Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2276(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0184/2009

Ingivna texter :

A6-0184/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0260

Antagna texter
PDF 532kWORD 216k
Torsdagen den 23 april 2009 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2007: Europaparlamentet
P6_TA(2009)0260A6-0184/2009
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 23 april 2009 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt I - Europaparlamentet (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   med beaktande av rapporten om budget- och ekonomiförvaltningen – budgetåret 2007, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport för 2007,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007, samt de granskande institutionernas svar(4),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(5),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artikel 275 i EG-fördraget samt artikel 179a i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(7),

–   med beaktande av artikel 147.1 i budgetförordningen, enligt vilken institutionerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2006 om riktlinjer för avsnitten II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) och om Europaparlamentets preliminära förslag till en budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för budgetåret 2007(8),

–   med beaktande av artikel 71, artikel 74.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0184/2009), och av följande skäl:

A.  Angående administrativa utgifter under 2007, uppger revisionsrätten att de system för övervakning och kontroll som krävs enligt budgetförordningen fungerade tillfredsställande vid samtliga institutioner, samt att de granskade transaktionerna inte innehöll några väsentliga fel(9).

B.  Generalsekreteraren intygade den 3 juni 2008 med rimlig säkerhet att parlamentets budget har genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att den kontrollram som har införts ger nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

1.  Europaparlamentet beviljar talmannen ansvarsfrihet för genomförande av Europaparlamentets budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 77, 16.3.2007.
(2) EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.
(5) EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) EUT C 286, 10.11.2008, punkt 11.6.


2.Europarlamentets resolution av den 23 april 2009 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, avsnitt I – Europaparlamentet (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007(1),

–   med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 2007 – Volym I (SEK(2008)2359 – C6-0416/2008)(2),

–   med beaktande av rapporten om budget- och ekonomiförvaltningen – budgetåret 2007, avsnitt I – Europaparlamentet(3),

–   med beaktande av internrevisorns årsrapport för 2007,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2007, samt de granskande institutionernas svar(4),

–   med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med artikel 248 i EG-fördraget(5),

–   med beaktande av artikel 272.10 och artikel 275 i EG-fördraget samt artikel 179a i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6), särskilt artiklarna 145, 146 och 147,

–   med beaktande av artikel 13 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget(7),

–   med beaktande av artikel 147.1 i budgetförordningen, enligt vilken institutionerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i Europaparlamentets beslut om ansvarsfrihet,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2006 om riktlinjer för avsnitten II, IV, V, VI, VII, VIII(A) och VIII(B) och om Europaparlamentets preliminära förslag till en budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för budgetåret 2007(8),

–   med beaktande av artikel 71, artikel 74.3 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0184/2009), och av följande skäl:

A.  Angående administrativa utgifter under 2007, uppger revisionsrätten att de system för övervakning och kontroll som krävs enligt budgetförordningen fungerade tillfredsställande vid samtliga institutioner, samt att de granskade transaktionerna inte innehöll några väsentliga fel(9).

B.  Generalsekreteraren intygade den 3 juni 2008 med rimlig säkerhet att parlamentets budget har genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att den kontrollram som har införts ger nödvändiga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

Stora förändringar i parlamentets budgetförvaltning under mandatperioden 2004–2009

1.  Europaparlamentet påpekar att detta är den sista ansvarsfriheten för mandatperioden 2004–2009, under vilken det har skett många förändringar i EU:s budgetförvaltning, särskilt i parlamentets förvaltning.

2.  Europaparlamentet påpekar att den nya budgetförordningen har genomförts fullt ut under denna mandatperiod och att den reviderades 2008, vilket ledde till stora förändringar i ekonomiförvaltningen, i synnerhet i form av skärpta upphandlingsregler och förbättrad struktur av kontrollkedjan för finansiella förfaranden. Detta ledde till ökat ansvar för utanordnarna och decentraliserade den finansiella kontrollen. Förändringarna medförde en ökning av kvalificerad personal och mer administrativt arbete, och parlamentets generaldirektorat bekräftar att förändringarna har varit effektiva för en sund ekonomisk förvaltning.

3.  Europaparlamentet noterar dock att det kanske är nödvändigt att göra en grundlig genomgång av budgetförordningen, eftersom vissa förfaranden har visat sig allt för besvärliga för parlamentets avdelningar att genomföra. Parlamentet beklagar att detta har lett till en ökning av undantag (enligt förteckningen i bilagorna till de årliga verksamhetsrapporterna).

4.  Europaparlamentet påpekar att den nya budgetförordningen har medfört en kraftig ökning av personal med specialkunskaper samt att den trädde i kraft samtidigt som de reviderade tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för övriga anställda(10), vilket blev en tung börda för parlamentets administration.

5.  Europaparlamentet påpekar att tio nya medlemsstater anslöt sig till EU 2004 och Bulgarien och Rumänien anslöt sig 2007, vilket var det främsta skälet till att personalantalet ökade från 4 662 den 1 januari 2004 (alla kategorier) till 6 101 den 31 december 2008. Parlamentet välkomnar administrationens försök att hantera den stora personalökningen på ett effektivt sätt, och noterar även att nästan alla nya tjänster är kopplade till utvidgningen samt att den faktiska ökningen av personal som inte har någon koppling till utvidgningen endast är 1,2 procent.

6.  Europaparlamentet noterar att 99,9 procent av 2007 års utbetalningar från assistentstödet till parlamentsledamöterna visade sig vara motiverade, och att denna ökning berodde på presidiets förbättringar av förfaranden för verifierande underlag samt administrationens omfattande arbete och ledamöternas ökade medvetenhet.

7.  Europaparlamentet påpekar att medlemsstaterna för första gången sedan parlamentets tillkomst har enats om en gemensam ledamotsstadga. Tack vare denna stadga kommer alla ledamöter att få lika ersättning och lika försäkring, de stora skillnaderna mellan deras nationella löner kommer att försvinna och ett öppet system för alla typer av lön och ersättning kommer att införas.

8.  Europaparlamentet påpekar att antagandet av assistentstadgan var en av de viktiga frågor som lyftes fram i resolutionen om riktlinjer för budgeten 2007, och välkomnar därför rådets antagande av den 19 december 2008 av kommissionens förslag (KOM(2008)0786) i dess lydelse efter parlamentets ändringar(11). Dess ikraftträdande i juli 2009 bör leda till en betydligt bättre insyn i användningen av dessa medel samt fungera som en garanti för att assistenters sociala rättigheter och anställningsrättigheter respekteras.

Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen(12)

9.  Europaparlamentet noterar att parlamentet under 2007 hade inkomster motsvarande 144 449 007 EUR (126 126 604 EUR under 2006).

Slutliga redovisningar 2007 (i EUR)

10.  Europaparlamentet noterar följande belopp utifrån vilka parlamentets räkenskaper för budgetåret 2007 avslutades.

a) Tillgängliga anslag

Anslag för 2007:

1 397 460 174

Icke-automatiska överföringar från budgetåret 2006:

4 817 000

Automatiska överföringar från budgetåret 2006:

188 746 822,24

Anslag motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål för 2007:

42 522 400,66

Överföringar motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål från budgetåret 2006:

34 640 774,58

Summa:

1 668 187 171,48

b) Användande av anslag budgetåret 2007

Åtaganden:

1 594 372 252,26

Utförda utbetalningar:

1 329 131 440,46

Utestående utbetalningar och anslag för vilka inget åtagande gjorts från inkomster avsatta för särskilda ändamål:

263 564 514,64

Anslag som överförts inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål:

263 564 514,64

Förfallna anslag:

31 691 180,38

c) Budgetinkomster

Som mottagits 2007:

144 449 007,32

d) Summa balansräkningen den 31 december 2007

1 788 830 683

11.  Europaparlamentet noterar att de godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2007 uppgick till 1 397 460 174 EUR, vilket motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med 2006 års budget (1 321 600 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2007.

12.  Europaparlamentet påpekar att, i stället för att skicka tillbaka de pengar som inte använts till medlemsstaterna, beslöt man liksom tidigare år att i slutet av året göra en uppsamlingsöverföring från olika budgetposter. Överföringen uppgick till 25 000 000 EUR (2006 var summan 37 246 425 EUR), och avsattes till köp av en byggnad i Wien där man tillsammans med kommissionen vill inrätta ett Europeiska unionens hus. Parlamentet konstaterar dock att det i sin resolution av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för budgetåret 2005(13) krävde att man för att öka tydligheten i budgeten skulle föra in utgifter för byggnaderna i budgeten istället för att finansiera dem genom uppsamlingsöverföringar.

13.  Europaparlamentet välkomnar att rapporten om budget- och ekonomiförvaltningen i enlighet med begäran i tidigare resolutioner om ansvarsfrihet har blivit en tydlig och öppen guide till parlamentets ekonomiförvaltning det budgetår som rapporten avser.

Parlamentets redovisningar

14.  Europaparlamentet noterar att dess räkenskapsförare i sin attestering av slutliga redovisningar har uppgett med rimlig säkerhet att de ger en sann och rättvis bild av parlamentets finansiella ställning i allt väsentligt. Räkenskapsföraren uppger att han inte stött på några frågor som kräver en reservation.

15.  Europaparlamentet påminner om beslutet som dess talman tagit om antagandet av redovisningarna för budgetåret 2007.

16.  Europaparlamentet konstaterar att det ekonomiska resultatet för budgetåret 2007 var ett negativt resultat på 209 985 279 EUR. Detta förklaras främst av att skulderna har ökat med 256 095 000 EUR, vilket motsvarar en avsättning för grundpensionerna för vissa kategorier av ledamöter, som finansieras direkt av parlamentet i enlighet med bilaga III till bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter.

17.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att göra en uppskattning av hur stor avsättningen för ledamöternas pensioner kommer att bli när ledamotsstadgan träder i kraft, och hur den avsättningen kommer att redovisas i parlamentets balansräkning.

18.  Europaparlamentet noterar att i bilagorna till balansräkningen värderas parlamentets byggnader till 1 015 159 978 EUR, efter en värdeminskning i förhållande till anskaffningskostnaden på 1 650 945 693 EUR. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att tillhandahålla en översikt över det aktuella marknadsvärdet för alla byggnader som parlamentet äger jämfört med det pris som de köptes för.

Generalsekreterarens revisionsförklaring

19.  Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens förklaring av den 3 juni 2008, där han i egenskap av förste delegerade utanordnare angående utanordnarnas årliga verksamhetsrapporter för 2007 med rimlig säkerhet intygar att parlamentets budget genomförts i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning och att ramen för kontroller som införts utgör en garanti för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.

20.  Europaparlamentet noterar dock generalsekreterarens iakttagelse i revisionsförklaringen att regelverket för parlamentsledamöternas ersättningar, till exempel utgifter för parlamentsledamöternas assistentstöd, har blivit så komplext att det praktiska genomförandet försvåras betydligt, och att han därför tagit initiativet att skapa ett nytt system som förväntas träda i kraft i juli 2009.

Generaldirektörernas verksamhetsrapporter

21.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att alla generaldirektörer kunde ge en oförbehållsam revisionsförklaring för respektive avdelnings budgetgenomförande 2007.

22.  Europaparlamentet är medvetet om att verksamhetsrapporter är ett internt förvaltningsredskap vars främsta syfte är att ge generalsekreteraren en tydlig överblick av administrationens verksamhet, och i synnerhet dess eventuella brister.

23.  Europaparlamentet påpekar att alla generaldirektörernas verksamhetsrapporter innehåller en bilaga med en förteckning över undantag där avvikelser från budgetförordningen och underordnade regler specificeras. Parlamentet uttrycker oro över att antalet undantag är betydligt högre än det genomsnittliga antalet nekanden av anslagsansökningar per år före 2003, det vill säga innan budgetförordningen reformerades och samtliga transaktioner var tvungna att godkännas av styrekonomen.

Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2007

24.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens uppgift beträffande administrativa utgifter 2007 att de system för övervakning och kontroll som krävs enligt budgetförordningen fungerade tillfredsställande vid samtliga institutioner, och att de granskade transaktionerna inte innehöll några väsentliga fel.

25.  Europaparlamentet noterar de särskilda uppgifterna om parlamentet i revisionsrättens årsrapport för 2007 samt parlamentets svar angående multiplikationsfaktorn för personalens löner i enlighet med de reviderade tjänsteföreskrifterna som antogs den 1 maj 2004 och utbetalningar under 2007 av anslag som överförts från 2006 för installering av högupplösningskameror för sändningsändamål i D5-byggnaden 2008.

26.  Europaparlamentet uppmärksammar även den del av årsrapporten där en uppföljning görs av tidigare rapporters iakttagelser om schablonersättning av logikostnader som uppkommit i samband med tjänsteresa, verifikationer för användningen av parlamentsledamöternas assistentstöd, och behovet av att i anslutning till den frivilliga tilläggspensionsplanen ta fram tydliga bestämmelser som fastställer vilka ansvarsförbindelser och skyldigheter parlamentets och pensionsplanens medlemmar har om det skulle bli underskott.

27.  Europaparlamentet noterar parlamentets svar i det kontradiktoriska förfarandet med revisionsrätten.

Generalsekreterarens uppföljning av den förra ansvarsfrihetsresolutionen

28.  Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut av den 10 mars 2008, 19 maj 2008 och 7 juli 2008 (genomförandeåtgärder för ledamotsstadgan och ersättningen för ledamöternas assistenter) som utgör en direkt uppföljning av rekommendationerna i samband med beslutet att bevilja ansvarsfrihet för budgetåret 2006. Presidiet välkomnar även talmannens åtagande när det gäller genomförandet av dessa beslut.

29.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 147.1 i budgetförordningen ska kommissionen och de andra institutionerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter iakttagelserna i parlamentets beslut om ansvarsfrihet.

30.  Europaparlamentet uppskattar att generalsekreteraren inkom med de rapporter som administrationen efterfrågade i den senaste ansvarsfrihetsresolutionen i god tid innan ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2007 påbörjades.

31.  Europaparlamentet noterar den juridiska avdelningens slutsats av den 29 april 2008 (SJ 775/06) angående punkterna i ansvarsfrihetsresolutionen från 2006 om den frivilliga pensionsfonden: "Presidiet har självständiga befogenheter och skyldigheter, som fastställts i parlamentets arbetsordning. Det tillstår således presidiet att avgöra om det vill följa den vilja som uttryckts i plenum i dess resolution av den 22 april 2008." Parlamentet anser dock att slutsatsen, som grundas på parlamentets arbetsordning, inte är förenlig med innebörden av artikel 147.1 i budgetförordningen, som grundas på artikel 276 i EG-fördraget.

Utfrågning av internrevisorn

32.  Europaparlamentet noterar att under det ansvariga utskottets öppna sammanträde med internrevisorn den 20 januari 2009, som sändes på webb-tv, presenterade internrevisorn sin årsrapport och förklarade att under 2007 antog eller mottog han förslag till 18 rapporter om bland annat

   kostnaderna för personalens tjänsteresor,
   IT-förvaltning,
   anslag till förskott, förvaltning av inventering och budget på vissa informationskontor,
   politiska partier på europeisk nivå,
   individuella utbetalningar till personalen,
   uppföljning av genomgången av ramen för intern kontroll,
   parlamentsledamöternas assistentstöd.

33.  Europaparlamentet påpekar att dessa var några av de viktigaste slutsatserna i internrevisorns årsrapport:

   Granskningen av parlamentets IT-förvaltning visade att det inte fanns någon garanti för att man gjorde korrekta IT-val på medellång sikt, eller att man följde någon lämplig IT-strategi.
   Kontrollen av individuella utbetalningar till personal bör skärpas kraftigt, och man bör förbättra kvaliteten på informationen i det IT-system som används samt noga dokumentera tillvägagångssätt för att hantera och kontrollera informationssystemet.
   Den information och den dokumentation som de europeiska politiska partierna överlämnade var ibland inte tillräckliga som underlag för deras ansökan om ekonomiska bidrag eller för att utanordnaravdelningen skulle kunna styrka att utbetalningsbegäran var berättigad.

34.  Europaparlamentet noterar och stöder internrevisorns uppfattning:

   Det är viktigt att på central nivå inrätta en uppförandekod för institutionens kontakter med externa konsulter (generalsekreteraren antog riktlinjer för uppförandekoden i juli 2008).
   Det är viktigt att se till att det finns ett aktivt riskhanteringssystem på central nivå med fastställda förfaranden för hur man fastställer och bedömer risker samt hur man formulerar och rapporterar hanteringen av riskerna. Det ska även fungera som en försäkring för tillsynsorganen och de beslutsfattande organen att riskhanteringen är effektiv och att all hantering av risker är tillfredsställande, även interna kontroller.

Kontrakt och upphandlingar

35.  Europaparlamentet påminner om att man publicerar allmän information om tilldelade kontrakt på sin webbplats under "genvägar"(14), samt att man i enlighet med budgetförordningen offentliggör (i) detaljerad information om kontrakt vars värde överstiger 60 000 EUR i Europeiska unionens officiella tidning och (ii) en lista över kontrakt vars värde uppgår till mellan 25 000 EUR och 60 000 EUR på den egna webbplatsen. Parlamentet välkomnar denna insyn, men föreslår att webbplatsen för tillgänglighetens skull bör innehålla en enda fullständig lista över samtliga kontrakt.

36.  Europaparlamentet noterar att administrationens årsrapport till budgetmyndigheten för kontrakt innehåller följande information om kontrakt som tilldelats 2007:

Tilldelade kontrakt

2007

2006

Kontrakt vars värde motsvarar eller överstiger 25 000 EUR

331,5 miljoner EUR

(249 kontrakt)

327,5 miljoner EUR

(238 kontrakt)

Kontrakt vars värde motsvarar eller överstiger 50 000 EUR

326,5 miljoner EUR

(133 kontrakt)

322,3 miljoner EUR

(112 kontrakt)

Kontrakt med värde på mellan 25 000 och 60 000 EUR

5,2 miljoner EUR

(116 kontrakt)

5,2 miljoner EUR

(126 kontrakt)

37.  Europaparlamentet välkomnar informationen att andelen kontrakt som slöts genom öppet förfarande ökade från 2006 till 2007, både vad gäller det totala värdet och procentsatsen av det totala antalet kontrakt, enligt följande:

Förfarande

2007

2006

Värde (EUR)

Procent

Värde (EUR)

Procent

Öppet

Selektivt

Förhandlat

162 124 519

59 593 905

109 763 269

49

18

33

123 936 713

12 438 031

191 162 868

38

4

58

Totalt

331 481 693

100

327 537 612

100

38.   Europaparlamentet uppmärksammar att administrationen har installerat den centrala databasen för uteslutning av anbud som nämns i artikel 95 i budgetförordningen, och att administrationen nu inväntar instruktioner från kommissionen om hur databasen ska samordnas med de åtgärder som kommissionen vidtagit mot bakgrund av förordningen(15) och beslutet som kommissionen antog den 17 december 2008.

39.  Europaparlamentet noterar att trots de ändringar av budgetförordningen som genomförts så ställer bestämmelserna för upphandlingar fortfarande till mycket besvär för mindre institutioner, särskilt när det gäller anbud för kontrakt på mindre summor. Parlamentet uppmanar kommissionen att under förberedelsestadiet för framtida ändringsförslag till budgetförordningen rådfråga generalsekreterarna och andra institutioners handläggare, så att deras intressen tillvaratas i det slutgiltiga förslaget.

Förvaltningen i parlamentets administration
Generaldirektoratet för parlamentets ledning

40.  Europaparlamentet välkomnar det engagemang som generaldirektoratet för parlamentets ledning visat när det gäller att fortsätta förbättra ekonomiförvaltningen med hjälp av djupgående undersökningar av de olika aspekterna av budgetgenomförandet och tillhörande förfaranden. Parlamentet uppskattar i synnerhet det arbete som gjorts för att öka personalens kunskap om budgettransaktioner.

41.  Europaparlamentet påminner om den egna begäran, som först uttrycktes i ansvarsfrihetsförfarandet för budgetåret 2004, om att anställa en riskförvaltare med stor yrkeserfarenhet inom området, frihet att fatta oberoende beslut, omfattande kunskap om organisationens uppbyggnad och styrning, och auktoritet, eftersom personens åsikt skulle kunna påverka politiska eller administrativa beslut.

42.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att riskförvaltaren ingår i en administrativ struktur som garanterar att dessa kriterier respekteras till fullo.

43.  Europaparlamentet betonar att säkerhet är ett mycket känsligt område för parlament i allmänhet, och i synnerhet för ett multinationellt parlament som syns mycket och ständigt får besök av statschefer från världens alla hörn. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att lämna en nulägesrapport om säkerhet till ansvarigt utskott. Parlamentet påminner i detta hänseende om betydelsen av tydliga förfaranden för kommunikation vid allvarliga säkerhetsöverträdelser inom parlamentet.

44.  Europaparlamentet påminner om presidiets beslut av den 29 november 2006 att godkänna den strategi för kontinuitet i verksamheten och krishantering som generalsekreteraren föreslagit, och betonar att det är absolut nödvändigt att tillämpa tydliga bestämmelser om befälsordning och krishanteringsstruktur för parlamentets administration, och förväntar sig att generaldirektoratet för parlamentets ledning gör sitt yttersta för att förverkliga detta.

45.  Europaparlamentet uttrycker oro över den ökade småbrottsligheten i parlamentets lokaler, som huvudsakligen består i stöld av personliga ägodelar såsom portföljer, bärbara datorer och mobiltelefoner. Parlamentet stöder administrationens insatser för att förbättra säkerheten i lokalerna.

46.  Europaparlamentet noterar att under 2005 införskaffade parlamentet till följd av en riskanalys och på en extern konsults inrådan sex kroppsskannrar. Efter att kroppsskannrarna införskaffats röstade parlamentet emot användningen av liknande skannrar på flygplatser, och därför uppmanar parlamentet generalsekreteraren att undersöka möjligheten att sälja dem. Parlamentet uppmanar förvaltningen att i framtiden informera ledamöterna och göra dem delaktiga i beslutsprocessen innan liknande inköp görs.

Generaldirektoratet för EU-intern politik och generaldirektoratet för EU-extern politik

47.  Europaparlamentet noterar att 2007 var utredningsavdelningarna på generaldirektoraten för intern politik och extern politik operativa med en budget på 6 519 600 EUR, och konstaterar med tillfredsställelse att dessa avdelningar på ett allt bättre sätt uppfyller sin främsta uppgift, nämligen att assistera parlamentet i dess arbete. Parlamentet uppskattar utredningsavdelningarnas inställning att kvalitet är det viktigaste när det gäller extern expertis, och uppmanar dessa avdelningar att noga överväga vilken typ av kontrakt som innebär bäst rådgivning för utskottet i fråga.

Generaldirektoratet för kommunikation

48.  Europaparlamentet noterar att generaldirektoratet för kommunikation har en ständigt ökande efterfrågan inom området för audiovisuella projekt och genomförandet av besökscentret, som närmar sig slutskedet. Förberedelserna av det nya besökscentret medför långdragna och omfattande förfaranden, och har resulterat i 13 anbudsförfaranden samt 20 enskilda kontrakt.

49.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att snarast tillsätta de nya tjänsterna i projektgruppen för besökscentret som planerats till 2009, så att besökscentret kan öppna för allmänheten i början av 2010.

50.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som generaldirektoratet för kommunikation gjort för att förbereda lanseringen av webb-tv-projektet, som efter vissa svårigheter i den inledande anbudsfasen nu sänder en testversion. Parlamentet konstaterar att testfasen ägde rum under perioden september 2008 till mars 2009, och att en offentlig informationskampanj drogs igång i mars 2009 för att informera och engagera medborgarna. Parlamentet noterar de svårigheter som är kopplade till lanseringen av världens första webb-tv med mer än 20 språk.

51.  Europaparlamentet välkomnar den ökade insyn i parlamentets arbete som webb-tv ger, då utskottens sammanträden, utfrågningar och övriga verksamhet direktsänds via Internet, så att intresserade medborgare kan följa viktiga ämnen online.

52.  Europaparlamentet noterar presidiets enhälliga antagande av "Strategi- och handlingsplan för 2009 års val till Europaparlamentet" den 22 oktober 2007, vars första genomförandefas inleddes 2008 och kommer att nå sin kulmen strax före valet till Europaparlamentet.

53.  Europaparlamentet välkomnar parlamentets ständigt ökande medverkan i Europas samhälls- och kulturliv, med följande evenemang som lanserades 2007, utöver de traditionella evenemangen: LUX-priset, Europaparlamentets journalistpris, medborgarpriset, Europeiska Karlpriset för ungdomar, Energy Globe-priset, Agora och Europeiska mediedagarna för ungdomar.

54.  Europaparlamentet noterar att användarna är nöjda med det nya audiovisuella centret i JAN-byggnaden i Bryssel, som inrättades mellan 2006 och 2008 för att erbjuda modern utrustning till medier och interna tjänster.

55.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts inom förvaltningen av informationskontoren, vars ekonomiförvaltning i synnerhet verkar ha förbättrats, enligt den information som den interna revisorn gav under ansvarigt utskotts utfrågning som hölls den 20 januari 2009. Informationskontorens nya verksamhetsmål är mycket viktigt, eftersom det gör dem synligare och mer tillgängliga för medborgarna.

56.  Europaparlamentet beklagar att beslutsfattandet om viktiga tjänster på generaldirektoratet för kommunikation drog ut mycket på tiden, så att ledningstjänster stod tomma, vilket gav en extra arbetsbörda för de ledare som var i tjänst.

Generaldirektoratet för personal

57.  Europaparlamentet uppskattar att generaldirektoratet för personal har infört "Streamline", som ökar effektiviteten betydligt och utan svårighet kan användas av all personal.

58.  Europaparlamentet välkomnar den granskning som generaldirektoratet för personal utfört, och uppmanar det att fortsätta sin granskning och att anta ett liknande förhållningssätt till kommissionens granskning, som leder till stora förbättringar av personaltilldelning och effektivitet.

59.  Europaparlamentet noterar att antagna övergångsbestämmelser som inför multiplikationsfaktorn (bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna) är så pass ogenomträngliga och rentav självmotsägande(16) att de gett upphov till varierande tolkningar mellan de olika institutionerna och ett flertal fall i domstolen. Parlamentet betonar hur viktigt det är att juridiska texter är tydliga och enkla, och yrkar på att övergångsperioden mellan den lönetabell som gällde till 2004 och den nya lönetabellen bör vara så kort som möjligt (i kommissionens förklarande dokument inför reformen antogs övergångsperioden upphöra år 2006), och inväntar spänt resultatet av analysen som ska utföras av den arbetsgrupp som generalsekreteraren satt ihop.

60.  Europaparlamentet påminner om att samtidigt som man var tvungen att utöka ekonomi- och budgetpersonalen betydligt på grund av den reviderade budgetförordningen, minskade institutionens möjligheter att locka till sig kvalificerad ekonomipersonal 2004 när tjänsteföreskrifterna förändrades drastiskt, bland annat genom en ansenlig minskning av lönenivåer och andra förmåner för nyrekryterade tjänstemän.

61.  Europaparlamentet konstaterar att åtminstone ett generaldirektorat i sin verksamhetsrapport framhåller nyttan av efterhandskontroller för att upptäcka felaktigheter eller brister för framtida justering. Parlamentet påpekar att inte alla generaldirektorat har någon efterhandskontrollant för närvarande.

62.  Europaparlamentet yrkar på att ett oberoende externt organ utvärderar effekterna av 2004 års reform av tjänsteföreskrifterna, analyserar reformens kostnader och vinster samt tar reda på eventuella oavsiktliga konsekvenser som drabbar driften av institutionerna. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att samtidigt beställa en undersökning om hur nöjd personalen är.

63.  Europaparlamentet tog del av den översikt över antalet ansökningar till lediga tjänster på nivå högre än enhetschefsnivå som generalsekreteraren tillhandahöll. Parlamentet känner oro inför det faktum att antalet kandidater till ett stort antal av dessa tjänster var begränsat (en eller två). Parlamentet efterlyser tillbörliga åtgärder som leder till en ökning av antalet interna kandidater till sådana tjänster.

Generaldirektoratet för infrastruktur och logistik

64.  Europaparlamentet beklagar att man efter att ha köpt SDM-, WIC- och IP3-byggnaderna i Strasbourg upptäckte betydligt högre halter av asbest än vad den franska experten angett. Det har tagits ett beslut om att avlägsna asbesten, för att ge ett långsiktigt skydd för de som arbetar i och besöker byggnaderna.

65.  Europaparlamentet uppmanar talmannen och generalsekreteraren att se till att asbestsaneringen sker i enlighet med ingripandeprotokollet och expertrapporterna som bifogats svaret på ansvarsfrihetsenkäten, och under ständig övervakning av experterna, för att garantera maximal säkerhet för alla som besöker eller arbetar i byggnaderna medan saneringen utförs.

66.  Europaparlamentet noterar att de slutgiltiga kostnadsberäkningarna för utbyggnaden av sportcentret i Bryssel kommer att fastställas när det nuvarande förhandlade förfarandet avslutas och uppmanar generalsekreteraren att meddela presidiet och budgetutskottet de slutgiltiga kostnadsberäkningarna innan det slutgiltiga beslutet att påbörja utbyggnaden fattas. Parlamentet konstaterar att det arbete som utförts så här långt varken ligger i ledamöternas eller de europeiska skattebetalarnas intresse.

Generaldirektoratet för översättning och generaldirektoratet för tolkning och konferenser

67.  Europaparlamentet konstaterar med oro att generaldirektoratet för översättning uppger i sin verksamhetsrapport att uppförandekoden om flerspråkighet respekteras i endast 60 procent av fallen, och att detta misslyckande att följa uppförandekoden är oacceptabelt utbrett i vissa utskott. Parlamentet anser att alla avsteg från flerspråkigheten allvarligt skadar demokratin och ledamöternas möjligheter att utföra sitt uppdrag på ett normalt sätt och uppmanar generalsekreteraren att se till uppförandekoden tillämpas korrekt.

68.  Europaparlamentet stöder generalsekreterarens förslag att införa medvetandehöjande åtgärder bland användare av översättnings- och tolktjänster, som till exempel utskott, delegationer och politiska grupper, och anser att ett framtida förslag skulle kunna inkludera att användare virtuellt debiteras.

69.  Europaparlamentet noterar att presidiet antog en betydligt reviderad uppförandekod under dess sammanträde den 17 november 2008.

70.  Europaparlamentet välkomnar den insats som generaldirektoratet för översättning och generaldirektoratet för tolkning och konferenser gjort för att snabbt klara av den stora ökningen från elva officiella språk 2004 till 23 språk 2009.

71.  Europaparlamentet noterar att arbetsvillkoren för tolkar har försämrats under denna mandatperiod på grund av det ständigt ökande arbetstrycket och en övertolkning av bestämmelserna för tjänsteresor. Parlamentet uppmanar generaldirektoratet för tolkning och konferenser att undersöka saken för att öka tolkarnas motivation, och påpekar att dessa problem oftast berör de som arbetar med de största språken, då deras tidsscheman är mycket pressade till följd av den stora efterfrågan på deras tjänster.

72.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att tillhandahålla en översyn för 2007, och, om möjligt, för 2008, över sammanträden som ställdes in i ett så sent skede att tolkar och annan stödpersonal inte kunnat avbokas, inbegripet de totalkostnader som detta innebar och vem som fakturerats för dessa kostnader.

Generaldirektoratet för ekonomi

73.  Europaparlamentet noterar det arbete som utförts av arbetsgruppen för förenkling, och uppmanar generalsekreteraren att lämna en kort rapport om arbetsgruppens slutsatser till ansvarigt utskott. Utskottet bör uppmanas att komma med ett formellt yttrande innan man överväger att ändra de finansiella bestämmelserna.

74.  Europaparlamentet insisterar på att genomförandebestämmelserna för ledamotsstadgan ska vara tydliga och enkla att följa.

75.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att inrätta en tjänst, som ska vara tillgänglig för alla ledamöter från juli 2009, som informerar dem om hur de bäst tillämpar den nya ledamotsstadgan samt vilka rättigheter respektive skyldigheter de har, och hur de ska hantera assistenternas kontrakt.

76.  Europaparlamentet anser att ledamöterna i sitt arbete borde ha rätt att använda det färdmedel som är bäst lämpat för deras arbetsschema i parlamentet, och som är snabbast och minst kostsamt för parlamentet.

77.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att frigöra de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för ett snabbt genomförande av den nya assistentstadgan.

78.  Europaparlamentet yrkar på att ett oberoende organ granskar den sunda ekonomiförvaltningen samt undersöker hur pass effektiva kontrakten är med externa tjänsteföretag inom exempelvis IT, säkerhet, barer, restauranger, matsalar, resekontor, rengöring, fastighetsunderhåll. Undersökningen bör särskilt inriktas på

   urvalsmetod,
   passande kontraktstyp,
   eventuell förlorad förvaltningskontroll genom överdriven externalisering,
   insyn i fakturerings- och betalningsmetod,
   provision som en del av ersättningen,
   problem med monopol inom vissa tjänstesektorer, och
   motivering för utbetalningar från parlamentets budget.

79.  Europaparlamentet råder internrevisorn att ta med nämnda områden och frågor i beräkningen i den riskanalys som kommer att ligga till grund för dennes framtida arbetsprogram.

Generaldirektoratet för innovation och tekniskt stöd

80.  Europaparlamentet påminner om att det enligt ansvarigt utskotts utfrågning av internrevisorn den 20 januari 2009 fanns stora problem inom parlamentets IT-förvaltning 2007, vilket krävde viktiga förändringar av dess struktur, traditioner och förvaltning. Parlamentet anser att det är av yttersta vikt att snarast införa det som krävs för en modern IT-förvaltning och planeringsverktyg, vilket skulle få parlamentets IT-avdelning att närma sig Cobits IT-standarder (Control objectives for information and related technology).

81.  Europaparlamentet betonar att detta mål kräver en djupgående analys av parlamentets behov och strategier, för att kunna sammanföra politiska krav och IT-verktygen. Den allt mer digitaliserade globala miljön är ett faktum, och politisk inriktning bör vara en riktlinje och den bör stödjas av IT-verktygen. Parlamentet anser att detta tillvägagångssätt endast är möjligt när strukturerna för IT-förvaltning finns på plats, och uppmanar därför presidiet att fatta lämpliga beslut.

Parlamentsledamöternas assistentstöd

82.  Europaparlamentet uppskattar generalsekreterarens insats att, som ett svar på tidigare ansvarsfrihetsresolutioner och rapporter från revisionsrätten och internrevisorn, ha samlat in de nödvändiga verifikationerna för att kunna reglera praktiskt taget alla fordringar (99,9 procent av beloppen) för perioden 2004–2007. Den 13 december 2006 infördes en förenkling av fordringsförfarandet, som innebär att ledamöterna inte längre måste skicka in fakturor och kostnadsuppgifter från betalningsombud och tjänsteföretag, utan ska behålla dem och endast behöver skicka in kopior av "intyg" på utgifter och fakturerade belopp från betalningsombud och tjänsteföretag.

83.  Europaparlamentet påminner om punkterna 59 och 61 i sin resolution om ansvarsfrihet för budgetåret 2006(17) och uppmanar generalsekreteraren att ge de ledamöter som följt bestämmelserna för parlamentsledamöternas assistentstöd ett brev från administrationen som intygar det.

84.  Europaparlamentet välkomnar det åtagande som generalsekreteraren gjorde under det ansvariga utskottets offentliga utfrågning den 20 januari 2009 att i juli 2009 ge ledamöterna minst ett officiellt utbetalningsombud per medlemsstat. Ombuden anställs av parlamentet för att sköta kontrakt och allt som berör ledamöternas lokala assistenter. Parlamentet erinrar om de andra alternativen som nämns i genomförandebestämmelserna.

85.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att garantera att lokala assistenter ges samma tillträde till parlamentets byggnader på de tre arbetsorterna.

Politiska grupper (genomgång av konton och förfaranden – budgetpost 4000)

86.  Europaparlamentet välkomnar att de politiska gruppernas räkenskaper och interna finansiella bestämmelser offentliggörs på parlamentets webbsida(18), men påpekar att de politiska gruppernas interna finansiella bestämmelser varierar mycket sinsemellan.

87.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpost 4 000 användes enligt följande 2007:

 

 

 

 

 

 

(i EUR)

Totalt tillgängligt belopp i budgeten 2007

 

 

 

75 211 947

Grupplösa ledamöter

 

 

 

 

673 575

Tillgängligt belopp för grupperna

 

 

 

74 538 372

Grupp

Anslag från parlamentets budget

Gruppernas egna medel och överförda anslag

Utgifter 2007

Utnyttjandegrad för tillgängliga anslag (i procent)

Tak för överföringar*

Överfört till 2008

PPE

18 197 622

9 449 345

18 572 670

67,18

9 098 811

9 074 297

PSE

14 165 895

7 265 776

14 827 524

69,19

7 082 948

6 604 146

ALDE

6 703 291

3 560 145

7 461 720

72,70

3 351 646

2 801 716

Verts/ALE

2 690 396

1 434 335

3 167 057

76,78

1 345 198

957 674

GUE/NGL

2 740 154

994 094

2 835 166

75,92

1 370 077

899 083

UEN

2 797 063

541 496

2 436 330

72,98

1 398 532

902 230

IND/DEM

1 502 292

1 044 042

1 821 789

71,55

751 146

724 546

ITS

1 441 708

10 718

1 130 306

77,82

720 854

– **

NI

538 048

135 527

450 827

66,93

269 024

117 207

TOTALT

50 776 469

24 435 478

52 703 387

70,07

25 388 234

22 508 559

* Enligt artikel 2.1.6 i bestämmelserna för utnyttjande av anslag under budgetpost 4000.

** Gruppen upplöstes den 14 november 2007 och betalade sedan tillbaka de outnyttjade anslagen till parlamentet.

88.  Europaparlamentet påpekar att två politiska gruppers redovisningar fick ett uttalande med reservation från deras externa revisorer 2007.

89.  Europaparlamentet noterar att presidiet under sitt sammanträde den 7 juli 2008 beslöt att avsluta budgetåret 2007 för de politiska grupperna och utan diskussion

   noterade och godkände de dokument som skickats in av grupperna och de grupplösa medlemmarnas slutliga konsoliderade redovisningar,
   gav PPE-DE-gruppen tillåtelse att inkludera i dess redovisning för 2007 utgifter för vissa personalkostnader under perioden 2005–2007, som fakturerades internt av parlamentet efter den 31 januari 2008, och
   sköt upp beslutet om före detta ITS-gruppens slutliga redovisning.

90.  Europaparlamentet noterar vidare att före detta ITS-gruppen, som upplöstes den 14 november 2007, lämnade sin redovisning till budgetkontrollutskottets ordförande den 4 november 2008 och bifogade ett intyg från en revisor som (i) innehöll ett uttalande med reservation om tecken på bristfällig intern kontroll i form av utbetalning av lön till en anställd där det inte fanns något kontrakt som underlag, och (ii) hänvisade till disciplinära åtgärder mot en tidigare anställd.

91.  Europaparlamentet noterar att ITS-gruppen i april 2008 återbetalade återstoden av sitt anslag till parlamentet, som uppgick till 317 310,23 EUR.

Europeiska politiska partier

92.  Europaparlamentet noterar att när presidiet under sitt sammanträde den 7 juli 2008 beslöt att avsluta budgetåret 2007 för de politiska partierna, beslöt det även utan diskussion att godkänna de slutgiltiga rapporterna om genomförandet av respektive arbetsprogram och årsredovisningar från de politiska partier som får bidrag från parlamentets budget.

93.  Europaparlamentet noterar att anslagen under budgetpost 4020 användes enligt följande 2007:

Budgetgenomförandet 2007 enligt avtal (i EUR)

Parti

Egna tillgångar

Totalt anslag från parlamentet

Totala inkomster

Anslag i procent av stödberättigade utgifter (max 75 procent)

PPE

1 150 174,16

3 156 413,79

4 306 587,95

75,00

PSE

1 033 792,85

2 992 217,56

4 026 010,41

75,00

ELDR

382 797,45

1 022 343,98

1 405 141,43

74,00

EFGP

243 733,02

631 750,00

875 483,02

74,05

GE

179 599,61

524 251,22

703 850,83

75,00

PDE

52 861,45

152 610,87

205 472,32

75,00

AEN

53 496,02

159 137,64

212 633,66

74,84

ADIE

82 775,00

239 410,00

322 185,00

74,46

EFA

81 354,87

215 197,63

296 552,50

75,00

EUD

73 951,00

226 279,50

300 230,50

75,00

Totalt

3 334 535,43

9 319 612,19

12 654 147,62

74,81

94.  Europaparlamentet påpekar att i samtliga rapporter intygade revisorerna utan förbehåll att de redovisningar som överlämnades följde bestämmelserna i förordning (EG) nr 2004/2003(19) samt att de gav en sann bild av de politiska gruppernas situation vid avslutandet av budgetåret 2007. Parlamentets internrevisor gjorde dock en mer kritisk bedömning av huruvida relevanta bestämmelser följts.

95.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att offentliggöra revisorernas rapporter om de politiska partier som får anslag och partiernas ekonomiska redovisningar på parlamentets webbplats.

96.  Europaparlamentet ber att dess ansvariga utskott ska informeras om uppföljningen av den rapport som internrevisorn publicerade i augusti 2007 om genomförandet av bestämmelserna för bidrag till politiska partier på europeisk nivå (som nämns i punkt 55 i 2006 års ansvarsfrihetsresolution av den 22 april 2008).

97.  Europaparlamentet noterar att, i likhet med 2005 och 2006, två partier (AEN och PDE) misslyckades att hålla sig till preliminär budget, och utanordnaren uppmanades att återkräva

– 81 294,07 EUR från AEN,

– 269 153,40 EUR från PDE och

– 49 819 EUR från ADIE för 2007.

98.  Europaparlamentet påminner om att presidiet under sitt sammanträde den 8 oktober 2008 noterade förslaget till uppförandekod för politiska partiers valkampanjer i samband med valet till Europaparlamentet.

99.  Europaparlamentet påminner om att ansökningar om ekonomiskt stöd till politiska stiftelser på europeisk nivå från parlamentets budget, i enlighet med förordning (EG) nr 1524/2007(20), för första gången behandlades 2008, och uppmanar ansvarigt utskott att undersöka hur dessa medel använts när de beviljar ansvarsfrihet för budgetåret 2008.

Den frivilliga pensionsfonden

100.  Europaparlamentet noterar att den frivilliga pensionsfonden våren 2008 hade 1 113 medlemmar, varav 478 aktiva parlamentsledamöter (61 procent av alla parlamentsledamöter), 493 pensionärer (varav 56 var anhöriga till avlidna ledamöter) och 142 ledamöter med uppskjuten pension.

101.  Europaparlamentet noterar att den 31 december 2007 motsvarade fondens tillgångar 214 887 336 EUR och att 2007 var avkastningen på investeringarna 1,2 procent.

102.  Europaparlamentet noterar att ASBL Pensionsfond som förvaltar ledamöternas frivilliga pensionsfond enligt oberoende revisor, som inte gav något uttalande med reservation, den 31 december 2007 hade ett försäkringstekniskt underskott på 30 917 229 EUR (2006 var underskottet 26 637 836 EUR).

103.  Europaparlamentet noterar även den externa revisorns förklaring att parlamentet bär det yttersta ansvaret för utbetalning av bidrag, enligt artikel 27 i Europaparlamentets ledamotsstadga, som lyder: "De förvärvade rättigheterna skall till fullo kvarstå."

104.  Europaparlamentet anser att denna tolkning inte överensstämmer helt med grundidén om den frivilliga pensionsfonden som en självstyrande enhet utanför institutionen. Parlamentet uppmanar den juridiska avdelningen att yttra sig innan den nya stadgan träder i kraft i frågan om huruvida det yttersta ekonomiska ansvaret för den frivilliga pensionsfonden ligger på fonden och dess medlemmar eller på parlamentet. De europeiska skattebetalarnas intresse bör särskilt beaktas.

105.  Europaparlamentet noterar att det finns en intention att förhandla om ett avtal mellan parlamentet och fonden. Parlamentet påpekar att det i det rådande ekonomiska läget under inga omständigheter kommer att anslå ytterligare medel ur budgeten för att täcka fondens underskott, vilket det gjort tidigare, och även att parlamentet bör ha full kontroll över fonden och dess investeringsstrategi, om det måste garantera pensionsrättigheterna.

106.  Europaparlamentet påminner om de slutsatser som drogs i den oberoende försäkringstekniska värdering(21) av den frivilliga pensionsfonden som parlamentet beställt, nämligen att (i) kassaflödets intäkter var tillräckliga för att finansiera pensionsutbetalningarna fram till 2015 och sedan skulle det bli nödvändigt att börja realisera tillgångar för att kunna betala ut de innestående pensionerna, och att (ii) om de antaganden som fondens försäkringstekniker gjort visar sig stämma, kommer fonden vid slutdatumet att ha ett överskott. Parlamentet noterar att generalsekreteraren beställt en uppdaterad försäkringsteknisk undersökning av situationen efter den senaste finans- och bankkrisen.

107.  Europaparlamentet välkomnar informationen att medlemmar av fonden nu betalar sin tredjedel med ett privat externt konto, som förespråkats i tidigare ansvarsfrihetsresolutioner, i stället för att parlamentets förvaltning automatiskt ska dra denna del från den allmänna kostnadsersättningen.

108.  Europaparlamentet noterar dock att när det gäller grundpensionen i enlighet med bilaga III till bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter fortsätter berörda ledamöters bidrag att dras från den allmänna kostnadsersättningen.

109.  Europaparlamentet noterar att presidiet under sitt sammanträde den 22 oktober 2007 beslöt att inte följa europeiska ombudsmannens rekommendation (klagomål 655/2006/(SAB)ID) att parlamentet bör offentliggöra listan över medlemmar av den frivilliga pensionsfonden, trots att europeiska datatillsynsmannen är positivt inställd till detta. Parlamentet uppmanar presidiet att ompröva sin ståndpunkt och offentliggöra denna lista i enlighet med yttrandet från parlamentets egen rättstjänst och i linje med EU:s politik för öppenhet som innebär att man gör namnen på alla slutmottagare av EU-medel offentliga.

Miljö

110.  Europaparlamentet påminner om att talmannen och generalsekreteraren den 27 november 2007 undertecknade ett avtal för miljöcertifiering av parlamentets byggnader samt att generalsekreteraren samtidigt påbörjade förfarandet för att parlamentet ska komma med på listan över organ som ingår i gemenskapens miljöledningsordning EMAS i Belgien, Frankrike och Luxemburg.

111.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet nu har EMAS-certifiering (Environmental Management Scheme) för alla tre arbetsplatserna, och att det är den enda EU-institution som har godkända miljönormer.

112.  Europaparlamentet påpekar att presidiet den 18 juni 2007 satte som första och huvudsakliga mål för miljöförvaltningssystemet att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till år 2020, i överensstämmelse med parlamentets beslut av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005.

113.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att i god tid före nästa års ansvarsfrihetsförfarande informera det behöriga utskottet om all uppföljning som gjorts av rekommendationerna om miljöåtgärder i parlamentets resolution av den 24 april 2007 om ansvarsfrihet 2005, inklusive exakta uppgifter om vilka minskningar av koldioxidutsläpp som dessa åtgärder åstadkommit.

Målet avseende ledamöternas kassa

114.  Europaparlamentet noterar att 2007 löstes målet från 1982 avseende diskrepansen på 4 136 125 belgiska franc mellan likvida medel och redovisade medel. Även frågan om garantikontot vad beträffar förskottsförvaltaren och assisterande räkenskapsförare i tjänst vid tidpunkten kunde lösas därefter.

(1) EUT L 77, 16.3.2007.
(2) EUT C 287, 10.11.2008, s. 1.
(3) EUT C 148, 13.6.2008, s. 1.
(4) EUT C 286, 10.11.2008, s. 1.
(5) EUT C 287, 10.11.2008, s. 111.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/def.
(8) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 311.
(9) EUT C 286, 10.11.2008, punkt 11.6.
(10) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EUT L 124, 27.4.2004, s. 1).
(11) EUT L 55, 27.2.2009, s. 1.
(12) Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen – avsnitt I av EU:s budget – budgetåret 2007 (EUT C 148, 13.6.2008, s. 1).
(13) EUT L 187, 15.7.2008, s. 3.
(14) http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=62&language=EN
(15) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1302/2008 av den 17 december 2008 om den centrala databasen för uteslutning av anbud (EUT L 344, 20.12.2008, s. 12).
(16) Parlamentets svar på punkt 11.7 i revisionsrättens årsrapport.
(17) Europaparlamentets resolution av den 22 april 2008 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006, avsnitt I – Europaparlamentet (EUT L 88, 31.3.2009, s. 3).
(18) Internet: http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
(19) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november  2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).
(20) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1524/2007 av den 18 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 343, 27.12.2007, s. 5).
(21) Final report: liabilities and assets analysis November 2007, AON Consulting Belgium NV/SA.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy