roku 2006:

34 640 774,58

Spolu:

1 668 187 171,48

b) Využitie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku 2007:

záväzky:

1 594 372 252,26

uskutočnené platby:

1 329 131 440,46

neuhradené platby a nezaviazané rozpočtové prostriedky pochádzajúce z pripísaných príjmov:

263 564 514,64

prenesené rozpočtové prostriedky vrátane prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov:

263 564 514,64

zrušené rozpočtové prostriedky:

31 691 180,38

c) Rozpočtové príjmy

prijaté v roku 2007:

144 449 007,32

d) Celková súvaha k 31. decembru 2007

1 788 830 683

11.   poznamenáva, že schválené rozpočtové prostriedky v pôvodnom rozpočte Európskeho parlamentu na rok 2007 dosiahli 1 397 460 174 EUR, čo predstavuje 6 % nárast oproti rozpočtu na rok 2006 (1 321 600 000 EUR), a že v roku 2007 sa nezaviedol žiadny opravný rozpočet;

12.   zdôrazňuje, že namiesto vrátenia nevyužitých prostriedkov členským štátom sa Európsky parlament rozhodol – podobne ako v predchádzajúcich rokoch – uskutočniť koncom roka zberný presun z rozličných rozpočtových riadkov vo výške 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR) určený na nákup budovy vo Viedni na zriadenie Domu Európskej únie spoločne s Komisiou; pripomína však, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 24. apríla 2007 o absolutóriu za rozpočtový rok 2005(13) žiadal, aby sa výdavky na budovy v záujme rozpočtovej jasnosti zahrnuli do rozpočtu a nefinancovali sa prostredníctvom zberného presunu;

13.   víta skutočnosť, že správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení sa stala – ako sa to požadovalo v predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu – jasným a transparentným usmernením pre finančné hospodárenie Európskeho parlamentu počas príslušného rozpočtového roka;

Účtovná závierka Európskeho parlamentu

14.   poznamenáva, že účtovník Európskeho parlamentu vo svojom schválení konečnej účtovnej závierky konštatoval, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka pravdivo a verne vyjadruje finančnú situáciu Európskeho parlamentu zo všetkých významných hľadísk; ďalej konštatuje, že účtovník nevzniesol voči Európskemu parlamentu žiadne otázky, ktoré by obsahovali výhrady;

15.   pripomína rozhodnutie svojho predsedu týkajúce sa schválenia účtovnej závierky za rozpočtový rok 2007;

16.   poznamenáva, že hospodársky výsledok rozpočtového roka 2007 bol negatívny vo výške 209 985 279 EUR, čo možno vysvetliť hlavne nárastom pasív vo výške 256 095 000 EUR zodpovedajúcich rezerve na primárne dôchodky pre určité kategórie poslancov, ktoré vypláca priamo Európsky parlament v súlade s prílohou III k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov;

17.   žiada generálneho tajomníka, aby naznačil, aká bude pravdepodobná rezerva na dôchodky poslancov po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov a ako sa bude táto rezerva zaznamenávať na účely účtovníctva v rámci súvahy Európskeho parlamentu;

18.   poznamenáva, že v prílohách súvahy sa vykazuje hodnota budov vo vlastníctve Európskeho parlamentu vo výške 1 015 159 978 EUR po amortizácii oproti celkovým obstarávacím nákladom vo výške 1 650 945 693 EUR; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol prehľad o súčasných trhových hodnotách všetkých budov, ktoré Európsky parlament vlastní, v porovnaní s ich obstarávacími cenami;

Vyhlásenie generálneho tajomníka o vierohodnosti

19.   víta vyhlásenie generálneho tajomníka z 3. júna 2008 uskutočnené z jeho pozície hlavného povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním týkajúce sa výročných správ o činnosti za rok 2007 povoľujúcich úradníkov, v ktorom potvrdil, že má primeranú istotu, že rozpočet Európskeho parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií;

20.   berie však na vedomie pripomienky zahrnuté v jeho vyhlásení o vierohodnosti, že regulačný rámec upravujúci parlamentné príspevky vrátane výdavkov na asistentskú výpomoc sa stal takým zložitým, že predstavuje vážne zábrany pre správne uskutočňovanie v praxi a že z tohto dôvodu podnikol iniciatívu na vytvorenie nového systému, ktorého nadobudnutie účinnosti sa plánuje na júl 2009;

Správy generálnych riaditeľov o činnosti

21.   s uspokojením poznamenáva, že všetci generálni riaditelia mohli vydať bezvýhradné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa plnenia rozpočtu zo strany svojich útvarov za rok 2007;

22.   uvedomuje si, že správy o činnosti predstavujú nástroj vnútorného riadenia, ktorého hlavným účelom je umožniť generálnemu tajomníkovi vytvoriť si celkový prehľad o fungovaní administratívy, a najmä o akýchkoľvek nedostatkoch;

23.   zdôrazňuje, že každá správa o činnosti generálneho riaditeľstva zahrnuje ako prílohu zoznam výnimiek, v ktorom sa uvádzajú odchýlky od nariadenia o rozpočtových pravidlách a ostatných podriadených predpisov; vyjadruje obavy nad tým, že celkový počet takýchto výnimiek výrazne presahuje priemerný ročný počet odopretých odobrení spred roku 2003 v rámci pôvodného nariadenia o rozpočtových pravidlách pred reformou, keď všetky transakcie musel schvaľovať finančný kontrolór;

Výročná správa Dvora audítorov za rok 2007

24.   berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že pokiaľ ide o administratívne výdavky v roku 2007, všetky inštitúcie uspokojivo prevádzkovali systémy dohľadu a kontroly vyžadované v nariadení o rozpočtových pravidlách a v preverovaných transakciách sa nevyskytli žiadne významné chyby;

25.   berie na vedomie osobitné zistenia vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2007 týkajúce sa Európskeho Parlamentu, ako aj odpovede Parlamentu v súvislosti s multiplikačným faktorom, ktorý sa uplatňuje na platy zamestnancov po prijatí revidovaného služobného poriadku dňa 1. mája 2004, a v súvislosti s platbami v roku 2007 z rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2006 v súvislosti s vysokorýchlostnými prenosovými kamerami, ktoré sa mali inštalovať v roku 2008 v budove D5;

26.   ďalej berie na vedomie kapitolu výročnej správy o prijatých opatreniach na základe pripomienok z predchádzajúcich výročných správ týkajúcich sa paušálneho preplácania nákladov na ubytovanie vzniknutých úradníkom na služobnej ceste, podporných dokumentov súvisiacich s využitím príspevkov na asistentskú výpomoc a v prípade dodatočného dobrovoľného dôchodkového systému potreby stanovenia jasných pravidiel, ktoré budú definovať záväzky a povinnosti Európskeho parlamentu a účastníkov systému v prípade deficitu;

27.   berie na vedomie odpovede Európskeho parlamentu v sporovom konaní s Dvorom audítorov;

Opatrenia prijaté generálnym tajomníkom v nadväznosti na posledné uznesenie o absolutóriu

28.   víta rozhodnutia predsedníctva z 10. marca 2008, 19. mája 2008 a 7. júla 2008 týkajúce sa vykonávacích opatrení k štatútu poslancov a príspevkom na asistentskú výpomoc, ktoré predstavujú priame nadväzné opatrenia k odporúčaniam obsiahnutým v absolutóriu za rok 2006; ďalej víta záväzok predsedu Európskeho parlamentu vykonať tieto rozhodnutia;

29.   pripomína, že podľa článku 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách sú Komisia a iné inštitúcie povinné podniknúť všetky nevyhnutné kroky na zohľadnenie pripomienok, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu;

30.   blahoželá preto generálnemu tajomníkovi k tomu, že predložil správy, ktoré administratíva požadovala v ostatnom uznesení o absolutóriu, dostatočne včas pred začatím postupu udelenia absolutória za rozpočtový rok 2007;

31.   berie do úvahy závery Právnej služby z 29. apríla 2008 (SJ 775/06), pokiaľ ide o odseky uznesenia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za rok 2006 týkajúce sa dobrovoľného dôchodkového fondu, ktoré znejú: "Predsedníctvo má svoje právomoci a povinnosti, ktoré sú stanovené rokovacom poriadku Parlamentu. Záleží preto na rozhodnutí predsedníctva, či si želá odchyľovať sa alebo pridŕžať sa vôle, ktorú vyjadrilo plénum vo svojom uznesení z 22. apríla 2008"; domnieva sa však, že tento záver vychádzajúci z rokovacieho poriadku Parlamentu nie je ako celok v súlade s jasným významom článku 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré vychádza z článku 276 Zmluvy o ES;

Vypočutie vnútorného audítora

32.   poznamenáva, že na stretnutí príslušného výboru s vnútorným audítorom, ktoré sa konalo 20. januára 2009 a ktoré bolo otvoreným stretnutím prenášaným prostredníctvom internetu a na ktorom vnútorný audítor prezentoval svoju výročnú správu, interný audítor vysvetlil, že v roku 2007 prijal alebo vydal návrhy 18 správ, ktorých predmetom boli:

   výdavky na služobné cesty personálu,
   riadenie IT,
   zálohové prostriedky, inventarizácia a riadenie rozpočtu v určitých informačných kanceláriách,
   politické strany na európskej úrovni,
   individuálne nároky zamestnancov,
   nadväzné opatrenia prijaté na základe preskúmania vnútorného rámca kontroly,
   príspevky na asistentskú výpomoc;

33.   zdôrazňuje, že medzi závažnejšie závery uvedené vo výročnej správe vnútorného audítora patrili skutočnosti:

   že kontrolovaná riadiaca štruktúra IT v Európskom parlamente neposkytovala záruku, že sa zo strednodobého hľadiska zvolili správne riešenia IT alebo že sa zaviedol vhodný strategický proces plánovania IT;
   že by sa mali značne posilniť kontrolné činnosti v oblasti individuálnych nárokov zamestnancov, mala by sa zlepšiť kvalita údajov v príslušných systémoch riadenia IT a mali by sa dôkladne zdokumentovať postupy a usmernenia na podporu činností riadenia a kontroly;
   že informácie a dokumentácie predložené európskymi politickými stranami neboli vždy dostačujúce, aby mohli podporiť ich žiadosti o finančné príspevky alebo aby umožnili schvaľovaciemu oddeleniu overiť oprávnenosť žiadostí o platby;

34.   berie na vedomie a podporuje názory vyjadrené vnútorným audítorom, pokiaľ ide o:

   význam zriadenia inštitucionálneho kódexu správania na centrálnej úrovni, ktorý by upravoval vzťahy s externými konzultantmi (usmernenia ku ktorému prijal generálny tajomník v júli 2008);
   význam zabezpečenia účinného fungovania systému riadenia rizík na centrálnej úrovni so schválenými postupmi na identifikáciu a posúdenie rizík, formulovanie a vykazovanie reakcií na tieto riziká a poskytovanie záruky orgánom dohľadu a rozhodovacím orgánom, že riadenie rizika je účinné a že všetky reakcie na riziká vrátane interných kontrol sú primerané;

Zákazky a obstarávanie

35.   pripomína, že Európsky parlament zverejňuje všeobecné informácie o udelených zákazkách na svojej internetovej stránke prostredníctvom rýchlych odkazov(14) a že v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách zverejňuje i) špecifické informácie o zákazkách v hodnote nad 60 000 EUR v úradnom vestníku a ii) zoznam zákaziek v hodnote medzi 25 000 EUR a 60 000 EUR na svojej internetovej stránke; víta vysokú úroveň transparentnosti dosiahnutú týmto spôsobom, no odporúča, aby internetová stránka Európskeho parlamentu z dôvodu ľahšej dostupnosti obsahovala jeden úplný a komplexný zoznam všetkých zákaziek;

36.   poznamenáva, že výročná správa pre rozpočtový orgán o zákazkách obsahuje tieto informácie o zákazkách udelených počas roka 2007:

Udelené zákazky

2007

2006

Zákazky v hodnote rovnej alebo vyššej ako 25 000 EUR

331,5 mil. EUR

(249 zákaziek)

327,5 mil. EUR

(238 zákaziek)

Zákazky v hodnote rovnej alebo vyššej ako 50 000 EUR

326,5 mil. EUR

(133 zákaziek)

322,3 mil. EUR

(112 zákaziek)

Zákazky v hodnote medzi 25 000 EUR a 60 000 EUR

5,2 mil. EUR

(116 zákaziek)

5,2 mil. EUR

(126 zákaziek)

37.   víta informáciu, že podiel zákaziek uzavretých prostredníctvom verejnej súťaže vzrástol v rokoch 2006 až 2007 z hľadiska celkového množstva a tiež percentuálne z celkového počtu zákaziek, ako sa uvádza tu:

Druh postupu

2007

2006

Hodnota (EUR)

Percentuálny podiel

Hodnota (EUR)

Percentuálny podiel

Verejná súťaž

Užšia súťaž

Rokovacie konanie

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49 %

18 %

33 %

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38 %

4 %

58 %

Spolu

331 481 693

100 %

327 537 612

100 %

38.   poznamenáva, že administratíva vytvorila databázu vylúčených subjektov, ako sa požaduje v článku 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a že v súčasnosti očakáva pokyny Komisie k tomu, akým spôsobom ju koordinovať s opatreniami zavedenými Komisiou v zmysle nariadenia(15) a rozhodnutia, ktoré Komisia prijala 17. decembra 2008;

39.   poznamenáva, že napriek úpravám nariadenia o rozpočtových pravidlách sú jeho pravidlá o obstarávaní pre menšie inštitúcie stále nadmerne ťažkopádne, najmä v súvislosti s verejnými súťažami na zákazky v relatívne malej hodnote; vyzýva Komisiu, aby pri uskutočňovaní svojej prípravnej práce pred zostavovaním budúcich návrhov na úpravu nariadenia o rozpočtových pravidlách dôsledne konzultovala s generálnymi tajomníkmi a administratívami ostatných inštitúcií s cieľom zabezpečiť, že ich záujmy sa tiež plne zohľadnia v konečnom návrhu;

Hospodárenie v administratíve Európskeho parlamentu
GR Predsedníctvo

40.   víta záväzok GR pre predsedníctvo pokračovať v zlepšovaní finančného hospodárenia prostredníctvom hĺbkovej kontroly rôznych aspektov plnenia rozpočtu a súvisiacich postupov; berie na vedomie najmä úsilie vyvinuté v oblasti informovania personálu o rozpočtových operáciách;

41.   pripomína svoju požiadavku vyjadrenú po prvýkrát v absolutóriu za rozpočtový rok 2004, aby sa vytvorila pozícia manažéra rizík, ktorý by mal mať rozsiahle odborné skúsenosti v tejto oblasti, mal by byť nezávislý a mal by mať autonómne rozhodovacie právomoci, dobrú znalosť štruktúry a riadenia organizácie a autoritu, aby stanovisko tejto osoby mohlo vplývať na politické alebo administratívne rozhodnutia;

42.   považuje za nevyhnutné umiestniť tohto manažéra rizík do administratívnej štruktúry tak, aby sa mohol zaručiť úplný súlad s týmito kritériami;

43.   zdôrazňuje, že oblasť bezpečnosti je veľmi citlivou oblasťou každého parlamentu, o to viac však nadnárodného parlamentu so silným zviditeľnením a sústavnými návštevami hláv štátov a vlád zo všetkých kútov sveta; vyzýva generálneho tajomníka, aby príslušnému výboru predložil aktuálny stav v tejto oblasti; pripomína v tejto súvislosti význam jasných komunikačných postupov v prípade významných narušení bezpečnosti Európskeho parlamentu;

44.   pripomína rozhodnutie predsedníctva z 29. novembra 2006, ktoré schválilo pokračovanie fungovania a stratégiu krízového riadenia, ako to navrhol generálny tajomník; zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné konečne zaviesť jasné pravidlá, ktoré by určovali reťazec príkazov a štruktúru krízového riadenia v rámci administratívy Európskeho parlamentu, a očakáva od GR pre predsedníctvo, že v tomto smere vyvinie maximálne úsilie;

45.   vyjadruje svoju obavu z narastajúceho počtu prípadov drobných priestupkov na pôde Európskeho parlamentu, ktoré sa týkajú hlavne krádeže osobných predmetov ako kufrov, prenosných počítačov, mobilných telefónov atď.; podporuje každé úsilie administratívy o dosiahnutie vyššej bezpečnosti v priestoroch Európskeho parlamentu;

46.   poznamenáva, že Európsky parlament po analýze bezpečnostných rizík a rade externého konzultanta kúpil v roku 2005 6 telesných skenerov; poznamenáva, že po tom, ako sa kúpili tieto skenery, Európsky parlament hlasoval proti využívaniu takýchto skenerov na letiskách; žiada preto generálneho tajomníka, aby preskúmal možnosť predaja týchto skenerov; žiada administratívu, aby v budúcnosti pred podobnými nákupmi informovala poslancov a zapojila ich do rozhodovania;

GR pre vnútorné politiky a GR pre vonkajšie politiky

47.   poznamenáva, že v roku 2007 politické oddelenia GR IPOL a EXPO plne fungovali s celkovým rozpočtom vo výške 6 519 600 EUR; s uspokojením konštatuje, že ich prvoradý cieľ uľahčovania práce parlamentným orgánom sa vynikajúco naplnil; víta prístup politických oddelení, podľa ktorého je kvalita hlavným cieľom pri zabezpečovaní externých poznatkov, a vyzýva tieto oddelenia, aby dôsledne zvážili, ktorý zmluvný model môže priniesť najvyššiu kvalitu poradenských činností výboru, ktorý tieto služby požaduje;

GR pre komunikácie

48.   berie na vedomie stále rastúce požiadavky na GR pre komunikácie v oblasti audiovizuálnych projektov, ako aj budovania návštevníckeho centra, ktoré vstupuje do záverečnej fázy; v tejto súvislosti berie na vedomie dlhé a rozsiahle postupy spojené s prípravami nového návštevníkeho centra, ktoré si vyžiadali 13 výberových konaní a 20 samostatných zákaziek;

49.   vyzýva generálneho tajomníka, aby čo najskôr obsadil nové pracovné miesta naplánované na rok 2009 pre projektovú skupinu návštevníckeho centra s cieľom zabezpečiť, aby sa centrum začiatkom roka 2010 mohlo otvoriť pre návštevníkov;

50.   víta prácu, ktorú vykonalo GR pre komunikácie v rámci prípravy na začatie projektu internetovej televízie (Web TV), ktorý je po určitých problémoch v úvodnej fáze výberového konania v súčasnosti vo fáze testovania; berie na vedomie, že fáza testovania sa uskutočnila v období september 2008 až marec 2009 a že v marci 2009 sa začala kampaň zameraná na informovanie verejnosti s cieľom informovať a prilákať občanov; berie na vedomie ťažkosti spojené s vôbec prvou internetovou televíziou na svete, ktorá vysiela vo viac ako 20 jazykoch;

51.   víta skutočnosť, že internetová televízia zvýši transparentnosť parlamentnej činnosti, keďže schôdze výborov, vypočutia a ostatné činnosti sú vysielané na internete a zainteresovaní občania môžu naživo sledovať najdôležitejšie témy;

52.   berie na vedomie, že predsedníctvo 22. októbra 2007 jednomyseľne schválilo stratégiu a akčný plán pre európske voľby v roku 2009, ktorý vstúpil v roku 2008 do svojej prvej fázy vykonávania a vyvrcholí tesne pred európskymi voľbami;

53.   víta čoraz väčšie zapojenie Európskeho parlamentu do európskeho sociálneho a kultúrneho života, ako to preukazujú udalosti ako Filmová cena Európskeho parlamentu Lux, Cena Európskeho parlamentu za žurnalistiku, Cena európskeho občana, Európska cena Karola Veľkého pre mládež, cena Energy Globe Awards, AGORA a Dni médií pre mládež, ktoré sa uskutočnili po prvýkrát v roku 2007 a ktoré dopĺňajú tradičné udalosti;

54.   berie na vedomie spokojnosť užívateľov novej audiovizuálnej infraštruktúry v budove JAN v Bruseli, ktorá bola vytvorená v období rokov 2006 až 2008 s cieľom poskytnúť moderné vybavenie pre médiá a interné služby;

55.   víta zlepšenia v riadení informačných kancelárií, v rámci ktorých sa podľa informácií, ktoré poskytol vnútorný audítor počas vypočutia príslušným výborom 20. januára 2009, zlepšilo hlavne finančné hospodárenie; zdôrazňuje význam novej definície poslania informačných kancelárií Európskeho parlamentu, ktorá zvyšuje ich viditeľnosť a prístupnosť pre občanov;

56.   ľutuje, že rozhodnutia o kľúčových pracovných miestach v GR pre komunikácie trvali veľmi dlho, a preto zostali riadiace pozície neobsadené, čo má za následok dodatočné pracovné zaťaženie súčasných riadiacich pracovníkov;

GR pre personál

57.   víta, že GR pre personál zaviedlo program Streamline, ktorý umožňuje oveľa vyššiu efektívnosť a ktorý môžu veľmi jednoducho používať všetci zamestnanci;

58.   víta skríning zamestnancov, ktorý uskutočnilo GR pre personál; vyzýva GR pre personál, aby pokračovalo v skríningu a aby zvolilo podobný prístup ako Komisia pri jej skríningu zamestnancov, ktorý vedie k významným zlepšeniam v zaradení zamestnancov a ich efektívnosti;

59.   poznamenáva, že prechodné ustanovenia, ktoré zavádzajú multiplikačný faktor (príloha XIII služobného poriadku) a ktoré sa uzákonili pri reforme, sú mimoriadne nejasné a dokonca si navzájom odporujú(16), takže vedú k rôznym výkladom zo strany jednotlivých inštitúcií a k početným prípadom predloženým Súdnemu dvoru; poukazuje na význam jasnosti a jednoduchosti pri vypracovávaní právnych textov; zdôrazňuje, že prechodné obdobie medzi starou platovou stupnicou pred rokom 2004 a novou platovou stupnicou po uskutočnení reformy by malo byť čo najkratšie (vysvetľujúci dokument Komisie vypracovaný pred reformou stanovil koniec prechodného obdobia na rok 2006), a so záujmom očakáva výsledok analýzy, ktorú v tejto súvislosti uskutoční pracovná skupina vytvorená generálnym tajomníkom;

60.   pripomína, že v rovnakom čase, ako si revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách vyžaduje výrazný nárast počtu zamestnancov vo finančnej/rozpočtovej oblasti, sa zároveň znížila schopnosť inštitúcie prilákať kvalifikovaných zamestnancov vo finančnej oblasti z dôvodu zásadnej revízie služobného poriadku v roku 2004, ktorá zahŕňa značné zníženie úrovne platov a ďalších výhod poskytovaných novým úradníkom pri ich prijatí do pracovného pomeru;

61.   poznamenáva, že aspoň jedno generálne riaditeľstvo vo svojej správe o činnosti zdôrazňuje užitočnosť kontrol ex post pre odhaľovanie chýb alebo nedostatkov so zreteľom na ich odstránenie; upozorňuje, že nie všetky generálne riaditeľstvá majú v súčasnosti kontrolóra ex post;

62.   žiada o uskutočnenie hodnotenia celkového dosahu reformy služobného poriadku z roku 2004 nezávislým externým subjektom s cieľom analyzovať náklady a prínosy reformy, a najmä odhaliť akékoľvek neplánované následky s negatívnym dosahom na fungovanie inštitúcií; vyzýva generálneho tajomníka, aby zároveň požiadal o uskutočnenie štúdie o úrovni spokojnosti zamestnancov;

63.   berie na vedomie prehľad poskytnutý generálnym tajomníkom o počte uchádzačov o voľné miesta nad úrovňou vedúcich útvarov; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že na veľký počet týchto pracovných miest bol počet kandidátov obmedzený (1 alebo 2); požaduje, aby sa prijali primerané opatrenia vedúce k nárastu počtu interných kandidátov na tieto miesta;

GR pre infraštruktúru a logistiku

64.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že po uskutočnení kúpy budov SDM, WIC a IP3 v Štrasburgu sa zistil oveľa väčší výskyt azbestu, ako pôvodne uviedol francúzsky odborník; poznamenáva, že v záujme dlhodobej ochrany osôb pracujúcich v týchto budovách, ako aj návštevníkov sa prijalo rozhodnutie o odstránení azbestu;

65.   žiada predsedu a generálneho tajomníka, aby zabezpečili, že práce na odstránení azbestu sa uskutočňujú v súlade s protokolom opatrení a správami expertov, ktoré sú priložené k odpovediam na dotazník k absolutóriu, a pod stálym dohľadom odborníkov, aby sa zabezpečila optimálna úroveň ochrany všetkých osôb, ktoré pracujú alebo sa pohybujú v týchto budovách počas výkonu týchto prác;

66.   konštatuje, že konečný odhad nákladov na rozšírenie športového centra v Bruseli sa stanoví po uzatvorení súčasného rokovacieho konania; žiada generálneho tajomníka, aby predložil predsedníctvu a Výboru pre rozpočet konečný odhad nákladov pred prijatím konečného rozhodnutia o začatí týchto prác; konštatuje, že doteraz vykonané práce neboli v súlade so záujmami poslancov, ani so záujmami európskych daňových poplatníkov;

GR pre preklad a GR pre tlmočenie a konferencie

67.   so znepokojením berie na vedomie stanovisko GR pre preklad vyjadrené v jeho správe o činnosti, podľa ktorého sa kódex viacjazyčnosti dodržiava iba v 60 % prípadov a nedodržiavanie kódexu zo strany niektorých výborov dosahuje mieru, ktorá je neprijateľná; domnieva sa, že akýkoľvek odklon od viacjazyčnosti by vážne narušil demokraciu a normálny výkon úloh poslancov, a vyzýva generálneho tajomníka, aby zabezpečil riadne uplatňovanie kódexu;

68.   podporuje návrh generálneho tajomníka zaviesť opatrenia na zvýšenie informovanosti užívateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb vrátane výborov, delegácií a politických skupín a navrhuje, aby budúce návrhy zahŕňali virtuálne fakturovanie užívateľov;

69.   konštatuje, že predsedníctvo na svojej schôdzi dňa 17. novembra 2008 prijalo podstatne revidovaný kódex správania;

70.   blahoželá GR pre preklad, ako aj GR pre tlmočenie a konferencie k ich úsiliu pri promptnom zvládnutí významného nárastu z 11 oficiálnych jazykov v roku 2004 na 23 jazykov v roku 2009;

71.   konštatuje, že pracovné podmienky tlmočníkov sa počas tohto parlamentného obdobia z dôvodu väčšieho pracovného zaťaženia a nadmerného uplatňovania pravidiel týkajúcich sa služobných ciest zhoršili; vyzýva GR pre tlmočenie a konferencie, aby sa naliehavo venovalo tejto otázke s cieľom zvýšiť motiváciu tlmočníkov; zdôrazňuje, že tieto problémy sa týkajú vo väčšine prípadov hlavných jazykových kombinácií, ktorých služby sa požadujú častejšie a ktoré sú následne oveľa viac vyťažené;

72.   žiada generálneho tajomníka, aby poskytol prehľad za rok 2007 a podľa možnosti aj za rok 2008 o schôdzach, ktoré sa zrušili v takej neskorej fáze, že už nebolo možné zmeniť plánovanie tlmočníkov a ostatného podporného personálu, vrátane celkových vynaložených nákladov a uvedenia subjektov, ktorým boli tieto nálady vyúčtované;

GR pre financie

73.   berie na vedomie prácu pracovnej skupiny pre zjednodušenie; vyzýva generálneho tajomníka, aby príslušnému výboru poskytol krátku správu o výsledkoch tejto pracovnej skupiny; očakáva, že predtým, ako by sa predpokladali akékoľvek zmeny finančných pravidiel, výbor bude požiadaný o formálne stanovisko;

74.   trvá na tom, aby vykonávacie pravidlá pre štatút poslancov boli jasné a aby sa dali ľahko dodržať;

75.   vyzýva generálneho tajomníka, aby vytvoril útvar, ktorý by bol od júla 2009 k dispozícii všetkým poslancom a poskytoval by im poradenstvo o správnom uplatňovaní ich práv a povinností v rámci nového štatútu poslancov a o správnom prístupe k zmluvám asistentov;

76.   domnieva sa, že poslanci by s cieľom vykonávať ich parlamentné povinnosti mali mať nárok na použitie takého druhu dopravy, ktorá sa najlepšie prispôsobí ich parlamentnému pracovnému harmonogramu, je najvýhodnejšia, najrýchlejšia a najmenej nákladná pre Európsky parlament;

77.   vyzýva generálneho tajomníka, aby sprístupnil potrebné finančné a ľudské zdroje na rýchle vykonávanie nového štatútu asistentov;

78.   žiada, aby nezávislý orgán vykonal celkovú analýzu riadneho finančného hospodárenia, účinnosti a efektívnosti zmlúv s externými dodávateľmi služieb v oblastiach ako IT, bezpečnosť, kaviarne, reštaurácie, jedálne, cestovné kancelárie, upratovanie a údržba budov s osobitným zreteľom na:

   metódu výberu;
   najvhodnejší druh zmluvy;
   možnú stratu kontroly nad riadením prostredníctvom prílišnej externalizácie;
   transparentnosť v mechanizmoch poplatkov/fakturovania;
   možnosť provízií ako faktora pri odmeňovaní;
   problém monopolov pri poskytovaní služieb v určitých oblastiach;
   odôvodnenie platieb z rozpočtu Európskeho parlamentu;

79.   odporúča, aby vnútorný audítor Európskeho parlamentu zohľadnil vyššie uvedené oblasti a otázky pri vypracovaní analýzy rizík, na ktorej budú založené budúce pracovné programy Európskeho parlamentu;

GR pre inovácie a technologickú podporu

80.   pripomína, že podľa vypočutia vnútorného audítora pred príslušným výborom 20. januára 2009 boli v roku 2007 závažné problémy so stavom riadenia IT v Európskom parlamente, ktoré si vyžadovali dôležité zmeny štruktúr, tradícií a riadenia politiky inštitúcie v oblasti IT; považuje za nanajvýš naliehavé, aby sa zaviedli všetky hlavné požiadavky pre moderné nástroje riadenia a plánovania IT, ktoré by priblížili oblasť IT v Európskom parlamente k COBIT (Kontrolným cieľom pre informačné a súvisiace technológie);

81.   zdôrazňuje, že tento zámer si vyžaduje hĺbkovú analýzu potrieb a stratégií Európskeho parlamentu s cieľom zosúladiť politické požiadavky s nástrojmi IT, pričom treba zohľadniť čoraz väčšmi digitalizované globálne prostredie, politická orientácia by mala udávať smer na konečný cieľ a nástroje IT by mali plne podporovať tieto ciele; domnieva sa, že tento prístup bude možný len vtedy, ak budú zavedené riadiace štruktúry IT; žiada preto predsedníctvo, aby prijalo príslušné rozhodnutia;

Príspevky na asistentskú výpomoc

82.   víta výsledky dosiahnuté generálnym tajomníkom v reakcii na predchádzajúce uznesenia o absolutóriu, správy Dvora audítorov a interného audítora, keďže získal potrebné podporné dokumenty na urovnanie takmer všetkých nárokov (99,9 % sumy) za obdobie 2004 – 2007; berie na vedomie zjednodušenie postupu predkladania nárokov zavedené 13. decembra 2006, pričom poslanci viac nemusia predkladať faktúry a potvrdenia o vyplatení odmien vydané osobami poverenými výkonom platieb a poskytovateľmi služieb, musia si ich však ponechať; namiesto toho sa teraz od poslancov vyžaduje, aby predkladali kópie "výkazov výdavkov" a "výkazov fakturovaných súm" vydané osobami poverenými výkonom platieb a poskytovateľmi služieb;

83.   pripomína odseky 59 a 61 svojho uznesenia o absolutóriu za rozpočtový rok 2006(17); žiada generálneho tajomníka, aby zaslal poslancom, ktorí dodržali pravidlá týkajúce sa využitia príspevku na asistentskú výpomoc, list z administratívy, ktorý túto skutočnosť uvádza;

84.   víta záväzok, ktorý vyslovil generálny tajomník na vypočutí príslušného výboru dňa 20. januára 2009, poskytnúť poslancom od júla 2009 aspoň jednu oficiálnu osobu poverenú výkonom platieb za členský štát, ktorú by najal Európsky parlament a ktorá by spravovala zmluvy a všetky súvisiace záležitosti týkajúce sa miestnych asistentov poslancov, pričom by sa zohľadnili ostatné možnosti stanovené vo vykonávacích pravidlách;

85.   vyzýva predsedníctvo, aby miestnym asistentom zaručilo rovnoprávny prístup do budov Európskeho parlamentu v jeho troch sídlach;

Politické skupiny (revízia účtovných závierok a postupov – rozpočtová položka 4 0 0 0)

86.   víta skutočnosť, že účtovné závierky politických skupín sú zverejnené na internetovej stránke Európskeho parlamentu(18) spolu s ich vnútornými finančnými pravidlami; poukazuje však na veľmi rozdielnu úroveň vnútorných finančných pravidiel zostavených jednotlivými politickými skupinami;

87.   berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 0 0 sa v roku 2007 využili takto:

 

 

 

 

 

 

(v EUR)

Celkové disponibilné prostriedky v rámci rozpočtu na rok 2007

 

 

 

75 211 947

Nezaradení poslanci

 

 

 

 

673 575

Suma vyčlenená pre politické skupiny

 

 

 

74 538 372

Skupina

Prostriedky vyčlenené z rozpočtu Európskeho parlamentu

Vlastné zdroje skupiny a prenosy

Výdavky 2007

Miera využitia disponibilných rozpočtových prostriedkov

Strop prenosov*

Prenos do roku 2008

PPE

18 197 622

9 449 345

18 572 670

67,18 %

9 098 811

9 074 297

PSE

14 165 895

7 265 776

14 827 524

69,19 %

7 082 948

6 604 146

ALDE

6 703 291

3 560 145

7 461 720

72,70 %

3 351 646

2 801 716

Verts/ALE

2 690 396

1 434 335

3 167 057

76,78%

1 345 198

957 674

GUE/NGL

2 740 154

994 094

2 835 166

75,92 %

1 370 077

899 083

UEN

2 797 063

541 496

2 436 330

72,98 %

1 398 532

902 230

IND/DEM

1 502 292

1 044 042

1 821 789

71,55 %

751 146

724 546

ITS

1 441 708

10 718

1 130 306

77,82 %

720 854

- **

NI

538 048

135 527

450 827

66,93 %

269 024

117 207

SPOLU

50 776 469

24 435 478

52 703 387

70,07 %

25 388 234

22 508 559

* v súlade s článkom 2.1.6. pravidiel používania prostriedkov z rozpočtovej položky 4000

** skupina bola rozpustená 14. novembra 2007 a nevyužité prostriedky vrátila EP.

88.   zdôrazňuje, že v roku 2007 získali účtovné závierky dvoch politických skupín od svojich vonkajších audítorov stanovisko s výhradami;

89.   poznamenáva, že predsedníctvo na svojom stretnutí 7. júla 2008 pri zvažovaní rozhodnutia o ročnej uzávierke politických skupín za rozpočtový rok 2007 bez rozpravy

   vzalo na vedomie a schválilo dokumenty predložené stranami a konečnú konsolidovanú účtovnú závierku nezaradených poslancov;
   umožnilo skupine PPE-DE zahrnúť do svojej účtovnej závierky za rok 2007 výdavky súvisiace s určitými personálnymi nákladmi za roky 2005 – 2007, ktoré Európsky parlament interne vyfakturoval po 31. januári 2008;
   odročilo svoje rozhodnutie o konečnej účtovnej závierke bývalej skupiny ITS;

90.   ďalej berie na vedomie, že k účtovnej závierke bývalej skupiny ITS rozpustenej 14. novembra 2007, ktorá bola predložená predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu 4. novembra 2008, bolo pripojené osvedčenie audítora i) obsahujúce stanovisko s výhradami týkajúce sa výskytu neprimeranej vnútornej kontroly, čo bolo dokázané úhradou odmeny členovi personálu bez doloženia zmluvy a ii) odkazujúce na disciplinárne konanie voči bývalému zamestnancovi;

91.   berie na vedomie, že skupina ITS v apríli 2008 vrátila Európskemu parlamentu zostatok dotácie vo výške 317 310,23 EUR;

Európske politické strany

92.   poznamenáva, že predsedníctvo na svojom stretnutí 7. júla 2008 pri zvažovaní rozhodnutia o ročnej závierke politických strán za rozpočtový rok 2007 bez rozpravy schválilo konečné správy o plnení príslušných programov činností a finančné výkazy politických strán, ktoré prijali dotáciu z rozpočtu Európskeho parlamentu;

93.   berie na vedomie, že rozpočtové prostriedky z rozpočtovej položky 4 0 2 0 sa v roku 2007 využili takto:

Plnenie rozpočtu za rok 2007 v rámci dohody (v EUR)

Strana

Vlastné zdroje

Celkové dotácie od EP

Príjmy spolu

Dotácie ako % oprávnených výdavkov (max. 75 %)

PPE

1 150 174,16

3 156 413,79

4 306 587,95

75,00 %

PSE

1 033 792,85

2 992 217,56

4 026 010,41

75,00 %

ELDR

382 797,45

1 022 343,98

1 405 141,43

74,00 %

EFGP

243 733,02

631 750,00

875 483,02

74,05 %

GE

179 599,61

524 251,22

703 850,83

75,00 %

PDE

52.861,45

152 610,87

205 472,32

75,00 %

AEN

53 496,02

159 137,64

212 633,66

74,84 %

ADIE

82 775,00

239 410,00

322 185,00

74,46 %

EFA

81 354,87

215 197,63

296 552,50

75,00 %

EUD

73 951,00

226 279,50

300 230,50

75,00 %

Spolu

3 334 535,43

9. 319 612,19

12 654 147,62

74,81 %

94.   upozorňuje, že vo všetkých správach audítori bezvýhradne potvrdili, že predložené účtovné závierky boli v súlade s hlavnými zákonnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2004/2003(19) a že poskytovali pravdivý a verný obraz o finančnej situácii politických strán ku koncu rozpočtového roka 2007; konštatuje, že posúdenie dodržiavania príslušných pravidiel, ktoré uskutočnil vnútorný audítor Európskeho parlamentu, bolo do istej miery kritickejšie;

95.   poveruje svojho generálneho tajomníka, aby zverejnil účtovnú závierku a správy audítorov o dotovaných politických stranách na webovej stránke Európskeho parlamentu;

96.   žiada, aby bol príslušný výbor Európskeho parlamentu informovaný o následných opatreniach prijatých na základe správy vnútorného audítora o dodržiavaní pravidiel o príspevkoch politickým stranám na európskej úrovni (podľa odseku 55 uznesenia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 o absolutóriu za rozpočtový rok 2006) uverejnenej v auguste 2007;

97.   konštatuje, že podobne ako v roku 2005 a 2006 bolo plnenie rozpočtu dvoch strán (AEN a PDE) výrazne pod úrovňou predbežného rozpočtu a že povoľujúci úradník bol poverený, aby v súvislosti s rokom 2007 požiadal o vrátenie

– 81 294,07 EUR od AEN;

– 269 153,40 EUR od PDE; a

– 49 819 EUR od ADIE;

98.   pripomína, že predsedníctvo na svojej schôdzi 8. októbra 2008 vzalo na vedomie navrhovaný kódex správania politických strán vo volebných kampaniach v súvislosti s európskymi voľbami;

99.   pripomína, že podľa nariadenia (ES) č. 1524/2007(20) sa žiadosti o financovanie európskych politických nadácií z rozpočtu Európskeho parlamentu zvažovali po prvýkrát počas roku 2008; poveruje svoj príslušný výbor, aby zvážil využitie týchto prostriedkov v rámci absolutória za rozpočtový rok 2008;

Dobrovoľný dôchodkový fond

100.   berie na vedomie skutočnosť, že na jar 2008 mal systém celkovo 1 113 účastníkov, z čoho bolo 478 aktívnych poslancov EP (61 % z celkového počtu poslancov), 493 dôchodcov (z toho 56 boli osoby závislé od zosnulých poslancov) a 142 poslancov s odloženým členstvom;

101.   zdôrazňuje, že k 31. decembru 2007 aktíva fondu predstavovali 214 887 336 EUR; konštatuje, že návratnosť investícií v roku 2007 bola 1,2 %;

102.   v súvislosti s účtovnou závierkou neziskovej spoločnosti (ASBL) spravujúcej dobrovoľný dôchodkový fond poslancov berie na vedomie vyhlásenie nezávislého audítora, že bez toho, aby vydal stanovisko s výhradou, boli aktíva ASBL k 31. decembru 2007 z poistno-matematického hľadiska v deficite vo výške 30 917 229 EUR (2006: 26 637 836 EUR);

103.   berie ďalej na vedomie vyhlásenie vonkajšieho audítora, že konečnú zodpovednosť za vyplácanie dávok nesie Európsky parlament v súlade s článkom 27 štatútu poslancov Európskeho parlamentu prijatého Parlamentom, v ktorom sa stanovuje, že "nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu";

104.   zastáva názor, že tento výklad nie je v úplnom súlade s pôvodnou koncepciou dobrovoľného dôchodkového fondu ako samostatne sa spravujúceho subjektu mimo štruktúr inštitúcie; vyzýva svoju právnu službu, aby pred nadobudnutím účinnosti nového štatútu poskytla svoje stanovisko k otázke, či konečnú finančnú zodpovednosť za dobrovoľný dôchodkový fond nesie fond a jeho členovia alebo Európsky parlament, a aby pritom jasne zohľadnila záujmy európskych daňovníkov;

105.   berie na vedomie zámer rokovať o dohode medzi Európskym parlamentom a fondom; zdôrazňuje, že Parlament v súčasnej hospodárskej situácii za žiadnych okolností neposkytne dodatočné prostriedky z rozpočtu na pokrytie deficitu fondu, ako to urobil v minulosti, a že ak má Parlament garantovať dôchodkové nároky, musí mať plnú kontrolu nad fondom a jeho investičnými politikami;

106.   pripomína závery nezávislého poistno-matematického hodnotenia(21) dobrovoľného dôchodkového fondu zadaného Európskym parlamentom, podľa ktorých i) boli príjmy z hotovostného toku dostatočné na financovanie vyplácaných dôchodkov do roku 2015, pričom následne bude na účely vyplácania splatných dôchodkov potrebné začať realizovať aktíva; a ii) za predpokladu, že domnienky použité poistným matematikom systému sa preukážu ako správne, k dátumu ukončenia bude mať fond prebytok; konštatuje, že generálny tajomník zadal vypracovanie aktualizovanej poistno-matematickej štúdie na preskúmanie situácie po nedávnej finančnej a bankovej kríze;

107.   víta informáciu, že v súlade s odporúčaniami v predchádzajúcich uzneseniach o absolutóriu poslanci zúčastňujúci sa vo fonde teraz platia príslušnú jednu tretinu príspevku zo súkromných externých účtov namiesto toho, aby ju administratíva Parlamentu automaticky strhávala z príspevku na všeobecné výdavky;

108.   konštatuje však, že na účely základného dôchodkového systému podľa prílohy III k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov sa príspevky príslušných poslancov naďalej získavajú z príspevku na všeobecné výdavky;

109.   konštatuje, že na svojej schôdzi 22. októbra 2007 sa predsedníctvo rozhodlo nedodržiavať odporúčanie Európskeho ombudsmana (sťažnosť 655/2006/(SAB)ID), že Európsky parlament by mal umožniť prístup k zoznamu členov dobrovoľného dôchodkového systému bez ohľadu na kladné stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov; vyzýva predsedníctvo, aby prehodnotilo svoje stanovisko a aby vydalo zoznam v súlade s odporúčaním Právnej služby Európskeho parlamentu a v súlade s politikou EÚ v oblasti transparentnosti s cieľom zverejniť všetkých konečných príjemcov európskych finančných prostriedkov;

Životné prostredie

110.   pripomína, že predseda a generálny tajomník 27. novembra 2007 podpísali dohodu o environmentálnej certifikácii budov Európskeho parlamentu a že generálny tajomník súčasne začal postupy potrebné na zaregistrovanie Európskeho parlamentu do zoznamu orgánov zúčastnených v systéme EMAS (systém environmentálneho manažérstva) v Belgicku, Francúzsku a Luxembursku;

111.   upozorňuje, že Európsky parlament má v súčasnosti certifikáciu systému EMAS pre všetky tri sídla a že je jedinou inštitúciou EÚ s osvedčeným uznaním environmentálnej politiky;

112.   upozorňuje, že 18. júna 2007 predsedníctvo stanovilo cieľ 30 % zníženia emisií CO2 do roku 2020 ako prvoradý a hlavný cieľ v rámci systému environmentálneho riadenia v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za rozpočtový rok 2005;

113.   žiada svojho generálneho tajomníka, aby včas pred absolutóriom v nasledujúcom roku informoval príslušné výbory o všetkých opatreniach uskutočnených v nadväznosti na uznesenie Euróspskeho parlamentu z 24. apríla 2007 o absolutóriu za rozpočtový rok 2005, pokiaľ ide o environmentálne opatrenia, vrátane presných údajov o dosiahnutom znížení emisií CO2;

Prípad týkajúci sa poslaneckej pokladne

114.   konštatuje, že v roku 2007 sa vyriešil prípad týkajúci sa rozdielu vo výške 4 136 125 BEF medzi hotovostnými účtami a všeobecným účtovníctvom z roku 1982; ďalej konštatuje, že otázka záručných účtov, pokiaľ ide o správcu zálohových účtov a pomocného účtovníka vo funkcii v tom čase, bola následne tiež vyriešená.

(1) Ú. v. EÚ L 77, 16.3.2007.
(2) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 287, 10.11.2008, s. 111.
(6) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, bod 11.6.
(10) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).
(11) Ú. v. EÚ L 55, 27.2.2009, s. 1.
(12) Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení – Oddiel I rozpočtu EÚ – Rozpočtový rok 2007 (Ú. v. EÚ C 148, 13.6.2008, s. 1).
(13) Ú. v. EÚ L 187, 15.7.2008, s. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 12).
(16) Odpoveď Európskeho parlamentu k odseku 11.7 výročnej správy Dvora audítorov.
(17) Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2008 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2006, oddiel I – Európsky parlament (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2009, s. 3).
(18) http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. ES L 297, 15.11.2003, s. 1).
(20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (Ú. v. ES L 343, 27.12.2007, s. 5).
(21) Konečná správa: analýza aktív a pasív, november 2007 – AON Consulting Belgium NV/SA.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia